Кафедра політичних наук і права

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації до робочих програм 2016-2017 навчального року

Освітні Профілі

 

І. Загальні відомості

 

Історія кафедри політичних наук починається з 1954 року, з моменту відокремлення кафедри політичної економії від кафедри марксизму-ленінізму. Першим завідувачем кафедри політичної економії був доктор економічних наук, професор Анатолій Карпович Пакритан.

З перших років існування кафедри почалося створення наукової школи Пакритана. Серед його соратників та учнів були тодішні співробітники кафедри, в майбутньому професори, керівники кафедр та ВНЗ міста: професор В. І. Касаткіна (Одеський економічний університет); професор Т. Ю. Тіханова (Одеська академія зв’язку ім. О. С. Попова); професор В. С. Єгоров (Академія управління при Президентові Росії) та ін.

У різні роки в ПНПУ імені К. Д. Ушинського працювали і працюють учні А. К. Покритана: Ігор Андрійович Болдирєв – проректор ОДПІ з навчальної роботи (1966-1970 рр.), нині доктор екон. наук, професор кафедри політичних наук ПНПУ; Віктор Бранкович Петрович – впродовж 1977-1984 рр. ректор ОДПІ; Володимир Григорович Орищенко – професор, ректор ОДПІ і ПДПУ у 1984-2003 рр. На кафедрі в різні роки також працював канд. екон. наук, ректор ОДПІ (1964-1977 рр.) М. К. Симоненко, доцент П. Ф. Потапський, доктор іст. наук, професор Г. І. Нільве та інші відомі у місті науковці і викладачі.

У подальші роки кафедра зазнала значних змін і стала кафедрою політичних наук, кою керували доценти Л. З. Пазий, Т. Г. Доброва. З 1999 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор Світлана Михайлівна Наумкіна.

 

ІІ. Науково-педагогічний склад

 

У теперішній час на кафедрі працюють 4 доктори політичних наук – Наумкіна Світлана Михайлівна, Долженков Олег Олександрович, Гедікова Наталія Пилипівна, Музиченко Ганна В’ячеславівна;  1 доктор економічних наук – Болдирєв Ігор Андрійович, 10 кандидатів наук, доценти – Доброва Тетяна Григорівна, Каменчук Тетяна Олегівна, Полуяктова Ольга Володимирівна, Ростецька Світлана Іванівна, Стоцький Володимир Володимирович, Ткачук Юлія Вікторівна;  викладач Палазова Тетяна Михайлівна, Федорук Світлана Дмитрівна, Єхнич Анжела Вікторівна, Філон Михайло Михайлович.

 

 

Наумкіна Світлана Михайлівна  

 • закінчила Ростовський-на-Дону педагогічний університет;
 • доктор політичних наук, професор,
 • завідувач кафедри політичних наук,
 • голова спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02,
 • академік Української академії політичних наук,
 • автор понад 400 наукових та науково-методичних праць,
 • відмінник освіти України.
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Долженков Олег Олександрович

 • завідувач кафедри управління освітними закладами та державною службою,
 • доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук.
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Гедікова Наталя Пилипівна

 • декан факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами,
 • доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Доброва Тетяна Георгіївна

 • закінчила Одеський інститут народного господарства.
 • кандидат економічних наук,
 • доцент кафедри політичних наук;
 • Нагороджена почесним знаком Знак «Відмінник освіти України» (Посвідчення № 69, наказ Міносвіти № 518 від 01 серпня 1998 р.)
 • Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України «за успіхи, досягнуті у справі навчання та виховання підростаючого покоління, високу професійну майстерність та активну громадську діяльність» (№ 1383, 2000 рік)
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Ростецька Світлана Іванівна

 • закінчила ПДПУ імені К.Д. Ушинського
 • кандидат політичних наук,
 • доцент кафедри політичних наук
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Музиченко Ганна В’ячеславівна

 • закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова;
 • закінчила Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України;
 • закінчила Одеський національний економічний університет.
 • професор, доктор політичних наук;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02;
 • помічник ректора ПНПУ імені К.Д.Ушинського
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Ткачук Юлія Вікторівна

 • закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова;
 • кандидат політичних наук;
 • доцент кафедри політичних наук;
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Личковська Марина Рейнгольдовна

 - кандидат економічних наук;

 

- доцент кафедри політичних наук.

ДЕТАЛЬНІШЕ...

Полуяктова Ольга Володимирівна

 • кандидат економічних наук, доцент;
 • доцент кафедри політичних наук.
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Палазова Тетяна Михайлівна

 • кандидат політичних наук,
 • викладач кафедри політичних наук.
ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Стоцький Володимир Володимирович

закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського;

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичних наук

 

ДЕТАЛЬНІШЕ...

Каменчук Тетяна Олегівна

 • закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського;
 • кандидат політичних наук;
 • доцент кафедри політичних наук і права;
ДЕТАЛЬНІШЕ...
 

 

Проноза Інна Іванівна

 

 • закінчила з відзнакою Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського , спеціальність – психологія та здобула кваліфікацію магістр психології.
 • кандидат політичних наук;
 • старший викладач кафедри політичних наук і права;

 ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

  Садикова Євгенія Олегівна

Загальні відомості.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова;

кандидат політичних наук;

ДЕТАЛЬНІШЕ...

ІІІ. Наукова робота

 

З 1996 року започаткований напрям роботи наукової школи «Політичні виміри ефективності управлінської діяльності» (в рамках науково-дослідницької кафедральної теми «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (№ державної реєстрації 0109U000215).

У 2010 році створена спеціалізована вчена Ради Д 41.053.06 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у Державному закладі «ПНПУ імені К. Д. Ушинського», головою якої є доктор політичних наук, професор С. М. Наумкіна.

За 2010-2012 роки проведено захист 4 докторських та 23 кандидатських дисертацій.

У теперішній час на кафедрі політичних наук навчаються 22 аспіранта і 8 здобувачів за фахом.

Колектив кафедри постійно впроваджує нові форми аудиторної та самостійної роботи. Видано понад 260 наукових статей, різних методичних посібників, рекомендацій, тез.

Постійна участь викладачів у міжнародних та всеукраїнських конференціях підвищує авторитет і престиж кафедри в Україні і закордоном.

ІV. Навчальна робота

 

На лекціях та семінарських заняттях значна увага приділяється розвитку творчого мислення студентів та вмінню самостійно аналізувати матеріал і аргументувати власні позиції.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки студентів. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» «Політологія» проф. Наумкіна С.М., доц. Ростецька С.І., доц. Ткачук Ю.В.,) «Фінанси та кредит», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Основи підприємницької діяльності» (ст. викл. Токар А.Я.), «Основи менеджменту та маркетингу в освіті», «Економіка та організація виробництва» (доц. Личковська М.Р.), «Історія економічної думки» (проф. І.А.Болдирєв) та інші;

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – «Україна в європейському просторі» (доц. Т.О.Каменчук,), «Основи демократії»(Палазова Т.М.) «Економіка вищої школи» (доц. О.В. Полуяктова), «Економіка України», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» (доц. Т.Г.Доброва) та інші;

3) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – « Соціально - політичні конфлікти», «Соціально-політичні трансформації в країнах Вишеградської групи » (доц. С.І.Ростецька), «Правові основи економіки» (проф. Л.В.Ярова ), та інші.

 

V. Методична робота

 

Усі навчальні дисципліни, що забезпечуються науково-викладацьким складом кафедри політичних наук, мають повне методичне забезпечення, яке постійно удосконалюється, змінюється відповідно до змін у науці та нормативних документах Міністерства освіти і науки України.

 

Кафедра політичних наук проводить корегування навчальних програм (за новими навчальними планами) за кредитно-модульною системою.

 

Розробляється подальше комп’ютерно-програмне забезпечення навчальних дисциплін, проводиться корегування та оновлення списків рекомендованої літератури, розробляються і переробляються завдання для самостійного контролю студентів.

 

Викладачами кафедри постійно проводиться вдосконалення курсів що викладаються. Постійне оновлення пов’язане з великим динамізмом політичної та економічної сфер людського життя, появленням нової літератури, прийняттям нових законів та постанов.

 

Запланована методична робота на навчальний рік виконується у повному обсязі викладачами кафедри.

 

Виконуючи запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, курси, що викладаються, розроблені та методично забезпечені згідно сучасних державних вимог. Викладання дисциплін здійснюється з використанням новітніх інформаційних технологій та інтерактивних методів.

 

Щорічно корегуються фондові конспекти лекцій, розробки для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю підсумкового контролю.

VI. Організаційна робота

 

 1. Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

  1. Виховна робота на кафедрі проводиться у відповідності до плану заходів факультету та університету з виховної роботи. Традиційно значна увага приділяється пропаганді здорового образу життя, профілактики захворювань та інфекцій, організувалися зустрічі з лікарями студентської поліклініки та представниками громадських організацій, що опікуються станом здоров’я молоді.

  Проводяться зустрічі першокурсників з представниками інститутів, факультетів, громадських організацій; знайомство з кафедрами, аудиторіями, лабораторіями.

  Протягом всього року викладачами кафедри відбувається чергування у гуртожитках згідно графіку,проводяться бесіди з правил поведінки проживання в гуртожитку, безпеки життя під час святкування новорічних свят та стану здоров’я.

  Особливу увагу приділяється моніторингу успішності та відвідування студентів лекційних та семінарських занять, які,як правило , проводяться напередодні екзаменаційних сесій.

  1. Профорієнтаційна робота– в період педагогічної практики студентів Інституту фізики та математики проводяться масові профорієнтаційні заходи для молоді з демонстрацією відео, присвяченого Дню відкритих дверей університету, презентації зі спеціальності «Економіка», «Політологія», «Правознавство»бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики;
   Кафедрою політології і права була проведена профорієнтаційна робота в школах одещини:
   м.Ізмаїл, село Кам`янка, м.Болград, м. Одеса (ОЗОШ № 101).


Ізмаїльський район, село Кам`янка

м. Ізмаїл

м. Одеса

 

м. Болград

 

 1. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів та аспірантів до участі в освітньо-культурних заходах в межах міжнародного проекту «Україна і країни Вишеградської групи», залучення викладачів та здобувачів кафедри до проекту «Україна-Норвегія» з підвищення кваліфікації військових службовців.
 2. Організація та проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, також семінарів з проблем політології та економіки; видання програм, посібників та матеріалів конференцій.

Аналіз літературних джерел у бібліотеці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського для кафедри Політичних наук і права.

 

 

Публікації викладачів кафедри політичних наук і права у 2015 році

Монографії

 1. Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні : тенденції розвитку / О. С. Білоусов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 360 с.
 2. Маслов Ю. К. Центральна таСхідна Європа в пошуках сучасної системи влади : монографія / Ю. К. Маслов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 388 с.
 3. Наумкіна С.М.Політичний механізм формування соціального капіталу // Гуманітарний дискурс : політика, управління, влада : Колективна монографія / За аг. Ред.. О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 468 с. (С. 227-253).

Навчальні посібники

 1. Доброва Т. Г. Основи маркетингу в малому бізнесі / Т. Г. Доброва // Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України, звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія». – Одеса : ФОП Галуза Н. М. – 2015. – С. 36-85.
 2. Доброва Т. Г. Бізнес-план для малого підприємництва / Т. Г. Доброва // Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України, звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія». – Одеса : ФОП Галуза Н. М. – 2015. – С. 209-223.
 3. Музыченко А. В.,Логвиновская С. И. Местные финансы : учебное пособие / А. В. Музыченко, С. И. Логвиновская. – Одесса: Одесский национальный экономический университет, 2014. – 138 с.
 4. Музиченко Г. В., Тронько С. П. Фінанси суб’єктів підприємництва / Г. В. Музиченко, С. П. Тронько // Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України, звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія». – Одеса : ФОП Галуза Н. М. – 2015. – С. 85-97.
 5. Полуяктова О. В. Управління ринковою економікою / О. В. Полуяктова // Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України, звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія». – Одеса : ФОП Галуза Н. М. – 2015. – С. 5-36.
 6. Ростецька С. І. Управління конфліктами та готовність до управлінської діяльності в малому підприємництві/ С. І. Ростецька// Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна - Норвегія». – Одеса: ФОП Галуза Н. М. – 2015 – 224. с. – С. 156–170.

Довідкові видання

 1. Гедікова Н. П. Індивідуалізм / Н. П. Гедікова //Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 251-253.
 2. Гедікова Н. П. Права людини / Н. П. Гедікова //Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 542-444.
 3. Музиченко Г. В. Військовий податок / Г. В. Музиченко. – В словнику: Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [Ш. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. – С. 52-53.
 4. Музиченко Г. В. Війна торгівельна / Г. В. Музиченко. – В словнику: Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [Ш. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. – С. 46.
 5. Музиченко Г. В. Податкове стимулювання / Г. В. Музиченко. – В словнику: Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [Ш. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. – С. 288.
 6. Музиченко Г. В. Військовий податок / Г. В. Музиченко. – У енциклопед. словнику-довіднику: Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [Ш. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. – С. 42-43.
 7. Музиченко Г. В. Війна торгівельна / Г. В. Музиченко. –– У енциклопед. словнику-довіднику: Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [Ш. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. – С. 39.
 8. Музиченко Г. В. Податкове стимулювання / Г. В. Музиченко. – У енциклопед. словнику-довіднику: Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [Ш. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. – С. 42-43.
 9. Музиченко Г. В. , Хайкл О. О. Жінки та чоловіки в європейських парламентах : інформаційний довідник / Г. В. Музиченко, О.О. Хайкл. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 80 с.
 10. Наумкіна С. М. Політична теорія / С. М. Наумкіна //Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.
 11. Наумкіна С. М. Політичний символ / С. М. Наумкіна // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.
 12. Наумкіна С. М. «Спіраль мовчання»/ С. М. Наумкіна // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.
 13. Наумкіна С. М. Стратегія і тактика політична/ С. М. Наумкіна // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.
 14. Наумкіна С. М. Безпека кордону/ С. М. Наумкіна //Новітна політична лексика (неологізм, оказіоналізми та інші новотвори / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 27-28.
 15. Наумкіна С. М. Військова криза/ С. М. Наумкіна //Новітна політична лексика (неологізм, оказіоналізми та інші новотвори / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 49-50.
 16. Наумкіна С. М. Військова служба / С. М. Наумкіна //Новітна політична лексика (неологізм, оказіоналізми та інші новотвори / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 51-52.
 17. Наумкіна С.М. Безпека кордону / С. М. Наумкіна // Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 23-24.
 18. Наумкіна С. М. Військова криза / С. М. Наумкіна // Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 40-41.
 19. Наумкіна С. М. Військова служба / С. М. Наумкіна // Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.
 20. Наумкіна С. М. Мовна політика / С. М. Наумкіна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I – IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 396-398.
 21. Наумкіна С. М. Політична відповідальність/ С. М. Наумкіна //Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I – IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 484-486.
 22. Наумкіна С. М. Кафедра політичних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського / С. М. Наумкіна // Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I – IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми. – [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 236-237.
 23. Ростецька С. І. Регіональна безпека /С. Ростецька // Сучасна політична лексика :енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Л. : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 243.
 24. Ростецька С. І. Транскордонне співробітництво / С. Ростецька // Сучаснаполітична лексика :енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Л. : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 299.

Статті, опубліковані за кордоном

 1. MordovetzM.State policy on the prevention of extremisms calationasaform of deviant socio-political activity / M. Mordovetz// European political and law discourse. - 2014. - Volume 1. –Issue1. - 97-105.
 2. Naumkina S. M.TheBasicEuropean models of the local government system and the ircreative implementation sinmodern Ukraine/ Naumkina//Politbook. – 2015. – № 2. – Р. 149-157.
 3. Rostecka Svitlana. Mentalita a politicka kult?ra ukrajinskej spolocnosti pred a po Majdane/SvitlanaRostecka// Ukrajinske identitz:prednasky o politike, jazykovej situacii, literature a umeni. – Bratislava, 2015. – С. 32–38.

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory