Кафедра педагогічних технологій початкової освіти

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

Пальшкова Ірина Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічних технологій початкової освіти

Народилася 31 липня 1961 року в м. Кривий Ріг.

Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біохімія».

Захистила кандидатську дисертацію «Формування відповідального ставлення учнів до навчання в колективній пізнавальній діяльності» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (1994 р.).

З 1994 р. працює в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. З 2003 р. працює завідувачем кафедри педагогічних технологій початкової освіти. У 2007 р. призначена на посаду декана факультету початкового навчання.

У 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід». У 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Є автором понад 130 опублікованих наукових праць.

 

Скворцова Світлана Олексіївна

Закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського.

Доктор педагогічних наук.

Професор кафедри математики та методики її навчання.

Працювала над новою редакцією Державного стандарту загальної початкової освіти (освітня галузь «Математика») і над новою навчальною програмою з математики для 1-4 класів. Нова редакція Держстандарту у базовій програмі з математики була представлена у 2011 році

 

Богданова Інна Михайлівна

Закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського.

Доктор педагогічних наук.

Професор кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01

 

Савлучинська Людмила Георгіївна

Закінчила біологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

Кандидат біологічних наук.

Доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти.

 

Бриль Ганна Костянтинівна

Закінчила музично-педагогічний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського.

Кандидат педагогічних наук.

Доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти.

 

Балакірєва Вікторія Анатоліївна

Закінчила факультет початкового навчання Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Кандидат педагогічних наук.

Доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти.

 

Шапошнікова Наталя Петрівна

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Креслення та образотворче мистецтво».

Кандидат педагогічних наук.

Доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти.

 

Тамбовська Крістіна Вікторівна

Закінчила факультет початкового навчання Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Кандидат педагогічних наук.

Викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти.

 

Шаматажи Світлана Валентинівна

Закінчила художньо-графічний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського.

Старший викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти

 

І. Загальні відомості

Свої витоки кафедра педагогічних технологій початкової освіти, як випускаюча, починає з 1979 року. Тоді вона об’єднувала фахівців з педагогіки, психології та окремих методик викладання дисциплін початкової школи і мала назву «кафедра педагогіки і методики початкового навчання». Очолював кафедру доцент О. Я. Чебикін. Згодом викладачів окремих методик було переведено до методичних кафедр; кафедра була перетворена на кафедру педагогіки і психології початкового навчання. У 2003 році вона була реорганізована у кафедру педагогічних технологій початкової освіти факультету початкового навчання.

Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна.

Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму підготовки та спеціальності «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та заочною формами навчання.

 

ІІ. Науково-педагогічний склад

Навчальний процес на кафедрі педагогічних технологій початкової освіти забезпечують 9 науково-педагогічних працівників; 89% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Кафедрою забезпечується викладання педагогічних дисциплін з педагогіки та методик навчання у початковій школі, що передбачені навчальним планом. Заняття проводяться викладацьким складом кафедри в інституті початкової та гуманітарно-технічної освіти на факультеті початкового навчання.

 

ІІІ. Наукова робота

Кафедра проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Під керівництвом викладачів кафедри проводяться конференції студентів та молодих науковців, за результатами яких випускаються наукові збірники: «Новітні педагогічні технології: проблеми та перспективи початкової школи» (2006 р.), «Якісна початкова освіта: шляхи та умови вдосконалення» (2008 р.), «Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика» (2010 р.), «Професійна діяльність педагога початкової ланки освіти: проблеми та перспективи» (2012 р.), «Інноваційні вектори сучасної початкової освіти» (2013 р.).

З 2014 року викладачі кафедри досліджують різні аспекти наукової теми «Формування міжпредметної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки». Питання, пов'язані з дослідженнями, обговорюються на постійно діючому науковому семінарі. За їх результатами співробітники кафедри виступають із доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікують статті в наукових та науково-методичних виданнях.

Наукові та науково-методичні праці співробітників педагогічного колективу свідчать про високий професійний рівень викладачів, сприяють удосконаленню навчальних курсів.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо. З метою систематизації навчального процесу підготовлено навчально-методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін.

 

ІV. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців напряму та спеціальності «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами (загальна кількість – 21 публікація).

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

Слід відзначити роботу авторів навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д.пед.н., проф. І. О. Пальшкова, д.пед.н., проф. С. О. Скворцова, д.пед.н., проф. І. М. Богданова. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри (загальна кількість – 7 публікацій).

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів педагогіки і методики початкової освіти.

 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

Виховна робота зі студентським колективом.Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо, моніторять працевлаштування випускників (спеціалісти та магістри) спеціальності «Початкова освіта». Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – проводяться профорієнтаційнізустрічі, презентації напряму підготовки та спеціальності «Початкова освіта», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладівм. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики; Організація та проведеннястудентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем педагогіки початкової освіти; видання програм та матеріалів конференцій.

 

 

VI. Контакти
Останнє оновлення: Вівторок, 10 травня 2016, 21:45

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory