in yaz

Факультет іноземних мов має свої витоки з 1938 р., коли було засновано кафедру іноземних мов Одеського педагогічного інституту. 

Факультет іноземних мов був створений у 2001р у складі Інституту мов світу (2001-2014) Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. З 2015 р. декан факультету – доктор філологічних наук, професор Образцова Олена Михайлівна, тел.: 731-14-21; 732-59-95; 

 

Наразі факультет об’єднує три кафедри:
– кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов (завідувач – к.філол.н., проф. Єрьоменко Тетяна Євстафіївна,тел:732-46-69); 
– кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики (завідувач – д.філол.н., проф. Корольова Тетяна Михайлівна,тел.:732-47-90);
– кафедра західних та східних мов та методики їх навчання (завідувач – член кореспондент НАПН України, д.пед.н., проф..Мартинова Раїса Юріївна, тел.: 716-59-13).

 

Факультет іноземних мов здійснює підготовку бакалаврів за напрямами підготовки 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/китайська/турецька)1, 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українською) спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 Переклад, та магістрів за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія (переклад англійської українською).

По закінченні навчання на факультеті випускникам присуджується відповідний освітній ступінь вищої освіти (Бакалавр/ Спеціаліст/Магістр).

Навчальний процес передбачає дену та заочну форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, що розроблені викладачами факультету та затверджені Міністерством освіти і науки України. Освітній процес забезпечують провідні викладачі відповідних кафедр факультету та університету, а також спеціалісти університетів Німеччини, Америки, Англії, Туреччини, Китаю.
На факультеті здобувають освіту не тільки громадяни України, але й іноземні громадяни з Туреччини, Китаю, Туркменістану, Росії. На факультеті також факультативно викладаються інші іноземні мови. Факультет іноземних мов тісно співпрацює з Харбінським інженерним університетом в рамках проекту «Інститут Конфуція», підтримує ділові контакти з університетами Фатіх (Туреччина), Технічним університетом Дрездена (Німеччина), та Арієльским університетом (Ізраїль). На факультеті працюють Одеське відділення Інституту Конфуція (визнано кращим в Україні), центр з лінгвістичної підготовки з іноземних мов, культурні центри Ізрайлю, Туреччини. Міжнародні зв’язки університету надають можливість реалізовувати програму навчання українських студентів у закордонних університетах (Китаю, Німеччини, США, Туреччини).

Факультет постійно проводить роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за освітньо-науковими та науковими програмами на освітньо-науковому (аспірантура) та науковому (докторантура) рівнях. 

З 1990 року тут плідно функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.04 - Германські мови. З 2008 року на факультеті діяла до 2016 року спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.15 - Загальне мовознавство та 10.02.16 – Перекладознавство (голова спеціалізованої вченої ради - д.філол.н., проф. Т.М.Корольова). Відкрита та успішно працює спеціалізована вчена рада К 41.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.08 – дошкільна педагогіка та 13.00.03 – корекційна педагогіка. Спеціалізовану вчену раду очолює завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна. 

З 2005 р. на факультеті друкується «Науковий вісник ПНПУ ім.К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки», затверджений ДАК України як фаховий збірник, де публікують результати своїх досліджень провідні науковці Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського та філологи інших вишів України.

З 2005 року при кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики активно працює секція теоретичної та прикладної лінгвістики Південного регіонального наукового центру НАН України. Задачі секції – координація наукових та практичних розробок у галузі мовознавства, спрямованих на розширення сфери використання мовленнєвих технологій у різноманітних галузях наукової, професійної та суспільно-політичної праці. Інтенсивні наукові дослідження проводяться в лабораторії сучасних мовленнєвих технологій, яка була створена в 2006 році при кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики. Ціль наукових досліджень лабораторії – аналіз та систематизація особливостей мовленнєвих технологій у галузі менеджменту і маркетингу, засад використання мовленнєвих технологій соціальних і політичних відносин, лінгвістичного забезпечення роботи мас-медіа тощо.

Прийом на всі напрями підготовки фахівців проводиться відповідно до правил прийому до університету (див. розділ «Приймальна комісія»).

Контакти:
65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.
Тел.: 732-59-95, 731-09-15.

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory