Протокол № 5 від 24 листопада 2016 року

 

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 5 від 24 листопада 2016 року

 1. З питання «Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2015-2016 н. р.».
 1. 1. Уважати роботу екзаменаційних комісій за 2015-2016 н.р. задовільною.
 2. 2. До складу екзаменаційних комісій залучати представників роботадавців та їх об’єднань.
 3. 3. Завідувачам випускових кафедр обговорити на засіданнях кафедр та вчених радах факультетів зауваження голів екзаменаційних комісій та вжити заходів з усунення недоліків, відмічених головами екзаменаційних комісій.
 4. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної і науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.
 5. З питання «Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача практики Іщенко Анастасії Леонідівнї, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Визнати стан організації навчальної і педагогічної практик в університеті  задовільним.
 2. 2. Посилити контроль за якістю звітної документації з практик, призначенням методистами із фаху викладачів, що мають достатній досвід роботи в навчально-виховних та позашкільних закладах. Внести відповідні вимоги до «Положення про проведення практики студентів». З метою ознайомлення з інноваціями в освітянській діяльності залучати керівників педагогічної практики від фахових кафедр до участі в роботі циклових комісій провідних закладів освіти міста.
 3. 3. З метою посилення зацікавленості провідних навчально-виховних та позашкільних закладів під час проходження практик студентів-іноземців потрібно:

– залучати викладачів університету до роботи з учнями цих шкіл у підготовці науково-дослідних проектів, конкурсів, змагань;

 • проводити спільні виховні, мистецькі, культурні, спортивні заходи;
 • залучати школярів до участі в культурно-просвітницьких заходах, які проводять студенти-іноземці в університеті.
 1. 4. Забезпечити координацію діяльності інженера з охорони праці з деканами факультетів щодо проведення інструктажів перед початком практик.
 2. 5. Упровадити в практику студентів елементи профорієнтаційної роботи.
 3. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи проф. Ф. І. Казанжи.  
 4. З питання «Про завершення прикладного наукового дослідження, яке фінансується за рахунок державного бюджету, «Покращення радіаційної стійкості AL сплавів, що використовуються як реакторні матеріали»

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника теми, професора Ківа Арік Юхимовича,   учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Уважати виконання дослідження задовільним.
 2. 2. Запросити до участі в цьому дослідженні наукові лабораторії України, включивши їх до колективу виконавців.
 3. 3. Продовжити наукові розробки за темою кафедри під час виконання аспірантських досліджень.
 4. 4. Активно залучати студентів і магістрантів до виконання теми шляхом створення студентської наукової платформи з дослідження визначеної проблеми.
 5. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву
 6. З питання «Атестація докторантів університету»Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача аспірантури доц. Хижняк Ірини Анатоліївни, вчена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Затвердити наслідки атестації докторантів і вважати їх задовільними.
 2. 2. Перевести всіх атестованих докторантів на наступний рік навчання.
 3. 3. Ужити заходів щодо підвищення ефективності докторантури університету.
 4. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.
 5. Поточні справи
 6. 1. Про затвердження нових спеціалізацій: «Юридична психологія», «Ювенальна юстиція», «Освітнє право» зі спеціальності 081 – право; «Політичний менеджмент», «Антикорупційний консалтинг», «Конфліктологія», «Міжнародні відносини» зі спеціальності 052 – політологія.
Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри політичних наук і права Наумкіної Світлани Михайлівни,  вчена рада

УХВАЛИЛА:

Затвердити нові спеціалізації: «Юридична психологія», «Ювенальна юстиція», «Освітнє право» зі спеціальності 081 – право; «Політичний менеджмент», «Антикорупційний консалтинг», «Конфліктологія», «Міжнародні відносини» зі спеціальності 052 – політологія.

 

 1. 2. Про затвердження вимог до професійної підготовки здобувачів першого і другого освітніх рівнів вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта до Державного стандарту вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти, професора Богуш Алли Михайлівни, вчена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити вимог до професійної підготовки здобувачів першого і другого освітніх рівнів вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта до Державного стандарту вищої освіти. 1. 3. Про затвердження тем докторських дисертацій С. І. Ростецької, В. М. Кольцова, В. А. Балакірєвої.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження кандидата політичних наук, доцента Кольцова Віталія Михайловича «Парламентська діяльність у країнах Центральної та Східної Європи (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим консультантом призначити д.політ.н., проф. М. М. Наумкіна.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження кандидата політичних наук, доцента Ростецької Світлани Іванівни «Регіональна ідентичність у політичному процесі сучасних європейських країн» на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим консультантом призначити д.політ.н., проф. М. М. Наумкіну.
 3.  Затвердити тему дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук, доцента Балакірєвої Вікторії Анатоліївни «Теорія і методика підготовки майбутніх учителів до продуктивно-трудової діяльності молодших школярів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальностей 015 – професійна освіта. Науковим консультантом призначити д.пед.н., проф. А. М. Богуш.
 4. 4. Про затвердження тем кандидатських дисертацій: Лай Сяоцянь, К. С. Біляєвої, В. Ю. Тропанець, І. В. Нечепорук, Г. В. Дегтяренко, О. В. Дяченко, Б. В. Бойка, О. В. Груєвої, К. П. Яворської.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Лай Сяоцянь «Методика формування культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. О. Є. Реброву.
 2.  Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри педагогіки Бєляєвої Катерини Сергіївни «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. Т. Ю.Осипову.
 3.  Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри педагогіки Тропанець Вікторії Юріївни  «Формування мовленнєвої компетентності в науковій комунікації магістрів в іншомовному середовищі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. З. Н. Курлянд.
 4.  Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Нечепорук Ірини Владиславівни «Відносини Німеччини та країн Центрально-Східної Європи (початок ХХІ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.ю.н., проф. О. Ф. Долженкова.
 5. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Дегтяренко Ганни Валеріївни «Політика США в боснійському конфлікті і косівській кризі» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити к.політ.н., доц. Ю. В. Ткачук.
 6. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Дяченко Ольги Вікторівни «Політико-правова відповідальність суб’єктів мовно-маніпулятивної політичної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.
 7.  Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри політичних наук і права Бойка Богдана Вікторовича «Правова держава та особливості її становлення в сучасній Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити к.політ.н., доц. С. І. Ростецьку.
 8.  Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Груєвої Олександри Валеріївни «Судова гілка влади в Україні в контексті демократичних трансформацій» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., проф. С. М. Наумкіну.
 9.  Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Яворської Катерини Петрівни «Трансформація судової гілки влади в контексті демократичних перетворень незалежної України» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити к.політ.н., доц. С. І. Ростецьку.
 10. 5. Про рекомендацію до друку: навчального посібника (Проект «Україна-Норвегія»); навчальних посібників Т. А. Петухової; навчального посібника О. В. Ткачука; навчального посібника О. В. Бабченко; монографії О. Л. Орла; монографії О. В. Попової; «Наукового вісника Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Лінгвістичні науки», № 23; збірника науковий праць.УХВАЛИЛИ:

 1. Рекомендувати до друку навчального посібника «Менеджмент підприємницької діяльності» (проект «Україна-Норвегія») для професійної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас. Рецензенти: к.е.н., доц. Т. В. Матюк, к.філос.н., доц. Г. О. Скакун.
 2.  Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи професійного дизайну: графічний дизайн». Укладач – к.пед.н., доц. Т. А. Петухова. Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.п.н., доц. Н. П. Шапошнікова.
 3.  Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи професійного дизайну: дизайн одягу». Укладач – к.пед.н., доц. Т. А. Петухова. Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.п.н., доц. Н. П. Шапошнікова.
 4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Теорія та практика графіки». Укладач – к.пед.н., доц. О.В. Ткачук. Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.п.н., доц. Н. П. Шапошнікова.
 5. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Художня педагогіка». Укладач – к.пед.н., доц. О. В. Бабченко.  Рецензенти: к.мист., доц. О. О. Белгородська, к.п.н., доц. Н П. Шапошнікова.
 6.  Рекомендувати до друку монографію «Фізіологічно активні речовини для контролю чисельності бур’янів в агрофітоценозах». Укладач – д.с.-г.н., проф. О. Л. Орел. Рецензенти: к.т.н., с.н.с. В. Л. Куєв, к.х.н., с.н.с. С. В. Ковтонюк.
 7. Рекомендувати до друку монографію «Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладчів китайської мови в умовах університетської освіти». Укладач – к.пед.н., доц. О. В. Попова. Рецензенти: д.пед.н., проф. З. Н. Курлянд, д.пед.н., проф. М. О. Князян, д.пед.н., проф. Є. А. Іванченко.
 8. Рекомендувати до друку збірника наукових праць викладачів та молодих науковців «Актуальні питання слов’янського мовознавства».
 9. Рекомендувати до друку збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Українська культура ХХ-ХХІ століть: екзистенційний, компаративний та гендерний аспекти», присвяченої двохсотріччю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».Голова вченої ради                                                     О. Я. Чебикін

Учений секретар                                                         Н. Ф. Босак

 

 

Останнє оновлення: Вівторок, 17 січня 2017, 20:46

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory