Протокол № 9 від 26 квітня 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 9 від 26 квітня 2018 року

1. З питання «Про нормування та відповідальність суб’єктів освітньо-наукового процесу щодо дотримання академічної доброчесності».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Затвердити:

1.1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

1.1.2. Положення про комісію з питань академічної доброчесності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

2. Обговорити на кафедрах, факультетах, в академічних групах питання, пов’язані із цим рішенням.

1.3. Науково-методичній комісії посилити вимоги до підручників та навчально-методичних посібників викладачів університету, виходячи з критеріїв академічної доброчесності.

1.4. При складанні рейтингів науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти обов’язково враховувати показники дотримання академічної доброчесності та етики.

1.5. Запровадити перевірку текстів дисертацій здобувачів наукових ступенів на наявність у них наукових результатів, які отримані іншими авторами та /або відтворення опублікованих текстів, інтелектуальних продуктів інших авторів без відповідних посилань, рецензентами, експертами та за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм.

1.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

 

 

2. З питання «Про професійну підготовку бакалаврів і магістрантів на факультетах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи)».

Заслухавши й обговоривши звіт начальника навчально-методичного відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Уважати стан підготовки бакалаврів та магістрантів в університеті задовільним.

2.2. Розглянути результати ректорських контрольних робіт на засіданнях кафедр, учених радах факультетів.

2.3. Посилити внутрішній моніторинг якості викладання навчальних дисциплін.

2.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 

3. З питання «Організація освітнього процесу в Одеському професійному ліцеї сфери послуг університету протягом 2015-2017 р.р.: здобутки та перспективні завдання».

Заслухавши й обговоривши звіт директора ліцею Т. В. Горбачової, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Уважати організацію освітнього процесу у ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» за звітний період задовільною.

3.2. Для підвищення якості надання освітніх послуг забезпечити навчально-виробничий процес електронними підручниками, посібниками, схемами та таблицями професійного спрямування; за можливості поповнити навчально-матеріальну базу сучасним обладнанням.

3.3. Для обміну та поширення позитивного досвіду кращі методичні розробки майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін розміщувати на сторінках журналу «Професійно-технічна освіта» та сайті ліцею.

3.4. Для збільшення контингенту учнів розширити форми та методи інформаційно-рекламної та профорієнтаційної роботи серед молоді.

3.5. Удосконалити інтерфейс сайту та додати розділи «Дуальна освіта» та «Дистанційне навчання».

3.6. Започаткувати спільні з університетом проекти з профорієнтації, участі в міжнародних грантах і наукових програмах, інформаційно-рекламній роботі та організаційно-виховних заходах.

3.7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу університету, доцента А. М. Ананьєва.

 

4. Про обрання на посаду професора кафедри технологічної і професійної освіти Орла Леоніда Васильовича.

Заслухавши інформацію В. В. Усова та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: Орла Леоніда Васильовича вважати обраним на посаду професора кафедри технологічної і професійної освіти.

 

5. З питання «Про внесення змін до організаційної структури університету».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

5.1. Змінити внутрішню (організаційну) структуру університету, а саме: реорганізувати факультет фізичної реабілітації та факультет фізичного виховання шляхом злиття і створення на їхній базі інституту (факультету) фізичної культури, спорту та реабілітації з 2 липня 2018 року.

5.2. Штатний розпис інституту (факультету) фізичної культури, спорту та реабілітації сформувати за рахунок штатних одиниць факультету фізичної реабілітації та факультету фізичного виховання. Установити, що науково-педагогічні та інші працівники цих факультетів, окрім деканів, за їх письмовою згодою переводяться до новоствореного інституту (факультету) зі збереженням умов трудових договорів і контрактів та зі збереженням раніше встановлених надбавок і доплат.

5.3. Установити, що заміщення посади керівника (декана) новоствореного інституту (факультету) відбувається на конкурсній основі. До проведення конкурсу ректор своїм наказом призначає виконувача обов`язків керівника навчально-наукового інституту (декана факультету) фізичної культури, спорту та реабілітації.

5.4. Відділу кадрів (Л. М. Шишковій) попередити науково-педагогічних та інших працівників факультетів про реорганізацію з урахуванням норм законодавства України про працю.

5.5. Проректору з наукової роботи Т. І. Койчевій надати до бухгалтерії пропозиції щодо штатної чисельності, структури інституту (факультету) фізичної культури, спорту та реабілітації.

5.6. Бухгалтерії (Р. Л. Кондратьєвій) внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

5.7. Розмістити інститут (факультет) фізичної культури, спорту та реабілітації в приміщеннях факультетів, що реорганізуються, зокрема в навчальному корпусі № 8 академмістечка «Фонтанське» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4.

5.8. В. о. керівнику навчально-наукового інституту (декана факультету) культури, спорту та реабілітації розробити проект Положення про новостворений структурний підрозділ і подати його на затвердження вченій раді університету в серпні 2018 року.

5.9. Навчально-методичному відділу (І. С. Тагієвій) підготувати пропозиції до наказу щодо закріплення спеціальностей та освітніх програм за новоствореним інститутом (факультетом).

5.10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

 

6. Про внесення змін до «Стратегічних пріоритетів розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету К. Д. Ушинського на 2014-2020 роки».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

6.1. Внести зміни до назви «Стратегічних пріоритетів розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету К. Д. Ушинського на 2014-2020 роки» та викласти її в такій редакції: «Стратегічні пріоритети та план розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2014-2022 роки».

6.2. Внести зміни до змісту «Стратегічних пріоритетів та плану розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2014-2022 роки».

6.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

 

7. Про підтримку присудження Державної премії України в галузі освіти 2018 року колективу авторів.

Заслухавши й обговоривши інформацію Т. В. Дегтяренко, учена рада

УХВАЛИЛА:

7.1. Пропонувати підтримати спільну наукову роботу авторського колективу в складі М. І. Бадюка, В. Я. Білого, А. М. Галушки, А. А. Гудими, Я. Л. Заруцького, В. В. Лазоришинця, І. А. Луріна, Г. Г. Рощіна, В. Л. Савицького, О. Ю. Усенка на тему «Реформування військово-медичної освіти України: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження системи підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини катастроф», що була висунута Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року за номінацією «Наукові досягнення в галузі освіти» як таку, що сприяє не тільки розвиткові сучасної військової медичної освіти та позитивно впливає на суспільний прогрес, а й створює унікальні засади для формування філософського та гуманістичного бачення професії військового лікаря в системі фахової підготовки молоді за новими стандартами.

7.2. Витяг з рішення вченої ради з цього питання направити до Комітету з Державної премії України в галузі освіти.

7.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу доцента А. М. Ананьєва.

 

8. Про затвердження ліцензійної справи за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 034 Культурологія.

Заслухавши й обговоривши інформацію І. В. Балашенко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити ліцензійну справу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 034 Культурологія.

 

9. Про схвалення Самоаналізу виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

9.1. Схвалити «Самоаналіз виконання Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д Ушинського» критеріїв надання та підтвердження статусу національного (річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного) за тимчасовою формою, що додається.

9.2. Розмістити на університетському веб-сайті «Самоаналіз виконання Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» критеріїв надання та підтвердження статусу національного (річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного), а також надіслати зазначений документ до МОН України.

9.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи, професора Т. І. Койчеву.

 

10. Про пропозиції щодо модернізації освітнього процесу.

Заслухавши й обговоривши інформацію акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Обговорити зазначені позиції на засіданнях кафедр, вчених радах факультетів та підготувати проекти навчальних планів з урахуванням зазначених пропозицій.

 

11. Інформація про роботу наукових лабораторій Університету Ушинського в першому семестрі 2017-2018 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: взяти інформацію до відома.

 

12. Про рекомендацію кандидатур експертів до складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати такі кандидатури експертів до складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії: акад. А. М. Богуш, члена-кореспондента НАПН України С. О. Скворцову, проф. І. М. Богданову.

 

13. Про затвердження зразків документів про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.

Заслухавши й обговоривши інформацію директора інститут післядипломної освіти Н. П. Гедікової, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити зразки документів про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства відповідно до Наказу МОН України від 11.08.2017 р. № 1167 «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

 

14. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію ученого секретаря науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку монографію «Сенсорний розвиток дітей раннього віку». (Автор – проф. Н. Г. Грама). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. А. Княжева, д.пед.н., проф. В. В. Корнещук.

2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням (практикум)». (Автор – А. С. Надолинська).Рецензенти: к.ф.н., доц. В. Ю. Сік орська, к.ф.н., доц. О. М. Назаренко.

3. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Проблеми реабілітації».

4. Рекомендувати до друку навчально-методичний комплекс «Історія зарубіжної літератури ХУІІ-ХУІІІ ст., І пол. ХІХ ст.». (Автор – Н. В. Яремчук). Рецензенти: к.філол.н., доц. А. І. Гурдуз, к.філол.н., доц. А. А. Висоцький.

 

 

 

 

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

 

 

В. о. вченого секретаря О. В. Попова

 

Останнє оновлення: Понеділок, 07 травня 2018, 18:55

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory