Кафедра дошкільної педагогіки

  1. Загальні відомості
  2. Науково-педагогічний склад
  3. Навчальна робота
  4. Науково методична робота
  5. Організаційна робота
  6. Контакти

Анонси програм 2015-2016 навчального року
Анотації робочих програм 2018-2019 н.р.

І. Загальні відомості

Кафедра дошкільної педагогіки була створена у січні 1983 р. при факультеті підготовки вчителів початкових класів. Першим завідувачем кафедри дошкільної педагогіки був к. пед. н. доц. В. І. Ян. З 1994 р. і дотепер кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Елла Едуардівна Карпова.

Сьогодні кафедра входить до складу факультету дошкільної педагогіки та психології, що забезпечує підготовку фахівців спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» денної та заочної форми навчання.


ІІ. Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі дошкільної педагогіки забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, з яких 3 – доктори наук, професори та 3 – кандидати наук, доценти та 2 – кандидати наук, викладачі

Листопад Олексій Анатолійович

Закінчив Одеській державний університет імені І. І. Мечникова (фізичний факультет) та Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (факультет дошкільної педагогіки та психології);

Завідувач кафедри дошкільної педагогіки;

Доктор педагогічних наук, професор;

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Д 41 053 01 та кандидатських дисертацій К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті»;

- «Педагогічна творчість»;

- «Технології навчання в віртуальному середовищі»;

- «Педагогіка дошкільна».

Інформація про наукову діяльність

Виконавець теми кафедри за розділом: «Теорія і практика розвитку креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти».

Основні праці:

1. Листопад О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : монографія Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 328 с.

2. Lystopad Oleksii, Mardarova Iryna, Kuk Tomash Forming students’ motivation for creativity by means of Edward de Bono’s “Six thinking hats” technique Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2017. 8/CLХI.

3. Racu Igor, Lystopad Oleksii, Mardarova Iryna The formation of future preschool teachers’ сompetence required for using computer technology Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2017. 5/CLVIII. С. 24-27.

4. Листопад О. А. Феномен творчості в контексті дослідженні ефективності підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Випуск 1 (114). С. 34–38. (Серія «Педагогіка»).

5. Листопад О, Нестеренко В. Особливості організації науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. № 3 (58). С. 243–248.

6. Листопад О. А. Розвиток креативності майбутніх фахівців дошкільної освіти методом ретроспекції Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Випуск 5 (118). С. 61–65. (Серія «Педагогіка»).

7. Листопад О. Розвиток креативності студентів при вивченні навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 3 (62), вересень 2018. Т. 2 Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. С. 243–249

8. Листопад О. Педагогічні умови гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної освіти Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (64), лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. C 142-145.

9. Листопад О. А., Мардарова І. К. Модульний курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми»: навчальний посібник для студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 192 с.


Карпова Елла Едуардівна

Закінчила Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової.

Доктор педагогічних наук, професор,

Професор кафедри дошкільної педагогіки

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 41 053 01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Член «Асоціації працівників дошкільної освіти»

Е. Е. Карпова нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1999 рік), медалями К. Д. Ушинського (2007 рік) та П. Могили (2010 рік).

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Педагогіка освіти дорослих»;

- «Теорія і практика управління навчальним процесом у ЗВО»;

- «Педагогічні освітні технології у вищій школі»;

- «Наукове дослідження в галузі освіти»;

- «Методологія наукових досліджень (з освіти)».

Інформація про наукову діяльність

Науковий керівник теми кафедри дошкільної педагогіки «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій у професійній діяльності» № 0114U000012

Основні праці:

1. Карпова Е. Е. Оценка качества подготовки специалистов в высшей школе и проблема его мониторинга. Наука і освіта. 2015. № 9/СХХVІІІ. С. 78-82. (Педагогіка)

2. Карпова Е. Е., Кононенко Н. В. Системність професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти та її формування у ВНЗ. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Випуск 5 (118). С. 39–42. (Серія «Педагогіка»).

3. Карпова Е. Е. Синергетичний підхід у пі

двищенні якості педагогічних досліджень. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Сб.наук.пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. №1(60), лютий 2018.- Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. С.98-102

4. Karpova Ella, Kudriavtseva Olena Pedagogical conditions of future preschool teachers’ intellectual development. Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2018. № 4. С. 17-23.

5. Карпова Е. Е., Кононенко Н. В. Структура и содержание модели управления качеством профессиональных знаний будущих педагогов в учебном процессе высшей школы. Psihologie. Pedagogiespecială. Asistenţasocială a UniversităţiiPedagogicedeStat «IonCreangă» dinChişinău. № 2(55). - 2019. Р. 92-102.

6. Карпова Е. Е., Гвоздій С. П. Особливості взаємозв’язку компонентів культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівці соціономічних спеціальностей. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб.наук. праць. Вип.2 (65), травень 2019. Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019.С.127—134. (Сер. : Педагогічні науки).

Під керівництвом Е. Е. Карпової підготовлено і захищено 23 кандидатські та 6 докторських дисертацій за проблемами педагогіки вищої школи та дошкільної педагогіки. Зокрема, це дослідження В. Я. Дашковського (1986), А. Ф. Ліненко (1986), Н. В. Коленцевої (Кьон) (1987), Н. І. Дідусь (1988), І. Г. Татур (1990), О. С. Цокур (1990), М. Г. Демидової (1992), Л. М. Шевченко (2000), С. Г. Лебідь (2001), В. Г. Демидової (2002), Т. В. Міхової (2003), В. В. Нестеренко, (2003), В. А. Лісового (2003), Т. І. Койчевої (2004), В. Ф. Радкіної (2004), В. В. Одарія (2005), Т. Г. Борисенко (2006), С. П. Гвоздій (2007), О. В. Адєєвої (2008), Ю. В. Ірхіної (2011), Е. Е. Бахичі (2011), С. М. Карпової (2013), С. І. Іваннікова (2013). Підготовлено докторські дисертації В. В. Корнещук (2009), В. В. Нестеренко (2013), І. А. Княжева (2014), Т. І. Койчева (2014), О. А. Листопад (2016), С.П. Гвоздій (2017).


Княжева Ірина Анатоліївна

Закінчила з відзнакою Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського зі спеціальності «Педагогіка і психологія (дошкільна)»

Доктор педагогічних наук, професор

Професор кафедри дошкільної педагогіки

Учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Культура викладання у ЗВО»;

- «Педагогіка дошкільна».

Інформація про наукову діяльність:

Виконавець теми кафедри за розділом: «Теорія і практика розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін напряму підготовки «Дошкільна освіта»»

Основні праці:

1. Княжева И. А. Сущность и структура технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогических дисциплін специальности «Дошкольное образование». Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. 2015. № 1 (38). С. 75–83.

2. Княжева І. А. Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий вісник Миколаївського національного університету імен

і В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв, 2015. № 1 (48). С. 137–142.

3. Княжева І. А. Сутність феномена «методична культура викладача вищої школи». Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ, 2015. Вип. 67. – С. 240–245. (Серія «Педагогічні науки»).

4. Княжева І. А. Системний і синергетичний підходи дослідження феномена «методична культура майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв, 2015. № 2 (49). С. 82–87.

5. Княжева І. А. Модель розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. Вип. 4. С. 71–78. (Серія «Педагогіка»)

6. Княжева І. А. Особистісно-діяльнісний підхід в дослідженні методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. Гірська школа Українських Карпат : наук.-метод. журн. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. № 12–13. С. 190–192.

7. Княжева І. А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв, 2015. № 3 (50). С. 91–96.

8. Княжева І. А. Підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти до здійснення особистісно зорієнтованої взаємодії з дітьми. Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південного наукового Центру НАПН України. Одеса, 2015. № 9/ CXXXVIII. Педагогіка. С. 83–87.

9. Княжева І. А. Обґрунтування компонентного складу методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Психолого-педагогічні основи гуманізації

навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 2 (14). Рівне : РВЦ МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука, 2015. С. 119–128.

10. Княжева І. А. Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах взаємодії ДНЗ і сім’ї. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. № 3(54). С. 182–187.

11. Княжева И. А. Особенности личностно ориентированной подготовки будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. 2016. № 2 (43). С. 9–16.

12. Княжева І. А. Соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. № 2(57). С. 258–263.

13. Княжева І. А., Кочева Т. І. Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів. Web of Science Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2017. № 12 С. 190–195.

14. Княжева І. А. Навчальна автономія як дидактична стратегія професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. університету імені К. Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Вип. 6 (119). С. 39–43. (Сер. «Педагогіка»).

15. Княжева И. А. Поликультурность и толерантность в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования. Psychology and Special Education Faculty“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău. 2018. Volume 51, Issue 2. Pag. 93–103.

16. Княжева И. А. Реализация идей личностно ориентированной образовательной парадигмы в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования. Psychology and Special Education Faculty“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău. 2018. Volume 53, Issue 4. Pag. 108–114.

17. Княжева І. А. Педагогічна рефлексія як чинник професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. травень 2019. № 2 (65). С. 135–139.

18. Княжева И. А. Методические аспекты воспитания милосердия у детей дошкольного возраста. Psychology and Special Education Faculty“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău. 2019. Volume 55, Issue 2. Pag. 116–123.

19. Княжева І. А. Стан сформованості методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 1(126). Серія : Педагогіка. Одеса, 2019. С. 88–93.


Кудрявцева Олена Альбертівна

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)»

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри дошкільної педагогіки

Член «Асоціації працівників дошкільної освіти»

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Основи наукових досліджень»;

- «Педагогіка: загальна»;

- «Педагогіка дошкільна та історія дошкільної педагогіки»;

- «Вступ до фаху».

Інформація про наукову діяльність

Виконавець теми кафедри за розділом: «Підготовка майбутніх вихователів до інновацій у розвитку розумових здібностей дошкільників».

Основні праці:

1. Кудрявцева О. А. Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи з вивчення педагогічних дисциплін майбутніми педагогами дошкільної освіти в позааудиторний час. Наука і освіта:науково-практичний журнал. 2015. № 9. С. 118- 125.

2. Кудрявцева Е. А. Мониторинг качества педагогических знаний будущих бакалавров дошкольного образования. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială a Universităţii Pedagogice de Stat “IonCreangă” din Chişinău.2015. Nr. 2(39). P. 22–29.

3. Кудрявцева О. А. Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 1(108). С. 45 – 51.

4. Кудрявцева О. А., Комишан А. М. Формування інформаційної культури у майбутніх бакалаврів дошкільної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 5(112). С. 63 – 68.

5. Кудрявцева О. А. Сучасні методи оцінювання навчальних досягнень майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 5(118). С. 48 – 55.

6. Кудрявцева Е. А. Модульные контрольные работы как эффективный метод педагогического контроля качества знаний будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială a Universităţii Pedagogice de Stat “IonCreangă” din Chişinău. 2017. Nr. 2(47). P. 18–29.

7. Кудрявцева О. А., Горєлова В. О. Проблема підготовки майбутніх вихователів до розумового виховання дошкільників. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. 2018. Вип. 1(120). С. 74-80.

8. Kudriavtseva Olena, Karpova Ella. Pedagogical conditions of future preschoolteachers’ intellectual development. Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2018. № 4. С. 17-23.

9.Завдання для самоперевірки з курсу «Історія дошкільної педагогіки»: [методичні рекомендації] / І. А. Княжева, О. А. Листопад, О. А. Кудрявцева, І. К. Мардарова. Одеса: Університет Ушинського, 2019. 28 с.

10. Кудрявцева О. А. Педагогічні умови модульно-рейтингового оцінювання якості педагогічних знань майбутніх вихователів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. 2019. Вип. 2(127). С. 32 – 39.

11. Кудрявцева Е. А. Критерии и показатели эффективного оценивания качества педагогических знаний студентов. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială a Universităţii Pedagogice de Stat “IonCreangă” din Chişinău. 2019. Nr. 2(55). P. 71–83  

Мардарова Ірина Костянтинівна

Закінчила факультет дошкільного виховання (за спеціальністю «Дошкільне виховання») Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри дошкільної педагогіки.

Учений секретар факультету дошкільної педагогіки та психології.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній освіті»;

- «Історія дошкільної педагогіки»;

- «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми».

Інформація про наукову діяльність

Виконавець теми кафедри за розділом: «Підготовка майбутніх вихователів до інноваційної діяльності з використанням комп’ютерних технологій».

Основні праці:

1. Листопад О. А., Мардарова І. К. Модульний курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми»: навчальний посібник для студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 192 с.

2. Нестеренко В. В., Листопад О. А., Мардарова І. К. Методичні рекомендації з підготовки студентів до використання мультимедійних презентацій в освітньому процесі ДОЗ: [методичні рекомендації]. Одеса: Університет Ушинського, 2018. 30 с.

3. Нестеренко В. В., Листопад О. А., Мардарова І. К. Методичні рекомендації з підготовки студентів до створення і використання

комп’ютерних ігор у роботі з дітьми дошкільного віку: [методичні рекомендації]. Одеса: Університет Ушинського, 2018. 31 с.

4. Завдання для самоперевірки з курсу «Історія дошкільної педагогіки»: [методичні рекомендації] / І. А. Княжева, О. А. Листопад, О. А. Кудрявцева, І. К. Мардарова. Одеса: Університет Ушинського, 2019. 28 с.

5. Мардарова І. К. Інформатизація дошкільної освіти: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2016. № 5 (112). С. 78-82. (Серія «Педагогічні науки»).

6. Racu Igor, Lystopad Oleksii, Mardarova Iryna The formation of future preschool teachers’ сompetence required for using computer technology. Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2017. 5/CLVIII. С. 24-27.

7. Lystopad Oleksii, Mardarova Iryna, Tomash Kuk Forming students’ motivation for creativity by means of Edward de Bono’s “Six thinking hats” technique. Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2017. 8/CLХI. С. 93-96.

8. Мардарова Ірина Підготовка майбутніх вихователів до формування культури здоров’я дошкільників. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наукових праць. лютий 2019. № 2 (65). С. 195-200


Кононенко Наталія Вячеславівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Кандидат педагогічних наук

Посада – викладач кафедри дошкільної педагогіки

Член «Асоціації працівників дошкільної освіти».

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Вступ до фаху»;

- «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників».

Інформація про наукову діяльність:

Виконавець теми кафедри за розділом: «Інновації в організації навчальної діяльності майбутніх педагогів дошкільної освіти».

Основні праці:

1. Кононенко Н.В. Ефективність методики формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх виховате

лів в процесі підготовки у виші. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Херсон, 2016. Випуск 72. С. 85—90.

2. Кононенко Н.В. Обґрунтування педагогічних умов формування у майбутніх вихователів системності професійно-педагогічних знань в процесі підготовки у виші. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. Випуск 6 (113). С. 72 – 76. (Серія «Педагогіка»).

3. Кононенко Н.В. Методика формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів в процесі підготовки у вищі. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. Вип.4 (55), грудень 2016. С. 265—268.

4. Кононенко Н.В. Модель управління якістю професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів в процесі підготовки у вищій школі. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Херсон: Видавничий дім «Гельве-тика», 2017. Випуск 79. Т. 1. С. 149–154.

5. Кононенко Н. В., Е. Е. Карпова Системність профе-сійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти та її формування у ВНЗ. Науковий вісник «Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського». Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Випуск 5 (118). Серія: Педагогіка. С. 39–42


Візнюк Валентина Василівна

Закінчила Одеський державний економічний університет

Кандидат педагогічних наук

Посада – викладач кафедри дошкільної педагогіки

Член «Асоціації працівників дошкільної освіти».

Інформація про наукову діяльність

Виконавець теми кафедри за розділом: «Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти».

Основні праці:

1. Візнюк В. В. Насичення змісту навчання щодо формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Збірник наукових праць : Вип. 141. Ч. ІІ. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 103–106.

2. Візнюк В. В. Особистісний компонент у структурі професійної надійності майбутнього керівника навчального закладу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. Вип. 2, Частина 2. С. 90–98.

3. Візнюк В. В. Експериментальна модель формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». Суми, 2016. № 2 (56). С. 10–17.

4. Візнюк В. В. Критерії та рівні сформованості професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів в умовах магістратури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.

Випуск 55. Збірник наукових праць / за науковою редакцією академіка В. І. Бондаря. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. С. 52–57.

5. Візнюк В. В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невідємна складова професійної підготовки . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2019. № 1. С. 130–136.

Буздуган Олена Анатоліївна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання».

Закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Мова і література (англійська)».

Закінчила факультет дошкільної педагогіки та психології (за спеціальністю «Дошкільне виховання») Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри дошкільної педагогіки.

Член «Асоціації дошкільників України»

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

- «Дошкільна освіта в зарубіжних країнах»;

- «Соціальна педагогіка та технології соціалізації дитини»;

- «Педагогіка раннього віку».

Інформація про наукову діяльність

Виконавець теми кафедри за розділом: «Підготовки фахівців дошкільної освіти до професійної комунікації в умовах віртуального середовища навчання».

Основні праці:

1. Буздуган О. А. Педагогічна взаємодія педагога і сім’ї в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу. Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace. Zbornik prispevkov z medzinarodnej

vedeckej konferencie, (28-29 oktobra 2016). Vysoka skola Danubius, Fakulta socialnych studii – Sladkovicovo, Slovenska republika, 2016. C. 171-174.

2. Буздуган О. А. Система роботи з підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. №2 (57), травень 2017. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. С.83-88.

3. Buzduhan O. Interaction of preschool educational institution and family in moral education of senior preschool children. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 4’2017/CLVІІ. С143-147.

4. Буздуган О. А. Специфіка особистісно-зорієнтованої взаємодії майбутніх вихователів з дітьми раннього віку. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі. Матеріали ІІІ міжнародного конгресу, (18-21 травня 2017р.). Одеса 2017. С. 390-391.

5. Buzdugan O. Features of future primary school teachers’ training to pedagogical interaction with pupil’s parents. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Журнал: Педагогічні науки. № 1(108) 2016/Одеса-2016. С. 18-2

Гуданич Наталія Миколаївна

закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

лаборант кафедри дошкільної педагогіки


ІV. Навчально-методична робота

Викладачами кафедри розроблено зміст і методику викладання з навчальних дисциплін: «Педагогіка освіти дорослих» (д.пед.н., проф. Е. Е. Карпова), «Наукове дослідження в галузі освіти» (д.пед.н., проф. Е. Е. Карпова), «Теорія і практика управління навчальним процесом у ЗВО» (д.пед.н., проф. Е. Е. Карпова), «Педагогічні технології організації навчального процесу у ЗВО» (д.пед.н., проф. Е. Е. Карпова), «Методологія наукових досліджень (з освіти)» (д.пед.н., проф. Е. Е. Карпова), «Технології навчання у віртуальному середовищі» (д.пед.н., проф. О. А. Листопад), «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» (к.пед.н., викл. Н. В. Кононенко), «Вступ до фаху» (к.пед.н., викл. Н. В. Кононенко), «Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній освіті» (к.пед.н., доц. І. К. Мардарова), «Історія дошкільної педагогіки» (к.пед.н., доцент І. К. Мардарова), «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» (к.пед.н., доц. І. К. Мардарова), «Педагогіка раннього віку» (к.пед.н., доц. О. А. Буздуган), «Соціальна педагогіка та технологія соціалізації дитини» (к.пед.н., доц. О. А. Буздуган), «Дошкільна освіта в зарубіжних країнах» (к.пед.н., доц. О. А. Буздуган), «Педагогіка: загальна» (к.пед.н., доц. О. А. Кудрявцева), «Педагогіка дошкільна та історія дошкільної педагогіки» (к.пед.н., доц. О. А. Кудрявцева), «Основи наукових досліджень» (к.пед.н., доц. О. А. Кудрявцева), «Культура викладання у ЗВО» (д.пед.н., проф. І. А. Княжева), «Педагогіка дошкільна» (д.пед.н., проф. І. А. Княжева, д.пед.н., проф. О. А. Листопад), «Педагогічна творчість» (д.пед.н., проф. О. А. Листопад), «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» (д.пед.н., проф. О. А. Листопад).

До кожної дисципліни, що викладається, розроблені навчально-методичні комплекси, які спрямовані на допомогу студентам у навчанні; складено тексти лекцій, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з підготовки до практичних та семінарських занять, перелік питань для самоконтролю тощо.

На допомогу студентам заочної форми навчання застосовується дистанційна платформа для комунікації з викладачем в процесі самостійного опрацювання навчальних дисциплін, матеріалів науково-дослідної роботи.


ІІІ. Наукова робота

З 2019 року науково-дослідницька робота кафедри виконується за темою «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Карпова Е. Е.). У науковому доробку викладачів кафедри публікації різних номінацій: монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті тощо.

Щорічно за результатами наукових розробок, узагальнення власного досвіду викладачі кафедри друкують статті у наукових виданнях вітчизняних і зарубіжних університетів.

Викладачі кафедри (д. пед. н., професор Карпова Е.Е., д. пед. н., професор Княжева І.А., д. пед. н., професор Листопад О. А.) здійснюють підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Разом зі студентами виступають з доповідями та публікують результати в збірках робіт молодих науковців.

Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції для студентів, молодих вчених і викладачів за проблемами дошкільної і вищої освіти:

- Міжнародна науково-практична конференція «Проблема якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі»], (Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.);

- Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми якості дошкільної освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі», (Одеса, 26-27 жовтня 2017 р.);

- Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти», (Одеса, 25-26 жовтня 2018 р.);

- Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина костянтина дмитровича ушинського у вимірі сучасної освіти», (Одеса, 16 травня 2019 р.);

- Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» (Одеса, 17 – 18 жовтня 2019 р.)

У 2020 році кафедрою заплановано проведення двох науково-практичних конференцій:

- 19 – 20 травня 2020 року – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Шляхи і засоби становлення професійної майстерності майбутніх педагогів»;

- 27 – 28 жовтня 2020 року – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки».


 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у кількох напрямках:

1. Забезпечення стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників ЗВО з методики викладання педагогічних дисциплін у вищій школі (з відривом та без відриву від основного місця роботи).

2. Робота у складі членів спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 41 053.01. (Карпова Е. Е., Княжева І. А., Листопад О. А.); К 41.053.04 (Листопад О. А.)

3. Робота у складі редакційних колегій фахових і спеціалізованих видань з педагогіки (Карпова Е. Е.).

4. Виховна робота зі студентами. Куратори академічних груп (к.пед.н., доц. Буздуган О. А, к.пед.н., доц. Мардарова І. К., к.пед.н., доц. Кудрявцева О. А., к.пед.н., викл. Кононенко Н. В.) проводять різноманітні виховні заходи, разом зі студентами беруть участь у загальних університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань безпеки життя, академічної доброчесності; запобігання негативних явищ (корупція, пияцтво, паління, наркоманія тощо), проводять моніторинг працевлаштування випускників (бакалаври та магістри) спеціальності «Дошкільна освіта».

5. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді. Викладачі кафедри проводять профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки та спеціальності «Дошкільна освіта», бесіди зі старшокласниками та їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики.


Контакти: тел. (048) 75 -30-761

Адреса: м. Одеса, вул. Ніщинського, 1, каб.13

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського