Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

 

 1. Загальні відомості
 2. Науково-педагогічний склад
 3. Навчально-методична робота
 4. Наукова робота
 5. Організаційна робота
 6. Контакти


Анотації робочих програм 2018-2019 н.р.


 

I. Загальні відомості

Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології була організована доктором педагогічних наук, професором Жаровцевою Тетяною Григорівною, яка є визнаним фахівцем по проблемах сімейного виховання, зокрема на вихованні дітей в неблагополучних сім‘ях і підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім‘ями, після закінчення Бельцького державного педагогічного інституту ім. А. Руссо, та отримавши кваліфікацію викладача педагогіки та психології (дошкільної), працює у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського з 1983 року, спочатку на посаді лаборанта, старшого лаборанта, асистента. У 1991 році захистивши кандидатську дисертацію з проблем дошкільного виховання, працює заступником декана факультету дошкільного виховання. Захистивши у 2007 році докторську дисертацію з проблем педагогіки вищої школи, з 2008 року стає деканом факультету дошкільного виховання, директором інституту дошкільної та спеціальної освіти.

З вересня 2019 року на посаду завідувача кафедри призначено кандидата психологічних наук, доцента Бабчук Олену Григоріївну, яка є фахівцем з проблеми толерантності та професійного саморозвитку особистості, закінчивши факультет дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та здобувши кваліфікацію викладача педагогіки і психології (дошкільної), працює з 2001 року, спочатку на посаді лаборанта, викладача, а після захисту кандидатської дисертації, доцентом кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.

Нині кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології, підрозділ факультету дошкільної педагогіки та психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова спеціалізація: Логопедія/ Психологія. Навчальний процес забезпечують 12 співробітників, з яких – 1 доктор педагогічних наук, 1 доктор психологічних наук, 6 – кандидати педагогічних наук, 2 – кандидати психологічних наук, 1 – викладач, 1 лаборант.


II. Науково-педагогічний склад

БАБЧУК ОЛЕНА ГРИГОРІЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент

У 1997 році закінчила факультет дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і психології (дошкільної).

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського працює з 2001 року.

У 2012 році, захистивши в спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського дисертацію на тему «Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності», здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

З 2014 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій із психології при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри загальної та диференціальної психології.

Викладає дисципліни: «Загальна та дитяча психологія», «Практична психологія в закладах дошкільної освіти», «Історія психології», «Психологічна служба в системі освіти».

Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів, аспірантів. Є членом всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» та членом асоціації політичних психологів України.

Наукові інтереси: толерантність особистості: диференціально–психологічний підхід.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві з Санніковою О.П.).

Основні праці:

 1. Бабчук О.Г. Психологічна характеристика толерантної та інтолерантної особистості. Наука і освіта. Одеса, 2015. № 10/ СХХХІХ. С. 116–121.
 2. Бабчук О.Г. Толерантність як важлива особистісна компетенція сучасної людини. Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика: зб. наук. праць. Одеса: ВМВ, 2017.  С. 37–
 3. Бабчук О.Г. Особливості толерантності майбутніх психологів Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць/ за ред. Ірини Савенкової. № 1(19). Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. С.7–11.
 4. Бабчук О.Г., Половникова Ю.І. Комунікативна креативність як компонент соціального інтелекту. Проблеми сучасної психології особистості. Одеса: ВМВ, 2019. С. 60–
 5. Бабчук О.Г. Особливості прояву товариськості осіб з високим та низьким рівнем саморозвитку. Психологічні ресурси особистості: соціально–психологічний зміст: зб. наук. праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2019. С. 8–12.

БУЖИНА ІРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

доктор педагогічних наук, професор

У 1984 році закінчила музично-педагогічний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Музика та співи».

У 1994 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування духовної культури молодших школярів» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського працює з 1994 року.

У 1998 року отримала вчене звання доцента кафедри  дошкільної педагогіки.

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх вчителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2008 році отримала звання професора.

Викладає дисципліни: «Порівняльна педагогіка», «Сімейна педагогіка». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів.

Науковий доробок відображено у понад 120 наукових та навчально–методичних публікаціях.

Наукові інтереси: проблема демократизації, гуманізації педагогічного процесу у підготовці фахівців дошкільної освіти.

Основні праці:

 1. Бужина І.В. Роль викладача ВНЗ у формуванні гуманістичних відносин зі студентами–гуманітаріями. Збірник наукових праць Вінницького національного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2015. С. 22–31.
 2. Бужина І.В. Проблеми Українського національного виховання Збірник наукових праць «Відродження національного виховання в Україні шляхом формування громадянської зрілості студентів». Дрогобич, ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. С. 57–63.
 3. Bugina I.V. The principles of humanity in classical Ukrainian education system. Modern tendencies in the pedagogical sciences of Ukraine and Israel: the way to integration, Ariel, Israel, 2016, issue 7, p. 42–48.
 4. 4. Bugina I.V. Differentiated approach to evaluation of students` research abilities. Modern tendencies in the pedagogical sciences of Ukraine and Israel: the way to integration, Ariel, Israel, 2017, Р.238–243.
 5. Buzhina Iryna «Implementation of the reform of physical education in a summer camp». Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : The to integration. 2018 Issue №9. Р.30–35.

КАВИЛІНА ГАННА КОСТЯНТИНІВНА

кандидат педагогічних наук

У 1999 році закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, та здобула кваліфікацію викладача педагогіки та психології (дошкільної), у 2005 році закінчила магістратуру та здобула кваліфікацію магістра Дошкільної освіти, викладача педагогіки та психології (дошкільної).

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті працює з 2006 року.

У 2015 році захистивши в спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп», здобула науковий ступінь  кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2019 році закінчила магістратуру Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, та здобула кваліфікацію, організатора дошкільної освіти. Вчителя-логопеда дошкільних, загальноосвітніх, навчальних та реабілітаційних закладів.

У 2019 році пройшла підвищення кваліфікації у Державному закладі «Вища лінгвістична школа» у місті Ченстохова, у межах Європейського освітнього проекту «Інноваційні методи і технології навчання: новітнє в європейській освітній практиці» Сертифікат КЗК19\07\18, від 05.07.2019р.

Викладає лекційні і практичні заняття з курсів «Логоритміка», «Конфліктологія в педагогічній діяльності», «Логопедична робота з дітьми раннього віку». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком. Є членом всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Є автором понад 20 наукових та навчально–методичних праць, серед яких: свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір.

Основні праці:

 1. Кавиліна Г.К. Особливості використання кольору в малюнках дітей дошкільного віку. Педагогічний альманах. Одеса, 2017. С.66–69.
 2. Kavylina G. Main approaches for preparing future faculty of pre–school education to work with children of the different groups at determinants. Global challenges of contemporary issues: Collection of scientific articles. Lardy Publishing House, Paris, France, 2018. Р. 154–157.
 3. Kavylina GThe interaction of children of different age groups in the classroom for graphic activities. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. 2019. №2(55). С. 109–116.
 4. Кавилина А.К.Формы взаимодействия родителей с ребёнком раннего возраста с отклонениями в развитии Psihologie. Pedagogic speciala. Asistenta sociala a Universitatii Pedagogice de Stat “Ion Creanga” din Chisinau, Republic of Moldova, Nr. 1(54)/2019, Р. 123–129.
 5. Кавиліна Г.К. Комплексна оцінка психо-фізичного розвитку дітей з перинатальною патологією. Педагогічний альманах. Одеса, 2019. С.102–107.

КОВИЛІНА ВЕРОНІКА ГЕННАДІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1983 році закінчила факультет дошкільного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і психології (дошкільної).

У 1993 році закінчила факультет дефектології Київського державного педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію вчителя шкіл сліпих та слабозорих, тифлопедагога спеціальних дошкільних закладів.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського працює з 1998 року.

У 2004 році, захистивши в спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського дисертацію на тему «Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагоіка. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри спеціальної педагогіки та психології.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: Психофізіологія раннього онтогенезу: підручник для студентів вищих навчальних закладів (у співавторстві з Дегтяренко Т.В.).

Викладає дисципліни: «Основи дефектології», «Основи корекційної педагогіки», «Виховання дітей з відхиленнями у розвитку в умовах сім’ї», «Порівняльна спеціальна педагогіка», «Фізична реабілітація». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Є членом всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Наукові інтереси: корекційна допомога дітям раннього віку з ураженням ЦНС.

Основні праці:

 1. Ковиліна В.Г. Діти раннього віку з перинатальним ураженням ЦНС. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Вип.3. 2017. С. 33–36.
 2. Ковиліна В., Ілляшенко С. Особливості корекційно-педагогічного впливу на дітей дошкільного віку з моторною алалією засобів логоритміки. Педагогічний альманах. Одеса 2017. С. 148–153.
 3. Ковиліна В.Г. Формирование предметных действий у детей с поражением центральной нервной системы. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Вип. 3(122). 2018. С. 52–56.
 4. Ковиліна В.Г. Формы взаимодействия родителей с ребёнком раннего возраста с отклонениями в развитии. Фахове іноземне видання. Стаття в міжнародному збірнику Psihologie. Pedagogic speciala. Asistenta sociala a Universitatii Pedagogice de Stat “Ion Creanga” din Chisinau, Republic of Moldova, Nr. 1(54)/2019. C. 123–129.
 5. Ковиліна В.Г., Пшенічна В.В. Основні напрями роботи з батьками, які виховують малюка з вадами психофізичного розвитку. Педагогічний альманах. Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2018. С.245–249.

 

КОЛЕСНІК АЛЛА ГЕОРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1983 році закінчила факультет педагогіки та психології (дошкільної) Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського, здобула кваліфікацію викладача педагогіки і психології (дошкільної).

У 1994 захистила кандидатську дисертацію при Одеському державному педагогічному інституті ім. К. Д. Ушинського на тему: «Виховання емоційно–позитивного ставлення у дітей до дошкільного закладу» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з  1995 року.

У 1999 р. отримала звання доцента кафедри  дошкільної педагогіки.

Викладає дисципліну «Основи педагогічної майстерності».

Виконує обов’язки заступника декана з педагогічної практики на факультеті дошкільної педагогіки та психології.

Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки». Є членом всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

В коло наукових інтересів входить проблема толерантної взаємодії дорослих і дітей в умовах сім’ї. 

Основні праці:

 1. Колесник А. Г. Пути совершенствования педагогической деятельности преподавателей высшей школи. Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Chişinău, 2016. С.3–9.
 2. Колесник А. Г. Формування толерантних стосунків дорослих з дітьми в умовах сім`ї. Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї: монографія/ відп. ред. Т.Г.Жаровцева. Одеса: 2016. С.188–213.
 3. Колесник А. Г. Педагогічне керівництво навчально – професійною діяльністю студентів. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Збірник наукових праць, №4(59), 2017. С.246–250.
 4. Соціально–педагогічна проблема важковиховуваності дітей. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Збірник наукових праць, №3(62),2017. С.157–160.
 5. Личностно–ориентированное управление учебно–воспитательным процессом в высшей школе. Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Chişinău, 2018. С.101–108. 

КОРГУН ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1972 році закінчила Київський  державний педагогічний інститут імені М.Горького, дефектологічний факультет зі спеціальності «Сурдопедагогіка», та здобула кваліфікацію вчителя шкіл глухих та туговухих.

У 1984 року захистила кандидатську дисертацію при Науково-дослідницькому інституті дефектології Академії педагогічних наук СРСР на тему «Обучение глухих учащихся планированию деятельности на уроках труда» зі спеціальності 13.00.03 – спеціальна педагогіка. У 2005 році отримала другу вищу освіту в Донецькому інституті післядипломної освіти інженерно–педагогічних працівників, за фахом  «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри психології та соціальних дисциплін.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з  2006 року.

Викладає такі дисципліни: «Психологія вищої школи», «Основи інклюзивної освіти» та «Спеціальна психологія».

Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Бере участь у професійному об’єднанні Української Асоціації корекційних педагогів.

Основні праці:

 1. Коргун Л.М. «Взаємодія з сім’єю в інклюзивній освіті». Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї: монографія/ відп. ред. Т.Г.Жаровцева. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. С. 243–261
 2. Коргун Л.Н., Галушкіна С.І. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний комплекс. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2016. 118с.
 3. Коргун Л.М., Матата С.Г. Робота з родиною в умовах інклюзії. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки №7(312). 2017. Ч. ІІ. С. 185–193.
 4. Спеціальна психологія. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Одеса: вид:ТОВ «Лерадрук», 2019. 104 с.
 5. Подготовка студентов к реализации инклюзивной модели образования Psychology special pedagogy social work a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 2019. Nr. 3 (56). С. 29–39.

ЛІТОВЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1990 рік закінчила Слов’янський державний педагогічний університет зі спеціальності «Олігофрено-педагогіка» та здобула кваліфікацію вчителя допоміжної школи.

У 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобом стимулювання тактильної та пропріоцептивної чутливості» зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У 2008 році отримала атестат доцента кафедри спеціальної педагогіки і психології.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 2001 року.

Викладає такі дисципліни: «Основи логопедії», «Методика логопедичної роботи», «Логопедичне консультування», «Логопедія», «Логопедія з методикою викладання». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Керує студентським гуртком: «Сучасні підходи до корекційної роботи з дітьми з мовленнєвими вадами». Є членом ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Основні праці:

 1. Літовченко О.В. Запобігання порушень письма в дітей передшкільного віку з особливостями психічного і фізичного розвитку. Науковий вісник. Вип.2.Одеса, 2016. С.46–50.
 2. Літовченко О.В. Напрями корекційної роботи із дітьми які заікаються. Науковий Вісник. Вип.5(118). Одеса, 2017. С.66–70.
 3. Шляхи профілактики заікання в дітей. Іноваційна педагогіка. Науковий журнал. N 4, Том 1. Одеса, 2018. С.93–97.
 4. Літовченко О.В., Гнітецька Г. Казкотерапія в логопедичній роботі з дошкільниками, що страждають від заікання. Педагогічний альманах. Одеса, 2017. С. 74–177.
 5. Літовченко О.В. Профілактика і корекція затяжних форм заікання у дітей. Навчально–методичний посібник. Одеса 2016, 219с.

МОНКЕ ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 році закінчила факультет дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та здобула кваліфікацію здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології; вихователя з правом проведення занять англійською мовою.

У 2002 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування оцінно-етичних суджень у художньо-мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з  2003 року.

У 2010 р. отримала звання доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча література (українська)», «Етнопедагогіка», «Теорія та технології ігрової діяльності дитини в ЗДО». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Член комісії з визначення соціального значення видань місцевих авторів Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

 Наукові інтереси: проблеми навчання і виховання дитини засобами художньої літератури; формування духовної культури і духовно-творчого розвитку особистості; проблеми морально-духовного виховання дошкільників, зокрема засобами художньої літератури, та підготовки фахівців до роботи в означеному напрямі; проблеми організації ігрової діяльності, фізичного виховання дошкільників у сім`ї та умовах ЗДО; проблеми навчання дошкільників рідної (української) та іноземної мов; проблеми інтеграції театрального мистецтва у підготовку майбутніх педагогів.

Опубліковано понад 100 наукових праць, зокрема:

 1. Усна народна творчість, як засіб виховання слухняності у дітей дошкільного віку. Педагогічний альманах. Одеса, 2016. С. 143–146.
 2. Чарівний світ «Книжки–Дивовижки». Чорноморські новини. Громадсько–політична газета № 113 (21904)14.12.2017. С. 3
 3. Поетичні хвилі Дмитра Шупти. Моряк України. Всеукраїнська щотижнева газета №6 (1037) від 14.02.18. С. 10.
 4. Монке О.С., Гниличенко І. І. Дидактична модель морально–духовного виховання дошкільників засобами авторської казки. Педагогічний альманах, Одеса, 2017. С. 129–133
 5. Монке О.С. Шелест І. А. Методика формування літературознавчої компетентності майбутніх вихователів. Педагогічний альманах. Одеса, 2018. С.146–150.

ПРОКОФ’ЄВА-АКОПОВА СВІТЛАНА АЛЕКСАНДРІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

У 1985 році закінчила Одеську державну консерваторію імені А.В. Нежданової «Фортепіано» та здобула кваліфікацію викладача, концертмейстера.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологический механизм мотивации восприятия эстетической культуры юношеством (на примере музыки)» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з  2001 року.

У 2006  році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки та вікової психології.

Викладає дисципліни: «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції», «Диференціальна психологія», «Психофізіологія» та «Сімейна психотерапія». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Є членом української спілки психологів.

Основні праці:

 1. Прокоф’єва-Акопова С.А. Формування професійних якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Науковий вісник. Педагогічні науки. Вип.5 (112). 2016. С.89–94.
 2. Прокоф’єва-Акопова С.А. Формування толерантності до сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Науковий вісник Педагогічні науки. Вип.5 (118). 2017. С.94–99.
 3. Prokofieva- Akopova S. Correction of fears in preschool children from the large and small familiesлі. Наука і освіта. №7–8. 2018. С.92–98.
 4. Прокоф’єва-Акопова С.А., Пужанська О.І. Емоційне вигорання у процесі професійної діяльності вихователів закладів дошкільної освіти. Педагогічний альманах. Одесса, 2018. С.307–311.
 5. Прокоф’єва-Акопова С.А. Особливості емоційної сфери майбутніх фахівців. Психологічні ресурси особистості: соціально–психологічний зміст: зб. наук. праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ. 2019. С. 76–80.

 

ТУБИЧКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

викладач

У 2004 році закінчила факультет дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку та логопеда в закладах освіти. У 2005 закінчила магістратуру на факультеті дошкільного виховання та здобула кваліфікацію викладача педагогіки та психології.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського працює з 2004 року, з 2007 року є асистентом кафедри спеціальної педагогіки та психології, а з 2012 року старшим викладачем.

Є автором понад 15 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві з Дегтяренко Т.В.).

Проводить практичні заняття з дисциплін: «Основи логопедії», «Методика логопедичної роботи», «Логоритміка», «Виховання дітей з відхиленнями у розвитку». Є членом ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Наукові інтереси: соціально-педагогічний супровід сімей розумово відсталих дошкільників.

Основні праці:

 1. Тубичко Ю.О. Комплексна корекція порушень мовленнєвого розвитку у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії. Актуальні питання корекційної освіти: збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільськ, 2013. С.168–172.
 2. Тубичко Ю.О. Нейропсихологічна діагностика основних компонентів мовленнєвого розвитку і перцептивно-когнітивних функцій у дітей старшого дошкільного віку. Наука і освіта. 2013. №1–2. С.222–226.
 3. Тубичко Ю.О. Пропедевтика дисграфии у детей старшего дошкольного возраста со стёртой формой дизартрии. Фахове іноземне видання. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 2018. Nr. 3 (52). Р. 104–114.

 

НІКОЛАЄНКО АННА МИКОЛАЇВНА

лаборант кафедри

 
 

III. Навчально-методична робота

 

Викладачами кафедри розроблено робочі програми з навчальних дисциплін: «Історія психологія та актуальні проблеми сучасної психології», «Психологічна служба в системі освіти», «Практична психологія в закладах освіти» (доцент Бабчук О.Г.); «Сімейна педагогіка», «Порівняльна педагогіка» (професор Бужина І.В.); «Психологія дитячо-батьківських відносин», «Психологія спілкування», «Психологія емоцій», «Патопсихологія з основами психогігієни та психокорекції» (доцент Булгакова О.Ю.); «Основи педагогічної майстерності» (доцент Колесник А.Г.); «Психологія вищої освіти», «Спеціальна психологія», «Основи інклюзивної освіти» (доцент Коргун Л.М.); «Конфліктологія в педагогічній діяльності», «Логоритмика» (доцент Кавиліна Г.К.); «Порівняльна спеціальна педагогіка» (доцент Ковиліна В.Г.); «Дитяча література», «Теорія і технологія ігрової діяльності в ЗДО», (доцент Монке О.С.); «Методика логопедичної роботи та інноваційні технології», «Логопедія з методикою викладання» (доцент Літовченко О.В.); «Диференційна психологія», «Сімейна психотерапія», «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції», «Психофізіологія», (доцент Прокоф’єва-Акопова С.А.).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів.


IV. Наукова робота

З 2015 року науково-дослідницька робота кафедри виконується згідно теми «Теоретико-методичні засади формування взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у розвитку особистості дитини». Щорічно за результатами наукової теми кафедри викладачі публікують основні результати дослідження в наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, у фахових виданнях України та інших виданнях. Викладачі приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальності 053 Психологія.

Кафедра здійснює зв’язки: з Одеськими дошкільними навчальними закладами; з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників дошкільної освіти»; з Комунальним закладом вищої освіти «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради».


 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямах:

 1. Участь у профорієнтаційній роботі довузівській підготовці молоді: викладачі кафедри проводять зустрічі, презентації спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 053 «Психологія», 016 «Спеціальна освіта», бесіди зі старшокласниками, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області.
 2. Виховна робота зі студентами. Виконання обов’язків куратора (проф. Бужина І.В., доц. Літовченко О.В., доц. Ковиліна В.Г., доц. Колесник А.Г., доц. Прокоф’єва-Акопова С.А., Кавиліна Г.К.) проводять різноманітні виховні заходи, разом зі студентами беруть участь у загальних університетських та факультетських заходах; проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки з метою проведення комплексу профілактичних заходів щодо попередження наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю, будь-яких проявів націоналізму та екстремізму в студентському середовищі.
 3. Організація та проведення семінарів; видання педагогічного альманаху для викладачів та молодих науковців.
 4. Робота в спеціалізованій раді Д41.053.03із захисту дисертацій зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (проф. Бужина І.В., доц. Бабчук О.Г.).

VI. Контакти

Адреса: 634057, м. Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон:  (048) 75-30-761

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського