Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти


Анонси програм 2015-2016 навчального року

Анотації навчальних дисциплін 2018-2019 н.р.

 

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти була створена в 1986 році. Першими її завідувачами були д. біол. н., проф. А. Кузнєцов, пізніше – к. біол. н., доц. В. І. Ян. До викладацького складу кафедри увійшли: к. пед. н., доц. Н. Г. Грама, ст. викл. В. О. Інжестойкова, асистенти Р. Ф. Цвигун (Боєва), Г. О. Комісарова, О. Є. Пелепчук. У 1992 р. кафедру теорії та методики дошкільної освіти очолила Алла Михайлівна Богуш – д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти (номінація – Дошкільна освіта).

На цей час членами кафедри є:

Завідувач кафедри, академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України А. М. Богуш; доктор педагогічних наук; доктор педагогічних наук, доцент Ю. А. Руденко; кандидати педагогічних наук, доценти: А. Г. Івершинь, Ю. М. Косенко, Л. В. Костюхіна, І. М. Непомняща, О. П. Соцька; старший викладач Г. І. Молодецька; викладач-стажист Рогачко-Островська М. С.; лаборант Бараболя К. О.


 

II.НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

 

Навчальний процес на кафедрі теорії і методики забезпечують 9 науково-педагогічних працівників, з яких – 3 доктори педагогічних наук та 5 – кандидати педагогічних наук. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за денною та заочною формами навчання.


Богуш Алла Михайлівна

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії у галузі освіти, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул. Ніщинського, каб. 15

А. М. Богуш – відомий провідний вчений у галузі вітчизняної педагогічної науки, психолог (канд. психол. н.), педагог, засновник нової наукової галузі – української дошкільної лінгводидактики. Нею розроблено концептуальні засади мовленнєвого розвитку особистості (від народження до 7 років) та формування мовленнєвої особистості дошкільника; теоретико-методичні засади забезпечення наступності й перспективності щодо мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку й учнів початкової школи; сутність і структуру мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі і підготовки руки дитини до письма; методику розвитку мовлення дітей (за всіма мовними аспектами) раннього і дошкільного віку.

з 1992 – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій

1992–1995 – член-кореспондент Академії педагогічних наук України

1995 – дійсний член Академії педагогічних наук України

1996 – дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва)

1996 – дійсний член Міжнародної академії духовного єднання світу (Швейцарія)

2000 – дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського

2005 – дійсний член Академії наук вищої школи України

Нагороди та відзнаки

1986 – нагороджена медаллю «Ветеран праці»

1987 – нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ (Виставки досягнень народного господарства)

1988 – нагороджена срібною медаллю ВДНГ

1989 – нагороджена золотою медаллю ВДНГ

1989 – нагороджена Почесною грамотою МНО України

1999 – нагороджена Почесною грамотою МОН України

2004 – нагороджена Почесною відзнакою голови Одеської обласної адміністрації

2006 – нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

2006 – нагороджена знаком АПН України «К. Д. Ушинський»

2007 – нагороджена орденом Української православної церкви Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня

2008 – нагороджена знаком МОН України «Василь Сухомлинський»

2009 – нагороджена знаком «За наукові досягнення»

2009 – присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

2009- нагороджена іменною зіркою «Алла Богуш» у сузір’ї Скорпіон Міжнародним астрономічним Союзом

2013 – нагороджена Державною премією України в галузі освіти в номінації «Дошкільна і позашкільна освіта»

2014 - нагороджена медаллю «Григорій Сковорода»

2015- почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету

2017 нагороджена Орденом княгині Ольги третього ступеня

2019- нагороджена Почесною грамотою Верховної ради України

2019- нагороджена медаллю «Леся Українка»

Навчальна робота

Дисципліни які викладаються на кафедрі: «Дошкільна лінгводидактика», «Актуальні проблеми дошкільної освіти у вимірі сучасності».

Наукова робота

За період 2013-2019 р.р. під керівництвом А. М. Богуш було захищено: докторських дисертацій – 9 (Богданець-Білоскаленко Н. І., Казанцева Л. І., Ковтун О. В. Ковшар О. В., Копусь О. А., Лесіна Т. М., Оліяр М. П., Попова О. В., Руденко Ю. А.); кандидатських дисертацій – 6 (Бедрань Р. В., Баранова В. В., Кононенко Н. В., Московчук Н. М., Савінська Т. І., Топчій Л. С.)

Підручники з грифом МОН України

1. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Алла Богуш ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Слово, 2008. 437, [1] с. Бібліогр.: с. 432–433.

2. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / Алла Богуш, Наталія Гавриш ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2008. – 403 с. – Бібліогр.: с. 397–403 (102 назви).

3. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. М-во освіти і науки України. К.: Слово, 2008. 301 с.

4. Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України. К. : Слово, 2005. 717 с. Авт. зазнач. на обкл. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підруч. для студ. пед. закл. освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, О. Саприкіна; М-во освіти і науки України. К. : Слово, 2009. - 407 с.

5. Теорія і методика розвитку мовлення дітей у ранньому віці. Підручник. А.М. Богуш, Н.В.Гавриш «Дошкільна лінгводидактика». – Друге видання доповнене. К.: Вид. Дім «Слово», 2015 р. 704 с.; с.246-290 (Гриф МОН України).

6. Методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підручник А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку». К.: «Слово», 2015 408 с.; (гриф МОН України).

7. Богуш А.М. Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови. Підручник: Гриф МОН (за редакцією А.М. Богуш). К.: Вища школа, 2007. 542с.

8. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Котик Т.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ: Гриф МОН. К.: Видавничій Дім «Слово», 2008. 408с.

9. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. «Дошкільне виховання»/ А.М. Богуш, Н.В. Гавриш; за заг. ред. А.М. Богуш; [відп. за

вип. Н. Кальченко]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., доповн. К.: Слово, 2011. 704 с.

Монографії

1. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. Вид-ня друге, доопрацьоване. К.: Вид. Дім «Слово». 2010. 374с.

2. Богуш А. М. Формування мовленнєвої особистості в дітей дошкільного віку /Монографія: Формування мовної особистості на різних вікових етапах /Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І. та ін /[за заг. ред. А.М.Богуш]. Одеса: АПН України, 2008272с.

3. Богуш А. М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: монографія. К.: Слово, 2008. 266 с.

4. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійного становлення особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в південному регіоні України // Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України : колект. монографія / [А. М. Богуш, Ж. Д. Горіна та ін.] ; за заг. ред. А. М. Богуш ; Півден. наук. центр НАПН України. О., 2012. С. 80–116.

5. Богуш А. Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського у вимірі сучасності: Монографія / А. Богуш, В. Пікінер. К.: Вид. Дім «Слово», 2017. 344 с.

6. Богуш А. М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. Монографія. Видання 2-е, доопрацьоване, доповнене. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 392 с.

7. Богуш А. М. Вибрані науково-педагогічні статті. Монографія. Тернопіль: В-во «Підручники і посібники», 2019. 303 с.

8. Богуш А. М. Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ ст. – ХХІ ст.). Монографія. Вид. Дім «Слово». 2019. 328 с.

Навчальні посібники

1. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма: [практико-орієнт. зб. матеріалів на допомогу вихователям та батькам] : для використ. в дошкіл. навч. закл. [3-тє вид., зі змінами і допов.]. Т.: Мандрівець, 2009. 105 с.

2. Богуш А. М., Гавриш Н. В., Маркотенко Т.С.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Дошкільна лінгводидактика»: навч.-метод. посіб. для студ. пед. закл. освіти -Луганськ.: «Знание», 2009. 92 с.

3. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., доповн. К. : Слово, 2012. – 304 с.

4. Веселі казкарики : зошит з розв. мовлення для дітей старш. дошкіл. віку з картинками і завданнями / Алла Богуш, Наталія Гавриш. К. : Ґенеза, 2013. – 47 с. (Сер.: «Я буду вправним першачком»).

5. Вчимося розповідати : складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів : навч.-метод. посіб. / Алла Богуш, Наталія Гавриш. К. : МЦФЕР-Україна, 2013. 31 с.

6. Запрошуємо до розмови : розповід-ання за сюжетними картинами : навч.-метод. комплект для дітей старш. дошкіл. віку : [метод. посіб. та 16 картин] / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. К. : Ґенеза, 2013. 48 с.

7. Комунікативно-мовленнєвий супровід становлення україномовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України : навч. посіб. для студ. ф-тів дошкіл. освіти / А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кісельова ; за заг. ред. А. М. Богуш ; Півден. наук. центр НАПН України. О. : ТОВ Лерадрук, 2013. 241 с.

8. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. для вихователів дошкіл. навч. закл. до Базового компонента дошкіл. освіти. 4-те вид., доопрац. і доповн. X. : Ранок, 2013. 192 с. (Сучасна дошкільна освіта).

9. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А. А. Богуш, Н. В. Маліновська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2013. – 424 с.

10. Богуш А. М. Весела скарбничка дідуся Сміховика: літературно-художня збірка для читання дітям дошкільного віку/А. Богуш, І. Попова. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 271 стр. (Гриф МОН України)

11. Богуш А. М. Методика розвитку мовлення і навчання дітей раннього віку рідної мови. Навчально-методичний посібник для вихователів дітей раннього віку / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. 392 с. (Гриф МОН України)

12. Богуш А. М. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот. Програма та навчально-методичний посібник /А. М. Богуш. Тернопіль: «Мандрівець», 2016 р. 136 с.(Гриф МОН України)

13. Розвиток мовлення дітей третього року життя. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку / А.Богуш, Н. Маліновська. Навчально-методичний посібник для вихователів ЗДО. К.: «Слово» 2016.-392 с.; Розділ: с.149-313 (Гриф МОН України).

14. Розповідаємо разом / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. Навчання молодших дошкільників за змістом художніх картин. Методичні рекомендації (48 с.) та Навчально-методичний комплект - 12 сюжетних картин. К: Генеза, 2017. (Гриф МОН України).

15. Богуш А. М. Вчимося складати розповіді. Навчання дітей п’ятого року життя розповідання за сюжетними картинами / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. К.: Генеза, 2016 р. 32 с. ( Серія: «Помічник вихователя ДНЗ»)

16. Розвиток мовлення дітей п’ятого року життя / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. Навчальний посібник. К.: «Генеза», 2017. 184 с. (Гриф МОН України)

17. Богуш А. М. Розвиток мовлення дітей п’ятого року життя: навч. посіб. з грифом МОН / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. К.: «Генеза», 2017. 184 с.

18. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Розвиток мовлення дітей четвертого року життя: навчально-методичний посібник. Серія: Настільна книга вихователя. К.: Ґенеза. 2019. 104 с. Гриф МОН.

Програми

1. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освіт. прогр. / [авт. кол.: А. М. Богуш, О. П. Аматьєва та ін. ; наук. кер. К. Л. Крутій] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Комун. закл. «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти». – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 186 с.

2. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»/ Науковий керівник А.М. Богуш; розділ програми «Мовленнєвий розвиток дітей від 2 до 3 років». – Тернопіль: «Мандрівець», 2014. – 160с.; розділ с.62-72 (гриф МОН України).

3. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях / І. Сіданіч, В. Сучок та ін. – Навчальна програма та календарно-тематичний план. – Київ – Одеса, 2016. – 122 с. - Гриф МОН України.

4. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. для вихователів дошкіл. навч. закл. до Базового компонента дошкіл. освіти. – 4-те вид., доопрац. і доповн. – X. : Ранок, 2013. – 192 с. – (Сучасна дошкільна освіта).

5. Світ дитинства. Комплексна освітня програма для ДНЗ / упорядник О.М. Байер, А.М. Богуш (розділи «Освітня лінія «Мовлення дитини») та ін.; науковий керівник акад. А.М. Богуш; за заг.ред. Л.В. Батліної. – Тернопіль. Мандрівець, 2015.

6. Богуш А.М. Навчання дітей української мови в ЗДО національних спільнот. Програма та навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 136.

Статті що рецензуються в міжнародних базах:

1. Богуш Алла Михайлівна. Modern approach to the issue of higher education modernization. Наука і освіта. 2017. № 5. С. 14-18.

2. Богуш А. М., Корольова Т. М., Попова О. В. Розвиток професійної компетенції майбутніх перекладачів в двосторонньому перекладі: Modern Methods Advanced Education (Special Issue). Київ, 2019. № 11. С. 10–21.

3. Богуш А. М., Корольова Т. М., Попова О. В. Навчання машинного перекладу студентів гуманітарних спеціальностей. Information Technologies and Learning Tools. Київ, 2019. Вип. 71 (3). С. 122‒136.

4. Богуш А. М., Ковтун О. В. Дискурс «Радіообмін цивільної авіації»: психолінгвістичний та лінгводидактичний аспекти. Psyholinguistics. Психолінгвістика.. Серія: Психологія. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 25 (1). С. 11‒32. (англ. мовою). Web of Science Core Collection.

Статті у зарубіжних періодичних виданнях:

1. Богуш А.М. Рідномовні обов’язки Івана Огієнка в сучасній практиці. Рідна мова. Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. 20. Валч, 2013. С. 5-8.

2. Богуш А. М. Коммуникативно-речевое сопровождение формирования профессиональной компетентности будущих воспитателей / А. М. Богуш // Сб. материалов Междунар. конф. «Концепция современного обучения

взрослых. Стратегия: «Обучение в течении всей жизни на 2014–2020» : международный взгляд» / Ун-т еврорегиональной экономики им. Альчиде де Гаспери в Юзефове. Юзеф ; Варшава., 2014.

3. Богуш А. М. Curriculare und soziale Aspekte der Bildung und Erziehung bilingualer Kinder 320 Seiten ISBN: 978-3-944209-42-5. Herausgegeben Sergej Afonin und Elena Plaksina Serie: Das Neue in Erforschug und Vermittlung des Russischen. Band 6, Berlin. 2015. С. 15-23.

4. Богуш А. М. Особливості сприймання образного мовлення поетичних творів дітьми старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти. Варшава. 2016. С. 8-11.

5. Богуш А. М. Інноваційні підходи до модернізації навчально-виховного процесу вищої школи в сучасному освітньому просторі (китайською мовою). Сучасні вектори розвитку науки і освіти в Китаї і Україні. Одеса-Харбін (Китай) 2017. С. 145-149

6. Богуш А. М. Предшкольное образование в Украние: реалии и перспективы. Сб.: Проблемы образования в ХХІ веке. Армения, Ереванский госуниверитет. 2017. С. 61-71.

7. Богуш А. М. Концепт «образність» у психологічному вимірі. Современные достижения в науке и образовании. Нетания (Израиль). 2018. С. 190-194.

8. Богуш А. М. Формування полімовної особистості у полікультурному просторі вищого закладу освіти. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Харбін: Харбінський інженерний університет. 2018. С. 105-108.

9. Богуш А. М. Концепт «висловлювання» у вимірі наукової спадщини Михайла Бахтіна. Психологический Vademecum. Витебщина М. М. Бахтина. Витебск. 2019. С. 60-65.

Статті у фахових виданнях України, основні з них такі:

1. Богуш А. М. Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації. Вихователь-методист дошкіл. закл. 2013. № 3. С. 4–13.

2. Богуш А. М. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно-спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти // Зб. наук.пр. Пед. науки / М-во освіти і науки України, Херсон.держ. ун-т. Херсон, 2014. Вип. 65. С. 220–224.

3. Богуш А. М. Сутність комунікативно-мовленнєвого супроводу підготовки майбутніх вихователів. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки у ХХІ столітті. Рівне, 2015, С. 55-58

4. Богуш А. М. Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової. Науковий вісник ПНПУ ім. Ушинського. 1 (108), 2016. С. 7-12.

5. Богуш А. М. Вихідні рівні розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку засобами художньої літератури. Науковий вісник

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2017. С. 194-197.

6. Богуш А. М. Патріотичний вектор образу «Батьківщина» в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Рідна школа. 2017. №1-2 (січень-лютий). С. 27-30

7. Богуш А. М. Становлення і розвиток педагогічної системи К. Д. Ушинського. Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. № 1 (114), 2017. С. 7-13

8. Богуш А.М. Абрамова Л. А. Общение, идентификация, сознание – постулаты развития личности. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д.Ушинського. Педагогічні науки. 2017. №2. С. 12-20

9. Богуш А. М. До проблеми патріотичного виховання дітей із родин АТО та внутрішньо-переміщених осіб. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д.Ушинського. 2017. №3. С. 7-11.

10. Богуш А. М. , Абрамова Л. А. Особенности мотивации поведения детей дошкольного возраста в конфликтных ситуациях с игрушками. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. Одеса, 2019. № 1. С. 73–83.

Участь у 60 конференціях, основні з них:

1. Богуш А. М. Комунікативно-мовленнєвий супровід формування професійної компетентності майбутніх вихователів. «Місія вчителя в сучасному світі»: м-ли ІІ міжнар. конгресу (м. Одеса, 27-30 вересня 2012 р.). С. 78-79.

2. Богуш А. М. Ракурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства: м-ли Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 160-річчю С. Русової (м. Чернігів, березень, 2016.). С. 23-25.

3. Богуш А. М. Формування полімовної особистості в полікультурному просторі ЗВО. Конференція до Дня науки (Будинок учених, м. Одеса). (м. Одеса, травень, 2018 р.). С. 32-27.

4. Богуш А. М. Інтегрований підхід у дошкільній галузі освіти. Інтеграція змісту освіти в профільній школі: матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Полтава, 19 квітня, 2019 р.). Полтава, 2019. С. 17-20 та ін.

Публікації за плановою темою кафедри

«Методичний супровід розвитку зв’язного мовлення дітей третього року життя» академіка А.М. Богуш за 2014-2019 р.р.

1. Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. №3. С.4-13 (фахова)

2. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»/ Науковий керівник А.М. Богуш; розділ програми «Мовленнєвий розвиток дітей від 2 до 3 років». Тернопіль: «Мандрівець», 2014. 160с.; розділ с.62-72 (гриф МОН України).

3. Компетентнісний підхід до мовленнєвого розвитку дошкільників (3-6 років): Зб. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти. Одеса, 2014. с. 16-18

4. Корекційна робота з дошкільниками з відхиленнями в розвитку. Актуальні проблеми дошкільної та вищої освіти. Лодзь, Польща, 214 с. С.13-15.

5. Теорія і методика розвитку мовлення дітей у ранньому віці (1-3 роки). Підручник. А.М. Богуш, Н.В.Гавриш «Дошкільна лінгводидактика». Друге видання доповнене. К.: Вид.Дім «Слово», 2015. 704 с.; с.246-290 (Гриф МОН України).

6. Методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підручник А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, О.В. Саприкіна «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку». К.: «Слово», 2015 408 с.; розділ С. 259-389 (гриф МОН України).

7. Розвиток мовлення дітей третього року життя. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку / А.Богуш, Н. Маліновська. Навчально-методичний посібник для вихователів ЗДО. – К.: «Слово» 2016.-392 с.; Розділ: с.149-313 (Гриф МОН України).

8. Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової / Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського. Вип. 4 (111), 2016. С.7-12 (фахова)

9. Розповідаємо разом / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. – Навчання молодших дошкільників за змістом художніх картин. – Методичні рекомендації (48 с.) та Навчально- методичний комплект - 12 сюжетних картин. – К: Генеза, 2017. (Гриф МОН України).

10. Лінгводидактичний – вектор нормативного мовлення дітей. – Зб.: Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Черкаси, 2017. С.14-18 (Фахова стаття).

11. Місце рідної мови в розвитку дитини: А. Богуш, В. Пекінер. Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського у вимірі сучасно сучасності. Монографія. – К.: «Слово», 2017. 344с.; розділ монографії. С.126-156.

Всього за темою кафедри за 2014- 2019 р.р. опубліковано 11 наукових праць, із них 2 підручника із грифом МОН України; 2 – навчально-методичних посібника з грифом МОН України, 1 монографія, 1 програма з грифом МОН України; 3 статті у фахових виданнях України; 2 зарубіжні статті.

Сертифікати про реєстрацію авторського права на наукові роботи А. М. Богуш:

1. Готуємо руку дитини до письма: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець. 2014. 160 с. (№89821)

2. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: навчальний посібник. К. «Слово». 2003. 344 с. (№89820)

3. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот: програма та навчальний посібник. Тернопіль: Мандрівець. 2016. 136 с. (№89819)

4. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. 4-те вид. доопрац. і доповн. Х.: Ранок. 2013. 192 с. (89816)

5. Preschool Education: Realities and Perspectives Within Modern Pedagogical Discourse. The scientific journal «Education: Modern Discourse». №1. 2018. С. 151-160. (89817)

6. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. 3е вид. доп. і переробл. К.: Вид. Дім «Слово». 2019. 440 с. (89818)

7. Наукова школа академіка Алли Богуш. Монографія. К. «Слово». 2009. 528 с. (95683)

8. Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). Київ. Вид. Дім.: «Слово». 2019. 328 с. (95584)

9. До проблеми патріотичного виховання дітей із родин АТО. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д.Ушинського. 2017. №3. С. 7-11. (95588)

10. Вибрані науково-педагогічні статті. Монографія. Тернопіль: В-во «Підручники і посібники», 2019. 303 с. (95587)

11. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум: навч. посіб. К.: Вищ. шк.. 1995. 192 с. (95586)

12. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: монографія. К.: Слово, 2008. 266 с. (95585)

Організаційна робота

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.0.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.08 – дошкільна педагогіка. (Д 41.053.01)

Член координаційної ради при НАПН України;

Голова координаційної ради університету з психолого-педагогічних наук.

Головний редактор журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського» (Свідоцтво про перереєстрацію: КВ №21672-1572 ПР видане Міністерством юстиції України 02.11.2015 р.)

Стажування: 2015 рік – підвищення кваліфікації в Харбінському інженерному університеті, м. Харбін, КНР, сертифікат відповідності Серія М № 20150721.

ORCID iD 0000-0002-5678-5455

ResearcherID P-6834-2019


Руденко Юлія Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

Випускниця факультету педагогіки та психології дошкільної Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році. Захистила докторську дисертацію у 2016 році.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008-2010 рр.).

Навчальна робота.

Станом на 2019-2020 н.р. викладає навчальні дисципліни (спеціальність – 012 «Дошкільна освіта»:

ПП 14 «Культура мовлення та виразне читання»;

ПП 04 «Дошкільна лінгводидактика»;

ПП 04 «Методика викладання дошкільної лінгводидактики»;

ПП05 «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ»

ПП12 «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з українським народознавством»;

ПП10 «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах».

Методична робота

1. Розроблено навчально-методичні комплекси з курсів «Дошкільна лінгводидактика», «Культура мовлення та виразне читання», «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством у дошкільних закладах освіти», «Методика викладання дошкільної лінгводидактики», «Методика навчання української мови у дошкільних навчальних закладах» за структурою: конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарських, практичних, лабораторних занять, слайди за змістом лекційного матеріалу, тестові завдання за модулями, комплексні контрольні роботи, питання до іспиту тощо. 2. Поновлено зміст сайту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (віртуальні зошити, тестова база даних).

Наукова робота

1. Виконувала дослідження згідно кафедральної теми «Теоретико-методологічні засади розвитку особистості дитини раннього віку» (терміном з 1.01.2014 – 31.12.2018 р.). Індивідуальна тема виконавця: «Розвиток особистості ліворукої дитини третього року життя в дошкільному закладі». Результати дослідження обговорено на міжнародних науково-практичних конференціях (Варшава, 2015; Одеса, 2017; Хмельницький, 2017 тощо).

До дослідження проблеми розвитку ліворуких дітей та їх адаптації до умов закладу дошкільної освіти було залучено магістрантів. Магістрантами підготовлено і захищено магістерські (Левченко І. «Педагогічні умови адаптації ліворуких дітей третього року життя до умов дошкільного навчального закладу» - 2015 р. ; Агєєвою К. «Професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з ліворукими дітьми» - 2018 р.) та дипломні (Саух Р.І. «Пальчикова гімнастика як засіб мовленнєвого розвитку ліворуких дітей третього року життя» - 2015 р.) роботи.

Результати експериментального дослідження впроваджено в роботу закладів дошкільної освіти м. Одеси та Одеської області, Ізмаїла, Кривого Рога, м. Авангард, Херсона, Черкаської області.

1. Підготувала студентку Мороз Катерину Сергіївну, (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр), до участі в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Дошкільна освіта», Київ 8-10 квітня 2015 року. За результатами олімпіади Мороз Катерина посіла перше місце (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»).

2. Підготувала студентку Тарасенко Марію, (1 курс, скорочений термін навчання), до участі в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта», Харків 15-17 травня 2018 року. За результатами олімпіади Тарасенко Марія посіла друге місце та отримала грамоту «За високий рівень теоретичних знань з курсу «Методика ознайомлення з природою» (інформацію розміщено на офіційному сайті університету).

3. З 2019 року в рамках кафедральної теми «Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» започатковано дослідження з індивідуальної теми ««Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти». З теми дослідження опубліковано 5 фахових статей та 2 тези міжнародних науково-практичних конференцій. В рамках індивідуальної теми дослідження виконуються магістерські роботи (І.Васерман, А.Гуцман - перший курс магістратури), (О.Дудніченко, М.Марченко – другий курс магістратури).

Список наукових та навчально-методичних праць за 2013-2020 р.р.:

Монографія

1. Руденко Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : [монографія] / Ю. А. Руденко. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 460 с.

2. Руденко Ю.А. Розвиток особистості дошкільника в мовленнєво- комунікативній діяльності [монографія]. – Розділ колективної монографії. дошкільного віку в різних видах діяльності: моногр. / А.М.Богуш, Н.Г.Грама, Н.І.Луцан та ін. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 236 с., С.87-115

Публікації у фахових виданнях України

1. Руденко Ю. А. Критеріальна модель рівнів розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю. А. Руденко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 129–138.

2. Руденко Ю. А. Розвиток увиразнення мовлення майбутніх вихователів: методичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. А. Руденко // Освітологічний дискурс : електронне наук. фахове вид / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2015. – № 3 (11). – С. 248–260. – Режим доступу до журн. : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/279/242#.VYw7-vntlBc.

3. Руденко Ю. А. Текстоцентричний підхід до увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: теорія і методика навчання [Електронний ресурс] / Ю. А. Руденко // Освітологічний дискурс : електронне наук. фахове вид. / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – 2015. – № 4 (12). – С. 181–194. – Режим доступу до журн/ : http://od.kubg.edu.ua/index.php/ journal/article/view/311/269#.VjuuZvntlBc.

4. Руденко Ю. А. Проблема розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як наукова категорія / Ю. А. Руденко // Наука і освіта. – 2015. – № 8. – С. 136–143.

5. Руденко Ю. А. Рівні уживання та розуміння фразеологізмів в мовленні майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Ю. А. Руденко // Science Rise : Scientific Journal. – 2015. – № 5/4 (10). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/2648.

6. Руденко Ю.А. Лінгвокультурологічний підхід до увиразнення мовлення майбутніх учителів східнознавців // Ю.А. Руденко/ Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. - Вип. 2(115). - Серія: Педагогіка. - Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2017. - С. 85-89 ( друк. арк. 0,3).

7. Руденко Ю.А., Галятовська К.С. Використання мовного портфоліо як засобу формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені

Т.Г.Шевченка. Вип. 2 (158) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : НУЧК, 2019. 320 с. (Серія: Педагогічні науки). С. 54-59.

8. Руденко Ю.А., Галятовська К.С. Методичний супровід формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освітиНауковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія: Педагогіка № 3 (122), 2018. с.43-49.

9. Руденко Ю.А. Коучінговий підхід до розвитку мовного потенціалу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія: Педагогіка. № 1 (126), 2019. 116-124.

10. Руденко Ю.А. Лекція-візуалізація як форма психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), Лютий, 2019. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського. С. 242-247.

11. 2. Руденко Ю.А. Використання ігрових технологій у фаховій лінгводидактичній освіті майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. – Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання. № 3-4 (26-27), 2019. С.130-142. Режим доступу http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/29

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

1. Rudenko J. Speech-communicative maintenance of developing the expressiveness of speech of future nursery-school teachers / J. Rudenko // Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel : Ariel university center of Samaria, 2014. – Issue № 5. – Р. 371–378.

2. Rudenko J. Comparative characteristics of the levels of expressiveness of future nursery-teachers’ speech at the phase of baseline and check experiment / J. Rudenko // Scientific Journal Modern European Researches. – Salzburg, 2015. – June. – Р. 153–161.

3. Rudenko Yulia. The organization of self-guided activity of future nursery scholl teachers on developing the speech expressiveness / Yulia Rudenko // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES : State and Society. The faculty of social sciences (Pomeranian University in Slupsk) – Slupsk, Poland, 2014 – 2015. – № 2. – P. 131 – 144.

4. Руденко Ю. А. Педагогический потенциал текстов украинских народных песен для развития выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных учреждений / Ю. А. Руденко // Revista : Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială. Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. – Chişinău, 2015. – Р. 56–62.

Опубліковані праці апробаційного характеру

1. Руденко Ю. А. До проблеми раціонального використання дихання в процесі увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю. А. Руденко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф [«Педагогіка та психологія: традиції та інновації»], (Львів, 15–16 березня, 2013 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 94–95.

2. Руденко Ю. А. Навчальні тексти українських народних загадок в розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю. А. Руденко // Zbior raportow naukowych [«Miedzynarodowa konferencia naukowa wymiary osiagniec naukowych»], (Poznan, 30.08–31.08.2014). –Warszawa : Wydawca : Sp. z. o. o. «Diamond trading tour». – 2014. – Р. 60–62.

3. Руденко Ю. А. Розвиток увиразнення мовлення студентів заочної форми навчання / Ю. А. Руденко // Zbiór raportów naukowych. [«Problemy miejscowego nowoczesne przedszkole i szkolnictwa wyższego»], (Warszawa, 29.10.2014–30.10.2014). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Р. 27–30.

4. Руденко Ю.А., Саух Р.І. Культурно-значеннєва фахова текстологія як чинник увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів// Zbior raportow naukowych “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka” Warszawa: Wydawca: Sp. z. o.o. “Diamond trading tour” - 2014. Р. 142-147

5. Пальчикова гімнастика як засіб розвитку мовлення ліворуких дітей третього року життя Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. „ Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.„ (30.05.2015 - 31.05.2015 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 120 str. Р. 116-118.

6. Руденко Ю. А. Текстоцентричний підхід до розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (на матеріалі текстів скоромовок) / Ю. А. Руденко // Zbior raportow naukowych [«Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka»], (Sopot, 30.07– 31.07.2014). – Warszawa : Wydawca : Sp. z. o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Р. 87–88.

7. Руденко Ю. А. Лінгвокультурологічний підхід до увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (на матеріалі формувального експерименту) / Ю. А. Руденко // Матеріали Четвертої всеукр. наук.-практ. конфереції з міжнар. участю [«Науковий діалог «Схід–Захід»], (Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.). – Д. : Вид-во «Інновація», 2015. – С. 104–106.

8. Руденко Ю.А., Левченко І.А. Генеза походження лівшества у дітей раннього віку: теоретичне обґрунтування проблеми. Педагогічний альманах: Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Спецвипуск присвячений 75-річчю з дня народження та 55 – річчю професійної діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії у галузі дошкільної освіти, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти Богуш Алли Михайлівни . – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського. – 2014 р. – 319 с. – С.146-152.

9. Руденко Ю.А., Левченко І.В. Адаптація ліворуких дітей третього року життя до умов дошкільного навчального закладу. Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. „ Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.„ (30.05.2015 - 31.05.2015 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 120 str. Р.104-107.

10. Руденко Ю. А. Увиразнення мовлення майбутніх вихователів під час проходження педагогічної практики в дошкільних навчальних закладах / Ю. А. Руденко // Матеріали ІІ всеукр. конф. [«Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі»], (Мукачево, 28 квітня 2015 р.). – Мукачево, 2015. – С. 167–169.

11. Руденко Ю. А. Фольклор України як націєтвірна складова увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю. А. Руденко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській»], (Київ, 17–27 травня 2015 р.) – Київ, 2015. – С. 8–9.

12. Руденко Ю. А. Етнолінгвістичний компонент увиразнення мовлення майбутніх вихователів / Ю. А. Руденко // Матеріали ХV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»], (Переяслав-Хмельницький, 30 червня – 1 липня 2015 р.). – С. 112–114.

13. Руденко Ю. А. Використання текстів українських народних пісень в увиразненні мовлення майбутніх вихователів / Ю. А. Руденко // Материалы междунар. научно-практ. интернет-конф. [«Актуальные научные исследования в современном мире»], (Переяслав-Хмельницький, 13–14 июня 2015 г.). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вып. 1. ч. 1. – С. 82–84. – Режим доступу до журн. : http: //iscience.in.ua/arkhyv/13-14-yiunia-2015/pedagogika-1 1/89vykorystannyatekstiv

14. Руденко Ю. А. Лінгвокреативний аспект увиразнення мовлення майбутніх вихователів / Ю. А. Руденко // Zbiór raportów naukowych [«Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro»] (Warszawa, 30.05.2015–31.05.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Р. 93–95.

15. Руденко Ю. А. Увиразнення мовлення студентів дошкільних факультетів заочної форми навчання (на матеріалі констатувального експерименту) / Ю. А. Руденко // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. Г. Шостак, О. В. Ковтун. – К. : Талком, 2015. – С. 290–293.

16. Руденко Ю.А., Іванова Е.В. Методика музичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку (на матеріалі констатувального експерименту). Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. „ Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.„ (30.05.2015 - 31.05.2015 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 120 str. Р. 95-101

17. Руденко Ю.А., Косенко А.С. Розвиток театрально – ігрової компетенції дітей дошкільного віку в музично-мовленнєвій діяльності Zbiór raportów naukowych. Zbiór

raportów naukowych. „ Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.„ (30.05.2015 - 31.05.2015 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 120 str. Р. 101-104.

18. Руденко Ю.А. Методологічні орієнтири розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів // Ю.А. Руденко/. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного конгресу ( м. Одеса, 18 - 21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 423 - 424. (друк. арк. 0,1)

19. Руденко Ю.А. До проблеми розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів // Ю.А. Руденко/Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: матеріали ІІІ міжнарод. наук. конф. (м. Одеса, 15-16 травня 2017 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Харків: Право, 2017. - С. 137 - 140. ( друк. арк. 0,4).

20. Руденко Ю.А. Педагогічні умови розвитку професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів // «Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності»: збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої до 200-річчя державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), 30-31 березня 2017 р. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. С. 88-90 (у співавторстві з Байрак А.П., Петрушенко О.Б., Гіршевою К.В.) (друк. арк. 0,1)

21. Руденко Ю. А. До проблеми розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в образотворчо-мовленнєвій діяльності /Ю.А. Руденко, І. М. Бахчиванжи // Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої до 200-річчя державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського») [Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності] (м. Одеса, 30-31 березня 2017 р.). – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 76-79. (у співавторстві Бахчиванжи І. М.). (друк. арк. 0,1)

22. Руденко Ю. А. Характеристика рівнів сформованості інтонаційної виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку/Ю. А. Руденко, Т. М. Юрієва// Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої до 200-річчя державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського") [Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності"], (м. Одеса, 30-31 березня 2017 р.) Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. - С. 79-80. (у співавторстві Юрієвою Т. М.). (друк. арк. 0,1)

23. Руденко Ю. А. Стан використання віршованих творів як засобу розвитку поетичного мовлення у практиці дошкільних навчальних закладів/ Ю.А. Руденко, М. В. Чуваха // Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої до 200-річчя державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського") [Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності] (м. Одеса, 30-31 березня 2017 р.). – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 80-88. (у співавторстві Чувахою М. В.). (друк. арк. 0,1)

24. Руденко Ю.А. «До проблеми формування експресивно-креативної компетенції майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами культурно-значеннєвих професійно-зорієнтованих текстів», International scientific conference “Modernization of educational system world trends and national peculiarities”: Conference Proceeding, February 23, Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018, р. с. 74-77.

25. Руденко Ю.А. Формування професійної готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з ліворукими дітьми. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник наукових праць. – Хмельницький. :ХГПА, 2018. – с. 290- 294.

26. Руденко Ю.А., Гіршева К.В. До проблеми розвитку експресивного мовлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник наукових праць. – Хмельницький. :ХГПА, 2018. – с. 294-297.

27. Руденко Ю.А., Мороз К.С. Педагогічні умови формування мовленнєвотворчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник наукових праць. – Хмельницький. :ХГПА, 2018. – с. – с. 297-300.

28. Руденко Ю.А. «Формування культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами професійно-зорієнтованих текстів». Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: збірник матеріалів міжнародної

науково-практичної інтернет-конференції (м.Суми, 7 грудня 2017). –Суми: видавництво СумДПУ ім. А.С Макаренка, 2017. – випуск 1. - с. 158-164.

29. Руденко Ю.А., Гіршева К.В. Експериментальна методика розвитку експресивного мовлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», Львів, 22-23 грудня 2017 року. – с. 146-148.

30. Руденко Ю.А., Байрак А.П. Лінгвокреативна компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як лінгводидактична категорія. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», Львів, 22-23 грудня 2017 року. – с. 148-151.

31. Руденко Ю.А., Петрушенко О.Б. Педагогічні умови формування когнітивно-народознавчої компетенції майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», Львів, 22-23 грудня 2017 року. – с. 151-152.

32. Руденко Ю.А. Інноваційні технології як складова психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". 2019. 180 с .134-136.

33. Руденко Ю.А. Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах полікультурного простору. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Випуск 2. Харбін : Харбінський інженерний університет, 2019. 126 с. с. 115-118.

Організаційна робота

· Проведено профорієнтаційну роботу зі студентами Білгороддністровського педагогічного училища, Одеського педагогічного коледжу, випускниками ЗОШ №№ 122, 10, гімназії імені Бистріної.

· Проведено перший тур Всеукраїнської Олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» (2014-2020 р.р).

Організовано (член оргкомітету) та проведено (співкерівник секції):

· І міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» присвячену 75-річчю А.М.Богуш. (Одеса Варшава, 28-29 жовтня, 2014).

· ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти до 200-річчя державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (30-31 травня, 2016 року, Одеса Варшава).

· ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти до 200-річчя державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (29-30 жовтня, 2016 року).

· І міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасної дошкільної освіти» присвяченій 160 – річчю з дня народження видатної української громадської діячки, просвітительки і педагога і 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнській національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (1-2 листопада, 2016 року).

· міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського у вимірі сучасності» присвячену 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнській національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (30-31 березня, 2017 року).

· четверту міжнародну науково-практичну конференцію з проблем вищої освіти і науки «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти», 30-31 березня 2018 р.

· П’яту науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» присвячену 80-річчю з дня народження А.М.Богуш (28-29 жовтня 2019 р.)

Член наукового семінару з попередньої експертизи кандидатських і докторських дисертацій ДЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Член спеціалізованої вченої ради К. 41.053.04 ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (додаток до наказу міністерства освіти і науки України 28.12.2017 № 1714).

Член спеціалізованої вченої ради Д.41.053.01 ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Заступник декана факультету дошкільної педагогіки та психології з наукової роботи (на громадських засадах).

Підвищення кваліфікації

Згідно плану підвищення кваліфікації кафедри та наказу № 795 ОС від 8 грудня 2014 року, з 8 по 15 грудня пройшла підвищення кваліфікації у Краківській академії ім. Анждея Фрича Моджевського (м. Краків, Польща). Загальний обсяг програми підвищення кваліфікації 72 години (Сертифікат - СЕ-29-14).

Згідно плану підвищення кваліфікації кафедри та наказу "17" жовтня 2017 року № 548- ос § 9, пройшла підвищення кваліфікації у Вищій школі лінгвістичній (м. Ченстохова, Польща) з 20 жовтня 2017 року – 20 січня 2018 року), обсягом 180 годин. Сертифікат (Реєстраційний номер КРК 18/110 від 20.01.2018).


Костюхіна Лілія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м. Одеса, вул Ніщинського 1, каб. 15

· Кандидат педагогічних наук.

· Доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

· Випускниця музично-педагогічного факультету Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського.

· Захистила кандидатську дисертацію 1990 році; закінчила докторантуру.

Навчальна дисципліна «Теорія і методика музичного виховання», «Технологія викладання методик дошкільного виховання: музичного виховання».

Керівництво студентською науково-досліджуваною діяльністю. Творчий динамічний гурт «Використання музикотерапії у сучасному ЗДО».

Наукові статті, тезиси: 90 наукових праць.

Статті, тези:

1. Костюхіна Л.В. Використання музики у навчальному процесі сучасного закладу дошкільної освіти / Л. В. Костюхіна, С. В. Діхтяренко // Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 жовтня 2019 року) ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – С. 68 – 72.

2. Костюхіна Л. В. Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної і музичної спрямованості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти // Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції

(м. Одеса, 29-30 жовтня 2019 р.) ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – С. 139 – 142.

3. Костюхіна Л. В. Інтеграція різних видів мистецтв як засіб творчого розвитку дітей раннього віку /Л. В. Костюхіна, А. Г. Івершинь // Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 30-31 березня 2018 р.) ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018.

4. Костюхіна Л.В. Интегрированный подход к подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования в художественно-эстетическом воспитании дошкольников /Л. В. Костюхіна, А. Г. Івершинь // Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості: матеріали міжнародної конференції (23 лютого 2018 року). – Каунас, Литва: Університет Вітаутаса Великого, 2018. – С. 30 - 33.

5. Костюхіна Л.В. Вплив розвивального середовища на музичний розвиток дітей раннього віку /Л. В. Костюхіна, К. Є. Ковальова // Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті Нової української школи: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції(м. Миколаїв, 28 вересня 2017 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 233 - 235.

6. Костюхіна Л. В., Молодецька Г. І. Використання музики у навчальному процесі сучасного дошкільного навчального закладу / Л. В. Костюхіна, Г. І. Молодецька // Zbiór artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych. III Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji " ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PRESCHOOL AND HIGHER EDUCATION" (29.10.2016 - 30.10.2016 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 116 str. Р. 49-53

7. Костюхіна Л. В. Художньо-естетичне виховання обдарованої дитини у ранньому віці /Л. В. Костюхіна, А. Г. Івершинь // Сб статей до конференції «Новое в педагогичной науке», №5, 2015- Сопот, 2015. – С. 57 – 64.

8. Костюхіна Л. В. Педагогічні умови музичного розвитку дітей дошкільного віку в музично-розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу / Л. В. Костюхіна, О. Р. Кириленко // Педагогічний альманах: Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. - Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2015. - С. 219 – 224.

9. Костюхіна Л. В. Потенціальні можливості музично-розвивального середовища в розвитку дітей раннього віку /Л. В. Костюхіна,

Г. І. Молодецька // Педагогічний альманах: Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти // Науковий вісник.- Спецвипуск.- Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2014. - С. 172-178.

10. Костюхіна Л. В. Корекція взаємовідносин між дітьми дошкільного віку засобами функціональної музики /Л.В. Костюхіна // Науково - педагогічна спадщина Р. І. Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми: матеріали 1 науково-педагогічних читань / [ за ред. З. Н. Курлянд, О. А. Галіцан].- Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014. – С. 116 – 120.

Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності: монографія / [А. М. Богуш, Н. Г. Грама, Н. І. Луцан та ін.]; за заг. ред. А. М. Богуш. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2013. – С. 169 – 197.

11. Костюхіна Л. В. Взаємозв’язок різних видів художньої діяльності у процесі творчого розвитку особистості дошкільника / Л. В. Костюхіна, Я. В. Гуцул // Наука і освіта. - №1. – 2012. – С. 130 - 132.

12. Костюхіна Л. В. Розвиток особистості дошкільника в музичній діяльності

/Л. В. Костюхіна // Наука і освіта. – 2012. - № 7/СYYІІІ. – С.55-57.

Костюхіна Л. В. Роль мистецтва у соціальній адаптації дітей дошкільного віку / Л. В. Костюхіна, А. Г. Івершинь, Н. С. Скачкова // Науковий вісник Миколаївського державого університету імені В. О. Сухомлинського. – Вип. 37. – 2012. – С. 131 - 133.

13. Костюхіна Л. В. Розвиток дитячої творчості в різних видах музичної діяльності /Л. В. Костюхіна, Ж. В. Колісніченко //Педагогічний альманах. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, - Випуск 3.- 2011. - с. 97-100.

14. Костюхіна Л. В. Теорія і практика впровадження музичного супроводу в навчально-виховний процес сучасного дошкільного закладу /Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції //Науковий вісник. - Спецвипуск. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2010.- С. 185-190. Розвиток творчості учнів початкових класів на уроках з українського і російського читання / Л. В. Костюхіна, Т. В. Ніколайчук // Наука і освіта. - № 8. – 2010. –С. 135-137.


Непомняща Ірина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

«Дошкільна лінгводидактика», «Методика розвитку мовлення дітей раннього віку»

Методична робота

Розроблено робочу програму з курсу «Методика розвитку мовлення дітей раннього віку», поновлено програму з курсу «Дошкільна лінгводидактика», розблено методичні рекомендації до курсів «Методика розвитку мовлення дітей раннього віку» та «Дошкільна лінгводидактика».

Навчальна робота

Станом на 2018-2019 н.р. викладає навчальні дисципліни за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»:

- ПП04, «Дошкільна лінгводидактика»;

- ПП10, «Методика розвитку мовлення дітей раннього віку»;

Наукова робота

За період 2013-2018 н.р. опубліковано

Національні статті:

 1. Непомняща І.М. Розвиток словесної творчості у дітей раннього віку в різних видах діяльності / І.М. Непомняща, А. Масалига  //  Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 2. Непомняща І.М. Шляхи інтенсифікації навчання дітей раннього дошкільного віку в умовах ДНЗ / І.М. Непомняща, Магльована І. //  Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015

 Участь у конференціях:

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми дошкільної та вищої освіти», присвяченій 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (29-30 жовтня 2016 року) з публікацію тез з теми «Особливості розвитку моральної свідомості дитини засобами народної педагогіки»

Фахові статті:

1.Непомняща І.М. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти/ Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського//Випуск 5 (124). Серія: Педагогіка/ПНПУ імені К.Д. Ушинського, Одеса, 2019.-С. 59-65.

2. Непомняща І. М. Бужина І.В., Імерідзе М Сучасні проблеми здоров'я та здорового способу життя у педагогічній освіті/ Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шеченка. Випуск 3 (159). Серія: Педагогічні науки, Чернігів, 2019. С. 250-254.

3. НепомнящаІ.М. Професійна підготовка взаємодії майбутніх фахівців ЗДО щодо роботи з дітьми раннього віку (на матеріалі усної народної творчості)// Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2019. - № 18. – С. 100 – 106.

4. Непомняща І. М. Розвиток словесної творчості дітей передшкільного віку за допомогою фантастичної казки// Науковий журнал. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.- Одеса, 2019. - № 19. – С. 169 – 179.

5. Непомняща І. М. Розвиток пізнавальної діяльності дитини передшкільного віку// Науковий журнал. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.- Одеса, 2019. - № 20. – С. 169 – 179.

Зарубіжні статті:

Непомняща І.М. БужинаІ.В.Імерідзе М

Збереження здоров'я в процесі формування постави в онтогенезі дітей 6-7 років/ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта в сучасному цифровому просторі: виклики та перспективи». Конференція проводилася спільно з Аріелським університетом (м.Аріель, Ізраїль) на базі Освітнього

науково-інформаційного та культурного центру Держави Ізраїль в університеті за підтримки Ізраїльського культурного центру (м.Одеса). с. 16-23

Національні статті:

1.Непомняща І.М. Шляхи інтенсифікації навчання дітей раннього дошкільного віку в умовах ЗДО / Педагогічний альманах: Педагогічні дослідження в умовах сучасної освіти: молодь, освіта, наука. – Одеса: ПНПУ імені Ушинського, 2018. – С. 214-219.

2.НепомнящаІ.М. Шляхи інтенсифікації навчання дітей раннього дошкільного віку в умовах ЗДО/ Педагогічний альманах: Педагогічні дослідження в умовах сучасної освіти: молодь, освіта, наука. – Одеса: ПНПУ імені Ушинського, 2018. – С. 214-219.

Статті зі студентами:

1. Непомняща І. М. Розвиток словесної творчості у дітей раннього віку в різних видах діяльності / І. М. Непомняща, А. Масалига // Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського. – 2015.

2.Непомняща І. М. Особливості розвитку моральної свідомості дитини засобами народної педагогіки / І. М. Непомняща, А. О. Масалига // ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (30-31 травня, 2016 року, Одеса - Варшава). - С. 112-115.

3. Непомняща І.М. Педагогічні умови використання інформаційних технологій у розвитку мовлення дошкільників/ І.М. Непомняща, Ф.А. Геворгян // Педагогічний альманах: Педагогічні дослідження в умовах сучасної освіти: молодь, освіта, наука. – Одеса: ПНПУ імені Ушинського, 2018. – С. 219-224.

4.Непомняща І. М. Психолого-педагогічний супровід педагогічної практики майбутніх фахівців ЗДО/ І. М. Непомняща, С. Ю. Студєнікова// Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 жовтня 2019 року) ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – С.125-128.

Участь у конференціях:

1. Непомняща І.М. Особливості розвитку моральної свідомості дитини засобами народної педагогіки. Міжн. конференції, м. Лодзь // Сб.тезМіжн. конф. «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». Лодзь - 2014.- с. 24-26.

2.НепомнящаІ.М.Особливості підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти щодо роботи з дітьми раннього віку/ Зб. Наук. статей за матеріалами Мжнародної науково-практичної конференції «Наука, исследования, развитие»30.10.2019-31.10.2019, Варшава,- с. 48-49

Член Всеукраїнської громадської організації “Асоціація працівників дошкільної освіти”, посвідчення №003768

Член Української психологічної асоціації, посвідчення №00042

Отримала сертифікат учасника V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» (15 год./ 0,5 кредита ЄКТС) 2019 р

Отримала сертифікат учасника освітнього семінару «Мистетцтво дошкільного виховання» (7 год./ 0,5 кредита ЄКТС) 2019 р.

Згідно з планами підвищення кваліфікації у 2019 році пройшла стажування без відриву від виробництва на кафедрі дошкільної педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К. Д. Ушинського. (180 год./ 6 кредитов ЄКТС). За підсумками стажування виконана кваліфікаційна робота на тему: «Сучасні технології викладання педагогічних дисциплін» з оцінкою відмінно.

У 2019 році пройшла стажування в LosAngeles.education –університет on-lain – регістрації в англійський академії асоціації on-lain університетах світу. (180 год./ 6 кредитов ЄКТС) Отримала сертифікат.


Івершинь Анжеліка Геннадіївна

Методична робота

Розроблено навчально-методичні комплекси з курсів «Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва зображувальною діяльністю дітей», «Художня праця та основи дизайну», конспекти лекцій; методичні вказівки та рекомендації до практичних, лабораторних занять; методичні вказівки до самостійної роботи студентів; методичні вказівкидо написання курсових робіт; комп’ютерні презентації; дібрано ілюстративні матеріали, каталоги інформаційних ресурсів та ін.

Навчальна робота викладає навчальні дисципліни за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»:

- ПП 07 «Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва зображувальною діяльністю дітей»;

- ПП 11 «Художня праця та основи дизайну».

Наукова робота

Опубліковано:

Фахових статей (Indeks Copernicus, Google Shcoolar):

1. Івершинь А.Г., Притула Н.В. Поліхудожній підхід у художньо-естетичному розвитку дітей дошкільного віку / А.Г. Івершинь, Н.В. Притула //Науковий вісник ПНПУ імені Ушинського. - Випуск №1(114)- Серія: Педагогіка .- Одеса: ПНПУ імені Ушинського, 2017.- С.29-33.

2. Івершинь А.Г Методичний супровiд художньо-творчоi дiяльностi майбутних вихователiв у вимiрi iдей К.Д.Ушинського/ А.Г. Івершинь. //Науковий вісник ПНПУ імені Ушинського. - Випуск №2(115)- Серія : Педагогіка. - Одеса: ПНПУ імені Ушинського, 2017.- С.24-29.

3. Івершинь А.Г Формування художньої культури особистості майбутніх вихователів дошкільної освіти в образотворчій діяльності /А.Г. Івершинь //Педагогічні Науки Херсонського Державного Університету. Випуск 79. Том 1, 2018.- С.144-149.

4. Івершинь А.Г Професійно-педагогічна спрямованість художньої підготовки студентів майбутніх вихователів /А.Г. Івершинь //Педагогічні Науки Херсонського Державного Університету. Випуск 83. Том 1 , 2018.

5. Педагогiчні умови становлення суб’єктності студентів майбутніх вихователів у художньо-творчій діяльності/А.Г. Івершинь // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки -2018. Вип 3 (62), -Том 2, - с.112-117.

6. Діагностика розвитку креативностi особистості майбутніх вихователів. /А.Г. Івершинь // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2019, Вип. 2 (65), - с.101-107.

7. Дослідження рівня розвитку художньо культури майбутніх вихователів. /А.Г. Івершинь //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2019, № 62. Т. 2.- с.87-92.

8. Шляхи розвитку художньої культури майбутніх вихователів. /А.Г. Івершинь //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2019, Вип. 64. - с. 125-129.

9. Художньо-творча компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема . /А.Г.Івершинь //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. [Педагогічні науки: реалії та перспективи]. - 2019, Вип. 69. - с.142-145.

10. Діагностика розвитку художнього потенциалу майбутніх вихователів /А.Г. Івершинь //Інновацийна педагогика. Вип. 15 т.1,- 2019. - с.102-106.

12. Творчий розвиток майбутніх вихователів у процесі образотворчої діяльності /А.Г. Івершинь //Інновацийна педагогика. Вип. 11, т.1,- 2019. - с.151-156.

11. Особливості художньо-творчого розвитку студентів майбутніх вихователів образотворчої діяльності /А.Г. Івершинь //Інновацийна педагогика.- Вип. 7, т.2, 2018. – с. 94-98.

Міжнародних статей:

1. Ивершинь А.Г. КРЕАТИВНЫЙ ВЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. /А.Г. Івершинь // Сolloquium-journal №8(19), 2018 Część 1 (Warszawa, Polska), С. 57 -60

2. Ivershin A.G. INVESTIGATION OF THE ARTISTIC PERCEPTION OF STUDENTS OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 2, No 30 (2018), Р.23-27.

3. Івершинь А.Г., Суходоля Н.Ю. Інтеграція різних видів мистецтв у художньо-творчому вихованні дітей раннього віку /А.Г. Івершинь, Н.Ю. Суходоля– Варшава, Sp. z.o.o «Diamond trading tour», - 2016.- С.27-31.

4. Івершинь А.Г., Колушкіна М.В. До проблеми розвитку дітей раннього віку в художньо-творчий діяльності. [Збірка статей] / А.Г. Івершинь, М.В. Колушкіна. – Варшава, Sp. z.o.o «Diamond trading tour», - 2016.- С.17-21.

Участь у конференціях:

1.Конференция: Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej [Pedagogika. Naukowe Wyszukaj] (Warszawa, 30.10.2015 - 31.10.2015). з тезами: « Художньо-естетичне виховання обдарованої дитини у ранньому віці».

2 ІІ міжнародний конгрес Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) з доповіддю: « Проблемы художественно-эстетичского образования будущих воспитателей: поиски и решения».

3. Всеукраїнська студентська наук-практ. конференція, м.Миколаїв, 2017 «Ідеї В.О. Сухомлинського в контексті нової Української школи» з тезами: «Iнтеграцiя мистецтв у естетичному вихованнi дітей раннього вiку».

4. IV Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji " Educational Sofia Rusova heritage in the context of contemporary Elementary Education " Warszawa, (01.11.2016 - 02.11.2016 ) з тезами: «Готовність майбутніх вихователів до керівництва художньо-творчою діяльністю дошкільників»

5. Конференция : Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji "Science Research Development», Веrlin (30.01. 2018) з тезами: «До проблеми художньо-творчого розвитку майбутніх вихователів за результатами пошуково-розвідувального експерименту»

6. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (27.02.2018) з тезами: «Развитие художественного восприятия студентов будущих воспитателей средствами музейной педагогіки»

7.Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук». Львів, 2018 з тезами: «Особливості розвитку емоційної складової художнього мислення майбутніх вихователів».

8.Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактор розвитку психологічних та педагогічних наук». Київ, 2018 з тезами: «Розвиток художнього мислення студентів майбутніх вихователів

9 Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT» 30.03.2018- 31.03.2018, Rotterdam (The Netherlands), з тезами: «Використання інтерактивних методів при викладанні образотворчого мистецтва студентам майбутнім вихователям»

10. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка, методика та проблеми практичного застосування». Львів, 2017 з тезами: «Розвиток здібностей до художньої творчості студентів майбутніх вихователів».

11. XIII International scientific conference «Exchange by the results of researches within the framework of international rapprochement of scientists» 6. 03 2018г. Accent Graphics Communications, Ontario, Canada, з тезами: «Проблема

сталого розвитку в процесі професійної підготовки студентів майбутніх вихователів».

12. International scientific conference “Modernization of educational system world trends and national peculiarities”: Conference Proceeding, February 23, Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018, з тезами: «Интегрированный поход к подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования в художественно-эстетическом воспитании дошкольников»

13 . The latest research in modern science: experience, traditions and innovations. Proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, USA, 3-4 Oсtober 2018. Section «Historical Sciences». - North Charleston: Create Space, 2018. з тезами: «Диагностика сформированности компонентов художественно-творческого развития будущих воспитателей»

14 Міжнародна науково-практична конференція «Science Research Development» 29.09.2018- 30.09.2018, Poznan, з тезами: «САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ «ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ЗДО»

Опубліковано особисту монографію: Ивершинь А.Г. Творческо-эстетическое развитие дошкольников в проектной деятельности. / [монография] А.Г. Ивершинь. – Одесса: Издательство «ВМВ», 2013.-126с.

Участь у колективній монографії: Розділ «Творчо-естетична спрямованість розвитку особистості дошкільників у художніх видах діяльності» у кн.: Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності: монографія / А. М. Богуш та ін. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2013.- 236с.

Організаційна робота:

- Керівництво студентським науковим гуртком «Світ мистецтва».

-Організація і проведення щорічних факультетських творчих виставок вихователів і студентів .

Підвищення кваліфікації за міжнародною програмою MoPED. Сертифікат № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація вищої освіти засобами інноваційних освітніх технологій навчання» (Освіта. Вища освіта), Довідка від 12.04.2019.

Отримала другу вищу освіту за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта. Логопедія» в 2017р.

Закінчила докторантуру за спеціальністю «Дошкільна освіта» в 2019р.


Соцька Олена Петрівна

кандидат педагогічних наук

Педагогічне кредо: «Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire»

Педагогічний стаж з 2003 року

Науково-педагогічний стаж: 9 років

Член Одеського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» (членський квиток №003728)

Викладає навчальні дисципліни «Основи природознавства з методикою», «Основи екології з методикою природознавства», «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Модулі навчальної дисципліни «Технології викладання методик дошкільного виховання: природи; фізичного виховання» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Підвищення кваліфікації:

Вища Лінгвістична Школа м. Ченстохова (Польща), сертифікат № 1220/01/47, «Інноваційні методи і технології навчання: новітнє в європейській освітній практиці» (Освіта. Дошкільна освіта), 26.01.2017 р.

Науково-методична робота.

1. Впроваджено авторську ділову гру з теми «Екологічна ситуація в Одесі та Одеській області» до викладання навчальної дисципліни «Основи природознавства з методикою» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання.

Основні публікації за напрямом:

Міжнародна стаття:

1. Соцька О. П. Екологічний захист дитини у вимірі безпеки життєдіяльності / О. П. Соцька // Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польщі. – Валч. - 2015. - №24/2015, с. 67-72.

Науково-дослідні роботи: «Здоров’язбережувальний супровід формування професійно-методичної спрямованості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти»

Участь у конференціях і семінарах:

Участь у конференціях:

1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми дошкільної та вищої освіти», присвяченій 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (29-30 жовтня 2016 року) з тезами з теми «Екологізація ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку».

2. Міжнародна науково-педагогічна конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» (м. Львів, 22-23 грудня 2017 р.) з тезами з теми «Еколого-естетичний розвиток особистості дитини раннього віку».

3. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в дошкільній освіті» (Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018 р.) абстракт з теми «Індивідуальне спрямування еколого-естетичного розвитку особистості дитини раннього віку» / режим форуму: http://www.phdpu.edu.ua/

4. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХV Каришинські читання) (29-30 травня 2018 р., Полтава) з оповіддю з теми «Екологізація особистості майбутніх педагогів: методологічний аспект».

5. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (Одеса, 30-31 березня 2018 року) з тезами з теми «Психолого-педагогічне проектування спільної діяльності дорослих і дітей екологічної спрямованості».

Участь у семінарах: Семінар Амонашвілі «Мистецтво дошкільної освіти» (Одеса, 27 жовтня 2019 р.)

Керівництво науковою роботою студентів: керівництво постійно діючою проблемною групою з теми «Здоров’язбережувальний супровід розвитку особистості».

Наукове керівництво участю у конференціях:

1. Добрянська Г.О. Соціально-технологічний підхід формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку / 5 міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (м. Одеса, 25 травня 2015 р.)

2. Бондаренко С. Дитина дошкільного віку в еколого-валеологічному просторі / ІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, 30-31 травня 2016 р.).

3. Телешкан І., Крутінь І. Гендерний підхід до фізичного виховання дітей дошкільного віку / IІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ВОЛИНСЬКА ВЕСНА : перші паростки науки» (01 березня 2018 року, м. Луцьк).

4. Беспала Є. Контент сучасної здоров’язбережувальної парадигми формування гностичних умінь майбутніх вихователів ЗДО / V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (14-15 листопада, 2018 р., Переяслав-Хмельницький).

5. Піроженко О. Формування індивідуального стилю здоров’язбережувальної діяльності майбутніх педагогів: теоретико-методологічний аспект / V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (14-15 листопада, 2018 р., Переяслав-Хмельницький).

6. Малофеєнко М.О. Рухова активність як інтегративний компонент виховання здоров’язбережувальної поведінки /«Актуальні проблеми

сучасної дошкільної та вищої освіти»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 30-31 березня 2018 р.).

7. Телешкан І. Пошуково-дослідницька діяльність як засіб формування екологоло-валеологічної свідомості у дітей передшкільного віку / V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти», присвяченій 80-річчю з дня народження та 60-річчю професійної діяльності академіка А. М. Богуш (м. Одеса, 29-30 жовтня 2019 р.)

8. Тарарака Г. В. Методична спрямованість педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського з виховання ціннісного ставлення до природи / Всеукраїнська викладацько-студентська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації» (м. Глухів, 21-22 листопада 2019 р.)

9. Швець Тетяна. Мистецькі виміри розвитку художньо-естетичних здібностей дітей. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти : збірник наукових праць. Одеса : Видавець Бондаренко М. О. С. 305-307

10. Швець Тетяна. Психолого-педагогічний супровід розвитку художньо-естетичних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Наукові горизонти : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Переяслав : Видавництво «К С В», 2019. С. 316-319. URL : http://nt.phdpu.edu.ua/

11. Шевченко Ольга. Синтез наукових підходів до впливу білінгвізму на розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Наукові горизонти : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Переяслав : Видавництво «К С В», 2019. С. 320-326. URL : http://nt.phdpu.edu.ua/

12. Мельничук Юлія. Оптимізація процесу підготовки майбутніх вихователів ЗДО. Наукові горизонти : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів.

Переяслав : Видавництво «К С В», 2019. С. 265-269. URL : http://nt.phdpu.edu.ua/

13. Бурназакі Тетяна. Вектор сталого розвитку у еколого-педагогічній підготовці. Педагогічний альманах. Дошкільна освіта у вимірі сучасності. Одеса, 2019. С. 98-101.

Під керівництвом к.пед.н., в.о. доц. кафедри теорії і методики дошкільної освіти Соцької Олени Петрівни протягом 2018-2019 н.р. студентка 3 курсу 1 групи Ілона Антонівна Телешкан брала участь у 13-ому відкритому конкурсі приватної загальнонаціональної Стипендіальної програми «Завтра.UА» www.zavtra.in.ua з конкурсною роботою з теми «Психолого-педагогічний супровід формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку» та прошла:

І тур (грудень-лютий) – обробка зареєстрованих документів та оцінювання рекомендаційного та мотиваційного листів, а також обгрунтування наукової роботи.

ІІ тур (лютий-березень) – розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів(рецензування).

ІІІ тур (березень – квітень) – очні одноденні змагання серед переможців за сумою балів 1-ого та 2-ого турів конкурсу у місті Київ (на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ), за результатами якого посіла 196 місце, з 306 конкурсантів із сумою 66, 14, з 72,42 балів.

Ідентифікатор науковця: http://orcid.org/0000-0001-6013-4527

представлено 30 наукових робіт

Репозитарій Університету Ушинського URL: http://dspace.pdpu.edu.ua

9 наукових робіт

Організаційна робота

1. Організовано та проведено засідання Дискусійного клубу «Здоров’язбереження. Теорія і практика» до Дня науки з участю студентів факультету дошкільної педагогіки та психології Університету Ушинського, студентами та викладачем ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» та вихователями, методистами ЗДО Одеської області.

2. Виконувала обов’язки куратора академічної групи 1 курсу (скорочений термін навчання).

3. Проведено профорієнтаційну роботу серед студентів Комунального закладу «Одеський педагогічний коледж».

4. Організовано та проведено разом із студентами 1 та 2 курсів екологічну акцію «Небезпечність спалювання листя» (Малиновський, Приморський та Суворовський р-ни м. Одеси).

5. Організовано та взято волонтерську участь студентів факультету дошкільної педагогіки та психології у проведені авторського семінару Шалва і Паата Амонашвілі з теми "Мистецтво дошкільного виховання" (Ангеліна Дімова, Анна Войтова, Діана Березовська, Катерина Ткаченко, Олена Філімонюк, Ольга Шевченко, Ольга Северін, Софія Коваль та інші).

6. Брала участь у Публічній консультації «Якісна і доступна дошкільна освіта» (Міністерство освіти і науки України)


Молодецька Галина Іванівна

Викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. Випускниця факультету

педагогіки та психології дошкільної Одеського державного педагогічного інсти-

туту імені К.Д.Ушинського.

Адреса: 65029, м. Одеса. вул, Ніщинського. каб, 15,

Навчальна робота

Дисципліни. які викладаються на кафедрі:

«Основи природознавства з методикою». «Онови екології з методикою ознайомлення з природою».

«Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

Навчальна робота

Станом на 2019-2020н,р. викладає навчальні дисципліни за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»:

- ППО2 (скорочений термін навчання) «Основи екології з методикою ознайомлення з природою»;

- ППО5 (скорочений термін навчання) «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».

Методична робота:

Розроблено методичні матеріали до практичних, семінарських, лабораторних робіт, індивідуальних завдань з курсів «Основи природознавства з методикою», «Основи екології з методикою ознайомлення з природою», «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»; зразки конспектів різних форм освітньо-виховної роботи з дітьми, компютерні презентації, ілюстративні матеріали, каталоги інформаційних ресурсів тощо. Розроблено методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з курсів, що викладаються.

Наукова робота: :Здійснювала дослідження згідно кафедральної теми (1.01.2014- 31.12.2018р.) «Теоретико-методичні засади розвитку особистості дитини в різних видах діяльності» та особистої теми «Сенсорний розвиток дітей раннього віку у процесі ознайомлення з природою» До процесу дослідження

було залучено студентів: виконано і захищено курсову роботу на тему «Сенсорний розвиток дітей раннього віку у процесі ознайомлення їх домашніми тваринами» (Новотна В.В., 2018р.) Результати експериментального дослідження дуло обговорено і впроваджено у практику роботи закладів дошкільної освіти м. Одеси. Опубліковано ряд статей і тез.

З 2019 року в рамках кафедральної теми «Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованостій майбутнього фахівця» започатковано дослідження за особистою темою «Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутнього фахівця у процесі вивчення курсу «Основи природознавства з методикою»

За період з 2014року опубліковано статті і тези:

1. Г.І.Молодецька Потенціальні можливості музично-розвивального середовища в розвитку дітей раннього віку /Л.В.Костюхіна, Г.І Молодецька// Педагогічний альманах: Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти// Спецвипуск.- Одеса: ПН ПУ імені К.Д.Ушинського, 204І..-С.172-178.

2. Г.І.Молодецька Використання музики у навчальному прцесі сучасного дошкільного навчального закладу /Л.В.Костюхіна, Г.І.Молодецька //Сборник научных статей: Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти.- Варшава, 2016. – С.49-53.

3. Молодецька Г.І. Удосконалення рухових навичок старших дошкільників під час канікул /А.Байрак, Г.Молодецька// Педагогічний альманах.-Одеса: ПНПУ імені К,Д,Ушинського- Спецвипуск.- 2014.-С. 202- 206.

4. Молодецька Г.І. Взаємодія ДНЗ і сім’ї в ознайомленні дошкільників із національними оберегами /Г.І.Молодецька, І.Ж.Тишкова// Педагогічний альманах.- Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського – Спецвипуск – 2014. –С. 111 - 115

5. Молодецька Г. Методика навчання дітей старшого дошкільного віку доглядати за кімнатними рослинами

/Гудим О., Молодецька Г. //Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського – Спецвипуск

- 2014. – С. 205-211

- 6. Молодецька Г.І. Підвищення рухової активності дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності /Колісніченко О., Молодецька Г. //Педагогічний альманах. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського – Збірник студентських наукових статей. – 2015. – С. 211-216

7. Молодецька Г.І. Сенсорний розвиток дітей 3-го року життя в іграх з природними матеріалами /Молодецька Г., Гуданіч Н. // Педагогічний альманах: Сучасна освіта: теорія, методика, практика. – Одеса: ПНПУ імені

К.Д.Ушинського, 2017. – С. 126-133.

8. Молодецька Г.І. Вплив розвивального середовища на сенсорний розвиток дітей раннього віку. /Костюхіна Л.В., Молодецька Г.І. //Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 30-31 березня 2018р.) ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2018.

9. Молодецька Г.І. Сенсорний розвиток дітей раннього віку у процесі ознайомлення їх з природою. / Молодецька Г.І. // Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції., 25-26 жовтня 2-18р. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. – С. !00-102.

10. Молодецька Г.І. Ігри в системі формування природознавчої компетентності дітей 5-го року життя. /Молодецька Г.І. // Педагогічний альманах: Дошкільна освіта у вимірі сучасносі. – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2019.- С.57-63

Участь у конференціях:

III Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми дошкільної та вищої освіти», присвяченій 200-річчю Державного закладу «південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (29-30жовтня 2016року) ;

V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (2019рік);

Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми,теорія, практика» (17-18жовтня 2019р.);

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» присвяченій 80-річчю з дня народження А.М.Богуш (28-29 жовтня 2019року)

Студентів залучаємо до науковоі роботи. Веду студентський науковий гурток

Член Одеського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»; проводжу наукове консультування в Одеських закладах дошкільної освіти (№ 55, 121 та ін.)

Згідно з планом підвищення кваліфікації у 2017 році пройшла без відриву від виробництва на кафедрі

дошкільної педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського.

З метою популяризації професії, педагогічної освіти проводимо зустрічі з учнівською молоддю шкіл

міста Одеси та області


Рогачко-Островська Марина Станіславівна

Викладач-стажист кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Випускниця факультету дошкільної педагогіки і психології ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Ніщинського, каб. 15

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень»

Наукова робота

Статті у зарубіжних періодичних виданнях:

1. Рогачко-Островська М. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку (російською мовою). Psychology and Special Education Faculty «Ion Creangă» State Pedagogical University from Chișinău. 2019. № 1 (54). Pag. 90–100.

Статті у фахових виданнях України:

1. Рогачко-Островська М. С. Вимоги до особистості майбутнього вихователя у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2017. № 1 (114). С. 85–89.

2. Рогачко-Островська М. С. До проблеми підготовленості майбутніх фахівців до професійної діяльності. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2017. № 6 (119). С. 105–110.

3. Рогачко-Островська М. С. Модель підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв, 2018. № 4 (63). С. 114–119.

4. Рогачко-Островська М. С. Василь Сухомлинський: від творчого вихователя – до творчого вихованця. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв, 2018. № 3 (62). С. 123–128.

5. Рогачко-Островська М. С. Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного дітей передшкільного віку. Вісник

Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка». Педагогічні науки. Чернігів, 2019. Вип. № 1 (157). С. 166–172.

6. Рогачко-Островська М. С. Реалізація інформаційно-настановного етапу експериментальної методики підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». Хмельницький, 2019 № 17. С. 114–118.

Участь у конференціях:

1. Рогачко-Островська М. С. Проблема професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО у вищій школі. Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасної дошкільної освіти: м-ли І міжнародної наук.-практ. конф. (м. Варшава, 1-2 листопада 2016 р.). м. Варшава, Польща. 2016. С. 31–34.

2. Рогачко-Островська М. С. Проблеми у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: м-ли ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 27-28 вересня 2017 р.). Черкаси. 2017. С. 132–136.

3. Рогачко-Островська М. С. Мистецтво виховання у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського. Проблеми якості дошкільної освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: м-ли. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 26-27 жовтня, 2017 р.). Одеса. С. 13–15.

4. Рогачко-Островська М. С. Роль педагога у вихованні дітей у спадщині К Д. Ушинського. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: м-ли Міжнародної наук.-практ. конф., (20 листопада 2017 р.). Хмельницький.С. 127–130.

5. Рогачко-Островська М. С. Активізація позитивної настанови майбутніх вихователів на розвиток креативного мовлення дітей передшкільного віку. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: м-ли V міжнародній наук.-практ. конф. (Одеса,). Одеса, 2019. С. 115–117.

6. Рогачко-Островська М. С. Підготовка майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку на продуктивно-діяльнісному етапі експерименту. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти України: м-ли міжнародної наук.-практ конф. (Львів, 26-27 квітня 2019 р.). С. 03–107.

7. Рогачко-Островська М. С. Мотиваційні засади до навчальної діяльності майбутніх педагогів. Педагогічний альманах. Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Одеса, 2014 р. С. 11-14.

Матеріали апробаційного характеру:

1. Рогачко-Островська М. С. Підготовленість майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічної діяльності. Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти: м-ли міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 25–26 жовтня 2018 р.).

2. Рогачко-Островська М. С. Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: м-ли V міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 29-30 жовтня 2019 р.).

ORCID iD 0000-0001-5260-5392

ResearcherID D-3888-2018


Косенко Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Освіта: Закінчила Хмельницьке педагогічне училище (1976 р.), Запорізький педагогічний інститут (1980 р.)

Кандидатську дисертацію захистила у 1990 році (Тема: «Формування творчої активності старших дошкільників в іграх за сюжетами літературних творів»).

Фахівець у галузі дошкільної і професійної педагогіки.

Нагороди: знак «Відмінник освіти України» (2001), знак «Софія Русова» (2011).

Науково-педагогічна діяльність: працювала асистентом кафедри дошкільної педагогіки у Запорізькому державному педагогічному інституті (1980 – 1985 рр.), старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри дошкільної педагогіки у Бердянському державному педагогічному інституті (1985-1997 рр.), першим проректором Маріупольського гуманітарного інституту (1997 – 2006 рр.), професором кафедри дошкільної освіти в Маріупольському державному університеті (2006 – 2019 рр.).

На кафедрі теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського на посаді доцента працює з вересня 2019 року.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти, педагогічна майстерність і педагогічна творчість вихователів, професійно-етична і методична культура педагогів закладу дошкільної освіти, логіко-математична підготовка дітей дошкільного віку.

Авторка понад 170 наукових і науково-методичних праць, зокрема

1. Косенко Ю.М. Українська етнопедагогіка. Курс лекцій: навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Маріуполь: МДГУ, 2004. 128 с.

2. Косенко Ю.М. Основи загальної педагогіки. Курс лекцій: навч. вид. Маріуполь: Новий світ, 2005. 184 с.

3. На бистрині життя. Катерина Йосипівна Щербакова: людина, педагог, учений. Наукове видання. Упорядник та редактор Косенко Ю.М. ТОВ «Друкарня «Новий світ», Маріуполь, 2006. 96 с.

4. Косенко Ю.М. Загальна педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта. Маріуполь: ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2008. 280 с.

5. Косенко Ю.М. Педагогіка: загальні основи, теорія виховання, теорія навчання. навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» Маріуполь: ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2013. 208 с.

6. Косенко Ю.М. Основи педагогічної майстерності вихователя. Навч.-метод. посіб.. Маріуполь: Видавництво «Азов’є», 2013. 320 с.

7. Косенко Ю.М. Основи педагогічної майстерності вихователя. Навч.-метод. посіб. 2-е видання, доповнене. Маріуполь: ТОВ «Друкарня» Новий світ», 2014. 360 с.

8. Косенко Ю.М. Педагогіка: загальні основи, теорія виховання, теорія навчання. Навч.-метод. посіб. 2-е видання, доповнене. Маріуполь: ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2014. 264 с.

9. Косенко Ю.М. Професіоналізм і майстерність як категорії фахової досконалості викладача вищої школи. Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової). Наукове видання [упорядники О.Г.Брежнєва, Л.В.Макаренко]. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. 248 с. С. 138-145.

10. Косенко Юлія. Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної творчості. Науково-методичний журнал. Випуск 3-4 (52-53). Серія: Педагогічні науки. Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2017. 161 с. С.90-94.

11. Косенко Ю.М. Забезпечення емоційного розвитку дошкільників: підготовка вихователів на етапі професійного навчання. Наукові записки

Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1 Бердянськ: БДПУ, 2018. 276 с. С.159-164.

12. Косенко Юлія. Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу: основні напрями прояву. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.2 Бердянськ: БДПУ, 2017. 336 с. С.244-251.

13. Косенко Ю.Н. Подготовка будущих воспитателей к педагогическому творчеству. Подготовка кадров системы дошкольного образования как ресурс устойчивого социального развития общества: сб.науч.ст. /Бел.гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. О.Н. Анципирович [и др.]; под общ. Ред. О.Н. Анципирович. Минск: БГПУ, 2018. 280 с.

14. Косенко Ю.М. Формування готовності вихователів до особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії з дітьми. Актуальні проблеми науки і освіти: Зб. матеріалів ХХІ наук.-практ. конф. викладачів / за заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2018. 238 с.

15. Косенко Ю.М. Професійно-етична культура вихователя дошкільного навчального закладу: шляхи формування: Актуальні проблеми науки і освіти: Зб. матеріалів ХХІ наук.-практ. конф. викладачів / за заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2018. 238 с.

16. Косенко Ю.М. Особистісно орієнтована взаємодія в професійній діяльності вихователя ДНЗ: сутнісні ознаки. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали Перших Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І.Поніманської. Рівне: О.Зень, 2018. 260 с.

17. Косенко Ю.М. Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ міжнар.наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ, 2018. 646 с. С. 245-247.

18. Косенко Юлія. Професійно-етична культура викладача та корпоративна культура університету: суть взаємозв’язку. Актуальні проблеми професійної

діяльності викладача вищої школи: тези доповідей слухачів і викладачів Школи педагогічної майстерності викладачів (2017-2018 навчальний рік) / за заг. ред. Ю.М.Косенко. Маріуполь: МДУ, 2018. 156 с. С.100-106.

19. Актуальні проблеми професійної діяльності викладача вищої школи: тези доповідей слухачів і викладачів Школи педагогічної майстерності викладачі (2017-2018 навчальний рік) / за заг. ред. Ю.М.Косенко. Маріуполь: МДУ, 2018. 156 с.

20. Косенко Юлія. На шляху до професійного олімпу. Актуальні проблеми професійної діяльності викладача вищої школи: тези доповідей слухачів і викладачів Школи педагогічної майстерності викладачів (2018-2019 навчальний рік) / за заг. ред. Ю.М.Косенко. Маріуполь: МДУ, 2019. 146 с. С.100-106.

21. Актуальні проблеми професійної діяльності викладача вищої школи: тези доповідей слухачів і викладачів Школи педагогічної майстерності викладачі (2018-2019 навчальний рік) / за заг. ред. Ю.М.Косенко. Маріуполь: МДУ, 2019. 146 с.

22. Косенко Ю. М. Самостійна робота студентів: шляхи оптимізації / Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня. Одеса, 2019. 175 с. С. 65-67.

23. Косенко Ю. М. Організаційно-педагогічні умови формування професійно-етичної культури вихователя / Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: збірник наукових доповідей, за заг. ред. д. п. н., доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти Ю. А. Руденко. Одеса: Бондаренко М. О. 2019. 334 с. С. 136-139.


Інжестойкова Інжестойкова Валентина Олексіївна

кандидат педагогічних наук, приват-професор, доцент

Адрес:, 65029 м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

Випускниця Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського, художньо-графічного факультету, який закінчила у 1978 році, здобувши кваліфікацію «Вчитель малювання та креслення».

У 1986 році закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки ОДПУ імені К.Д. Ушинського, а у 1987 році захистила дисертацію.

Викладає дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Технологія викладання методики образотворчого мистецтва».

Коло наукових інтересів становить проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. Є автором статей з актуальних проблем художнього виховання дітей дошкільного віку.

 

Науковий доробок відображено у понад 100 наукових та навчально-методичних публікаціях. Деякі з них:

 1. Інжестойкова В.О. Витинанка як засіб залучення дошкільників до народного декоративно-прикладного мистецтва. Педагогічний альманах. Збірник студентських наукових статей. — Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011р.
 2. Інжестойкова В.О. Писанкарство як засіб залучення дошкільників до народного мистецтва. Педагогічний альманах. Збірник студентських наукових статей. — Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011р.
 3. Інжестойкова В.О. Природа як засіб виховання естетичних почуттів Збірник студентських наукових статей. — Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010 р.
 4. Інжестойкова В.О. Цвет как эмоциональный фактор создания художественного образа детьми старшого дошкольного возраста. — Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития: материалы научно-практической конференции с международным участием (8 февраля 2013 г.) – Смоленск:СГИИ, 2013. – с. 359-368.
 5. Інжестойкова В.О. Виховне значення декоративно-прикладного мистецтва народних майстрів Одещини// Науково-педагогічна спадщина Р. І. Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми.- Одеса, 2014 р. С. 123-128
 6. Інжестойкова В.О.Реализация этапов формирования профессионально -художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства// Наука і освіта. Науково-практичний журнал ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2014 р. С. 60-64
 7. Інжестойкова В.О.Використання символіки України в національному вихованні старших дошкільників// Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Збірник студентських наукових статей – Одеса, ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2014. – С.41- 44
 8. Інжестойкова В.О.Изобразительное искусство в системе формирования художественной культуры будущих воспитателей детей дошкольного возраста// Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Збірник студентських наукових статей – Одеса, ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2014. – С. 282-285
 9. Інжестойкова В.О.Графика в системе формирования профессионально-художественной культуры студентов// Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов. – Смоленск: ОБОГУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств», 2014. – 396 с., С.70 -73. ISBN 978 –5–93013–040–9
 10. Інжестойкова В. О. Діагностика рівнів сформованості естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку / В. О. Інжестойкова, К. Кот // Педагогічний альманах. Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. Одеса 2015. - С. 51-55.
 11. Інжестойкова В. О. Розуміння старшими дошкільниками творів  декоративно-прикладного мистецтва Одещини / В. О. Інжестойкова, Ю. Витюкова // Педагогічний альманах. Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. Одеса 2015. - С. 51-55.
 12. Інжестойкова В. О. Реализация педагогических условий формирования профессионально-художественной культуры  будущих учителей изобразительного искусства / В. О. Інжестойкова, Таама Аль Атаби Аяд Хаяви // Наука і освіта.Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. №9, 2015. С. 67-72.

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними та магістерькими роботами та підготовку аспірантів. Приймала участь у підготовці студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта» до участі Всеукраїнських олімпіадах.


ПросенюкПросенюк Анжела Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Адрес:634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Випускниця Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію. Заступник декана факультету з виховної роботи.

Викладає дисципліни:

— «Теорія і технологія співпраці з родинами», «Організація та керівництво дошкільним вихованням в Україні», «Психологія сім`ї».

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними, магістерькими роботами.

В коло наукових інтересів входить проблема виховання інтересу до змісту художніх творів у дошкільників.

Має понад 25 публікацій. З поміж них:

 1. Методичні рекомендації для вихователів та батьків «Виховуємо інтерес до художніх творів у дітей. – Одеса: Принт — студія «Абрикос» СПД Бровкін О.В., 2010 р. — 83 с.
 2. Динамическая иллюстрация в процессе воспитания интереса к содержанию художественных произведений у детей дошкольного возраста // Материалы научно – практ. конф. с международн. участ. «Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития», (8 февраля 2013 г.) – Смоленск: СГИИ, 2013. – С.368-369.
 3. Виховання інтересу до змісту художніх творів та формування екологічної етики у дошкільнят // Матеріали VІІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Динамиката на съвременната наука -2012», ( 17- 25 липня 2012 р.) — София «Бял- ГРАД – БГ» ООД, 2012, -Т. 11. – С.14-16.
 4. Методичні рекомендації до навчального курсу «Психологія сім’ї» (Напрям «Дошкільна освіта») за вимогами кредитно – модульної системи // Методичні рекомендації для викладачів та студентів ВУЗів
 5. Виховання інтересу до змісту художніх творів та формування екологічної етики у дошкільнят // Матеріали VІІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Динамиката на съвременната наука -2012», ( 17- 25 липня 2012 р.) — София «Бял- ГРАД – БГ» ООД, 2012, -Т. 11. – С.14-16.
 6. Просенюк А. І. Взаємодія  дошкільних навчальних закладів  та сім’ї  в процесі впровадження особистісного розвивального вектору навчання / А. І. Просенюк // Оновлення  змісту , форм  та методів навчання та виховання в закладах освіти : збір. наук. праць. Наукові записки Рівненського держаного гуманітарного університету. Випуск 8 (51). – Рівне: РДГУ, 2014. - С. 142-144.
 7. Просенюк А. І. Здоров’язбережувальні  технології  в освітньо- виховному процесі ДНЗ / А. І. Просенюк // Матеріали  Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження  та 55-річчю професійної діяльності  заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії у галузі освіти України, дійсного члена НАПН України , доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти Богуш Алли Михайлівни // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. -  спецвипуск [  « Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти»] - С. 253 - 258.
 8. Просенюк А. І. Здоров’язбережувальні  технології  в освітньо- виховному процесі ДНЗ / А. І. Просенюк, К. Мороз // Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти: зб. студ. наук. статей. – Одеса, 2014. -  спецвипуск, присвячений  75-річчю з дня народження  та 55-річчю професійної діяльності  заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії у галузі освіти України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти  Богуш Алли Михайлівни. – С.141-145.
 9. Просенюк А. И. Использование народной игрушки в процессе  театрально-игровой деятельности детей дошкольного возраста / А. И¸Просенюк // Revista  Fakultatii de Psihologie si  Psihopedagogie speciala   a Universitatii Pedagogice de Stat ” Ion Creanga”,   ”Psihologie  pedagogie speciala  asistenta sociala ”. - Nr. 2(39) ISSN 1857 – 0224, Chisinau, 2015. - P. 110-115 (Вестник  педагогического университета  факультета психологии и психопедагогики « Психология  Специальная педагогика  Социальное сопровождение № 2 (39)/ 2015 ISSN 1857 – 0224, Кишинэу, 2015 . – С.110-115.
 10. Просенюк А. І. Методи оцінювання в процесі творчої  самореалізації  майбутніх вихователів ДНЗ / А. І. Просенюк // Моніторинг якості  професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика: матеріали  всеукраїнськ. Наук.- практ. конф., м.Одеса. 29-30 жовтня 2015 р. – Одеса, 2015. - С.53-55.
 11. Просенюк А. І.  Формування діяльнісної самосвідомості  у професійному  становленні майбутніх вихователів дітей  дошкільного віку / А. І.  Просенюк  //Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали  сьомої міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2016р.) /  гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. –276 с. – С. 184-187.
 12. Просенюк  А.  Розвиток педагогічної творчості у процесі  професійного становлення майбутніх педагогів у дошкільних навчальних закладах / А.  Просенюк // Актуальні проблеми  сучасної дошкільної  та вищої освіти : зб. наук. доповідей [матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції до 200- річчя Державного закладу «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (  Варшава,  30.05.2016 –31.05.2016)]. – Одеса, 2016.– С. 119–121.
 13. Просенюк А. І.  Педагогічна культура майбутніх вихователів як передумова  виховання моральних почуттів у дошкільників / А. І.  Просенюк // Науковий вісник  Південноукраїнського національного педагогічного  університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 1(108). – Серія: Педагогіка. – Одеса:  ПНПУ імені К. Д.  Ушинського, 2016. – С. 71–74.
 14. Просенюк. А. Педагогічні умови виховання інтересу до змісту художнього твору і  дітей старшого дошкільного віку / А. Просенюк  / Social and Economic  Priorities in the Context of  Sustainable Development . Monograph. Opole: The Academy  of  Management  and Administration in Opole.– Part 3.11 (edited by prof. dr hab Katerina Vlasenko, dr Wojciech Duczmal, dr Tadeusz  Pokusa). – Opole, 2016: Publishing House WSZiA. – Pg.305–311.
 15. Просенюк А. І.  Виховання інтересу до змісту художнього  твору  в дітей дошкільного віку в умовах сім’ї / А. І. Просенюк / Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї: монографія /  від. ред. Т. Г. Жаровцева – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – С. 111–138.

III НАУКОВА РОБОТА

 

З січня 2014 року науково-дослідницька робота кафедри виконується згідно теми «Теоретико-методологічні засади розвитку особистості дитини раннього віку». Науковий керівник – дійсний член НАПН України, академік, доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М.. Щорічно за результатами кафедральної теми викладачі кафедри публікують основні результати дослідження за кафедральною темою у фахових виданнях України, виданнях, які рецензуються у міжнародних базах, доповідаються на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференціях, конгресах.

    Викладачі кафедри (д.п.н., професор Богуш А.М., д.п.н., доцент Руденко Ю.А.) здійснюють підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

        А.М.Богуш з 1992 року є головою спеціалізованої вченої ради Д.41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук.


 

IV НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси (тексти лекцій,  планами семінарських, практичних, лабораторних занять, завданнями для самостійної роботи тощо) з нормативних навчальних дисциплін  професійно-зорієнтованого циклу підготовки студентів за напрямом «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

Кафедра забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, підготовленими членами кафедри. Богуш А. М. підготовлено і опубліковано підручники: «Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в ДНЗ» з практикумом, «Дошкільна лінгводидактика» - хрестоматія, «Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ» з практикумом, «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством» з практикумом, «Методика навчання дітей української мови в ДНЗ» з практикумом, «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ», «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку». Навчальні посібники: «Готуємо руку дитини до письма», «Перші кроки грамоти: передшкільний вік», «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку» та ін. Програми для ДНЗ: Мовленнєвий компонент дошкільної освіти», «Методика навчання дітей української мови в ДНЗ національних спільнот», «Світ дитинства», «Оберіг» та ін. Викладачами підготовлено методичні рекомендаціями до курсів: «Основи образотворчого та декоративного мистецтва з методикою керівництва», «Художня праця та основи дизайну» (А.Г. Івершинь), «Культура мовлення та виразне читання», «Методика роботи з ліворукими дітьми» (Ю.А. Руденко), «Основи природознавства з методикою» (уклад. О. П. Соцька, Г. І. Молодецька).

Зв’язок кафедри із ЗДО іншими ВЗО:

Наукові стосунки кафедри поступово розширюються. З 2001 р. кафедрою укладено угоди про співробітництво з НАПН України, ПНЦ АПН України, навчально-виховним комплексом «Надія» (м. Одеса), Одеським дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» №274 комбінованого типу (м. Одеса), приватним закладом «Приватний дошкільний навчальний заклад (Ясла-садок) комбінованого типу «Радужний» (м. Радужний, Одеська обл.), Чорноморським дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» №6  (м.Чорноморськ, Одеська обл.), КДНЗ «Южненський міський ясла-садок №4 «Казка» (м. Южне, Одеська обл.), ШГП (м. Херсон), кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна, Сумська обл.), кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та ін.


 

V ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 

    Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямах:

1.Стажування педагогічних (науково-педагогічних працівників) за навчальними програмами: «Теоретико-методологічні засади фізичного виховання дітей у вищій школі», «Теоретико-методологічні засади української дошкільної лінгводидактики у вищій школі», з відривом від виробництва, без відриву від основного місця роботи, 108;

 1. Виховна робота зі студентами. Куратори академічних груп к.п.н., доцент І.М. Непомняща, к.п.н., викладач В.В. Баранова активно беруть участь у виховних  факультетських, загально-університетських заходах, проводять кураторські години, відвідують студентські гуртожитки, проводять профілактичну та наставницьку роботу щодо попередження таких негативних явищ, як-от: тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія,  туберкульоз тощо.
 2. Профорієнтаційна робота з випускниками загальноосвітніх школ, педагогічних коледжів та педагогічних училищ, працівниками закладів дошкільної освіти Одеси та Одеської області протягом навчального року та під час проходження студентами педагогічної практики відбувається викладачами кафедри згідно плану профорієнтаційної роботи.

Викладачами кафедри організовано:

Конференції: 1991 р. - перша республіканська конференція з теми «Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського в сучасній практиці дошкільного виховання» із запрошенням зарубіжних учених, у 1992 році – Міжнародна конференція «Я. А. Коменський і сучасність»; протягом 1994-2003 р.р. проведено 2 республіканські та 5 обласних конференцій з теми «Наступність  і перспективність ступеневої освіти ДНЗ -ЗОШ» (організатор – д.п.н., професор Богуш А.М.); 2008 рік – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів і молодих науковців присвячену 90–річчю з дня народження В.О. Сухомлинського «Сухомлинський і сучасність» (організатор к.п.н., доцент Руденко Ю.А.);  організовано і проведено VIII Всеукраїнські  педагогічні читання, присвячені педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. З 2014 року започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» присвяченої 75-річчю з дня народження та 55-річчю професійної діяльності академіка Богуш Алли Михайлівни (29-30 жовтня 2014 р., м Одеса); 2016 р. організовано та проведено ІІ міжнародну конференцію з теми «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя університету (Україна – Польща) (30-31 травня 2016 р.), ІІІ міжнародну конференцію з теми «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя університету (29-30 жовтня 2016 р.), міжнародну конференцію до 160–річчя з дня народження Софії Федорівни Русової з теми «Реалізація педагогічних ідей С.Ф. Русової у дошкільній освіті» (1-2 листопада 2016 р.),  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності» (30-31 березня, 2017 р.); IV міжнародну науково-практичну конференцію з проблем вищої освіти і науки «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (30-31 березня 2018 р); 2011 рік – проведено перший міжнародний педагогічний конгрес [«Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи»] було проведено 30 червня-2 липня 2011 року (члени оргкомітету, керівники секцій).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського