Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Історія кафедри

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти

Анонси програм 2015-2016 навчального року 

Анотації дисциплін 2016-2017 навчального року

Історія кафедри.

Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін пройшла чималий шлях у своєму розвитку. Спочатку це була кафедра української мови, потім – української і російської мов, опісля – української мови і літератури, згодом – української філології, а із січня 2011 р. вона функціонує в теперішній своїй назві. Кожний етапний крок позначений і чималими здобутками на освітянській та науковій нивах. Кафедра веде плідну та важливу роботу з дослідження, популяризації та впровадження української мови в усі сфери життя, підготовки вчительських кадрів як для південного регіону держави, так і всієї України.

У свій час кафедрою керували к.філол.н., доц. Москаленко Артем Амвросійович, к.філол.н., доц. Тараненко Іван Йосипович, к.філол.н., доц. Касім Юрій Федорович, д.філол.н., проф. Дроздовський Володимир Петрович, к.філол.н., доц. Бєльченко Валентина Пилипівна, к.філол.н., доц. Сподарець Володимир Іванович, д.філол.н., проф. Мейзерська Тетяна Северинівна. З 2008 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Копусь Ольга Антонівна.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке, про що свідчать назви дослідницьких проектів: «Національний образ світу в слові», відзначений Міжнародним фондом «Відродження», «Поетика, семантика і прагматика вербального тексту», «Сугестивні аспекти мови і проблеми мовної комунікації». За результатами кафедрального розгляду проблеми сугестивних аспектів мовленнєвого спілкування було проведено міжнародну науково-практичну конференцію.

У 2009 році була започаткована нова наукова тема «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», яка узгоджується з провідними парадигмами фундаментальної і прикладної гуманітарної науки кінця XX – початку XXI століття (антропоцентричною, компетентнісною, лінгвофілософською і комунікативно-діяльнісною), порушуючи актуальні питання когнітивної лінгвістики, семантики, лінгвокультурології й етнолінгводидактики.

Восени 2011 року за результатами дослідження було проведено Міжнародну наукову конференцію «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», у якій взяли участь науковці не лише України, а й Молдови, Білорусі, Казахстану, Болгарії тощо.

Науково-дослідна робота кафедри синтезує наукові інтереси викладачів, які проводять дослідження в галузі лексикології і фразеології, ономастики, синтаксису, дискурсології, лінгводидактики та літературознавства і щорічно готують до видання навчально-методичну та наукову літературу.

Кафедра активно співпрацює із численними науковими установами та освітніми закладами: Університету Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), Вітебським державним університетом імені П. М. Машерова (Республіка Білорусь), Придністровським державним університетом імені Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь, ПМР), Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України (м. Київ), Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Донецьким національним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, Херсонським державним університетом, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, Бердянським державним педагогічним університетом, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди та ін.

До наукового життя кафедри долучається і студентська молодь. Так, викладачами кафедри була започаткована добра традиція проводити щовесни Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих науковців «Філологічна наука ХХІ століття» (2007-2009 рр.), «Філологічна наука на межі тисячоліть: здобутки і перспективи» (2010 р.), «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» (2011 р.). Колектив кафедри брав активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання)», який проходив на базі університету з 2009 по 2011 рік.

На кафедрі працюють проблемні групи, які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до виконання навчально-дослідних проектів. Лише впродовж останніх років вони неодноразово захищали честь університету і ставали переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, як-от: Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури серед гуманітарних і педагогічних університетів, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх викладання), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, а також обласних турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка.

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі з таких спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 10.01.01 – українська література. Лише за останні роки захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних і 3 – педагогічних наук.

Викладачі кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, обслуговуючи всі факультети університету, викладають понад 20 навчальних дисциплін мовознавчого та літературознавчого, лінгводидактичного циклів, різноманітні спецкурси й спецсемінари. Крім того, на кафедрі проводиться активна виховна робота. Традиційними стали творчі зустрічі й читацькі конференції з письменниками міста, презентації нових книг, мовно-літературні виставки, круглі столи як відгук на знаменні дати розвитку української мови і літератури, Андріївські вечорниці тощо. За багаторічну плідну працю, значний внесок у розвиток науки, підготовки майбутніх учителів української мови і літератури викладачі кафедри були відзначені як на рівні університету, так і міста, області, Міністерства освіти і науки України.

Спираючись на основні нормативні документи, кафедра визначила пріоритетним формування культуромовної особистості студента, майбутнього філолога, що знайшло відтворення в навчально-методичній базі, науковому спрямуванні кафедри, а головне – у перспективах розвитку спеціальності.

   

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Кучерява Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

Після закінчення історико-філологічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури) у 2004 році вступила до аспірантури. Під керівництвом доцента кафедри Ж. Д. Горіної працювала над темою «Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова). У тому ж році почала працювати на кафедрі старшим викладачем.

Педагогічну діяльність успішно поєднує з науково-дослідною та навчально-методичною роботою. Має чимало публікацій наукового і навчально-методичного характеру, бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та форумах. Під її керівництвом було підготовлено наукові студентські розвідки, які на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання) відзначені дипломами I (Форманова Ольга, 2009 р.) та II ступенів (Тарабанчук Любов, 2011 р.). Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін.

Має широке коло наукових інтересів, зокрема в галузі лінгводидактики вищої школи, когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології.

Викладає дисципліни: «Методика навчання української мови», «Сучасна українська літературна мова».

Основні праці:

  1. Кучерява О. А. Дискурсивний аналіз тексту : [методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи] / Ж. Д. Горіна, О. А. Кучерява. – Одеса : ФОП «БВВ», 2007. – 39 с.
  2. Кучерява О. А. Сучасна українська літературна мова: морфологія (іменні частини мови) : навч.-метод. посібник [для аудиторної та самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література] / О. А. Кучерява. – Одеса: вид-во Букаєв В.В., 2014. – 120 с.
  3. Кучерява О. А. Концептуальний аналіз художньо-літературного дискурсу (на прикладі вірша М. Старицького «Виклик») / О. А. Кучерява // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 3 : зб. наук. пр. / за ред. академіка Л. І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ ім. Н. П. Драгоманова, 2009. – С. 73-79.
  4. Кучерява О. А. Лінгвометодичні засади концептуального аналізу тексту / О. А. Кучерява // Зб. нук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 109 – 112.
  5. Кучерява О. А. Текстовий концепт у системі формування мовної особистості студента філологічного факультету / О. А. Кучерява // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Ч. 1. – № 22 (209). – Луганськ, 2010.– С. 33 – 37.
  6. Кучерява О. А. Шляхи реалізації культурологічного принципу навчання української мови у вищій школі / О. А. Кучерява // Наука і освіта. – 2011. – № 2. – С. 91 – 93.
  7. Кучерява О. А. Пейзажні описи в концептуальному просторі художнього тексту / Н. Ф. Босак, О. А. Кучерява // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. статей] / відп. ред. А. В. Корольова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – С. 203 – 208.
  8. Кучерява О. А. Лінгвокультурологічні завдання як засіб формування національно-мовної особистості студента філологічного факультету / О. А. Кучерява // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Вип. 12. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 64 – 69.
  9. Кучерява О. А. Асоціативні завдання у системі лінгвокультурологічної підготовки студента філологічного факультету / О. А. Кучерява // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 260-265.
  10. Кучерява О. А. Творчі завдання лінгвокультурологічного змісту в системі мовленнєвої підготовки студентів філологічного факультету / О. А. Кучерява // Вісник Прикарпатського університету. Серія Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Випуск XLIX. – С. 46 – 50.
  11. Кучерявая О. А. Лингвокультурологический анализ концепта «украинская ночь» (на материале повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница») // Речевая коммуникация в современной России : материалы ІІІ Междунар. конф. (Омск, 27-30 июня 2013 г.) / под ред. О. С. Иссерс : в 2-х т. – Т. 1. – Омск: Вариант-Омск, 2013. – С. 104 – 111.

Копусь Ольга Антонівна

Доктор педагогічних наук, професор

У 1991 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1991 року. У 2001 році, захистивши в спеціалізованій ученій раді Інституту української мови НАН України дисертацію на тему «Перифрази у творах О. Гончара: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри української філології.

У 2013 році в спеціалізованій ученій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Теоретико-методичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів». У 2015 році отримала вчене звання професора кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін. Є автором (співавтором) понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Підготувала 4 кандидатів наук. Є членом редакційних колегій 3 фахових видань України, 2 спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ», «Основи термінознавства».

До кола наукових інтересів входять проблеми лінгводидактики, лінгвостилістики, когнітивної лінгвістики.

Основні праці

 1. Копусь О. А. Словник актуальної фахової лінгвістичної термінології / Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович ; за ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2010. – 72 с.
 2. Копусь О. А. Специфіка семантизації асоціативних лакун / Ж. Д. Горіна, О. А. Копусь // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей. – Вип. 10 / Відп. ред. А. В. Корольова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Ч. І. – С. 323–327. – Серія : Філологічна (мовознавство).
 3. Копусь О. А. Основи термінознавства : навч. посібник /Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 224 с. (Гриф МОН України).
 4. Копусь О. А. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с. (Гриф МОН України).
 5. Копусь О. А. Українська діалектологія : навч.-метод. посіб. / Т. О. Євтушина, О. А. Копусь ; ДЗ «ПНПУ  імені К. Д. Ушинського». – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 110 с.
 6. Копусь О. А. Сучасна українська літературна мова : Синтаксис складного речення. Текст : навч.-метод. посіб. / Т. О. Євтушина, О. А. Копусь. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 120 с.
 7. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] /                   О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.
 8. Копусь О. А. Принципи формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів / О. А. Копусь // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка. Психологія. – Вип. 5. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012. – С. 107–117.
 9. Копусь О. А. Застосування активних методів навчання у формуванні фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів / О. А. Копусь // Наукові записки : науковий збірник. – НПУ імені М. М. Драгоманова, 2012. – Вип. СІV(104). – С. 102–111.
 10. Копусь О. А. Типи вербальних зв’язків і відношень у рівневій структурі мовної особистості / Ж. Д. Горіна,     О. А. Копусь // Soucasna ukrajinistika : problemy jazyka, literatury a kultury : sbornik prispevku z mez. konf. (Olomouc, 23-25.8.2012). – Olomouc, 2012. – С. 79–83.
 11. Копусь О. А. Формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів на компетентнісній основі / О. А. Копусь // Наукові записки : науковий збірник. – НПУ імені М. М. Драгоманова, 2012. – Вип. СІV (105). – С. 97–106.
 12. Копусь О. А. Функціонування методів навчання української мови в загальноосвітніх закладах різного типу / О. А. Копусь // Українська мова й література в сучасній школі. – № 11–12 (120–121). – 2012. – С. 4–8.
 13. Копусь О. А. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. А. Копусь, В. І. Тихоша [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана, О. А. Копусь. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 564 с. (Гриф МОН України).
 14. Копусь О. А. Перифрази як елементи концептуальної картини світу в романах Олеся Гончара / О. А. Копусь // Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал МОНмолодьспорту України. – №. 01 (760). – 2013. – С. 33–37.
 15. Копусь О. А. Роль лекції в навчанні майбутніх магістрів філології/ О. М. Горошкіна, О. А. Копусь // Ukrainica VI soucasna ukrajinistica problem jazyka, literatury a kultury  Sbornik vedeckych clanku VI. Olomoucke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy Olomouc, 2014. – С. 378–383.
 16. Копусь О. А. Організація науково-дослідницької діяльності студентів у професійній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури / О. А. Копусь // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – К., 2014. – № 3. – С. 10–12.
 17. Копусь О. А. Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема / О. А. Копусь // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць за ред. О. М. Пєхоти. – (Педагогічні науки). –– Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – № 1 (48), лютий 2015. – С. 117–122.
 18. Копусь О. А. Застосування комунікативного методу навчання в професійній підготовці майбутніх словесників / О. А. Копусь // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Вип. 19. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 65–76.
 19. Копусь О. А. Семантика лексем зі значенням кольору в романі Лариси Денисенко «Від загиблого діда до померлого. Відлуння»  / О. А. Копусь // Рідний край : наук., літ.-худож. альм. Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – № 1 (30). – C. 76–81.
 20. Копусь О. А. Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі / З. М. Бакум, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, С. О. Караман, О. А. Копусь ; за ред. О. М. Горошкіної та С. О. Карамана. – К. : «АКМЕ ГРУП», 2015. – 250 с.

 

Босак Ніна Федорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1990 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1990 року. У 2003 році, захистивши в спеціалізованій ученій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського  дисертацію на тему «Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів південно-східного регіону України», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова). У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри української філології.

За 26 років трудової діяльності пройшла шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін. Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова. Фонетика», «Сучасна українська літературна мова. Лексикологія», «Методика навчання української мови», «Етнолінгвістика».

Постійно займається науковою роботою зі студентами. Під її керівництвом студенти посідали І (Бурдейна Тетяна, 2010 р., Тарабанчук Олена, 2011 р.) і ІІ (Полюга Надія, 2009 р.) місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (в т. ч. методик їх викладання).

Нагороджена Грамотою управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації (2010 р.), двома грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010, 2011 рр.).

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Методика навчання української мови», «Лінгвокультурологія», «Етнолінгвістика». Керує педагогічною практикою студентів.

До кола наукових інтересів входять проблеми когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгводидактики вищої школи.

Основні праці

 1. Босак Н. Ф. Дві антиномії теорії сприйняття мовлення зі слуху / Н. Ф. Босак // Наука і освіта. – Одеса, 2001. - № 6. – С. 98-100.
 2. Босак Н. Ф. Природа, прогнозування й шляхи усунення акценту в мовленні студентів-філологів / Н. Ф. Босак // Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського // Зб. наук. праць. – Вип. 12. – Одеса, 2001. – С. 102-106.
 3. Босак Н. Ф. Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів ВНЗ України / Н. Ф. Босак // Педагогічні науки // Зб. наук. праць СумДПУ імені А. С. Макаренка. – Ч. ІІ. – Суми, 2002. – С.8-13.
 4. Босак Н. Ф. Явище фонетичної інтерференції і діалектного акценту в українському мовленні студентів-білінгвів / Н. Ф. Босак // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія мовознавство. - № 1 (11). – Тернопіль, 2004. – С. 129-135.
 5. Босак Н. Ф.. Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – Львів, 2004. – С. 466–470.
 6. Босак Н. ф. Вербальне відображення кінем у тексті українського химерного роману / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвузівський зб. наук. статей «Лінгвістика і літературознавство». – Вип. Х. – 2005. – С. 46–53.
 7. Босак Н. Ф. Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь // Зб. наук. праць : Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – Вип. ХХХІХ. – С. 193–196.
 8. Босак Н. Ф. Подвійна актуалізація як спосіб семантичної трансформації фразеологізмів у газетному тексті / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. ; за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2008. – Вип. 24. – 23–28.
 9. Босак Н. Ф. Анекдот як відображення етносвідомості народу / Н. Ф. Босак // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 3. – Київ, 2009. – С. 205-210.
 10. Босак Н. Ф. Функціонування мовної гри у творчості Юрія Андруховича / Н. Ф. Босак // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки. –  Вип. 20. - Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 67-70.

11.Босак Н. Ф. Теоретико-практичні засади використання дискурсивного аналізу тексту у вищій школі (на прикладі новели Гр. Тютюнника «Зав'язь») / Н. Ф. Босак, О. А. Кучерява // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. Праць. – Вип. 8. – Переяслав-Хмельницький. – 2010. – С. 39-46. 

Горіна Жанна Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, здобувши кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факультетів ВНЗ південного регіону України» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), у червні 2004 року одержала атестат доцента кафедри української філології ПНПУ імені К. Д. Ушинського.         Після закінчення докторантури продовжує роботу над дисертаційним дослідженням «Теоретико- методичні засади формування компетентності міжкультурного спілкування майбутніх філологів в умовах полікультурно-мовного простору України» (науковий консультант акад. А. М. Богуш).

Активно сприяє науково-дослідній роботі студентської молоді. Під її керівництвом троє студентів здобули призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських  наукових робіт із соціолінгвістики, який проходив у Львівському національному університеті імені І. Франка (2006-2010рр.): Копач Лариса (1 місце – двічі), Лісова Алла (2 місце), Дімова Галина (3 місце). Три роки поспіль (2009-2011 р.р.) була членом галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (в т.ч. методики їх викладання) й членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови і літератури (2012 р.), які проходили на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Під науковим керівництвом Ж. Д. Горіної були захищені  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова): Прокопенко Л. І. «Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами» (2005), Кучерява О. А. «Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів» (2008), Буднік А. О. «Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів» (2010), Надолинська А. С. «Формування лексикографічної компетенції у студентів філологічних спеціальностей». Наразі завершені і рекомендовані для розгляду у спеціалізованій ученій раді  дослідження аспірантів кафедри української філології і МНФД: Гадомської А. А. «Методика мовленнєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів», Воробець С. В. «Методика навчання майбутніх філологів професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу».

Має широку наукову географію участі в міжнародних і всеукраїнських  науково-практичних конференціях, форумах і методичних семінарах (Львів, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Київ, Вінниця, Херсон, Суми, Полтава, Бердянськ, Черкаси, Харків, Житомир, Переяслав-Хмельницький). Бере активну участь у наукових заходах і конференціях, які проходять за межами України (Болгарія, Польща, Литва, Білорусь, Чехія, Угорщина). Восени 2014 року пройшла стажування на кафедрі прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за навчальною програмою «Комунікативна лінгвістика» (108 год).

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Методика навчання української мови», «Актуальні напрями сучасної лінгвістики», «Основи мовленнєвої комунікації».

Коло наукових інтересів: лінгводидактика вищої школи, теорія і практика мовної комунікації,актуальні напрями сучасної лінгвістики (соціо- і психолінгвістика, дискурсологія, нейро- і політична лінгвістика, мова медіа).

       Має понад 100 праць наукового і навчально-методичного характеру, з-поміж останніх:

1.Межкультурная парадигма в социальном языковом пространстве Украины // Концепт : научно-методический электронный журнал. – 2013. – № 1 (январь). – Режим доступу : http://www.covenok.ru/koncept

2.Система навчальних фахових дисциплін функціонально-комунікативного спектру // Наука і освіта. – 2012. – № 8. – С. 52-56.

3.Концепты культуры в мультимедийном словаре : с позиции ученого и пользователя электронными ресурсами // Речевая коммуникация в современной России / Под ред. О. Иссерс. – Омск, 2013. – т. 1. – С.35-43.

4.Уровни сформированности речекультурной адаптации иностранных студентов (на примере анализа рекламних текстов) // Generaland Professional Education. – 2015. – № 1. – С. 17-25 ( у співавторстві).

5.Текст і дискурс у мовленнєвій діяльності: лінгводидактична інтерпретація проблеми // Scienceand Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – №74, III (36). – C.19-22. 

Сподарець Володимир Іванович

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1972 році закінчив філологічний факультет  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, був на армійській службі, навчався в аспірантурі та докторантурі, працював у школі, у пресі, з 1986 року – у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського: пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри української мови та літератури (з 2000 року – кафедра української філології, тепер – кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін).

Член Національної спілки письменників України.

Викладає дисципліни: «Сучасний літературний процес», «Вступ до спеціальності», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури».

Має більше ніж 100 наукових та науково-методичних публікацій.

Основний науковий інтерес – духовна реальність літературно-художнього твору, тобто унікальний світ думок і переживань, прагнень, спогадів, передбачень, міфів, оцінок літературних характерів, який (світ), за влучним спостереженням Валері, носить у собі кожна людина і який «пише» література. Поетика цього «письма» – концептуальна основа наукових пошуків, що проходить випробування та розвиток у навчальному процесі, при написанні курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних робіт.

Під керівництвом В. І. Сподарця захищено чотири кандидатські дисертації.

Основні праці:


 1. Екзистенційний вимір роману Валерія Шевчука “Темна музика сосон”. Зб. наук. праць “Література в контексті культури”. Вип. 21. Дніпропетровськ. Вид-во ДНУ ім. Олеся Гончара, 2011 р.
 2.  Освячена Іменем рідна земля. Передмова до книги: Юрій Сисін. На рідних берегах. ТОВ МВП “Ананьївська друкарня”, 2012 р.
 3. Світле безмежжя рідного слова. //Дзвін, 2014, № 10.
 4. Правда, за якою «полює» митець // Літературна Україна, 2016, 18 лютого.
 5. «Чорт його знає, чим пахне солома». В кн.: «Я міст до тебе, Україно…». Про Валентина Мороза і його поетичний світ. Одеса, ТОВ «Лерадрук», 2016. 

Мельник Мирослава Романівна

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1992 році закінчила українське відділення філологічного факультету Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

У Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» працює з 1993 року.

Пройшла шлях від асистента кафедри української мови та літератури до доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін.

Викладає дисципліни: «Орфографічний і орфоепічний практикум та виразне читання», «Історична граматика», «Історія української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням».

До кола наукових інтересів входять проблеми літературної ономастики.

Основні праці:

 1. Специфіка онімікону у збірці «Вибране» Ліни Костенко // Ukrainica IY.  Soucasna Ukrainistica. Problemy jazika, literatury a kultury : Sbornic vedeckych clanku. Z mezinarodni konference V. Olomoucke symposium ukrajinistu stredni a vychodny Evropy Olomouc 26.-28. srpna 2010. – OLOMOUC : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2010. – P. 68-72.
 2. Літературна онімія в поезії Ліни Костенко // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : зб. наук. праць за матеріалами  міжнар. наук. конф. 16-17 вересня 2011 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 216 – 223.
 3. Антропоніми у збірці Івана Драча «Соняшник» // Слов’янський збірник : зб. наук. праць. – Вип. ХІV-ХV. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 257–262.
 4. Особливості онімікону Ліни Костенко // Сучасна україністика. Проблеми мови, літератури та культури. – VІ Оломоуцький симпозіум україністів. Міжнародна наукова конференція, 23 – 25 серпня 2012 року. – С. 202 – 206.
 5. Топонімія збірки Ліни Костенко «Неповторність» // Сучасна україністика. Проблеми мови, літератури та культури. – VІІ Оломоуцький симпозіум україністів. Міжнародна наукова конференція, 21 – 23 серпня 2014 року. – С. 98 – 102.
 6. Фольклорне й індивідуально-авторське у драматичній поемі Ліни Костенко «Дума про братів неазовських» // Лінгвістичний простір вищої школи драгомановців (до 95-річчя кафедри української мови та 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). – Міжнародна наукова конференція,  22-23 жовтня 2015 року. 

 

Крупеньова Тетяна Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

Випускниця Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського в 1995 році.

З 1999 року працює на кафедрі української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Коло наукових зацікавлень: літературно-художня ономастика, проблеми сучасної антропоніміки, ономастична дериватологія, ономастичний ареал України, лінгвістична інтерпретація художнього тексту.

Дисципліни, які викладає: «Сучасна українська літературна мова», «Вступ до мовознавства», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Основні праці:

 1. Особливості поетонімії збірки Тетяни Яковенко «Живий вогонь» // Записки з ономастики: зб. наук. праць. – Вип. 18. – Одеса: Астропринт, 2015. – С. 397-405.
 2. Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наукових праць. – Серія: філологія. – Вип.16. – Одеса, 2015. – С. 29-31.
 3. Особливості антропонімікону творів Оксани Забужко // Филология, социология и культурология. Обсуждения современной науки: сборник научных статей. – Люблин, 2015. – С. 44-49.
 4. Антропоніми як компонент феміністичного дискурсу Є.Кононенко та О.Забужко// Вісник Одеського національного університету: науковий журнал. Серія: філологія. – Т. 18 – Вип. 2(6). – Одеса: ОНУ, 2013. – С. 75-79.
 5. Особливості функціонування онімів у драматургії Лесі Українки // Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків: колективна монографія. – Одеса, 2014. – С. 216-223.

 

Марчук Олена Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1984 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Із 1984 по 1991 рік працювала вчителем української мови та літератури в СШ № 99 м. Одеси.

У Південноукраїнському національному педагогічному  університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1991 року. У 2003 році, захистила в спеціалізованій вченій раді К 41.051.02 при Одеському національному університеті                                                 імені І. І. Мечникова кандидатську дисертацію на тему «Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі М. М. Коцюбинського», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.                                                                                                            У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри української філології.

За роки трудової діяльності пройшла шлях від вчителя української мови та літератури до доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова з практикумом», «Стилістика української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням».

До кола наукових інтересів входять проблеми когнітивної лінгвістики, лінгвостилістики, лінгводидактики.

Основні праці:

 

 1. Структурно-типологічні параметри сполучникових  порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос «Солодка Даруся» // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 182 – 187.
 2. Сучасна українська мова з практикумом: графіка й орфографія // Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011. – 102 с.
 3. Сучасна українська мова з практикумом: самостійні частини мови // Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011. – 108 с.
 4. Сучасна українська мова з практикумом: Фонетика і фонологія. Офоепія.Лексикологія. Фразеологія // Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011. – 100 с.
 5. Сполучникові порівняльні конструкції у творах Марії Матіос // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 23. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2011.  – С. 121 – 125.
 6. Орудний порівняльний в українській мові: на матеріалі творів М. М. Коцюбинського // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : зб. наук. праць за матеріалами  міжнар. наук. конф. 16-17 вересня 2011 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 192-199.
 7. Синтаксис сучасної української мови: практикум  // Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання (напрям підготовки 6010102 «Початкова освіта»). – Одеса: ПНПУ    імені К. Д. Ушинського, 2010. – 100 с.
 8. Орудний порівняльний в українській мові: на матеріалі творів М. М. Коцюбинського // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012р.).– Івано-Франківськ, 2012. – С. 362-365.
 9. Сучасна українська мова з практикумом. Морфологія // Методичні   рекомендації для студентів 3 курсу заочної форми навчання (напрямок підготовки 6.010102 ”Початкова освіта”), – Одеса: ПНПУ    імені К. Д. Ушинського, 2012. – 102 с.
 10. Сучасна українська мова з практикумом. Фонетика.  Фонологія. Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія // Методичні  рекомендації для студентів 2 курсу заочної форми навчання (напрямок підготовки  6.010102 ”Початкова освіта”). – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2012. – 100 с.
 11. Сучасна українська мова з практикумом. Морфологія // Методичні   рекомендації для студентів 3 курсу денної форми навчання (напрямок підготовки 6.010102 ”Початкова освіта”), – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – 104 с.
 12. Сучасна українська мова з практикумом. Морфеміка і словотвір // Методичні рекомендації для студентів 2 курсу денної форми навчання (напрямок  підготовки 6.010102 ”Початкова освіта”), – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – 56с.
 13. Сленг, арго, жаргон: проблема дефініції // UCRAІNІKA VІ SOUCASNA UKRAJINISTIKA. Problemy jazyka, literatury a kultury. – Sbornik vedeckych clanku z mezinarodni conference VІ Olomoucke sympozium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy. – Olomouc, 2014. – C. 163 – 167.
 14. Сучасна українська мова з практикумом. Морфеміка і Словотвір // Методичні   рекомендації для студентів 2 курсу денної форми навчання (6.010102 ”Початкова освіта”), – Одеса: ПНПУ       імені К. Д. Ушинського, 2014. – 52 с.
 15. Сучасна українська мова з практикумом. Синтаксис // Методичні   рекомендації для студентів денної форми навчання (6.010102 ”Початкова освіта”), – Одеса: ПНПУ     імені К. Д. Ушинського, 2014. – 100 с.
 16. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія // Марчук О.І. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: метод. рек. / О.І.Марчук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 76 с.

 

Лазаренко Валентина Василівна

Старший викладач

У 1988 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1987 року.

Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, лінгводидактика.

Викладає навчальні дисципліни: «Сучасна українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».


Основні праці:


 1. Феномен української етнокультури в мові творів Григорія Сковороди // Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців „Філологічна наука на межі тисячоліть: здобутки і перспективи”, 28-29 травня 2010р., ПНПУ  імені К. Д. Ушинського, м. Одеса.
 2. Індивідуально-художнє мовлення як основний елемент відтворення мовної етнокультури нації у новелах Григора Тютюнника // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі» (16 – 17 вересня 2011р.); ПНПУ імені К.Д.Ушинського. - Одеса.
 3. Інвективна лексика в повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я” // Науковий вісник.-ПНПУ імені К. Д. Ушинського, Лінгвістичні науки. –Збірник наукових праць № 13.- Одеса, 2011.
 4. Пуристичні тенденції в мові сучасних мас-медія // Науковий вісник. - ПНПУ імені К. Д. Ушинського, Лінгвістичні науки. Збірник наукових праць № 14.- Одеса, 2012.
 5. Особливості функціонування суспільно-політичної лексики у публіцистиці Юрія Щербака // Сб.науч. ст. Филология, социология и культурология. Обсуждение современной науки. Люблин, 2015.

 

Євтушина Тетяна Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1999 року закінчила історико-філологічний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

2005 року в спеціалізованій ученій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію «Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української філології.

Бере участь у громадській роботі кафедри й університету, проводить роботу щодо залучення студентів до наукових досліджень.

Викладає навчальні дисципліни: «Сучасна українська мова», «Українська діалектологія», «Культура української мови», «Риторика». Керує діалектологічною практикою студентів.

Коло наукових інтересів: когнітологія, лінгвостилістика.

Основні праці:

 1. Євтушина Т. О. Прагматичний аспект фразеологізмів релігійного змісту в романах Ірен Роздобудько / Т. О. Євтушина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 303-306.
 2. Євтушина Т. О. Історія української мови: Метод. посібник / Т. О. Євтушина, Л. І. Прокопенко. –  Одеса : ФОП «БВВ», 2011. – 186 с.
 3. Євтушина Т. О. Антропоцентризм соматичних фразеологізмів-присудків у сімейних сагах Марії Матіос / Т. О. Євтушина // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : зб. наук. праць за матеріалами між нар. наук. конф., 16-17 верес. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 108-114.
 4. Євтушина Т. О. Світ людини у фразеологічних одиницях психологічної драми Ірен Роздобудько «Ґудзик» / Т. О. Євтушина // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Випуск 12. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2012. – С. 189-194.
 5. Євтушина Т. О.Українська діалектологія : навч.-метод. посіб. / Т. О. Євтушина, О. А. Копусь ; ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського». – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 110 с.
 6. Євтушина Т. О. Сучасна українська літературна мова : Синтаксис складного речення. Текст : навч.-метод. посіб. / Т. О. Євтушина, О. А. Копусь. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 120 с.
 7. Євтушина Т. О. Комунікативна специфіка інтер’єктивних фразеологічних одиниць із лексемою Бог у прозі Ірен Роздобудько / / Т. О. Євтушина, Л. І. Прокопенко // UCRAІNІKA V SOUCASNA UKRAJINISTIKA. Problemy jazyka, literatury a kultury. – Sbornik vedeckych clanku z mezinarodni conference VІ Olomoucke sympozium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy. – Olomouc, 2012. – C. 50 – 53.
 8. Євтушина Т. О. Українська діалектологія : нав.-метод. посібник [для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету української філології денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література] /  Т. О. Євтушина Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013.–174 с.
 9. Євтушина Т. О. Соматична фразеологія як ознака ідіостилю західноукраїнських письменників / Т. О. Євтушина // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид. Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013.  – С. 148 –152.
 10. Євтушина Т. О. Культура української мови (за вимогами кредитно-модульної системи) : навч. посіб. / Т. О. Євтушина. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – 132 с.
 11. Євтушина Т. О. Фразеологічна вербалізація визначальних регіональних рис менталітету у прозі В. Стефаника і М. Матіос / Т. О. Євтушина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4. – С. 56 –67.
 12. Євтушина Т. О. Емоційність як релевантна риса фразеологічної інтерпретації менталітету буковинців у прозі М. Матіос / Т. О. Євтушина // Наукові праці Кам᾽янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 40. – Кам᾽янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 80 – 84.

 

Прокопенко Ліліана Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 році закінчила історико-філологічний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 2004 року. У 2006 році, захистивши дисертацію з теми «Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами» зі спеціальності – теорія і методика навчання (українська мова), здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін.

Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова», «Історія української літературної мови».

Наукові інтереси зосереджені у сфері лінгводидактики, лінгвокультурології та комунікативної лінгвістики. 

Основні праці:

 1. Особливості словникової роботи у вищій педагогічній школі // Фахове видання. Наука і освіта. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2010. – №2. – С. 99–102
 2. Особливості формування професійно-педагогічного мовлення спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – № 2. – С. 263 – 266.
 3. Мовленнєва тактика відмови у педагогічному спілкуванні: лінгводидактичний аспект// Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал – 2011. –  №2 (6). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – С. 302–309.
 4. Педагогічна суперечка як мовленнєвий жанр // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф., 16-17 вересня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 310–316.
 5. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч.-метод. посіб. для студентів історичного фаху] / Л. І. Прокопенко,  Ж. Д. Горіна – Одеса : ПНЦ АПН України – М.П.Черкасов, 2005 – 123 с.
 6. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч.-метод. посіб. для фахівців у галузі фізичної культури й спорту. – Одеса: ПНЦ АПН України – М.П.Черкасов, 2010 – 201 с.
 7. Історія української мови : [навч.-метод. посіб.] / Л. І. Прокопенко, Євтушина Т. О. – Одеса: ФОП «БВВ», 2011. – 186 с.

 

 

Хижняк Ірина Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1998 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Отримала вчене звання доцента кафедри української та зарубіжної літератур.

Викладає дисципліни: «Методика навчання української та зарубіжної літератур», «Спецкурс з української літератури», «Методика викладання російської та зарубіжної літератури».

 

Основні публікації:

 

 1. Поетика художнього простору у романах «Амулет Паскаля», «Дванадцять, або Виховання жінки в умовах не придатних до життя» Ірен Роздобудько та «Фройд би плакав» Ірени Карпи» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип.ХХУІ. – Ч.3. – С.191-199.
 2. Творчість Євгенії Кононенко крізь призму інтермедіальності // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О.В.Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип.86. – С.249-254
 3. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. - №10. – С.21-26.
 4. Художня своєрідність часопросторових вимірів у творчості Ірени Карпи // Проблеми і проекції сучасного українського мовного і літературного процесу: Зб. наук. праць І Міжнародної студентської науково-практичної конференції / Відп. ред. М. Л. Дружинець. – Тирасполь, 2012. – С.243-248. (у співавторстві)
 5. Жанрова своєрідність новел в українській прозі (на матеріалі творів М. Матіос, І. Роздобудько та Є. Кононенко) // І Всеукраїнська студентська конференція «Функціональність загальнокультурних традицій у російській та українській літературах ХХ-ХХІ століть»: збірник студентських наукових праць. – Одеса, 2013. – Вип.1. – С.137-141.
 6. Прецедентні тексти як засіб формування комунікативної компетенції у мовно-літературній освіті майбутніх словесників // // Science And Education A New Dimension. Pedagogy And Psychology. – Budapest, Vol.7.2013. – p. 27-31
 7. Символіка поетичної збірки М. Матіос "Жіночий аркан у саду нетерпіння" // Проблеми сучасного літературознавства: збірник наукових праць. - Одеса, 2014. - Вип.19. - С.255-265
 8. Учбова презентація як засіб вивчення постатей письменників // Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиційні та інноваційні підходи розвитку сучасної освіти в Україні»  – Одеса, 2015. – С.149-153.
 9. Основы украинской и зарубежной литературы для иностранных слушателей гуманитарных направлений. Часть 1 // Одеса, 2015. – 210с. (у співавторстві). 

 

Шапкіна Елеонора Сергіївна

Фахівець І категорії

Фахівець І категорії кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін.

Приймає активну участь в  обласних і міських педагогічних семінарах-практикумах і майстер-класах із патріотичного виховання, що сприяє профорієнтації молоді у вивчені традицій українського народу, його мови та історії.

Плідно співпрацює з державним та іншими телеканалами сприяє пропаганді факультету української філології. Практичну допомогу надає державному телебаченню  у зйомках телефільмів «Заповітними стежками «Про період життя Л. Українки в м. Одеса, «Дивоцвіт» про українську народну пісню.

Очолює  на факультеті української філології кабінет українознавства в якому зібрані сценарії народних свят для педагогічної практики студентів, виданий методичний посібник «Посібник народного календаря», яким користуються вчителі та викладачі навчальних закладів м. Одеси і області.

У кабінеті зберігається значна колекція старожитностей (рушники, одяг, килими, предмети побуту), яку тричі демонстрували в краєзнавчому музеї, виставкових залах Обласного центру  української культури, управління внутрішньої політики», «Одеського міськвиконкому», товариства «Просвіта», українського клубу Одеси, на фольклорному фестивалі в Румунії.

За активну громадську роботу з питань розвитку і пропаганди української культури, традицій і звичаїв нагороджена почесними грамотами голови Одеської обласної адміністрації, обласного управління культури і журналу, національностей і релігій, голови Одеського міськвиконкому, голови громадської організації «Інтелектуальний Форум України», конкурсу газети «Вечірня Одеса», «Людина діла» пам'яті Б. Дерев’янка, відзнакою Одеського міського голови та  дипломами міжнародних фольклорних фестивалів (Польща, Словаччина, Румунія, Німеччина, Туреччина, Іспанія).

Лазаренко Світлана В’ячеславівна

Кандидат філологічних наук, доцент

У 2004 році закінчила історико-філологічний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

2007 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України захистила дисертацію «Засоби та форми репрезентації зв’язності в газетному тексті» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян.

Бере участь у громадській роботі кафедри й університету, проводить роботу щодо залучення студентів до наукових досліджень.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова як іноземна», «Спецкурс з методики викладання української мови як іноземної».

Коло наукових інтересів: лінгводидактика, лінгвокультурологія та комунікативна лінгвістика.

 

Основні праці:

 

 1. Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2015. – Вип. 52. – С. 157–160.
 2. Деякі питання використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі мовної підготовки майбутніх фахівців // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 35, Том ІХ (60)˚: Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору». – К.˚: Гнозис, 2015. – С. 190–198.
 3. Функціонування парцеляції та приєднання в газетному тексті та робота з ними на заняттях з української мови як іноземної // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. – 2015. - № 1 (23). – С. 44–52.
 4. The use of modern information and communications technology in process of foreigners' language education in higher school // EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo. – 2015. – 2. –  P. 187-197.
 5. Дидактичний потенціал гіпертексту та кібертексту в процесі мовної підготовки фахівців  // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – Issue: 38. – С. 43–47.
 6. Особливості ознайомлення інофонів з гіпертекстовою зв’язністю газетного тексту під час викладання української мови // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – Issue: 51. – С. – 36–40.
 7. Формування лінгвокультурної компетенції іноземців при вивченні української мови на матеріалі газетного тексту // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – Issue: 79. – P. 34–38.
 8. Специфіка роботи з газетним текстом під час викладання української мови інофонам Zbior raportow naukwych. “Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” (30.03.2015 – 31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o.”Diamond trading tour”, 2015. – S.78–85.
 9. Види сучасних інформаційно-компютерних технологій, що використовують під час викладання мов інофонами, їхні переваги та недоліки // Zbior raportow naukwych. “Pedagogika. Problemy, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria” (29..04.2015 – 30.04.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o.”Diamond trading tour”, 2015. – S.58– 62.
 10. Формування соціокультурної компетенції під час викладання української мови інофонам // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki” (30..09.2015 – 01.10.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o.”Diamond trading tour”, 2015. – S.89–92.
 11. Национально-маркированная лексика в процессе преподавания украинского языка инофонам // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции. –  Харьков : ХНАДУ, 2015. – С. 314–318.



І. Загальні відомості

 

Кафедра української філології і методики навчання почала своє існування у 2010 році. Із самого початку існування кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Копусь Ольга Антонівна.

Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму «Філологія. Українська мова і література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та спеціальністю «Українська мова і література» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»  денної та заочної форми навчання.

 

ІІ. Науково-педагогічний склад

 

Навчальний процес на кафедрі української філології і методики навчання фахових дисциплін забезпечують 16 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Кафедрою забезпечується викладання таких дисциплін як: Мовознавство, Сучасна українська літературна мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Історія української мови, Історична граматика, Українська діалектологія, Етнолінгвістика, Основи мовленнєвої комунікації, Основи термінознавства, Методика навчання української мови, Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ, Актуальні напрями сучасної лінгвістики, Сучасний літературний процес в Україні, Стилістика української мови, Орфографічний та орфоепічний практикуми, Українська мова за професійним спрямуванням та методика її викладання, Культура української мови та різноманітні спецкурси з української мови, що передбачені навчальним планом. Заняття з української мови проводяться викладацьким складом кафедри в інституті мов світу на факультеті української філології, а також на інших факультетах університету.

 

ІІІ. Наукова робота

 

У 2010 році була започаткована нова наукова тема кафедри «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», яка узгоджується з провідними парадигмами фундаментальної і прикладної гуманітарної науки кінця XX – початку XXI століття (антропоцентричною, компетентнісною, лінгвофілософською і комунікативно-діяльнісною), порушуючи актуальні питання когнітивної лінгвістики, семантики, лінгвокультурології й етнолінгводидактики. Науково-дослідна робота кафедри синтезує наукові інтереси викладачів, які проводять дослідження в галузі лексикології і фразеології, ономастики, синтаксису, дискурсології, лінгводидактики та літературознавства і які щорічно готують до видання навчально-методичну та наукову літературу.

На кафедрі працюють проблемні групи, які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до виконання навчально-дослідних проектів. Лише впродовж останніх років вони неодноразово захищали честь університету і ставали переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, як-от: Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури серед гуманітарних і педагогічних університетів, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, а також обласних турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка.

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі з таких спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 10.01.01 – українська література. Лише за останні роки захищено 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних і 3 – педагогічних наук.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом із студентами виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном (Китай, США), у свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування викладачів української мови та літератури філологічних факультетів південних регіонів України.

 

ІV. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців спеціальності «Переклад» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – «Теорія і практика перекладу» (доц. І. М. Дерік, доц. Н. С. Жмаєва, доц. О. В. Попова), «Особистість перекладача та автора художнього тексту» (доц. С. Ю. Юхимець), «Актуальні напрями сучасного перекладознавства» (доц. Е. В. Ларіна) та інші;

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»–«Стилістичні основи перекладу художнього тексту» (доц. Н. С. Жмаєва), «Проблеми фразеології у перекладі», «Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних текстів» (доц. І. М. Дерік), «Основи редагування перекладів», «Переклад офіційних паперів» (доц. О. В. Попова) та інші;

3) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» –«Теорія і практика синхронного перекладу» (доц. С. Ю. Юхимець), «Основи редагування перекладів» (доц. О. В. Попова), «Основи науково-технічного перекладу» (доц. І. М. Дерік), «Психолінгвістичні особливості діяльності перекладача» (доц. Е. В. Ларіна)та інші.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи українських (І. В. Корунець, В. І. Карабан, Г. Е. Мірам, А. В. Мамрак, В. К. Шпак та інші) та зарубіжних (І. С. Алєксеєва, В. В. Антонова, Є. В. Брєус, Т. А. Казакова, С. С. Мікова, О. В. Петрова, В. В. Сдобніков та інші) науковців в галузі перекладознавства, детально досліджують окремі аспекти з теорії і практики перекладу, розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочим планом, презентують свої винаходи на науково-методичних семінарах протягом навчального року.Вважаємо за доцільне констатувати той факт, що а ні в українській базі електронних ресурсів з науково-методичного забезпечення спеціальності «Переклад», а ні в друкованих джерелах робіт з проблематики перекладознавства, що зазначена в навчальних планах, немає.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами(загальна кількість – 29 публікацій).

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

Слід відзначити роботу авторів навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д.філол.н., проф. Т. М. Корольова, к.філол.н., доц. І. М. Дерік, к.пед.н., доц. О. В. Попова, к.психол.н., доц. Дін Сінь. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри і виданими в країні(загальна кількість – 10 публікацій).

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів перекладу та іноземних мов.

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

 1. Виховна робота  зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.
 2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, концерти напряму підготовки «Філологія.* Українська мова і література» та спеціальності «Українська мова і література», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси (Одеський педагогічний коледж) та Одеської області (Білгород-Дністровське педагогічне училище, Балтське педагогічне училище).
 3. Проведення позанавчальних заходів традиційними стали творчі зустрічі й читацькі конференції з письменниками міста, презентації нових книг, мовно-літературні виставки, круглі столи як відгук на знаменні дати розвитку української мови і літератури, Андріївські вечорниці тощо.
 4. Організація та проведеннястудентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем лінгвістики та лінгводидактики; видання програм та матеріалів конференцій.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського