Кафедра української та зарубіжної літератур

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчального року

 

Гуменний Микола Хомич, завкафедри, професор.

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1967, спеціальність - українська мова та література, кваліфікація - філолог, учитель української мови і літератури.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук.  

Професор, академік АН ВШ України, завкафедри української та зарубіжної літератур.

Дисципліни, які викладає:

1. Історія зарубіжної літератури 

2. Теорія літератури 

3. Порівняльне літературознавство 

4. С/к з української літератури

Підвищення кваліфікації: стажування, АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Публікації за останні 5 років:

 1. Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження/ М. Х. Гуменний.  – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2017. – 214 с.
 2. Інтенціональність свідомості (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2017. – Вип. 24. – С. 226 – 237.
 3. А. Барбюс, Е Ремарк й О. Гончар: діалектика почуттів і поведінки персонажів// Гончарівські читання: зб. наук. статей, присвяч. 200-річчю ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 3 – 6.
 4. Генетико-типологічна сутність антивоєнного роману (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Science and Education a New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018 Feb. – Будапешт. – 81 с.
 5. Історико-типологічне дослідження романного жанру (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: збірник наукових статей. – Полтава: ПНПУ, 2018. – 198 с.
 6. Портрет як чинник характеротворення (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Гончарівські читання». – Одеса, 2018. – С. 3 – 8.

Авксентьєва Галина Андріївна, доцент

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова у 1988 році, спеціальність -  українська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач української мови і літератури.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання - доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія української літератури та критики
 2. Вступ до літературознавства

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Повісті О. Досвітнього: аспекти поетики // Science and Education a new demention. – Budapest, 2016. – IV (24) , issue: 104. – P. 12-17.
 2. Інтертекстуальні аспекти прози Є. Кононенко// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса:Вид-во «Астропринт», 2017. – Вип. 24.  - С. 97-104
 3. Поетикальні аспекти повістей О. Гончара// Science and Education a New Dimension. – Budapes, 2018. – VI(48), Issue: 161. – Р. 11–15.
 4. Художньо-філософські сенси повісті О. Гончара «Щоб світився вогник»// Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: Зб. наук. статей, –  Полтава, 2018. – С. 5–13.
 5. Архетип родини у повістях О. Забужко «Казка про калинову сопілку» та Ю. Іздрика «Острів КРК»// Гончарівські читання: Зб. наук. статей, присвячений 100-річчю від дня народження письменника. – Одеса, 2018. – Вип. ХІ. – С. 111– 115.

Гуменна Віра Юріївна, доцент.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1967 році, спеціальність -  українська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2.Усна народна творчість

3.Дитяча література

4.Вступ до літературознавства.

Підвищення кваліфікації: стажування, АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: феномен натхнення і майстерності// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2016. – Вип. №21. – С. 169 – 180.
 2. А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: стилістичні принципи повіствування// Soucasua ukrajinistika: problem jazyka, literaturya kultury:VI olomokcke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropi. Olomouc 25-27.8. 2016. – C. 404 – 411.
 3. Інтентіональність свідомості (А. Барбюс, Е. Барбюс, О. Гончар)// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2017. – Вип. №24. – С. 226 – 236.
 4. Функції коломийок у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» // Гончарівські читання: збірник наукових статей. – Одеса, 2018. – Вип. ХІ. – 172с.
 5. Генетико-типологічна сутність антивоєнного роману (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Science and Education a New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018 Feb. – Будапешт. – 81 с.

Боєва Евеліна Володимирівна, доцент

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1987, спеціальність - російська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач російської мови і літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Вступ до мовознавства

2.Загальне мовознавство

3.Сучасна українська літературна мова

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні):

 1. The concept «corruption»: sociolinguistic aspect// Development of philological sciences in countries of the Europian Union taking into account the challenges of XXI century: [collective monograph]. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» 2018. – P. 476 – 497.
 2. Реалізація інноваційних підходів навчання у вищій школі України засобами інформаціно-комунікаційних технологій// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Phychology, VI (67). Issue: 163, 2018 Maу. – Budapest, 2018. – P. 19 – 22.
 3. Семантическая поляризация имен ликвидирующих действий в русском и болгарском языках// Мова: науково-теоретичний часопис з мовоз-ва. – Одеса: Астропринт, 2018. – № 29. – С. 68 – 72.
 4. Специфіка функційної парадигми англіцизмів у сучасному медійному дискурсі// Молодий вчений: наук. журнал. – Полтава: вид-во «Молодий вчений», 2018. – № 9.1 (61.1) Вересень 2018 р. – С. 13 – 17.
 5. Функційна парадигма антропонімів у повісті «Морітурі» І. Багряного// Записки з ономастики: зб. наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2017. – Вип. 20 (Fascicullum XX). – С. 62 – 72.
 6. Стилістично-виражальні можливості реальної топонімії в художньому тексті (на матеріалі прози В. Винниченка)// Одеська лінгвістична школа: у просторах інтерпретацій: [колективна монографія]/ за заг. ред. проф. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса: ПолиПринт, 2017. – С. 156 – 162.

Бандура Тетяна Йосипівна, доцент

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність - українська мова та література, зарубіжна література, кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, українська література

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

 1. С/к з української літератури
 2. Основи наукових досліджень
 3. Історія зарубіжної літератури 

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні):

 1. Своєрідність художньої деталі в поетикальній системі ліричного наративу збірки Я. Щоголева «Ворскло»// Science and Education a New Dimension/ Philology, V (35), Issue: 125, 2017. – Budapest, 2017.  – P. 14 – 18.
 2. Поетика характеротворення в оповіданнях фольклорного походження А. Свидницького// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Філологічні науки: збірник наукових праць. – № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2017. – С. 37 – 42.
 3. Функціональність архетипу дороги в романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі»// Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2015. – Вип. 24. – С. 105 – 113.
 4. Образ моря у романістиці В. Голдінга// The 7th International conference ―Science and society (September 14, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. 91 p.  – P. 81 – 90.
 5. Урбаністичні пейзажі в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари»: функціональний аспект// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Філологія. - № 1 (39). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. – С. 90 – 95.
 6. Екзистенційна функція мариністичних пейзажів у романі В. Голдінга «Володар мух»// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Філологічні науки: збірник наукових праць. – № 1 (19), квітень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2018. – С. 37 – 42.

Яремчук Наталія Вікторівна, старший викладач

Вища освіта: Херсонський державний педагогічний університет ім. Н. К. Крупської,1997 р., спеціальність -  українська мова і література, кваліфікація - вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2.Історія зарубіжної літератури.

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Характеротворчий дискурс у романі О.Гончара «Твоя зоря»// Магія художнього слова О.Гончара. Матеріали VШ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські читання».- Одеса, 2013.
 2. Національні погляди І. Огієнка: Мовний аспект// Науковий збірник  Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Серія філологічна: науковий збірник. – Вип. 13. – Кам’янець-Подільський: НУ імені І. Огієнка, 2016. – С. 269 – 273.
 3. Своєрідність художньої деталі в поетикальній системі ліричного наративу збірки Я. Щоголева «Ворскло» // Science and Education a New Dimension/ Philology, V (35), Issue: 125, 2017. – Budapest, 2017.  – P. 14 – 18.
 4. Поетикальний аспект оповідань О. Гончара «Зірниці», «Нехай живе життя»// Гончарівські читання: збірник наукових статей. – Одеса, 2018. – Вип.11. – С. 45 – 51.

5. Морально-етичний аспект роману О. Гончара «Тронка»// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Миколаїв, 2018. –  Вип.1 (21) – С. 160 – 163.

Лихачова Олеся Анатоліївна, старший викладач

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова 1992 р., спеціальність - українська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Дисципліни, які викладає:

1.Дитяча література

 1. Історія зарубіжної літератури.

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Типологічне зіставлення сюжету та концепції дійсності в структурі новелістичного етюду Гр. Тютюнника «Зав’язь»// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 2013. – Випуск XVIII – с. 264-270.
 2. Символіка загальних назв у романі Юрія Мушкетика «Гайдамаки»// Записки з ономастики: зб. наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2016. – Вип. 19. – С. 133-143.
 3. Природа конфлікту в творчості Григора Тютюнника// Мова і культура: зб. наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – С.45-48.
 4. Дефініції культу сміху в інтерпретації Василя Земляка (на матеріалі роману-дилогії «Лебедина зграя» та «Зелені млини»// Наукові записки: зб. наукових праць. – Серія: Філол. науки. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С.126-132.
 5. Концепт «смерть» у новелах Гр.Тютюнника// Записки з ономастики: зб. наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2017. – Вип. 20. – С. 175–184.
 6. Асоціативні відношення в архітектоніці новели Гр.Тютюнника «Зав’язь»// Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наукових праць. – К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. – Вип. 11. – С.84-87.

Горанська Тетяна Володимирівна , старший викладач

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1988р., спеціальність - російська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач російської мови і літератури

Дисципліни, які викладає:

1.Історія зарубіжної літератури

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні):

 1. Художня рецепція образу Лиса у поемах Й.-В. Гете «Рейнеке-Лис» та І. Франка «Лис Микита»// Творчість І. Франка у вимірах часу/ Збірник студентських наукових праць 10-11 травня 2016 р. Одесса – 2016 С. 47 – 53.
 2. Функції образів-символів у поезіях І. Франка та В. Брюсова// Творчість І. Франка у вимірах часу/ Збірник студентських наукових праць 10-11 травня 2016 р. Одесса – 2016 С. 145 – 151.
 3. Своєрідність художнього портрету в прозі І.Франка 90-х років// Проблеми сучасного літературознавства/ Збірник наук.праць. Вип. 24. – 2017. – С.60 – 69.
 4. Фольклорні мотиви у повісті Єрмолая-Еразма «Повість про Петра та Февронію Муромських»// Гончарівські читання: [зб. наук. статей, присвяч. 100-річчю від дня народження письменника]. – Одеса, 2018. – Випуск XI. – С.78-83.
 5. Образ художника в повісті М.Гоголя «Портрет» та романі О.Уальда «Портрет Доріана Грея»// Гончарівські читання: [зб. наук. статей, присвяч. 100-річчю від дня народження письменника]. – Одеса, 2018. – Випуск XI. – С. 160 – 163.

Павлюк Надія Леонідівна, викладач

Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2011 році, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти,  кваліфікація - вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання - викладач кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія української літератури та критики
 2. Вступ до літературознавства.

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Інтерпретація шевченківського заклику до єдності в історичній прозі Ю. Мушкетика / Н. Павлюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2014. – Вип. 1 (31). – С. 175–178. – (Серія : Філологія. Соціальні комунікації).
 2. Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [зб. наук. ст.] / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. III. – С. 270–277. – (Серія : Філологічні науки).
 3. Алюзії в історичній прозі Юрія Мушкетика // Проблеми сучасного літературознавства: [зб. наук. пр.]. – Одеса: Астропринт, 2017. – Випуск 24. – С. 177–186.
 4. Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильний «Старець» // «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. - Вип. 272. – С. –  Серія: Філологічні науки» (Index Copernicus).
 5. Екзистенційні мотиви оповідання В. Підмогильного «Добрий Бог» // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: [зб. наук. пр.]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – Вип. 2 (20). – С. 165–170.
 6. Павлюк Н. Психологічні виміри історичної прози Ю. Мушкетика // Science and education a new dimension. – Budapest, 2018. – VI (45), issue 152. – P. 51-55. – (Series : Philology). – (Index Copernicus).

 

І. Загальні відомості

 

Кафедра української та зарубіжної літератур функціонує з 1 вересня 2000 року. Роботою викладачів кафедри керує доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України   Гуменний М. Х. Кафедра готує та випускає бакалаврів та магістрів за напрямом «Філологія*: українська мова та література». Додаткова спеціальність  - Мова і література (англійська), мова і література (англійська).


 

ІІ. Науково-педагогічний склад

 

На кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівників і співробітників, з них:

1 доктор наук,

7 кандидатів наук,

1 ст. викладач

Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін, як-то:

 • (для підготовки бакалаврів терміном навчання 4 роки) за напрямом «Філологія*: українська мова та література».
 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Методика навчання української та зарубіжної літератур
 • Шкільний курс української літератури
 • Шкільний курс зарубіжної літератури та методика викладання
 • Основи наукових досліджень
 • Методика навчання російської та зарубіжної літератури
 • Історія російської літератури та критики
 • (для підготовки спеціалістів з української мови та літератури терміном навчання 1 рік і надає кваліфікацію «ПМСО. Українська мова та література», Російська мова та література (англійська))
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Література євразійських країн
 • С/к і с/с з української літератури
 • С/к із зарубіжної літератури
 • (для підготовки магістрів з української мови та літератури терміном навчання 1 рік і надає кваліфікацію «ПМСО. Українська мова та література»)
 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури

 

ІІІ. Наукова робота

 

Співробітниками кафедри проводять науково-дослідну роботу за темою

«Дослідження поетики художнього твору та проблем компаративістики» (науковий керівник теми д.ф.н., проф. М.Х. Гуменний)

Останнім часом опубліковані 3 монографії д. ф. н., проф. М.Х. Гуменним: 

1 «Поетика романного жанру О.Гончара: проблеми типологій: Монографія. – К.: Акцент, 2005. – 240с.;

 1. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект: Монографія. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2009. – 320 с.;
 2. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект: Монографі: 2-ге видання доповн. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2012. – 370 с.

 

Аспірантами кафедри Гурдузом А.І., Галич К. О. й Ангеловською К. В. захищені кандидатські дисертації (2007, 2010, 2017 рр.) та аспірантами Запорізького національного університету: Адамович А. і Огульчицькою О. під керівн. проф. М. Х. Гуменного захищені кандидатські дисертації (2011, 2013 рр.); Павлюк Н. Л. під керівництвом доц. Г. А. Авксентьєвої (2017 р.).

 

При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями:

 • 01.01 – українська література
 • 01.05 – порівняльне літературознавство

 

ІV. Навчально-методична робота

 

Співробітниками кафедри розроблені і впроваджені в навчальний процес робочі програми з дисциплін:

 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Методика зарубіжної літератури
 • Методика навчання української та зарубіжної літератур
 • Шкільний курс української літератури
 • Шкільний курс зарубіжної літератури та методика викладання
 • Основи наукового дослідження
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Література євразійських країн
 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Методика навчання російської та зарубіжної літератури
 • Історія російської літератури та критики

 

Розроблені методичні рекомендації:

 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи. Частина. І. – Одеса, 2008. – 88с.
 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: (методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи). Частина. ІІ. – Одеса, 2009. – 67с.

 

Навчально-методичні посібники:

 • Як написати наукову статтю та підготувати доповідь на конференцію (навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів). – Одеса, 2009. – 142с.
 • Світова література ХІХ-ХХ століть (для студентів інституту психології): методичний посібник. – Одеса, 2010р.          
 • Психологізм у світовій літературі ХІХ – ХХ ст.: навчально-методичний посібник (для студентів V курсу філологічних факультетів). – Одеса, 2010р.
 • Українська дитяча література (для студентів ін-ту дефектології): Методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 115 с.
 • Література іноземними мовами для дошкільнят: навчально-методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 84 с.

 

V. Організаційна робота

 

              За останні роки викладачами кафедри проведено:

 1. Всеукраїнські науково-теоретичні конференції «Українська література в контексті світової літератури» (5 конференцій).
 2. Регіональні наукові конференції студентів, присвячених творчості О.Гончара (6 конференцій).
 3. Регіональні наукові конференції студентів, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (6 конференцій).
 4. Регіональна наукова конференція студентів і викладачів, присвячена творчості М.Гоголя.
 5. Всеукраїнські наукові конференції для молодих вчених «Українська культура ХХ-ХХІ століття: гендерний аспект» (6 конференцій).
 6. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме: організовують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.

 

VІ. Контакти 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського