Кафедра біології і охорони здоров'я

  1. Загальні відомості
  2. Науково-педагогічний склад
  3. Навчальна робота
  4. Методична робота
  5. Наукова робота
  6. Організаційна робота
  7. Контакти
  8. Оголошення

Анотації до робочих програм

Графік роботи викладачів

Положення

Екзаменаційні питання

На кафедрі БІОЗ доцентом, к.мед.н. Бобро О.В. було підготовано, за даними актуальних інтернет-джерел, пам'ятку щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції

 

Загальні відомості

Кафедра працює у складі Інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Університету Ушинського і має тривалу історію: її витоками слід вважати створення у серпні 1920 р. біологічної комісії на агробіологічному відділенні факультету професійної освіти.

З 1947 року кафедру було закріплено за факультетом фізичного виховання, вона забезпечувала підготовку викладачів фізичного виховання, анатомії та фізіології людини до 1966 року включно. У теперішній час кафедра бере участь у підготовці фахівців усіх напрямів, які ліцензовані в університеті.

У 2011 році у зв’язку з переїздом у інший корпус кафедрі було надано приміщення за новою адресою (вул. Фонтанська дорога, 4) загальною площею близько 1000 м2, якому був потрібен капітальний ремонт. Завдяки бажанню працювати в гідних умовах, безпосередній участі завідувача і колективу кафедри, студентів в ремонтних роботах, були відновлені старі приміщення та створені: велика лекційна аудиторія та 6 спеціалізованих кабінетів-лабораторій – анатомії і спортивної морфології, біології і екології, біохімії і біохімії спорту, валеології і основ здоров’я, фізіології, лабораторії вікової фізіології спорту імені проф. Цонєвої Т. М., (пізніше було створено також лабораторію диференціальної психофізіології та адаптивної корекції) допоміжні приміщення, що забезпечує оптимальні умови для проведення освітнього процесу і підготовки фахівців високого рівня.Науково-педагогічний склад

У 2019–2020 н. р. у складі кафедри працюють 4 професори, 5 доцентів, 2 старших викладача, викладач, старший лаборант, 2 лаборанти.

Завідувач кафедри

Топчій Марія Сергіївна

Кандидат біологічних наук

З 1999 року після закінчення Одеського базового медичного училища за спеціальністю «Сестринська справа» працювала на посаді медичної сестри.

У 2014 році закінчила біологічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та одержала кваліфікацію біолога, викладача закладів вищої освіти, наукового співробітника.

З вересня 2014 року – здобувач кафедри біології і основ здоров’я. Одночасно працювала старшим лаборантом на кафедрі, забезпечувала роботу лабораторії вікової фізіології спорту.

В 2015 році вступила до аспірантури Університету Ушинського (науковий керівник – кандидат біологічних наук, приват-професор А. І. Босенко). 11 травня 2018 року в спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького захистила достроково кандидатську дисертацію «Функціональні механізми адаптації юнаків різного віку до навчальних навантажень» і здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

З вересня 2016 року прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри біології і основ здоров’я. З вересня 2018 року працює на посаді викладача кафедри біології і охорони здоров’я. З 30 січня 2020 року займає посаду завідувача кафедри біології і охорони здоров’я.

Топчій М. С. має 32 наукові та навчально-методичні праці, 9 з яких у фахових виданнях України, 8 міжнародних за кордоном, у тому числі 2 статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus (Грузія) і Web of Science (Польща). Є співавтором трьох навчальних посібників (Фізіологія спорту, Практикум з вікової фізіології та валеології, Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни), має патент на корисну модель у співавторстві з А. І. Босенко (Пристрій для реєстрації омега-потенціалу з поверхні шкіри голови «РОП–1»). В 2019 році пройшла закордонне стажування обсягом 180 академічних годин (м. Ченстохова, Польща). Отримала сертифікат про володіння мовою ЄС на рівні В2.

Топчій М. С. викладає навчальні дисципліни «Анатомія і фізіологія людини», «Основи медичних знань і охорони здоров’я», «Вікова фізіологія та

валеологія», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Фізіологія людини та вікова фізіологія», «Технології функціональної діагностики у фізичній культурі та спорті».

Босенко Анатолій Іванович

Доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор кафедри

Завідував кафедрою понад 28 років – з 01.07.1991 року по 29.01.2019 рік

Після закінчення з відзнакою у 1975 році факультету фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського працював викладачем на кафедрі анатомії і фізіології. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Выявление функциональных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем у подростков при напряженной мышечной деятельности».

Область наукових досліджень – системні механізми адаптації дітей і молоді до дії чинників зовнішнього середовища різної модальності. З 1979 року брав участь у виконанні комплексних тем «Розвиток рухової здатності і функціональних можливостей організму у школярів з різним руховим режимом», які координувалися і розроблялися під керівництвом НДІ фізіології дітей і підлітків АПН СРСР, НДІ гігієни дітей і підлітків МЗ СРСР.

З 1991 р. безпосередньо керує виконанням наукової теми «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини». Організовано і проведено дванадцять міжнародних науково-практичних конференцій з теми «Адаптаційні можливості дітей та молоді», остання з яких відбулася 13-14 вересня 2018 р. Видано 15 збірок матеріалів конференції, з них 4 фахові.

У грудні 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Методичні засади розвитку адаптаційних можливостей учнів основної школи у процесі занять фізичним вихованням». В 2019 році пройшов закордонне стажування обсягом 180 академічних годин (м. Ченстохова, Польща). Отримав сертифікат про володіння мовою ЄС на рівні В2.

Є послідовником і продовжувачем наукової школи імені професора Т.М. Цонєвої. Під його керівництвом виконано 58 дипломних і магістерських робіт, підготовлено і захищено 4 кандидатські дисертації (Холодов С. А., Самокіш І. І., Топчій М. С., Орлик Н. А.). Має близько 450 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 7 підручників і навчальних посібників, 7 патентів України.

Член редакційних колегій двох фахових видань. Головний редактор наукового збірника матеріалів науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді». Входив у групу розробників державного стандарту вищої освіти з напряму «Здоров’я людини».

Протягом декількох термінів (до 2018 р.) входив у склад науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з предметної освіти та спорту – підкомісія 14-8 «Середня освіта (здоров’я людини) у співпраці з підкомісією 227». Був одним із ініціаторів і виконавців ліцензування спеціальності 222 – Медицина (2018).

Відмінник освіти України. Нагороджений знаком «Петро Могила».

Бітенський Валерій Семенович

Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив Харківський державний медичний інститут у 1966 році за спеціальністю «лікувальна справа». Кандидатську дисертацію «Питання патогенезу та лікування алкогольного делірію» було захищено в 1976 році. Докторську дисертацію за темою «Клінічні і терапевтичні аспекти наркоманії в підлітковому віці» захистив у 1989 році.

Провідний вчений у галузі психіатрії та наркології. Засновник нової концепції патогенезу наркологічних і психічних захворювань, що грунтується на дослідженнях порушень пароксизмальної активності мозку та пластичності нервової тканини. Основні досягнення наукової діяльності – створення нових високоефективних методик терапії психічних і наркологічних захворювань. Автор нових напрямів у психіатрії та наркології: підліткова наркологія; психіатрія та медична психологія в немовлят (від 0 до 1 року); клінічна наркологічна рецепторологія. Розробив унікальну методику анкстиозної умовно-рефлекторної терапії алкоголізму та наркоманії. Працює над вивченням впливу соціально-психологічної кризи в сучасному суспільстві на психіку людини, виявив нові клінічні та патогенетичні аспекти психогенних захворювань (ноогенні неврози).

Автор понад 250 наукових робіт, в тому числі 9 монографій, підручників і посібників, курсу лекцій з психіатрії для студентів медичних вузів. Має 16 винаходів, захищених патентами і впроваджених в практику психіатричних установ колишнього СРСР і України. При консультації та під науковим керівництвом професора В. С. Бітенського захищено 2 докторські та 14 кандидатських дисертації.

Президент Одеської асоціації психіатрів, голова правління Одеського товариства психіатрів і наркологів, член правління Українського товариства неврологів, психіатрів та наркологів. Член Європейської асоціації психіатрів та Американської асоціації наркологів. Головний редактор «Вісника психічного здоров’я» та «Вісника психіатрії та психофармакотерапії», член редколегій семи журналів з проблем психіатрії, в тому числі - двох зарубіжних.

Відмінник охорони здоров’я СРСР, нагороджений медаллю імені академіка Маньківського, відзначений Почесним знаком голови Одеської обласної державної адміністрації.

Дегтяренко Тетяна Володимирівна

Доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України

Пiсля закінчення з вiдзнакою в 1975 р. Одеського медичного iнституту імені Н. І. Пирогова за спецiальнiстю «лікувальна справа» згiдно з ршенням вченої ради інституту була рекомендована на наукову роботу і отримала призначення в НДI очних хвороб тканинної терапії iменi В. П. Філатова. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацiю з проблеми патогенезу діабетичних

нейроретiнопатiй. У 1996 р. отримала ступiнь доктора медичних наук за фахом «патологiчна фiзіологiя». Проритетнi результати дисертацiйних дослiджень дозволили обґрунтувати диференцiйований, індивiдуалізований пiдхід до застосування бiогенних стимуляторiв як універсальних адаптогенiв.

У 2005 р. Т. В. Дегтяренко була обрана академіком АНВО України, активно працює у віддiленнi охорони психичного здоров’я та валеології. У 2006 р. отримала вчене звания професора кафедри спецiальної педагогіки і психології. Цього ж року за її інiцiативою була створена наукова та навчально-методича лабораторiя диференціальної психофiзіологiї та адаптативної корекції, яка плідно працює і до теперішнього часу. Науковими досягненнями НДЛ став захист 5 дисертаційних робіт на здобуття наукових ступеней кандидатів біологічних і медичних наук у галузях вікової психології та корекційної педагогіки. Наукова новизна досліджень підтверджена отриманням 22 патентів України на корисну модель і авторськими творами. За авторством Т. В. Дегтяренко видано 4 підручника для студентів ЗВО, навчальні посібники та методичні розробки.

Професор Т. В. Дегтяренко з 1997 р. є членом спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацiй при ОНМедУ за фахом 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та залучена до складу Експертної ради з попереднього розгляду дисертацiйних робіт.

Т. В. Дегтяренко є членом редакцiиноi колегії фахового видання – Мiжнародного медико-флософського журналу «Iнтегративна антролологiя» вiд початку його заснування у 2003 р. Одеським державним медичним університетом.

Тетяна Володимирівна розробляє пріоритетні наукові напрями з клінічної психофізіології та патофізіології, фізіології спорту, а також спеціальної педагогіки і психології; має понад 400 публiкацiй, в тому числі статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, 4 підручника, 36 патентів України, 2 авторських твора. Під її науковим керівництвом та консультуванням захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій, в дійсний час є науковим керівником 2-х аспірантів.

 

Долинський Борис Тимофійович

Доктор педагогічних наук, професор

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського у 1983 році (нині Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»).

В 1989–1991 рр. викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання; 1991–1996 рр. – голова профспілки університету; 1996–2011 рр. – доцент кафедри анатомії і фізіології; 2000–2003 рр. докторантура за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти»; З 2011 року і по теперішній час – професор кафедри біології і охорони здоров’я.

З 2016 р. по 2018 р. працював на посаді декана факультету фізичного виховання.

Наукові інтереси: здоров’язбережувальна діяльність учителя початкової ланки освіти.

Науковий та навчально-методичний доробок Б. Т. Долинського налічує понад 150 публікацій, у т. ч. 3 монографії, навчальний посібник, 80 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України, 50 – у міжнародних виданнях.

Холодов Сергій Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив ПДПУ імені К. Д. Ушинського (спеціальність «Фізичне виховання»), Національний університет фізичного виховання і спорту України (спеціальність «Фізична реабілітація»), біологічний факультет Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (спеціальність «Біологія»).

З січня 1997 року протягом 17 років працював у Центрі реабілітації дітей-інвалідів Одеського обласного благодійного фонду «Майбутнє», спочатку на посаді методиста лікувальної фізичної культури, потім в якості консультанта відділення ЛФК.

У червні 2006 року захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із спастичними формами дитячого церебрального паралічу».

З вересня 2006 року працює у Південноукраїнському національному педагогічному університету імені К. Д. Ушинського: в теперішній час – на посаді доцента кафедри біології і охорони здоров’я. Викладає навчальні курси: «Анатомія людини з основами спортивної морфології», « Анатомія, фізіологія дітей та підлітків».

Керівник центру відновлення рухових функцій «Імпульс життя», викладач масажних технік в Академічної студії масажного мистецтва «Grasa», суддя міжнародних, регіональних та всеукраїнських чемпіонатів з класичного та СПА-масажу, лектор різноманітних форумів з масажних технологій.

Основні напрямки науково-педагогічної діяльності: фізична реабілітація хворих з поєднаними ураженнями центральної нервової системи та опорно-рухового апарату; нейрофізіологічні дослідження; сучасні та традиційні масажні технології.

Має 80 наукових робіт, з них два патенти України на винаходи.

Бобро Олена Валеріївна

Кандидат медичних наук, доцент.

З відзнакою закінчила ОМУ та біологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова. Одержала кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії. Після чого закінчила денну аспірантуру біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова з наданням дисертації за фахом 13.00.13 – фізіологія людини та тварин. За період навчання у аспірантурі набула додаткову кваліфікацію «Лікар клініко-діагностичної лабораторії». В подальшому професійне життя присвячено науковій, науково-практичній діяльності – молодший науковий співробітник ДУ «Інституту ОХІТТ імені В.П. Філатова». Та науково-

адміністративній діяльності за фахом – тривалий строк була заступником з наукових питань керівника науково-виробничого об’єднання.

З 2009 р. викладач, старший викладач, доцент кафедри біології і основ здоров’я. З 2009 р. по 2011 р. була здобувачем наукового ступеня в ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології». У 2011 р. захистила дисертацію за фахом «14.03.04 – патологічна фізіологія» за темою «Патогенетичні механізми регуляції активності кори головного мозку та можливість їх корекції» та у 2012 році отримала ступінь кандидата медичних наук. З 2013 по 2015 р. була заступником завідувача кафедри з навчальної роботи. У 2015 р. одержала атестат ВАК і набула звання доцента кафедри біології і основ здоров’я.

З 2016 р. постійний учасник міжнародного освітнього проекту, лектор та навчально-науковий консультант з приводу використання загальномедичних оздоровчих технологій. Переможець конкурсу робіт на II Всеукраїнському форумі молодих вчених «Крок у майбутнє» в номінації «Дослідження в медицині та біології». Має патент на корисну модель з експериментальної нейробіології.

За останні 5 років має підвищення кваліфікації за темами «Науково-методичні основи фітнесу та фізичної реабілітації», «Психосоціальна корекція наслідків травматичних подій». Декілька видів функціонального навчання та науково-педагогічне стажування «Новітні технології у фундаментальних дослідженнях в медичній галузі».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких статті в журналах з високим індексом цитування. Праці надруковано українською, російською та англійською мовами у медичних, педагогічних та біологічних виданнях. Співавтор міжнародної наукової монографії англійською мовою.

Суддя спортивних змагань та чемпіонату з туризму.

Долгієр Євдокія Володимирівна

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Кандидат у майстри спорту з фігурного катання на ковзанах

У 1994 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Фізична культура. Фізичне виховання в спеціальних дитячих закладах».

З 1995 по 2015 рік працювала у Одеському національному медичному університеті старшим викладачем кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології. У 2013 році захистила дисертаційну роботу в спеціалізованій ученій раді Національного університету фізичного виховання та спорту (м. Київ) та отримала науковий ступень кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація.

З жовтня 2015 року працює у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» де у 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри біології і охорони здоров’я.

Долгієр Є. В. викладає навчальні курси «Лікувальна фізична культура і масаж», «Медико-педагогічний контроль і спортивна медицина» у Навчально-

науковому інституті фізичного виховання та спорту, а також у медичному відділенні викладає англійською мовою дисципліни: «Фізична реабілітація, спортивна медицина», «Історія медицини», «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки».

Автор понад 50 наукових та науково-методичних робіт у тому числі підручника «Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті», наукових праць, які опубліковані журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus), вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Виконує обов’язки профспілкового організатора кафедри біології і охорони здоров’я і заступника керівника профспілки Навчально-наукового інституту фізичного виховання та спорту.

Борщенко Валерія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 році закінчила з відзнакою Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Біолог. Викладач біології та хімії».

Кандидат педагогічних наук з 2013 року. Дисертацію захищено 26 березня 2013 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», МОН України. Отримано диплом ДК № 015568.

Має 73 публікації, із них 65 наукового та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

З 2016 р. по 2018 р. була заступником декана факультету фізичного виховання. У 2018 році отримала сертифікат про володіння мовою ЄС на рівні В2 (англійська) та пройшла міжнародне стажування в Економічному університеті м. Краків (Польща) за програмою «Інноваційні методи навчання».

В. В. Борщенко викладає навчальні курси «Основи медичних знань, валеологія і екологія», «Основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики», «Валеологія», «Методика викладання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі».

Виконує обов’язки секретаря кафедри біології і охорони здоров’я, а також обов`язки секретаря комісії з питань біоетики при ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Коджебаш Владислав Федорович

Кандидат с.-г. наук, доцент

Закінчив біологічний факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова у 1992 р. за спеціальністю «Ботаніка», кваліфікацією біолога. У 1992–1999 роках працював м. н. с. на Кагульській дослідній станції

зрошувального землеробства, де проводив дослідження з нетрадиційними кормовими та лікарськими рослинами. У 1995–1999 роках навчався у аспірантурі Інституту Ботаніки АН Молдови.

У 2005–2011 рр. працював викладачем кафедри ботаніки і екології Одеського державного аграрного університету. За час роботи на кафедрі розробив робочі програми з курсів «Основи екології», «Лікарські та отруйні рослини», «Екологія в ветеринарній медицині», «Екологічні проблеми у сільгоспвиробництві», які і викладав. У 2010 році захистив дисертацію за темою «Оптимізація елементів технології вирощування топінамбура в заплавах степової зони Причорномор’я» та здобув науковий ступень кандидата сільськогосподарських наук.

Працює на кафедрі біології і охорони здоров’я ПНПУ імені К. Д. Ушинського з лютого 2012 року. Викладає навчальні курси «Основи екології», «Природознавство», «Спецметодика викладання природознавства», а останнього року у медичному відділенні також курс «Медична біологія» англійською мовою. Має понад 50 наукових праць, серед яких статті в журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus та Web of Science) та підручник «Антропогенетика для психологов». Постійно приймає участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

У 2018 р. отримав сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2, а у 2020 р. отримав атестат доцента кафедри біології і охорони здоров’я.

Чемпіон України з велотуризму за результатами змагань 2016 р. серед велопоходів 3 категорії складності. Суддя змагань з велотуризму 1-2 к.с.

Філіпцова Катерина Анатоліївна

Кандидат біологічних наук,

старший викладач

Народилася 18 травня 1982 року.

В 2004 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію магістра біології.

З 2004 по 2007 рік навчалася в стаціонарній аспірантурі на кафедрі біохімії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Біохімія».

В 2014 році захистила дисертаційну роботу «Біохімічна характеристика карбоксипептидази А новоутворень молочної залози» та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Має понад 30 наукових праць, автор навчальних посібників «Практикум з основ біохімії у фізичному вихованні» й «Практикум з вікової фізіології та

шкільної гігієни», переможець конкурсу робіт студентів і молодих вчених, присвяченому 130-літтю з дня народження Георгіоса Папаніколау (1883-1962) в номінації «Медична біологія, патологія, цитологія і гістологія».

Працює на посаді старшого викладача кафедри біології і охорони здоров’я, викладає навчальні дисципліни: «Основи біохімії у фізичному вихованні», «Фізіологічні і біохімічні основи фізичного виховання і спорту», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» й «Вікова фізіологія та валеологія».

Член оргкомітету та редколегії Х, ХІ та ХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді». Заступник завідувача кафедри біології і охорони здоров’я з навчальної роботи.

Дишель Галина Олександрівна

Старший викладач

Працює на кафедрі з 1981 року. У 1981–1985 роках працювала на посаді старшого препаратора. У 1985 році закінчила ОДПІ імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання» і була переведена на посаду старшого лаборанта лабораторії вікової фізіології спорту. У 1998 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «фізіологія людини і тварин».

З 2000 р. працює викладачем на кафедрі біології і основ здоров’я. Під час роботи на кафедрі Дишель Г. О. розробила робочі програми з курсів «Вікова фізіологія», «Анатомія і фізіологія з основами генетики», які і викладає; крім того, викладає курси «Фізіологія фізичного виховання і спорту» «Біологічні методи досліджень у фізичному вихованні та спорті».

Має понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі методичні розробки до лабораторних і практичних робіт. Є членом оргкомітету міжнародних науково-практичних конференцій «Адаптаційні можливості дітей та молоді».

Галина Олександрівна виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з виховної роботи та є куратором академічної групи.

Орлик Надія Анатоліївна

Кандидат біологічних наук, викладач

У 2010 році закінчила фізико-математичний факультет ПНПУ імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «магістр математики і основ інформатики».

З 2011 року навчалася на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова та в аспірантурі на кафедрі біології і основ здоров’я, де працювала над дисертаційним дослідженням за темою: «Динаміка функціональних можливостей дівчат 17–22 років у різні фази оваріально-менструального циклу», науковий керівник – доктор пед. наук А. І. Босенко.

У 2014 році отримала диплом магістра за спеціальністю «біолог, викладач вищих навчальних закладів, науковий співробітник». 26 вересня 2019 року в

спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію, а вже 16 грудня 2019 року отримала диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Матеріали дослідження були представлені на Міжнародних науково-практичних конференціях України і ближнього зарубіжжя. За кращу доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» нагороджена дипломом І ступеня (Одеса, 2014). Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у фахових виданнях України і зарубіжжя. Має патент на корисну модель (Пристрій для оцінки функціонального стану центральної нервової системи людини «АЧР–БОШ–1») - у співавторстві з А. І. Босенко.

З 2015 р. працює викладачем на кафедрі біології і охорони здоров’я.

Клименко Олена В’ячеславівна

Фахівець

Працює на кафедрі (спочатку – лаборантом в лабораторії вікової фізіології спорту імені проф. Цонєвої Т. М.) з 2006 року.

Має дві вищі освіти. Перша – за спеціальністю «Фізичне виховання», кваліфікацією магістра педагогічної освіти, викладача фізичного виховання» (2011 р.). Друга – за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікацією керівника підприємства, установами та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) (2013 р.).

У 2016 р. закінчила аспірантуру на кафедрі біології і основ здоров’я за спеціальністю «03.00.13 – фізіологія людини і тварин».

Має низку публікацій в Українських та зарубіжних виданнях. Працює над завершенням дисертаційного дослідження.

В дійсний час займає посаду фахівця кафедри біології і охорони здоров’я, забезпечує курси «Фізіологія людини та вікова фізіологія», «Фізіологічні і біохімічні основи фізичного виховання і спорту».


Наукова робота

Однією з умов підготовки фахівців високого рівня є наукова складова. Кафедральні дослідження проводяться в школах, спортивних та інших закладах, але переважно на базі створеної у 1965 році лабораторії вікової фізіології спорту, засновником якої була д. б. н. професор Тетяна Миколаївна Цонєва – талановитий педагог і вчений, улюблениця всіх студентів, аспірантів і співробітників. Т. М. Цонєва не тільки організувала проблемну лабораторію вікової фізіології спорту, а й була засновником наукової школи за напрямом «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру». За її заслуги і на її честь цій лабораторії рішенням кафедри присвоєно ім’я Тетяни Миколаївни.

Наукова школа «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру»

Основна тематика наукових досліджень кафедри у останні десятиріччя – «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини». Так, у поточну п’ятирічку, співробітники кафедри опублікували близько 250 робіт, серед яких підручники, посібники, монографії, статті, патенти на винахід, авторські твори тощо, прийняли участь у понад 55 конференціях різного рівня.

Звіти про участь у Міжнародних конференціях:

Дослідження кафедри біології і охорони здоров’я Університету Ушинського презентовано в Черкасах

Участь науковців кафедри біології і охорони здоров’я у міжнародній конференції у м. Гомель

Презентація наших досліджень у м. Чернігові

Активну участь у виконанні науково-дослідної роботи приймають студенти. Студенти з задоволенням і особистим бажанням виконують дипломні і магістерські роботи, курсові проекти; за чверть століття підготовлено і захищено на відмінно більше 50 дипломних робіт, хоча кафедра не є випусковою. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано близько 40 наукових робіт, зроблено 34 доповідей на конференціях, 7 робіт нагороджені дипломами І-ІІІ ст. міжнародних студентських конференцій.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки під керівництвом провідних професорів і доцентів. Студенти під їх керівництвом розв’язують актуальні для нашого часу питання медико-біологічного напряму. Результатом такої праці є успішний захист дипломних і магістерських робіт. Так, наприклад, студент заочної форми навчання Калайда А. С. на відмінно захистив дипломну роботу «Стан механізмів регуляції серцевого ритму юнаків – студентів молодших курсів факультету фізичного виховання». У своїй роботі студент дослідив динаміку змін стану серцево-судинної системи юнаків при різних видах навантажень. Ці знання стануть у пригоді при складанні нових програм з тренування та вдосконаленні своєї професійної діяльності, адже Калайда А. С. працює тренером у фітнес-клубі.

Роботі над актуальними питаннями нашого часу на кафедрі завжди віддають перевагу. Студентом-заочником Судець С. В., під керівництвом проф. Босенко А. І., було проведено наукове дослідження з виявлення загального фізичного стану сучасних юнаків. Результатом дослідження став захист на відмінно дипломної роботи «Стан фізичної підготовленості допризовної молоді на сучасному етапі реформування Збройних Сил України». Це питання викликало зацікавленість й за межами наукового закладу про що свідчить виступ проф. Босенко А. І. та Судець С. В. на Одеському обласному телебаченні.

Отже, сумісна праця студентів та викладачів є плідною та практично цінною. Знання отримані на кафедрі у ході проведення наукової роботи завжди знадобляться у повсякденній професійній діяльності майбутнього вчителя фізкультури, тренера або фізичного реабілітолога.

Починаючи з 1996 року раз у 2 роки у вересні кафедра організує міжнародну науково-практичну конференцію «Адаптаційні можливості дітей та молоді» за підтримкою управління у справах фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Остання ХІІ-а конференція відбулася у вересні 2018 р., у якій прийняли участь науковці України, Білорусі, Молдови та Польщі. За результатами конференції видано 2 наукових збірника загальним обсягом 46 друкованих аркушів, які включать значну кількість студентських публікацій. В дійсний час йде підготовка до чергової ХІІІ конференції, присвяченої 100-річчю заснування кафедри, яка відбудеться 10-11.09.2020 р. Перед студентами відкриваються широкі перспективи у науковій діяльності, тому на кафедрі існує аспірантура підготовку через яку пройшла значна кількість викладачів інституту.

Iнформацiйний лист ХІІІ конференцii АМДiМ-2020 

 


Навчально -методична  робота

На кафедрі студенти усіх спеціальностей прослуховують наступні дисципліни:

· анатомія людини з основами спортивн. морфології (доц. Холодов С.А.)

· анатомія та фізіологія людини (к.б.н. Топчій М. С.)

· анатомія, вікова фізіологія та патологія дитини (проф. Дегтяренко Т. В.)

· анатомія, фізіологія дітей та підлітків (доц. Холодов С. А., доц. Бобро О. В.)

· біологічно-статистичні методи досліджень (проф. Босенко А. І.)

· валеологія (проф. Долинський Б. Т.)

· вікова фізіологія і валеологія (проф. Долинський Б. Т., Дишель Г. О.)

· вікова фізіологія та валеологія (ст. викл. Філіпцова К. А.)

· вікова фізіологія та шкільна гігієна, (к.б.н. Топчій М. С.)

· вікова фізіологія, валеологія та екологія (доц. Борщенко В. В., ст. викл. Дишель Г. О.)

· вікова фізіологія, валеологія (проф. Босенко А. І., , викл. Орлик Н. А.)

· екологія (доц. Коджебаш В. Ф.)

· лікувальна фізична культура і масаж; медико-педагогічний контроль і спортивна медицина (доц. Долгієр Є. В.)

· методика викладання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі (доц. Борщенко В. В.)

· основи біохімії у фізичному вихованні (ст. викл. Філіпцова К. А.)

· основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики (доц. Борщенко В. В.)

· основи екології (доц. Коджебаш В. Ф.)

· основи медичних знань, валеологія і екологія (доц. Бобро О. В., доц. Борщенко В. В.)

· основи медичних знань (проф. Дегтяренко Т. В., к.б.н. Топчій М. С.)

· педіатрія з осн. мед. знань (проф. Дегтяренко Т. В.)

· природознавство (доц. Коджебаш В. Ф.)

· психофізіологія та основи нейропсихології (проф. Бітенський В. С.)

· спецметодика природознавства (доц. Коджебаш В. Ф.)

· технології функц. діагностики у фізичній культурі (проф. Босенко А. І.)

· фізіологічні і біохімічні основи фізичного виховання (проф. Босенко А. І., ст. викл. Філіпцова К. А.)

· фізіологія людини та вікова фізіологія (проф. Босенко А. І., ст. викл. Дишель Г. О.);

· фізіологія спорту (проф. Босенко А. І.)

Викладачами кафедри постійно вдосконалюються робочі програми, за якими проводяться заняття зі студентами. Щорічно затверджуються теми науково-методичних семінарів, відкритих занять з метою підвищення науково-методичного рівня викладачів кафедри. Систематично викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах України, ближнього та далекого зарубіжжя. Наведемо тільки деякі підручники і монографії, що видані за останні роки:

Босенко А. І. Біологічні методи досліджень у фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. 70 с.

Босенко А. І., Холодов С. А., Коваль О. Г. Оздоровчій фітнес для учнівської та студентської молоді: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. 88 с.

Босенко А. І. Розвиток адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання: теорія і практика: монографія. Одеса, 2017. 481 с.

Босенко А. І., Орлик Н. А., Топчій М. С. Фізіологія спорту: навч. посіб. Одеса, 2017. 68 с.

Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. Антропогенетика для психологов: учебник [для студентов психолого-педагогического профиля] Одесса: Бондаренко М.А., 2016. 268 с.

Дегтяренко Т. В., Долгієр Є. В. Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: Атлант ВОИ СОИУ, 2018. 282 с.

Топчій М. С., Босенко А. І., Долинський Б. Т. Практикум з вікової фізіології та валеології Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 218 с.

Філіпцова К.А., Топчій М. С. Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни: Навчальний посібник Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 217 с.

Філіпцова К. А. Практикум з основ біохімії у фізичному вихованні: навчальний посібник. Одеса: Букаєв В.В., 2018. 216 с.

 


 

Організаційна робота

Велику увагу викладачі кафедри приділяють й організаційно-виховній роботі. Доброю традицією стало проведення тематичних вечорів відпочинку зі студентами, які щорічно організовуються для студентів і співробітників інституту, університету. Виховна робота проводиться кураторами академічних груп і викладачами як на кураторських годинах і заняттях, так і за місцем проживання студентів (гуртожиток № 4), організовуються бесіди, дискусії за широким колом питань.

Вечір зустрічі ветеранів і друзів кафедри біології і охорони здоров'я(13 січня 2016р)

У 2015 році співробітниками кафедри (переважно завідувачем А. І. Босенко), було зроблено стенд, присвячений усім, хто не просто залишив слід у спортивному житті Одещини, а призерам і переможцям чемпіонатів світу та Олімпійських ігор – це переважно вихованці факультету фізичного виховання нашого університету:

Багато заходів кафедра проводить з профорієнтаційної роботи. Наприклад, у лютому 2018 та 2019 років було проведено тренінг-тестування майбутніх абітурієнтів (чергове відбудеться 29.02.20), де після тестування та перевірки школярі отримали також консультацію з помилкових відповідей.

Тренінг-тестування 2018


Контакти

Адреса: Фонтанська дорога, 4, ауд. 126–143.

Телефон кафедри: 705-46-68

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського