Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Профорієнтаційна робота

Контакти


Презентації вибіркових дисциплін 2019-2020 н. р.

І. Загальні відомості

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики бере свої витоки з 2002 року. Із самого початку існування кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Корольова Тетяна Михайлівна.

Підготовка фахівців з перекладу здійснюється за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврський) та другого (магістерський) рівнів вищої освіти. Викладання дисциплін фахової підготовки забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, у тому числі: професорів (докторів наук) – 19%, доцентів (кандидатів наук) – 27%, старших викладачів (кандидатів наук) – 27%, викладачів (кандидатів наук) – 27%.

Науково-педагогічний склад кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики відзначається високим рівнем професійної підготовки, проходить стажування і проводить наукову діяльність в інших закладах вищої освіти України та поза її межами.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності науково-педагогічний склад кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики викладає фахові дисципліни англійською, китайською, німецькою мовами; при цьому програми, методичні вказівки та інша документація, що розрахована на здобувачів вищої освіти, написані державною мовою.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за першим і другим рівнями вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Основним напрямом міжнародного співробітництва кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики є Освітньо-культурний центр "Інститут Конфуція", що надає наступні переваги здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам університету:

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень;

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів та інших заходів;

- направлення здобувачів вищої освіти України на навчання у закордонних закладах вищої освіти;

- спільна видавнича діяльність.

При кафедрі функціонує лабораторія сучасних мовленнєвих технологій, бібліотека науково-методичної, культурознавчої та художньої літератури на іноземних мовах. Результати науково-дослідницької роботи науково-педагогічного складу кафедри надали можливість створити на базі кафедри секцію теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН і МОН України.

Здобутки наукових розвідок викладачів та здобувачів вищої освіти друкуються в фаховому виданні «Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки.

За період існування кафедра випустила понад 400 фахівців-перекладачів.


ІІ. Науково-педагогічний склад

КОРОЛЬОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

KOROLOVA TETIANA

доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3441-196X

Research ID:  0000-0003-3441-196X

Researcher ID: AAJ-1166-2020

 

Посада: завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ПОПОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

POPOVA OLEKSANDRA

доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6244-5473

Research ID: R-1107-2018

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1864121/

 

Посада: професор кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ЖМАЄВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА

ZHMAYEVA NATALYA

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3382-0155

 

Посада: доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ГРУШКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

HRUSHKO SVITLANA

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9940-7780

Researcher ID: AAJ-2505-2020

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=eULdxrgAAAAJ

 

Посада: доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ДЕРІК ІЛОНА МОРИСІВНА

DERIK ILONA

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1476-2391

Researcher ID: AAJ-3411-2020

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1iUZsjcAAAAJ

 

Посада: доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

АККУРТ ВЛАДИСЛАВА ЄВГЕНІВНА

AKKURT VLADYSLAVA

кандидат філологічних наук

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-3542-3428

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=88p9fasAAAAJ&hl=uk

 

Посада: старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ДРУЖИНА ТЕТЯНА АНТОНІВНА

DRUZHYNA TETYANA

кандидат філологічних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2679-713X

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=F-S1rEsAAAAJ

Посада: старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

САВЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА

SAVCHENKO YEVHENIIA

кандидат філологічних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7000-5155

Researcher ID: AAJ-2428-2020

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UCGplYUAAAAJ&hl=uk

Посада: старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

 

ВЕЛИЧЕНКО ОЛЕНА ВАДИМІВНА

VELYCHENKO OLENA

кандидат філологічних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8349-5621

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=XobLlzUAAAAJ

 

Посада: викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

СТОЯНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

STOIANOVA TETIANA

кандидат філологічних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0424-6783

 

Посада: викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ШАПОВАЛ АННА СЕРГІЇВНА

SHOPOVAL ANNA

кандидат філологічних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9718-5002

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5ixVIU0UDa8kOrS9OMxeeDMKf7LnV

 

Посада: викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ЧЖАН ЯБІН

ZHANG YABING

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8474-1153

 

 

 

Посада: викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ЯН ЮАНЬ

YANG YUAN

ORCID ID: https://orcid.org/00000-0002-8062-298X

 

Посада: викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики


ІІІ. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з перекладу. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітнім рівнем Бакалавр – «Теорія і практика перекладу» (доц. І. М. Дерік, доц. Н. С. Жмаєва, доц. О. В. Попова), «Особистість перекладача та автора художнього тексту» (ст. викл. Т. А. Дружина), «Актуальні напрями сучасного перекладознавства» (доц. Н. С. Жмаєва) та інші;

2) за освітнім рівнем Магістр – «Проблеми автоматизованого перекладу» (проф. Т. М. Корольова), «Теорія і практика синхронного перекладу» (доц. С. Ю. Юхимець), «Основи редагування перекладів» (доц. О. В. Попова), «Основи науково-технічного перекладу», «Перекладознавчі аспекти дискурсології» (доц. І. М. Дерік), та інші.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи українських (А.Г.Гудманян, Т.Р.Кияк, І. В. Корунець, В. І. Карабан, Г. Е. Мірам, та інші) та закордонних (О. В. Петрова, В. В. Сдобніков, E.A Nida, R.T.Bell та інші) науковців в галузі перекладознавства, детально досліджують окремі аспекти з теорії і практики перекладу, розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочим планом, презентують свої винаходи на науково-методичних семінарах протягом навчального року. Вважаємо за доцільне констатувати той факт, що а ні в українській базі електронних ресурсів з науково-методичного забезпечення спеціальності 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українсько), а ні в друкованих джерелах робіт з проблематики перекладознавства, що зазначена в навчальних планах, немає.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань здобувачами вищої освіти з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами.

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри постійно розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

Слід відзначити роботу авторів навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д.філол.н., проф. Т. М. Корольова, д.пед.н., проф.  О. В. Попова, к.філол.н., доц. І. М. Дерік, к.філол.н., доц. Грушко С. П. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри і виданими в країні.

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів перекладу та іноземних мов.


ІV. Наукова робота

Наукова діяльність на кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основними завданнями наукової діяльності кафедри є:

1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

2) застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців з перекладу;

3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Відповідно до постанови, що визначає порядок атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами, прийнятої під час засідання Кабінет Міністрів України 6 березня 2019 року, завідувач кафедри Т. М. Корольова починає експеримент з такої атестації через разову вчену раду.

Для своєчасної публікації одержаних висновків досліджень кафедрою видається збірник наукових розвідок «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки», затверджений ВАК України у якості фахового видання (головний редактор фахового видання – д. філол. н., проф. Т. М. Корольова, відповідальний секретар – к. пед. н., доц. С. Ю. Юхимець ). Фахове видання індексується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Google  Scholar. Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що проводяться у Південному регіоні України. Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Т. М. Корольова є головою секції теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН і МОН України. 

Науково-педагогічний склад кафедри регулярно публікують наукові статті у фахових виданнях на території України та поза її межами; беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом зі здобувачами вищої освіти виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасного мовознавства і перекладознавства на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном (Німеччина, США, Польша, Китай), у свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов філологічних факультетів південних регіонів України. Завдяки реалізації міжнародного проекту «Інститут Конфуція» стало можливим проходження стажування викладачів кафедри та студентів університету на базі вищих навчальних закладів КНР.

Варто зазначити, що у здобутках науково-педагогічного складу кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики нараховуються понад 100 статей у фахових виданнях України, 7 статей на платформі Web of Science, понад 50 статей у закордонних виданнях та ін.


 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі здобувачами вищої освіти, а саме: організують різноманітні виховні заходи, беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: буллінгу, пияцтва, паління, наркоманії тощо, моніторять працевлаштування випускників.

Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в освітньо-культурних заходах в межах міжнародного проекту «Інститут Конфуція» та освітньо-практичній програмі “WorkandTravel”.

Організація та проведення студентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем філології; видання програм та матеріалів конференцій.


VI. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації зі спеціальності 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українською), бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області.VI. Контакти

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики 

Адреса: вулиця Старопортофранківська, 34, кабінет, 33, місто Одеса, Україна, 65020

Телефон: (048) 753-07-28

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського