Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчального року

Навчально-методичний комплекс

І. Загальні відомості

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання (раніше – кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів) почала своє існування у 2002 році під керівництвом  доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Мартинової Раїси Юріївни. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) та  014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) за освітнім рівнем «бакалавр» (денна, заочна форми навчання). Також співробітники кафедри забезпечують освітній процес на таких факультетах університету, як: художньо-графічний, фізичного виховання, музичної та хореографічної освіти, фізико-математичний, історико-філософський, психологічної освіти, дошкільної педагогіки, початкового навчання, української філології тощо.


ІІ. Науково-педагогічний складОсвітній процес на кафедрі західних і східних мов та методики їх навчання забезпечують 22 науково-педагогічні працівники; 70% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Співробітниками кафедри викладаються філологічні дисципліни (з англійської, французької, німецької, турецької та китайської мов), а також дисципліни з методики викладання іноземних, що передбачені навчальним планом. Заняття з іноземної мови проводяться викладацьким складом кафедри на факультетах  іноземних мов, української філології та інших факультетах університету

 

Мартинова Раїса Юріївна

Закінчила Ізмаїльський педагогічний інститут за спеціальністю«Англійська мова і література».

Доктор педагогічних наук.

Професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

Коло наукових інтересів: інтенсивні методи навчання, інтегративне навчання

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL-Ukraine

Науковий доробок складає 21 праць наукового та  навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. FundamentalsofReffrigeration // навчальний посібник / Одесса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 220 с.
 2. EnglishScientificPedagogicalwriting // навчальний посібник / Одесса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 244 с.
 3. LearntoReadEnglishnewspapers // навчальний посібник / Одесса: Букаєв В. В. 2015. – 200 с.
 4. Грамматикаанглийско-го языка в интенсивном режиме. Часть І. // навчальний посібник / Одесса: Букаєв В. В. 2015. – 48с.
 5. Грамматика английско-го языка в интенсивном режиме. Часть ІІ. // навчальний посібник / Одесса: Букаєв В. В. 2015. – 76 с.
 6. Психологическиеосновыинтегрированногообученияобразовательной и иноязычнойречевойдеятельностистудентовнеязыковыхспециальностей // монографія / Одесса: Издательство «Освіта України», 2016 – 192с.
 7. Характеристика педагогической интеграции в исследованиях отечественных и зарубежных ученых // стаття(фахова) / Наука і освіта. №6. – 2016. – С. 100-106.

Яблонська Тетяна Миколаївна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)».

Доктор педагогічних наук, професор

Професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: інтерпретація англомовного художнього тексту, лексикологія англійської мови, лексикологія (основна іноземна мова (кит.), лексикологія (основна іноземна мова (тур.), основи наукових комунікацій іноземною мовою, практичний курс англійської мови.

Є членом спеціалізованих вчених рад К 41.053.04 з 2014 року - жовтень 2019 року та Д 41.053.03 з 2014 року - теп. час та членом експертної ради МОН ДАК України (2014-2017 р) та входить до складу членів секції «Теоретичної та прикладної лінгвістики» Південного наукового центру НАН і МОН України. Також є членом редакційної колегії у журналах «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір» (м. Миколаїв, 2016 рік) та «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки» (з 2018 р.  - теп. час).

Опубліковано 136 праць (з них 126 наукового, 9 навчально-методичного характеру та 1 монографія).

 Публікації:

 1. Development of new technologies in the education process / Innovative education management models / T. N. Yablonskaya // Computer Modelling and New Technologies. – Riga, Latvia: Transport and Telecomunication Institute, 2012. – № 2. – Pg. 7–12.
 2. Принцип рольової перспективи – теоретична основа гармонічної взаємодії всіх компонентів педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / Т. М. Яблонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – Вип. 11–12. – С. 150–158.
 3. Моніторинг и контроль – важливі складники в підвищенні якості фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов / Т. М. Яблонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – Вип. 1–2. – С. 50–57.
 4. Влияние технологий ролевой перспективы на формирование коммуникативных компетенций будущих учителей иностранных языков XIII Международная конференция KOMUNIKACJA W EDUKACJU tom 1KOMPENENCJE Siedlice 26.-28.5. 2015. – C. 153-164.
 5. Характеристика лінгвістичних особливостей публіцистичних текстів у процесі навчання магістрів-філологів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки : зб. наук. пр. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 181-189.
 6. Врахування психологічних особливостей публіцистичних текстів у процесі формування лідерських якостей магістрів-філологів/ Т. Яблонська // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» - Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, Національний авіаційний інститут, 2017. «Електронне видання». - Вип. № 1(4). - Режим доступу : elite-journal.org сайт проекту http: /elite-project.eu
 7. Шляхи подолання лінгвістичних труднощів у процесі роботи магістрів-філологів з публіцистичними текстами // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 101-109.

Ірхіна Юліана Валентинівна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька).

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

Коло наукових інтересів:основи наукових комунікацій іноземною мовою, англійська література та інтерпретація англомовного художнього тексту, сучасна англомовна література,  іноземна (англійська) мова.

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL-Ukraine

Науковий доробок складає 47 праць наукового та  навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. TheGrammarManualfortheStudentsofPedagogicalUniversities: навчальний посібник для студентів педагогічних університетів /Л. О. Михайлова, Ю. В. Ірхіна,Н. О. Оськіна. – 2010. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович. – 89 с.
 2. Ірхіна Ю. В. Робота з текстами як передумова формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи / Ю. В. Ірхіна // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2010. – № 1. – С. 31-32.
 3. TheGrammarManualfortheStudentsofPedagogicalUniversities : навч. посібник для студ. пед. ун-тів / Л. О. Михайлова, Ю. В. Ірхіна, Н. О. Оськіна. – перероб. та допов. – О. : Букаєв В. В., 2011. – 91 с.
 4. Englishforpsychologists (тексты для чтения) : [уч. пос.] / Л. А. Михайлова, Ю. В. Ирхина, Е. В. Прохорова. – Одесса : издатель Букаев Вадим Викторович. – 96 с.
 5. Ирхина Ю. В. Толерантность и диалогичность общения / Ю. В. Ирхина // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2011. – № 1. – С. 41-43.

Стрига Елеонора Вячеславівна

Закінчила Південноукраїнський державний університет ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання, мова і література (англійська)».

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів:підготовка студентів-сходознавців, мультикультурна компетентність студентів мовних спеціальностей, теорія міжкультурної комунікації,когнітивно-прагматична парадигма функціонування мовних та мовленнєвих одиниць.

Є дійсним членомУкраїнського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної.

Науковий доробок складає  45 праць, з яких  39 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Theformationofalinguisticpersonalityofastudentintermsofmulticulturalcommunication (basedonChineseareastudies).VІ Открытыймеждународныйнаучный форум «Современныетенденции в педагогическомобразовании и наукеУкраины и Израиля: путь к интеграции». 2015. С. 397-401.
 2. Modularity principle in the formation of the integrated course «Chinese Area Studies». VІІ Открытыймеждународныйнаучный форум «Современныетенденции в педагогическомобразовании и наукеУкраины и Израиля: путь к интеграции». 2016. С. 350-354.
 3. Інтегрований курс "ChineseAreaStudies" як засіб професійної англомовної підготовки студентів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.  Гр. Сковороди» – Додаток 1 до Вип.36, Том VІІ (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2016. С.486-495.
 4. Teachingessaywritingtostudentsofpedagogicaluniversities. Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: Міжнародна науково-практична конференція, м.Одеса, 16-17 серпня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019.      С. 58-59.
 5. Використання відоекскурсій на заняттях із лінгвокраїнознавства Китаю. Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика : матер. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17-18 жов. 2019 р. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. С. 146-148.

Оськіна Наталія Олександрівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання, мова і література (англійська)».

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: стилістика китайської мови; компаративна стилістика (на матеріалі української, англійської, та китайської мов); стилістична компетентність студентів мовних спеціальностей, фахова компетентність студентів сходознавчих спеціальностей у педагогічному університеті.

Науковий доробок складає 31 працю, з яких 23 наукового та 8 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Англійські запозичення у сучасній китайській та англійській мовах / Н. О. Оськіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д  Ушинського. Лінгвістичні науки. – 2015. - №20. – С. 66-74.
 2. Topicality of integrated approach to intensive foreign language teaching university / Н. О. Оськіна // Наука і освіта. [науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.] – 2015. - №6. – С. 101-104.
 3. Конотативна лексика в українській та китайській мовах / Н. О. Оськіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – 2016. - №23. – С.90-98.
 4. Professional training of a bachelor of Oriental Studies at a pedagogical university / Н. О. Оськіна // Наука і освіта. [науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.] – 2016.   №8. – С. 34-38.
 5. Інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мовах / Н. О. Оськіна, Б. В. Авраменко / Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – 2018. - №27. – С. 5-12.

Мулик Катерина Олександрівна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2002 р., за спеціальністю «Дошкільне виховання та мова і література (англійська)»;ДЗ ««Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 2019 р., магістратура. Професійна кваліфікація – Філолог-перекладач англійської мови, викладач теорії і практики перекладу.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: інтенсивне навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей на основі педагогічної інтеграції; когнітивно-прагматичні аспекти формування іншомовних компетенцій майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей; інтегроване навчання англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей.

Науковий доробок складає складає 30 праць, з яких 26 наукового та 4 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Практикум з усного та писемного мовлення: навч. посібник для студентів педагогічних університетів. Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. Одеса, 2015. 236 с.
 2. Специфіка професійної лексики педагогічної спрямованості / Записки з романо-германської філології. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова:ф-тромано-германської філології. – Вип.1(40). Одеса: КП ОМД, 2018. 136 с.
 3. Специфіка професійної лексики педагогічної спрямованості. Записки з романо-германської філології. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова:ф-тромано-германської філології. – Вип.1(40). – Одеса:КП ОМД, 2018. – 136 с.
 4. The question of foreign language training of future teachers of the humanities in higher education institutions. - Internationalscientificprofessionalperiodicaljournal"TheUnityofScience"– Czech Republic – Prague, 2019; p. 176
 5. Іншомовне спілкування як складова частина професійної компетентності вчителя гуманітарних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб.наук.пр..Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62.152 с. Т.1

Дійсний член об’єднання TESOL-Ukraine.

Ємельянова Дар`я Володимирівна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю  1. «Педагогіка і методика середньої освіти.  Мова та література (англійська, німецька)” , 2. за спеціальністю Філологія,спеціалізація: германські мови та література(переклад включно), перша іноземна – англійська.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання іноземних мов при викладанні англійської мови на немовних спеціальностях,проблеми викладання фонетики китайської мови українським студентам, автоматизований переклад науково-технічних текстів з англійської українською

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL-Ukraine

Науковий доробок складає 42 праці, з яких 36 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Формування самоосвітньої іншомовної компетентності майбутніх учителів фізики.Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського . - 2016 - Випуск 10 -С.162-167
 2. Інноваційна діяльність майбутніх учителів української мови та літератури як педагогічна умови активізації іншомовної підготовки. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» : Київ : Гнозис, 2017  – Вип.31-1, Том 5 (72). С. 404-413
 3. Формування мотивації навчання іноземної мови майбутніх учителів фізики. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія : Педагогіка. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 2018.  Вип. 1 (120). С.54-58
 4. Проблеми викладання фонетики китайської мови українським студентам.Наукові запискиЦентральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко. Серія: Філологічні науки. 2019 Вип.175. С.265-268.
 5. Труднощі перекладу фізичних термінів на прикладі поняття «сила».Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип.9, т.2. С.46-49.

Авраменко Богдана Володимирiвна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю «Педагогiка i методика середньої освiти.  Мова та література (англійська, німецька)».

Кандидат педагогiчних наук

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: фонетика англійської, турецької та китайської мов.

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL-Ukraine

Науковий доробок складає 15 праць, з яких 12 наукового та 3 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Фонологічна адаптація англомовних  запозичень у системах українського та турецького консонантизму. / Б. В. Авраменко, Н.О. Оськiна // Науковий вісник Південноукраїнського
 2. національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – 2018. - №27. – С.164-170.
 3. Інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мовах / Б. В. Авраменко, Н. О. Оськiна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – 2018. - №27. – С.5 11.     
 4. Аналiз помилок, якi допускають україномовні студенти  у процесi навчання фонетики китайської мови / Б.В.Авраменко //«Науковий  вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія» -2019. - №38. – С. 7-13.                                                                             
 5. Поняття сингармонiзму голосних i приголосних звуків  у турецькiй та українськiй мовах. Б. В. Авраменко // «Науковий вісник  Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія» -2019. - №40. – С. 6-12.                                                                                                
 6. Класифiкацiя голосних та приголосних звуків у турецькiй та українськiй мовах: компаративний аспект / Б. В. Авраменко // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія». – 2019. - №40. – С. 13-19.

Прохорова Олена Вікторівна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю Філологія.* Мова і література (англійська, німецька).

Кандидат філологічних наук, доцент

Викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: Теоретичні засади основної іноземної мови; Іноземна мова за професійним спрямуванням; основи наукової комунікації іноземною мовою (на матеріалі української та англійської мов).

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови IATEFL

Науковий доробок складає 29 праць, з яких 16 наукового та 13 навчально-методичного характеру.

Має 18 публікацій, з них 13 наукових та 5 навчально–методичного характеру, у том числі наукові праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Публікації:

 1. Методологічні засади інтенсивного навчання усного професійного мовлення студентів факультету хореографічної освіти //Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету [гол.ред. Ж.В. Колоїз] Вид-во Криворізького національного університета , 2016 – Вип. № 15. - С.130-135
 2. Interаctive technologies as a component of teaching spoken English for specific purposes to students of Choreographic education faculty // Наука і освіта: науково-практ. журнал ПНПУ України. – 2017. – №4/СLVII. С.53-57
 3. Комп’ютерні технології як компонент викладання східних мов у педагогічному вузі Філологічні студії: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр./за ред. Проф. Тетяни Степанової.- №4(63), грудень 2018.- Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. С.97-101
 4. Навчальний посібник з англійської мови для студентів і магістрів інституту «Початкове навчання» [Навчальний посібник для студентів та магістрів інституту початкове навчання] / Прохорова О.В., Ірхіна Ю.В. – Одеса: Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2018 - 95 с.
 5. English for Psychologists (тексти для читання) [Навчальний посібник для студентів та магістрів інституту психології] / Прохорова О.В. , Ірхіна Ю.В. – Одеса: Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2019 - 102 с.

Рудик Наталя Миколаївна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю «Філологія.* Мова і література (англійська, німецька)».

Викладач кафедри західних і сідних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: діалектологія та психологія мовлення, методика навчання спонтанного іншомовного мовлення студентів гуманітарних факультетів.

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL.

Є науковим консультантом членів методичного об’єднання з англійської мови Одеської загальноосвітньої школи №103.

Науковий доробок складає 14 працьнаукового та навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Physiological characteristics of spontaneous native and foreign speech. Modern vectors of science and education development in China and Ukraine. May 15-16, 2017. Odessa, Ukraine. P. 75-83.
 2. Етапи інтенсивного навчання спонтанного іншомовного мовлення студентів гуманітарних факультетів.Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції: Перспективи розвитку сучасної науки м.Київ, 6-7 липня 2018. – К.: МЦНД, 2018. – С. 39-41.
 3. Використання методу проектів підчас навчання спонтанного іншомовного мовлення студентів гуманітарних факультетів.Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції: Пріоритетні напрями наукових досліджень м.Київ, 11-12 серпня 2018. – К.: МЦНД, 2018. – С. 36-38.
 4. До проблеми подолання мовного бар’єру у процесі спонтанної комунікації іноземною мовою студентів гуманітарних факультетів.Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 1(126). Серія: Педагогіка. Одеса, 2019. С. 59-65.
 5. The role of non-verbal means of communication while teaching students foreign spontaneous speech.Тезидоповідей VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – C. 1490-1494.

Кордонова Алла Вікторівна

Закінчила ОНУ імені І. І. Мечникова  за спеціальністю «Німецька мова та література»

Кандидат педагогічних наук

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Вчений секретар Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.04

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, методика навчання англомовної літератури.

Науковий доробок складає 27 праць, з яких 25 наукового та 2 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Global environmental problems of today and ways to solve them : навч. посіб. Одеса: Друк Південь, 2010. 124 с.
 2. Лингводидактические особенности процесса иноязычного самообучения. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2012. № 3. С. 86-90.
 3. Алгоритм методичних дій з іншомовного самонавчання у процесі письма. Науковий вісник ПНПУ імені К. ДУшинського: зб. наук. праць. Одеса, 2016. № 4. С. 81-85.
 4. Interconnected forming of professional and foreign language speech competences in future political scientists in the context of European education of Ukraine.Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. 2019. Issue 10. P. 101-105.
 5. Learning Computer Science by means of English: навч. посіб. Одеса: Освіта України, 2019. 202 с.

Алексєєва Ольга Борисівна

ЗакінчилаОдеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995, філолог, викладач французької та англійської мови та літератури.

Старшийвикладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

Коло наукових інтересів: країнознавство Великобританії, фразеологія англійської та французької мови, інтегроване навчання країнознавству студентів гуманітарних спеціальностей.

Загальна кількість публікацій за профілем кафедри складає: 21 публікацію, з яких 17 наукового та 4 навчально-методичного характеру.

 1. Лінгвокраїнознавчий підхід як засіб формування позитивної мотивації на заняттях англійської мови/ Internationalscientificprofessionalperiodicaljournal «Theunityofscience» / publishingofficeFried-richstrabe 10 – CzechRepublic – Prague,2017.- С.112-114. Іноземне видання.
 2. Positivemotivationoflinguoculturalstudiesforstudentsofthehumanities/ Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: матеріали ІІІ Міжнар.наук.конф. (м.Одеса, 15-16 трав.2017) / Південноукр.нац.пед.ун-т ім. К.Д. Ушинського.-Харків:Право, 2017.- С.152. Тези міжнародної науково-практичної конференції.
 3. Щодо питання лексико-семантичних особливостей французької інтернет-мови як сучасного мовного явища / Записки з романо-германської філології / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-тромано-германської філології. – Вип.1(40). – Одеса: КП ОМД, 2018. – С.47-53. Фахове видання.
 4. Щодо питання з принципів інтегрованого навчання країнознавству на заняттях англійської мови.Internationalscientificprofessionalperiodicaljournal "TheUnityofScience" – Vienne, Austria, 2018. - С.12-14.Іноземне видання.
 5. Критерії оцінювання досягнень студентів у курсі «Країнознавство. Великобританія» на заняттях з англійської мови/ Збірник наукових праць «Педагогічні науки»/ ХДУ.- Вип. LXXXVI. - Херсон, 2019. – С. 204-208. Фахове видання. IndexCopernicus.

 

Дійсний член об’єднання TESOL-Ukraine.

Юмрукуз Анастасія Анатоліївна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю Філологія.* Мова і література (англійська, німецька).

Кандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: фонопрагматика, функціональні аспекти дослідження інтонації, теорія міжкультурної комунікації, функціонування мовних та мовленнєвих одиниць в контексті когнітивно-прагматичної парадигми, компаративні аспекти дослідження інтонації (на матеріалі української, англійської, німецької та турецької мов).

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL

Є членом редакційної колегії журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки».

Науковий доробок складає 47 праць, з яких 36 наукового та 11 навчально-методичного характеру.

Публікації:

1) Компаративні особливості мелодійного оформлення англійсько-та турецькомовних висловлювань згоди в бізнес-дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Вип. 36. 2018. С. 147–150.

2) Поняттєвий компонент концепту згоди в англійській, німецькій та турецькій мовах. Львівський філологічний часопис. Львів. Вип. 5. С. 108–113.

3) Просодичні засоби актуалізації інтенцій згоди / незгоди в англійськомовному бізнес-дискурсі: мелодичний компонент. Південний архів : Збірник наукових праць. Серія : Філологічні науки. Херсон : ХДУ, 2018. – № 74.  С. 130–132.

4) Ефективне академічне та наукове письмо: від теорії до практики [Навчальний посібник для студентів магістратури]. М-во освіти і науки України, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2018. 204 с.

5) Developing students’ pragmatic competence: Communicative and cognitive approach. Матеріали Міжнародної конференції [The Challenges of Academia in the Modern Digital World]. (Odesa, October, 3–5). – Odesa, 2018. – P. 41–43.

Пак Антоніна

Закінчила державний педагогічний університет у м. Нізамі за спеціальністю «Філологія. Корейська мова» та Сеульський національний університет за спеціальністю «Корейська мова».

Кандидат наук з лінгводидактики корейської мови (PhD доктор філософії).

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

Коло наукових інтересів:

Науковий доробок складає 16 праць, з яких 11 наукового та 5 навчально-методичного характеру.

Публікації:

Наукові публікації:

 1. A StudyontheNovelMikhailPak–SunflowerFlyingUnderBreeze / PakAntonina// - Seoul : InternationalAssociationofLaunguage&Literature, 2011 - №51-Р. 347 -371.
 2. StatusofKoreanliteratureeducationinUzbekistan / PakAntonina// - Seoul : Urimal, 2012 - №6/2- Р. 257 - 285.
 3. ResearchNeedsandDirectionofKoreanLiteratureinUzbekistan / PakAntonina// - Seoul : HanminjokEmunhak, 2013- №63 - Р. 69 - 94.
 4. A StudyonLiteraryGeographyinGoryeoinNoveloftheSovietUnion - Focusedon “TheIncidentof 150,000 Won” byKim, Junand “GoldenHornBay” byKim, Ki-chul/ PakAntonina// - Seoul : HanminjokEmunhak, 2015- №69 - Р. 205 - 31.
 5. Geographical space in the novel 『The Incident of 150,000 Won』/PakAntonina// - Seoul : TheInternationalAssociationforLiteratureofKoreanResidentsAbroad, 2015- № 15 - Р. 81 - 113.
 6. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова - корейська)» (за підручником «Сеульський національний університет, частина 1A»), 2019. – 26 C.
 7. Корейська мова: початковий рівень. – Одеса: Корейський освітній центр в Україні, «Освіта України», 2018. – 250 С.

Ступак Інна Валер’янівна

Закінчила ДЗ «Ізмаїльський педагогічний інститут» за спеціальністю Філологія.* Мова і література (англійська, німецька).

Доктор філологічних наук, професор

Професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: теорія міжкультурної комунікації, функціонування мовних та мовленнєвих одиниць в контексті когнітивно-прагматичної парадигми, компаративні аспекти дослідження мовних одиниць на лексичному, семантичному та морфологічному рівнях (на матеріалі української, англійської та німецької).

Є дійсним членом член міжнародної асоціації International Lexical Functional Grammar Association (ILFGA) та міжнародної асоціації ‘Societas Linguistica Europae’ (SLE).

Науковий доробок складає 100 праць, з яких  89 наукового та 11 навчально-методичного характеру.

Публікації:

1) Possessive abgeleitete kausative Verben im Deutschen und Ukrainischen. Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XL, Nr. 1-2, 2018, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA , p.432-447.

2) Theoretische Phonetik der deutschen Sprache [Навчальний посібник для студентів].  Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017, 2-ге видання. - 144 S.

3) Фреймові моделі анкет учасників дейтинг-шоу в німецькій та українській лінгвокультурах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: МГУ, 2017. - № 26. – С. 164-167.

4) Засоби вираження просторових відношень в німецькій та українській мовах. Поміж мов і культур: методологічні й еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства: колективна монографія / [гол.ред.К.І.Мізін]. – Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2017. – 382 с.

5) Die abgeleiteten kausativen Verben im Deutschen und Ukrainischen. Kontrastive Forschung. AkademikerVerlag, 2017. – 157S.

Мирковіч Інна Леонідівна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю «Філологія.* Мова і література (англійська, німецька)».

Кандидат педагогічних наук

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: методика навчання англійської мови, практичний курс (англ. мова) з методикою її навчання, основи наукової комунікації іноземної мови, іноземна (англійська мова) за професійним спрямуванням,

Науковий доробок складає 25 праць, з яких 23 наукового та 2 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Human capital development in Ukrainian education system by means of language integrated teaching. Dilemas Contemporáneos Educación, Política y Valores. 2019. Oct., Vol. 7. Edición Especial. Artículo no. : 14.
 2. 2.  Экспериментальная апробация методики обучения англоязычной диалогической речи учащихся 4-х классов на основе драматизации сказок. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський державний університет. Херсон, 2016. № 69. Вип. LXIX. Том 1. С. 166-171.
 3. 3. Англомовний казковий дискурс у контексті лінгвокультури. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2017. № 31. Том 2. С. 86-89.
 4. Методи та прийоми навчання учнів молодших класів лексики англійської мови засобом театралізованої діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль, 2017. № 4. С. 42-48.
 5. Інтенсивне навчання студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» англомовної професійної лексики. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Київ, 2018. Вип. 28. C. 76-83.
 6. Навчання студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» англомовної професійної лексики в інтенсивному режимі. Наукове періодичне видання Київський науково-педагогічний вісник. № 13 (13). 2018. – С. 59-66.
 7. Розвиток креативно-продуктивних вмінь молодших школярів на уроках іноземної мови засобом педагогічної інтеграції. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Випуск 17.

Ангеловська Катерина Владиславівна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнськи

йдержавнийпедагогічнийуніверситетімені К.Д. Ушинського» за спеціальністю Філологія.* Мова і література (англійська, німецька).

Кандидат філологічних наук

Викладачкафедризахідних і східнихмов та методики їхнавчання

Коло науковихінтересів:семантика та прагматика художнього тексту, когнітивналінгвістика, інтерпретаціяангломовногохудожнього дискурсу.

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL-Ukraine

Науковий доробок складає 14 праць, з яких 12 наукового та 2 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Романи Томаса Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів» і Панаса Мирного «Повія»: особливості хронотопу.Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. ‒ № 2(20). С. 9-14.
 2. Сюжетно-композиційна структура романів як жанротвірний чинник («Тесс із роду д’Ербервіллів» Т. Гарді та «Повія» Панаса Мирного). ScienceandEducationanewdimension. Philology. Budapest, 2018.VI(45), Issue: 152. С. 11-16.
 3. Романи Томаса Гарді в зарубіжному та українському літературознавстві. ScienceandEducationanewdimension. Philology. Budapest, 2019.VIІ(57), Issue: 191. С. 11-15.
 4. Специфіка художньої манери романів Томаса Гарді й Панаса Мирного («Тесс із роду д’Ербервіллів» і «Повія»).Творчість Пантелеймона Куліша: проза, поезія, драматургія в художніх вимірах: збірн. наук. статей. Одеса, 2019. С. 21-23.
 5. Національний менталітет та мовна картина світу як складові когнітивної лінгвістики.ScienceandEducationanewdimension. Philology.Budapest, 2019. VIІ(61), Issue: 210. С. 10-14.

Лемберський Олександр Юрійович

Закінчив ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» за спеціальностями «Фізичне виховання» та «Педагогіка і методика середньої освіти (англійська, німецька)».

Викладач кафедри західних і східних мов та методики їх викладання

Коло наукових інтересів:

інтерактивні технології як головний компонент підвищення мотивації у вивченні професійної англійської мови майбутніми викладачами.

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови TESOL

Науковий доробок складає 8 праць, з яких 5 наукового та 3 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів І-V курсів, рівень Pre- Intermediate– Одеса: Юридична література, 2015- 160с.
 2. Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів І-V курсів, рівень Intermediate-Upper intermediate – Одеса: Юридична література, 2016- 160с.
 3. Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів І-V курсів, рівень Advanced – Одеса: Юридична література, 2017- 160с.
 4. Lemberskyi O.Y. Aspects of legal terminology translation problems. Правове життя сучасної України НУОЮА: матер. Міжнарод. наук.практ. конф. Одеса, 2014. С. 500-507.
 5. Lemberskyi O.Y.. Online English teaching technologies in law schools. Правове життя сучасної України НУОЮА: матер. Міжнарод. наук.практ. конф. Одеса, 2015. С. 600-605.

Полянiчко Олеся Дмитрiвна

Закінчила Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова за спеціальністю Германськi мови.

Кандидат фiлологiчних наук

Викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: ономастичнi дослiдження.

Є дійсним членом профспілки викладачів англійської мови IATEFL Ukraine Team

Науковий доробок складає 13 праць, з яких 10 наукового та 3 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Науковий стиль англiйськоїмови: його жанровi та лiнгвiстичнi особливостi / О.Д.Полянiчко // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія» -2019. - №40. – С. 65-67.
 2. Сутнiсть поняття «наукова комунiкацiя засобами англiйськоїмови. / О.Д.Полянiчко // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія» -2020. - №41. – С. 86-88.
 3. Компоненти змiсту лексичної компетентностi майбутнiх вчителiв iсторiї./ О. Д. Полянiчко // «Закарпатськi фiлологiчнi студiї» -2020. - №13. – С. 33-35.
 4. Структура когнітивного компоненту лексичної компетентностi майбутнiх вчителiв iсторiї. / О.Д.Полянiчко // «Науковий часопис Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М.П.Драгоманова. Серiя 5. Педагогiчнi науки: реалії та перспективи» -2020. - №72. – С. 41-43.
 5. Змiст лексичної компетентностi майбутнiх вчителiв iсторiї./ О. Д. Полянiчко // «Актуальнi питання гуманiтарних наук: мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка» -2020. - №27. – С. 65-68.

Ян Цзяле

Закінчила Хейлунцзянський університет за спеціальністю «Викладач китайської мови як іноземної»;

Викладач-стажист кафедризахідних і східних мов та методика їх навчання.

Індивідуальна робота співробітника

- Навчальна робота

 • Практична фонетика, 
 • Практична граматика, 
 • Практика усного та писемного мовлення.

Цун Ченцзюй

Закінчила Благовєщенський державний педагогічний університет за спеціальністю «Магістр педагогіки»;

Викладач-стажист кафедризахідних і східних мов та методика їх навчання;

Кандидат педагогічних наук;

Співдиректор ОКЦ «Інститут Конфуція» Університету Ушинського з китайського боку.

Індивідуальна робота співробітника

- Навчальна робота

 • Практична фонетика, 
 • Практична граматика, 
 • Практика усного та писемного мовлення.

Дишель Ганна Вадимівна

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Кучеренко Зоя Іванівна

Закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю Французька мова та література.

Старший лаборант кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Коло наукових інтересів: методика викладання французької мови, фразеологія французької мови, інтегроване навчання французької мови студентів гуманітарних спеціальностей.

 

Матвєєва Дарія Іллівна

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (українська, англійська)

Лаборант, викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Ердогду Сефахат

Закінчила Університет імені Іньоню 

Викладач-стажист кафедри західних і східних мов та методика їх навчання.

Індивідуальна робота співробітника

- Навчальна робота

 • Практична фонетика, 
 • Практична граматика, 
 • Практика усного та писемного мовлення.

ІІІ. Наукова робота

Науково-дослідна лабораторія «Інтенсивне навчання іноземних мов»

Кафедра проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Відкрита та успішно працює спеціалізована вчена рада К 41.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.02 – теорія та методика навчання (східні мови). Спеціалізовану вчену раду очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна, вчений секретар – к. п. н. Кордонова А. В. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів педагогічних наук торкається широкого спектру проблем у галузі методики викладання іноземних мов. Результати наукових досліджень із зазначених спеціальностей складають підґрунтя дисертаційних робіт аспірантів та здобувачів кафедри, вони виступають основою для написання підручників, монографій та статей, що видаються кафедрою.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом із студентами виступають із доповідями статей та розглядають актуальні проблеми сучасної філології та методики навчання іноземних мов.

Співробітники кафедри регулярно проходять стажування у вищих навчальних закладах України та інших держав. У свою чергу ,кафедра західних і східних мов та методики їх навчання є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов зі спеціальності «Іноземна мова (друга мова)», «Англійська мова як фахова» та «Методика навчання іноземних мов у вищих закладах освіти» з різних регіонів України.


 

ІV. Навчально-методична робота

 

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоплановим, різногалузевим та відповідає сучасним потребам суспільства та вимогам, що висуваються Міністерством освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачами кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з різних спеціальностей. Для цього викладачі кафедри розробили авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін, як:  Іноземна мова за проф. спрямуванням (всі викладачі), Практичний курс англ. мови (доц. К. О. Мулик, О. Б. Алексєєва, ст. викл. А. В. Кордонова, викл. Н. М. Рудик, ст. викл. Б. В. Авраменко, викл. Н. М. Рудик), Методика навчання / викладання англ. мови (ст. викл. І. Л. Мирковіч, ст. викл. А. В. Кордонова, проф. Р. Ю. Мартинова), Теор. засади англомовного спілкуваня (доц. Е. В. Стрига), Англійська література та інтерпретація англомовного художнього тексту (проф. Т. М. Яблонська), Лексикологія (китайська, турецька мови) (проф. Т. М. Яблонська), Вступ до фаху (доц. Н. О.Оськіна), Стилістика (китайська, турецька мови) (доц. Н. О. Оськіна), Лінгвокраїнознавство (китайська мова) (доц. Е. В. Стрига), Історія літератури (китайська мова) (доц. Е. В. Стрига), Теоретична фонетика (китайська мова) (доц. Д. В. Ємельянова), Теоретична фонетика (турецька мова) (ст. викл. Б. В. Авраменко), Історія мови (китайська) (доц. О. В. Прохорова), Історія мови (турецька) (доц. Ю. В. Ірхіна), Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (доц. О. А. Буздуган), Сучасна англомовна література (доц. Ю. В. Ірхіна), Поглиблений курс англійської мови (ст. викл. А. В. Кордонова), Країнознавство та література Англїї (доц. О. А. Буздуган), Основи наукової комунікації іноземною мовою (проф. Т. М. Яблонська, ст. викл. І. Л. Мирковіч, доц. О. В. Прохорова, доц. Ю. В. Ірхіна, викл. К. В. Ангеловська).

Співробітники кафедри, спираючись на роботи українських та зарубіжних науковців в галузі лінгвістики та методики, детально досліджують окремі аспекти з теорії і практики методики викладання іноземних мов, розробляють курси лекцій та освітні програми з навчальних дисциплін згідно з робочим планом.

Згідно з тематикою освітніх програм працівники кафедри розробляють методичні рекомендації, підручники, монографії та навчальні посібники та довідники, в яких відображено тематику лекцій та практичних, зміст, питання для самостійного опрацювання матеріалу для студентів з усіх навчальних дисциплін.

Також на базі робочих програм навчальних дисциплін співробітники кафедри розробляють матеріали для підсумкової атестації та вступних випробувань абітурієнтів, матеріали модульного контролю, дидактичні матеріали для підсумкового контролю.

Слід відзначити роботу професора Мартинової Раїси Юріївни «Цілісна загально дидактична модель змісту навчання іноземних мов», яка отримала гриф МОН України.

Таким чином, робота кафедри спрямована на підвищення рівня лінгвістичної та дидактичної складової наукової складової процесу навчання студентів університету.


V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

 1. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами спеціальностей 014 Середня освіта (мова і література (турецька)) та 014 Середня освіта (мова і література (китайська)): організують різнопланові виховні заходи, факультетські конкурси та вистави, а також проводять бесіди на актуальні та сучасні для студентської молоді теми під час кураторських годин.

Також викладачі кафедри постійно проводять бесіди, лекції-бесіди з метою патріотичного виховання для студентів різних факультетів.

 1. Профорієнтаційна робота молоді – проводяться профорієнтаційні зустрічі (студенти випускних курсів, під час педагогічної практики), бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами навчальних закладів м. Одеси та Одеської області (І. Л. Мирковіч, А. В. Кордонова, Д. В. Ємельянова, Ю. В. Ірхіна, О. Б. Алексєєва).

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського