Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

main

 1. Загальні відомості
 2. Науково-педагогічний склад
 3. Навчальна робота
 4. Методична робота
 5. Наукова робота
 6. Організаційна робота
 7. Профорієнтаційна робота 
 8. Вибіркові дисципліни
 9. Новини
 10. Контакти
Положення про кафедру pdf


I. Загальні відомості

У 1949 році в Одеському педагогічному інституті на факультеті фізичного виховання і спорту була створена кафедра гімнастики.

У різні роки кафедрою керували: ст. викладач Д. Мавроматі, ст. викладач Г. Кастеллі, ст. викладач О. Софранюк, професор В. Палига, кандидати педагогічних наук, доценти: К. Романовський, Ю. Павлов, І. Мороз, А. Чустрак.

Викладачі кафедри в різні роки очолювали обласні федерації з таких видів спорту:

 - спортивної гімнастики - О. Софранюк, К. Романовський, В. Палига;

- спортивної акробатики -  заслужений тренер УРСР А. Полонець;

- з художньої гімнастики -  Д. Мавроматі, Р. Дежурнова.

 

У 2017 році кафедра гімнастики зазнала змін і стала кафедрою гімнастики та спортивних єдиноборств.

З 2019 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Борис Тимофійович Долинський.

Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств є базовим структурним підрозділом Університету Ушинського, та відповідає за виконання певної компоненти (частини)  кількох освітньо-професійних програм бакалаврського (першого) та магістерського (другого) рівня вищої освіти: Середня освіта (Фізична культура) і Фізична культура і спорт.

Кафедра забезпечує навчальний процес із дисциплін професійного спрямування, які закріплені за кафедрою, і відповідає за якість їх викладання, забезпечення програмних результатів навчання і формування співвідносних із ними компетентностей здобувача вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють одночасно такі види діяльності: навчальну, науково-методичну, науково-дослідну діяльність у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційну, профорієнтаційну роботу та  виховну роботу зі студентами.


 

II. Науково-педагогічний склад

У теперішній час на кафедрі працюють:

1 доктор педагогічний наук – Долинський Борис Тимофійович;

1 доктор наук з фізичного виховання і спорту – Тодорова Валентина Георгіївна;

4 кандидата наук – Бондаренко Ольга Вадимівна, Буховець Божена Олегівна, Погорелова Олена Олександрівна, Чустрак Анатолій Петрович.

Секретар кафедри – Пільневич Інна Анатоліївна.

ДОЛИНСЬКИЙ БОРИС ТИМОФІЙОВИЧ 

Dolinskiy Boris 

 доктор педагогічних наук, професор

 pdf

ORCID ID: 0000-0002-3745-2460 

Research ID: D-4636-2018 

Посада: завідувач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

ТОДОРОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА

Todorova Valentina 

доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 pdf

ORCID ID: 0000-0002-3240-6983 

Research ID: Н-9654-2018

  

Посада: доцент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

ЧУСТРАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Chystrak Anatoliy 

кандидат педагогічних наук, доцент

 pdf

ORCID ID: 0000-0001-5706-4505 

Research ID: H-9609-2018 

 

Посада: доцент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

ПОГОРЕЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Pogorelova Olena 

кандидат філософських наук

 pdf

ORCID ID: 0000-0002-6667-162X 

Research ID: O-9458-2015

Посада: старший викладач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ВАДИМІВНА 

Bondarenko Olga 

кандидат біологічних наук, доцент

pdf 

ORCID ID: 0000-0002-0769-6683 

Research ID: H-9784-2018

 

Посада: доцент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

БУХОВЕЦЬ БОЖЕНА ОЛЕГІВНА 

Bukhovets Bozhena

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 pdf

ORCID ID:  0000-0003-2386-3995

Research ID: AAQ-5871-2020

 

Посада: асистент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

 


 

ІІІ. Навчальна робота

Завдання кафедри з навчальної роботи:

 1. Забезпечення якості освітнього процесу згідно зі стандартами вищої освіти та нормативними актами з організації освітнього процесу в Університеті Ушинського, відповідно до принципу науковості, із дотриманням засад академічної доброчесності та академічної свободи;
 2. Організація навчальних занять на всіх формах навчання за всіма видами роботи зі здобувачами вищої освіти, включаючи аудиторні заняття, проведення індивідуально-консультативної роботи та контрольних заходів, з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
 3. Забезпечення якісного наукового керівництва підготовкою обов’язкових індивідуальних наукових робіт студентів першого та другого рівнів вищої освіти – курсових робіт, магістерських дипломних робіт.

 

Кафедрою гімнастики та спортивних єдиноборств здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим та другим рівнем за спеціальностями:

014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт.

1) Розклад занять викладачів кафедри

2) Графік індивідуальних консультацій викладачів

3) Розклад сесії

  -  Здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

  -  Здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

4)  014 Середня освіта (Фізична культура) ОС Бакалавр – робочі програми навчальних дисциплін, силабус, вимоги до заліків, екзаменів

5)  014 Середня освіта (Фізична культура) ОС Магістр – робочі програми навчальних дисциплін, силабус, вимоги до заліків

6)  017 Фізична культура і спорт ОС Бакалавр – робочі програми навчальних дисциплін, силабус, вимоги до заліків, екзаменів

7)  017 Фізична культура і спорт ОС Магістр – робочі програми навчальних дисциплін, силабус, вимоги до заліків, екзаменів

 


IV. Методична робота

 1. Розробка методичного забезпечення підготовки курсових робіт студентів, систематичне оновлення тематики курсових робіт.
 2. Розроблення на основі компетентнісного підходу та систематичне оновлення робочих навчальних програм, анотацій навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, інших навчально-методичних матеріалів.
 3. Розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові завдання, завдання для контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо).
 4. Підготовка навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних видань з дисциплін, які закріплені за кафедрою.
 5. Створення умов для дистанційного навчання студентів в умовах карантину (проведення Zoom конференцій, викладання дисциплін кафедри на платформах Офіс 365, Google Class, підготовка тестів за допомогою Google Forms).


ІV. Наукова робота

Науково-педагогічний склад кафедри проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Науково-дослідна робота кафедри полягає у проведені досліджень в галузі фізичного виховання та спорту, фізичній терапії, здоров’я збереженні, які на підставі отриманих результатів дослідження готують до видання навчально-методичну літературу. Результати досліджень викладачів кафедри висвітлені в наукових публікаціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасного спорту.

Також науково-педагогічні працівники кафедри публікують наукові праці у вітчизняних рецензованих фахових виданнях та інших періодичних виданнях, зокрема, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Науково-педагогічними працівниками кафедри під керівництвом відділення НОК України в Одеській області, 28 листопада 2019 року був проведений семінар «Спортивна психологія: ментальне тренування».

В семінарі взяли участь студенти навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, вихованці Одеської обласної ДЮСШ з кульової стрільби та спортсменки Спортивного клубу «Імідж» Федерації аеробіки в Одеській області. Почесними гостями семінару були: МСМК зі стендової стрільби, срібна призерка Чемпіонату Європи 2017 р. Ірина Маловічко (яка в цьому році виборола іменну ліцензію на Олімпійські Ігри в Токіо); МСМК з кульової стрільби Ганна Ільїна (дворазова бронзова призерка Чемпіонату Європи-2018).

staj

Згідно плану стажування науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у закладах вищої освіти України та за її межами.


V. Організаційно-виховна робота

 1. Оприлюднення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах та на веб-сторінці кафедри, що розміщена на офіційному веб-сайті Університету Ушинського.
 2. Забезпечення дотримання всіма учасниками освітнього процесу та наукової діяльності принципів академічної доброчесності.
 3. Виконання науково-педагогічними працівниками кафедри обов’язків керівників (кураторів) академічних груп.
 4. Відвідування за графіком студентського гуртожитку.
 5. Підготовка студентів до виступів у складі збірної команди Університету Ушинського на обласних змаганнях серед ЗВО м. Одеси з таких видів спорту:

- карате;

- бокс;

- гирьовий спорт.

 1. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у проведені та організації показових виступів спортсменів на масових заходах Університету Ушинського.
 2. Залучення студентів до дистанційного навчання в умовах карантину.


VIIПрофорієнтаційна робота

Участь кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств у профорієнтаційній роботі:

– підтримка і розвиток взаємозв’язків із загальноосвітніми закладами та спортивними федераціями з метою: проведення агітаційної роз’яснювальної роботи щодо спеціальностей та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка фахівців на кафедрі;

– організація публічних виступів за профілем діяльності кафедри для формування в абітурієнтів освітніх і професійних інтересів;

– участь у проведенні «Днів відкритих дверей» із залученням потенційних студентів та випускників;

– здійснення інших заходів для молоді з метою популяризації спеціальностей (спеціалізації) кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в Університеті Ушинського.

so2019

Підготовка до «Студентської осені 2019»

В межах організаційно-виховної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств 27.02.2020 року в гуртожитку № 4 для студентів інституту фізичної культури, спорту та реабілітації було організовано лекцію, присвячену профілактиці розвитку травматизму в спорті на тему «Тейпування». У поза навчальний час студенти ознайомилися з основними засадами застосування інноваційного метода тейпування в спорті, як для покращання тренувального процесу, так і для зменшення больових відчуттів при травмах різного ґенезу на будь-якому етапі відновлювання спортсмена. Із задоволенням студенти також взяли участь у святкуванні «Масляної» з традиційними смаколиками.

 


 

VI. Контакти:

Адреса: вул. Фонтанська дорога 4, каб. №302.; 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського