Кафедра математики і методики її навчання

 1. Загальні відомості
 2. Науково-педагогічний склад
 3. Навчально-методична робота
 4. Наукова робота
 5. Організаційна робота
 6. Контакти


Історія кафедри

Історія кафедри математики і методики її навчання у складі кафедри методики математики, основ інформатики та обчислювальної техніки (ММОІОТ) Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського, розпочалася у 1986 році. Завідувачкою кафедри ММОІОТ було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Ганну Мартинову, ученицю провідного методиста-математика Марії Бантової. У складі кафедри ММОІОТ функціонувало дві секції – секція методики математики та секція основ інформатики та обчислювальної техніки. Хоча кафедра була структурним підрозділом фізико-математичного факультету, вона мала загальноінститутське значення, оскільки кафедра забезпечувала навчання студентів трьох факультетів – фізико-математичного, початкового навчання і дошкільної педагогіки. Секція методики математики забезпечувала викладання дисциплін: методика навчання математики, практикум із розв’язування математичних задач на фізико-математичному факультеті, методика навчання математики та математика на факультеті початкового навчання, методика формування первинних математичних уявлень в дошкільників на факультеті дошкільної педагогіки. Курс лекцій з методики навчання математики на фізико-математичному факультеті читали Давид Зельцер, Тетяна Авдєєва; практичні заняття – Віра Магденко, Олег Валлье, Марина Бугайова; практикум із розв’язування математичних задач вели Володимир Ільчук, Марина Савічева, Надія Циганкова (Мирська). Лекції з методики навчання математики на факультеті початкового навчання читала Ганна Мартинова та Тетяна Кин, а практичні заняття проводили Олена Симагіна (Бабій), Марина Савичева; лекції з математики читала Тетяна Шевченко та Іван Шаповал, а практичні заняття вела Марина Бугайова. На факультеті дошкільної педагогіки заняття і лекційні і практичні із формування первинних математичних уявлень у дошкільників вела Марина Бугайова. У 1988 році викладатський склад кафедри поповнила випускниця фізико-математичного факультету, Світлана Скворцова.

Треба відмітити, що завідувачка кафедри – Ганна Мартинова – сприяла професійному зростанню викладачів кафедри, й викладачі кафедри поступово здавали екзамени кандидатського мінімуму й одержували направлення до аспірантури у провідні інститути країни. Так, у 1989 році до аспірантури у Науково-дослідному інституті змісту і методів освіти (м. Москва) вступила Марина Бугайова, а до аспірантури у Науково-дослідному інституті педагогіки України – Світлана Скворцова, які у 1993 році захистили кандидатські дисертації та повернулися до роботи на кафедру. У 1988 році кафедру методики навчання математики поповнила Тамара Коростіянець, яка у 1992 році захистила кандидатську дисертацію.

За цей час, а саме 1989 році кафедру ММОІОТ було реорганізовано, і кафедру методики навчання математики було виокремлено в окремий структурний підрозділ фізико-математичного факультету. Кафедру методики навчання математики очолила Ганна Мартинова. У цей період кафедра продовжила активно розвивалася: були запрошені нові викладачі – кандидат фізико-математичних наук Людмила Райченко, та вчитель математики загальноосвітньої школи №106 міста Одеси Світлана Іванова. Для подолання розриву між вимогами до математичної підготовки випускників шкіл і вимогами вищого навчального закладу відбувалося удосконалення навчання студентів на фізико-математичному факультеті за рахунок введення нової дисципліни «Елементарна математика».

У 1990 році на посаду завідувача кафедри методики навчання математики був обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Олександр Свєтной. Усі традиції роботи кафедри щодо організації навчання студентів, провадження науково-методичної роботи було продовжено. У 1992 році склад кафедри поповнили Людмила Ткаченко та Анастасія Іщенко, а у 1993 році викладачів Світлану Іванову та Анастасію Іщенко було направлено до аспірантури, яку було відкрито на кафедрі методики навчання математики Одеського державного педагогічного інституту. У 1999 році Світлана Іванова успішно захистила кандидатську дисертацію і продовжила роботу на кафедрі.

У 1995 році на кафедру було прийнято випускницю фізико-математичного факультету Аллу Тумбрукакі, яку у 1996 році було направлено до аспірантури на кафедру математичного аналізу нашого інституту. Традиційно на кафедрі існувало наставництво – досвідчені викладачі, майстри своєї справи передавали свої знання, свій досвід молодим викладачам, консультуючи їх, відвідуючи їх заняття. Дуже часто на кафедрі обговорювалися способи розв’язування математичних задач, засоби й методи викладання математики, генерувалися ідеї наукових досліджень, обговорювався зміст статей, методичних посібників. Кожний викладач, незважаючи на свій вік і досвід, був впевнений у власних силах, у власній компетентності, оскільки за ним стояла вся кафедра, готова підтримати у будь-який час і у будь-який спосіб.

З роками склад кафедри постійно поповнювався молодими фахівцями, кращими випускниками фізико-математичного факультету, так у 2000 році на кафедрі розпочали працювати Анастасія Кушнірук та Катерина Нєдялкова, які вже у 2003 та у 2004 році, відповідно, одержали науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Викладачі з науковими ступенями розвивалися, одержуючи наукові звання доцента, вступали до докторантури (Світлана Скворцова), і у 2008 році на кафедрі з’явився доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) – Світлана Скворцова.

У 2010 році до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) вступила випускниця факультету початкового навчання нашого університету – Яна Гаєвець (науковий керівник проф. С. О. Скворцова), яка у 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію і була прийнята на кафедру в якості викладача.

У 2015 році на посаду завідувача кафедри математики та методики її навчання була обрана доктор педагогічних наук, професор Світлана Скворцова, автор навчально-методичних комплектів з математики для початкової школи, підручників і навчальних посібників для педагогічних закладів вищої освіти, багатьох статей і методичних розробок.

Зберігаючи традиції у організації навчального процесу і науково-методичної роботи, кафедра й зараз продовжує розвиватися – викладачами кафедри написані монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті, серед яких є такі, що увійшли до міжнародних баз даних Scopus і Web of Scienсe.

Кафедрою забезпечується викладання математичних дисциплін у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 013 Початкова освіта:

· Вступ до спеціальності.

· Елементарна математика.

· Шкільний курс математики і методика його навчання.

· Методика навчання шкільного курсу математики.

· Курси математики в закладах середньої та передвищої освіти та методика їх навчання.

· Методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти.

· Методика навчання математики в закладах передвищої освіти.

· Методика навчання математики в закладах вищої освіти.

· Задачі практичного змісту у курсах математики та методика їх навчання (дисципліна за вибором).

· Основи математики та спец.методика.

· Математика. Спец.методика.

· Методика викладання математичної освітньої галузі.

· Методика навчання розв’язування задач (дисципліна за вибором).

· Математика.

· Поглиблений шкільний курс математики.

З 2007 року викладачі кафедри почали організовувати щорічні регіональні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики». Метою цих конференцій було залучення до науково-дослідницької діяльності вчителів Одещини, викладачів та студентів нашого університету. На цих конференціях викладачі, вчителі та студенти виносили на обговорення цікаві ідеї, пропозиції, іноді, такі, що не узгоджувалися зі стереотипами, представляли власне бачення методичних новацій у початковій, середній та вищій школах. А найбільш цікаві і змістові доповіді були опубліковані у вигляді статей у збірнику матеріалів конференцій, виданих під редакцією Світлани Іванової.

З часом популярність та актуальність конференції зросла. І у 2016 році відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200 - річчю Університету Ушинського «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи».

У 2017 році в рамках ІІІ Міжнародного Конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» кафедрою математики і методики її навчання було проведено платформу «Підготовка та професійний розвиток вчителя математики: на шляху до нової школи».

У 2018 році була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми методики навчання математики у контексті розбудови Нової української школи»

У 2019 році відбулась Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи», присвячена 30-річчю кафедри математики і методики її навчання.

В рамках кожної конференції проводяться вже такі популярні для вчительської спільноти Одещини семінари-практикуми, майстер-класи для вчителів початкової та основної шкіл від авторів чинних підручників.


Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі математики і методики її навчання забезпечують 9 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 6 кандидатів наук, доцентів.

Скворцова Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри

Закінчила у 1987 році фізико-математичний факультет (за спеціальністю «Фізика та математика») Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського. В Університеті Ушинського почала працювати з 1987 року.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Система навчання і розвитку слабо встигаючих п’ятикласників» (науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Науково - дослідного інституту педагогіки АПН УРСР Вороніна Л.Г.), здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

У 1999 році отримала вчене звання доцента.

У 1998-2008 роках працювала, за сумісництвом, вчителем математики в 1 – 6 класах у ЗОШ І-ІІІ ступенів «Ніка-М» (м. Одеса).

У 2008 році захистила докторську дисертацію за темою «Методична система навчання учнів початкових класів розв’язування сюжетних математичних задач» (консультант – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Балл Г.О.), здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри математики і методики її навчання.

З 2008 року є Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького Д 73.053.02 (13.00.01, 13.00.02, 13.00.04).

З 2009 року є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Херсонському державному університеті К 67.051.02 (13.00.02, 13.00.04).

З 2015 року – завідувач кафедри математики і методики її навчання.

У 2016 році обрана членом-кореспондентом НАПН України. Брала участь у роботі із створення нормативних документів початкової освіти, працювала в групі з розробки Державного стандарту початкової загальної освіти, освітня галузь «Математика» (наказ МОН України та Академії педагогічних наук України від 05.02.2010 р. № 75/5).

Є одним зі співавторів нової навчальної програм з математики для 1 – 4 класів (наказ МОН № 495 від 27.05 2011 року). Була включена до експертної групи Науково-методичних комісій відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти (наказ МОН №643 від 09.07.2009 р.).

Є членом проекту «Нова українська школа» (лист МОН України № 1/9-446 від 29 серпня 2016 року) і одним із розробників Державного стандарту початкової загальної освіти (2018 рік). За наказом МОН України № 1182 від 16.08.2017 р. була включена до робочої групи із розроблення навчальних програм для Нової української школи (математична освітня галузь).

Брала участь у розробці Професійного стандарту професії «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (наказ МОН України №1358 від 09.10.2017 року). Голова науково-методичної комісії 1 із загальної та професійної освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (011 Науки про освіту; підкомісія 013 Початкова освіта) (наказ МОН України від 06 квітня 2016 р. № 375).

Член секції 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти, науки, молоді та спорту» Наукової ради МОН України (наказ МОН України №1123 від 29.10.2015 р.). Є співавтором підручника-переможця конкурсу підручників для 1-2-го класів «Математика. 1 клас» (2012, 2018 роки), «Математика. 2 клас» (2019 рік), підручника-переможця конкурсу «Математика. 4 клас» ( 2015 рік). У співавторстві з О. В. Онопрієнко створено видання нового покоління, що поєднує і підручник і зошит з друкованою основою – навчальні зошити «Математика» для 1 – 4-го класів.

З 2019 року є членом ГЕР Національної агенції з забезпечення якості вищої освіти за напрямком 01 Педагогічні науки Була, і є у теперішній час, керівником науково-дослідної роботи кафедр математики та методики її навчання, прикладної математики та інформатики: «Теоретико-методичні основи формування компетентності майбутніх вчителів в галузі методики навчання природничо-математичних дисциплін (фізика, математика та інформатика)» (2010 – 2013 рр.), «Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності у навчанні математики (інформатики) в системі неперервної освіти вчителя» (2014 – 2018 рр.) та «Технології формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні учнів математики» (2019 – 2023 рр.). Викладає дисципліни: «Методика викладання математичної освітньої галузі» (нормативна дисципліна), «Методика навчання розв’язування сюжетних математичних задач» (дисципліна за вибором – для спеціальності 013. Початкова освіта.

Нагороди: грамоти від МОН України (2018 р., 2019 р.)

Диплом переможця в номінації: «Кращий науковець 2016 року» по рейтингу популярності Державного закладу «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського»

Диплом переможця в номінації: «Кращий професор 2018 року» по рейтингу популярності Державного закладу «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського»

Опубліковано понад 350 наукових праць, зокрема монографій:

«Методична система навчання розв’язування сюжетних математичних задач учнів початкових класів»,

«Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів»,

«Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі»,

підручника для студентів «Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика»,

навчально-методичних посібників «Методика навчання розв’язування сюжетних математичних задач у початковій школі» (в 2-х частинах),

«Методика навчання математики» (в 4-х частинах), «Сюжетні задачі на процеси: 3 – 4 класи»,

«Сюжетні задачі, що містять сталу величину: 3 – 4 класи»,

«Компетентнісний підхід у навчанні математики. Початкова школа».

Є автором 20 навчально-методичних посібників, 1 навчально-методичного посібника з грифом МОН України, 5 підручників з грифом МОН України, 18 навчальних посібників з грифом МОН, 2 програми з грифом МОН України, 2 авторських свідоцтва; 10 публікацій у Європейських виданнях англійською мовою, в тому числі включених до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus та ін.

Основні праці:

 1. Skvortsova S., Haran  M. Training for primary school teachers in teaching mathematics using information technologies. Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT  and E-learning, Monograph, Scientific Editor  Eugenia Smyrnova-Trybulska, E-learning  Vol. 9.Katowice - Cieszyn 2017 ( р.р.419 – 436).  
 2. Skvortsova S., Haran M. The constructor of multimedia lecture presentations as a means of studying the discipline "Methodology of teaching mathematics at primary school"// E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists : Monograph /Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska // E-learning  . - Vol. 10 . - Katowice - Cieszyn 2018. - Р.531-549 
 3. Скворцова С.О. Теоретичні засади формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 43 / Редкол. – Київ Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С.442-447. 
 4. Скворцова С.О. Структурно-функціональна модель формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики учнів початкових класів// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2015. – 458 с. - С. 270 – 276 
 5. Скворцова С.О., Гаран М.С. Застосування мультимедійних технологій у процесі опануванні студентами навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика»»// Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – Випуск №20 (353). – Частина І. – ЧНУ, Черкаси, 2015. - С. 19-25. 
 6. Скворцова С.О. Передумови розвитку математичних здібностей молодших школярів у програмі з математики для 1-4-х класів// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 125./ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. - С. 354 – 357. 
 7. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Урок математики у початковій школі: мета, завдання, структура// Початкова школа. - №1 – 2015. – С. 4 – 10. 
 8. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Урок-дослідження з математики у початковій школі // Початкова школа. – 2015. - № 12. – С.13 – 17. 
 9. Скворцова С.О. , Гаран М.С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів математики // Гірська школа Українських Карпат. - № 12-13. – 2015. – С. 209-215. 
 10. Скворцова С.О. Підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів у галузі навчання математики // Гірська школа Українських Карпат. - № 12-13. – 2015. – С. 204 - 208. 
 11. Скворцова С.О., Гаран М.С. Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика» (МНОГМ) як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету . Серія: Педагогічні науки. – Випуск 137. – Чернігів, 2016. - С.284-288. 
 12. Скворцова С.О. Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя // Scientific Journal «ScienceRise» Pedagogical Education. - №3/5(20). - 2016. - Р.54-58. 
 13. Скворцова С.О. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. Проф. Тетяни Степанової. – №2 (53), травень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського,2016. - С.163-169 
 14. Скворцова С.О. Навчання математики з точки зору вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. Проф. Тетяни Степанової. – №2 (57), травень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського,2017. - С.423-431. 
 15. Скворцова С.О. Врахування вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів у навчанні математики// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. Проф. Тетяни Степанової. – №2 (57), травень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського,2017. - С. 341 - 349. 
 16. Skvortsova S.A.Teacher’s Methodical Activity as a Source of Educational and Methodical Tasks // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. - Vol 5, No 1 (2018) . - Р. 31-39.  
 17. Скворцова С.А. Методическая деятельность учителя как источник  учебно-методических задач// Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială // Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău . - Chişinău,  2016. - С. 16 -27. 
 18. Скворцова С.О. Задачі на рух: методика проведення підготовчої роботи// Учитель почакової школи. – 2016. - № 6. – С. 7 – 11. 
 19. Скворцова С.О. Методика ознайомлення учнів 4-го класу  із задачами на рух// Учитель початкової школи. – 2016. - № 9. – С. 14 – 19. 
 20. Скворцова Методика ознайомлення учнів 4-го С.О. класу із задачами на рух (продовження) // Учитель початкової школи. – 2016. - № 12. – С. 14 – 18. 
 21. Skvortsova S. Theoretical basis of the formation of future teachers' competency in teaching schoolchildren  mathematics // Journal Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Edition 12. – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles: L'Association 1901 "SEPIKE", 2016. – PP.63-69 
 22. Skvortsova S. Methodical competency of primary school teachers// Information and technologies in the development of socio-economic systems: Series of monogrfaphs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology /edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. - Monograph 6 . - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – С. 55 – 63 
 23. Skvortsova S. Formation of the primary school pupils’ computing competency// Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІІ (9), Issue: 19, 2014. – р. 13 – 16.  
 24. Skvortsova S. Ways of formation of professional competency of future teachers// Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІІ (13), Issue: 26, 2014. – р. 13 – 16. http://seanewdim.com/published-issues.html 
 25. Skvortsova S. Theoretical basis of the formation of future teachers' competency in teaching schoolchildren  mathematics // Journal Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Edition 12. – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles: L'Association 1901 "SEPIKE", 2016. – PP.63-69 
 26. Skvortsova S. Methodical competency of primary school teachers// Information and technologies in the development of socio-economic systems: Series of monogrfaphs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology /edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. - Monograph 6 . - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – С. 55 – 63 
 27. Skvortsova S. Methodical task and educational-methodical task: concepts and correlation// Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. - Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016.- 404 p. – Р. 398 – 401. 
 28. Skvortsova S. A., Vtornikova Y. S. Expert’s communicative competency: concept contents and structure// Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІУ (39), Issue: 79, 2016. – р. 83 - 86 
 29. Скворцова С.О., Гаран М.С. Врахування психо-фізіологічних особливостей студентів як вимога до подання навчальної інформації у презентаціях лекцій// Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp. 444, illus., tabs., bibls. Р. 371 – 377. 
 30. Skvortsova S. O., Haran M. S. The using multimedia means in the training of primary school teachers in Ukraine: realities and prospects// Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІУ (43), Issue: 88, 2016. – р. 41-45. 
 31. Skvortsova S. The ability to solve methodical tasks as an inner reserve  of teacher’s methodical  competency// Scientific and methodological basis for teaching natural science and engineering in higher education, Issue №1, Ariel University. – Ariel, Israel. 2017. – P.147 – 156. 
 32. Скворцова С.О. Нова українська школа: особливості побудови Стандарту математичної освіти// Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Збірник статей // Folia comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я.А. Коменського / Гол. ред.. Осадченко І.І. – Умань : ФОП Жовтий Щ.Щ., 2017. – С. 66 – 71. 
 33. Skvortsova S.A., GaevetsY.S., Vtornikova Y.S. The formation of future teachers’ professional competency// Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, У (51), Issue: 112, 2017. – р. 60-65. 
 34. Скворцова С.О. Письмове ділення на одноцифрове число: зміст прийому та етапи засвоєння// Учитель початкової школи. – 2017. - № 8. – С. 30 – 36. 
 35. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики// Початкова школа. – 2017. - № 10. – С. 29 – 33. 
 36. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики// Початкова школа. – 2017. - № 9. – С. 22 – 29. 
 37. Скворцова С.О. Формуємо навичку письмового ділення на двоцифрове число// Учитель початкової школи. – 2017. - № 11. – С. 22 – 28. 
 38. Скворцова С.О. Методика формування в учнів 5 класу умінь розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного// Математика в рідній школі. – 2017. - № 1. – С. 8 – 12. 
 39. Скворцова С.О. Методика формування в учнів 5 класу умінь розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного (закінчення)// Математика в рідній школі. – 2017. - № 2. – С. 8 – 13. 
 40. Скворцова С.О. Навчання математики учнів – представників цифрового покоління// Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 20, том 3, 2018. – С.120 – 124.  
 41. Скворцова С.О. Методична підготовка майбутніх учителів до роботи в 1–4 класах Нової української школи// Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (11). – С. 150–157. 
 42. Онопрієнко О.В., Скворцова С.О. Особливості навчання математики в 1 класі. - Початкова освіта: методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти. – Оріон, 2018. – С.96-99. 
 43. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. : У 2 ч. – Ч. 1// Х. : Видавництво «Ранок», 2015. – 144 с.: іл. 
 44. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. Математика. 4 клас: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. : У 2 ч. – Ч. 2// Х. : Видавництво «Ранок», 2015. – 144 с.: іл. 
 45. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Робочий зошит:  до підруч. С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко: У  2ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 64 с. : іл. 
 46. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Робочий зошит:  до підруч. С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко: У  2ч. Ч. 2  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 64 с. : іл. 
 47. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У  3ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 32 с.)+ Кольорова Вкладка ( 4 арк.) 
 48. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У  3ч. Ч. 2  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.) 
 49. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У  3ч. Ч. 3  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.)+ Кольорова Вкладка ( 2 арк.) 
 50. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 класс: тетрадь для  контроля учебных дострижений // Х. : Изд-во «Ранок», 2015. — 48 с. 
 51. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас : зошит для контролю навчальних досягнень // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 48 с 
 52. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. – Ч. 1.// Х.: Видавництво «Ранок», 2014. – 88 с. : іл. + Роздав. Матеріал  ( 6 арк.) 
 53. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. – Ч. 2. // Х.: Видавництво «Ранок», 2014. – 96 с. : іл. 
 54. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. – Ч. 3.// Х.: Видавництво «Ранок», 2014. – 96 с. : іл. 
 55. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 32 с.) + Вкладка ( 1 арк.) 
 56. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч 2 // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.) + Вкладка ( 1 арк.) 
 57. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч. 3  // Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.) 
 58. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 4 класс: Рабочая тетрадь: к учеб. С.А.Скворцовой, О.В. Оноприенко : В 2 ч. Ч.2.// Харьков: Изд-во «Ранок», 2015. – 64 с.: ил. 
 59. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. – Ч. 1.// Х.: Видавництво «Ранок», 2017. – 88 с. : іл. + Роздав. Матеріал  ( 6 арк.) 
 60. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. – Ч. 2.// Х.: Видавництво «Ранок», 2017. – 96 с. : іл. 
 61. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. – Ч. 3.// Х.: Видавництво «Ранок», 2017. – 96 с. : іл. 
 62. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 32 с.) + Вкладка ( 1 арк.) 
 63. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч 2// Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.) + Вкладка ( 1 арк.) 
 64. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч. 3  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.) 
 65. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У  3ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 32 с.)+ Кольорова Вкладка ( 4 арк.) 
 66. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У  3ч. Ч. 2  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 32 с.)+ Кольорова Вкладка ( 4 арк.) 
 67. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У  3ч. Ч. 3// Х. : Вид-во «Ранок», 20157– 88 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 40 с.)+ Кольорова Вкладка ( 2 арк.) 
 68. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 96 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» ( 32 с.)+ Кольорова Вкладка ( 3 арк.) 
 69. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: у  4ч. Ч. 2  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 72 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 2» (32 с.)+ Кольорова Вкладка ( 3 арк.) 
 70. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: у  3ч. Ч. 3  // Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 96 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 2» (40 с.) 
 71. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 3 класс: тетрадь для  контроля учебных дострижений// Х. : Изд-во «Ранок», 2017. — 80 с. 
 72. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас : зошит для контролю навчальних досягнень// Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 80 с 
 73. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас : зошит для контролю навчальних досягнень// Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 48 с 
 74. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас : зошит для контролю навчальних досягнень// Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 48 с 
 75. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. Ч. 1// Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 64 с. : іл.. 
 76. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. Ч. 2// Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 72 с. : іл. + Додат. (16 с.) 
 77. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит : У 4 ч. Ч. 3// Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 72 с. : іл.  + Додат. (16 с.) 
 78. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит : У 4 ч. Ч. 4// Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 72 с. : іл.  + Додат. (8 с.) 
 79. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. Ч. 1// Х. : Вид-во «Ранок», 2018. — 71 с. : іл..+ Додаток ( 8 с.) 
 80. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математичні матеріали для організації навчальних досліджень. // Харків : Вид-во «Ранок», 2018 – 10 арк. 
 81. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Робочий зошит : до підручника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко : У 2 ч. Ч. 1. - Харків : Вид-во «Ранок», 2018 — 64 с. : іл.. 
 82. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Робочий зошит : до підручника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко : У 2 ч. Ч. 2. - Харків : Вид-во «Ранок», 2018 — 64 с. : іл.. 
 83. Скворцова С.О., Оноприенко О.В. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь : к учебнику С.А. Скворцова, О.В. Оноприенко : У 2 ч. Ч. 1. - Харьков : Изд-во «Ранок», 2018 — 64 с. : іл.. 
 84. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 3 класс. Учебная тетрадь: В 3ч. Ч. 1  // // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 96 с. : ил. Приложение «Работаю самостоятельно» ( 32 с.) + Вкладыш ( 3 л.) 
 85. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 3 класс. Учебная тетрадь: В  3ч. Ч. 2  // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 72 с. : ил. Приложение «Работаю самостоятельно» ( 32 с.)  
 86. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 3 класс. Учебная тетрадь: В  3ч. Ч. 3  // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 96 с. : ил. + Приложение «Работаю самостоятельно» ( 48 с.) 
 87. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 4 класс. Учебная тетрадь: В 3ч. Ч. 1  //  Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 88 с. : ил. Приложение «Работаю самостоятельно» ( 32 с.) + Вкладыш ( 4 л.) 
 88. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 4 класс. Учебная тетрадь: В  3ч. Ч. 2  // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 88 с. : ил. Приложение «Работаю самостоятельно» ( 40 с.)  
 89. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 4 класс. Учебная тетрадь: В  3ч. Ч. 3  // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 88 с. : ил. + Приложение «Работаю самостоятельно» ( 40 с.) + Вкладыш ( 2 л.) 
 90. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 2 класс. Учебная тетрадь: В 3ч. Ч. 1  //  Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 88 с. : ил. Приложение «Работаю самостоятельно» ( 32 с.) + Вкладыш ( 1 л.) 
 91. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 2 класс. Учебная тетрадь: В  3ч. Ч. 2  // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 88 с. : ил. Приложение «Работаю самостоятельно» ( 40 с.) + Вкладыш ( 1 л.) 
 92. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 2 класс. Учебная тетрадь: В  3ч. Ч. 3  // Х. : Изд-во «Ранок», 2018. – 88 с. : ил. + Приложение «Работаю самостоятельно» ( 40 с.) 
 93. Скворцова С.О.,Онпрієнко О.В. Математика. 2 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2019. – 144 с. 
 94. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  4ч. Ч. 1  // Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 64 с. : іл. + Вкладка ( 1 арк.) + Додат. (24 с.) 
 95. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  4ч. Ч. 2  // Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 64 с. : іл. + Вкладка ( 1 арк.) .  + Додат. (32 с.) 
 96. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  4ч. Ч. 3  // Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 72 с. : іл. + Додат. (32 с.) 
 97. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у  4ч. Ч. 4  // Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 72 с. : іл. + Додат. (32 с.) 
 98. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Робочий зошит : до підручника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко : У 2 ч. Ч. 1. - Харків : Вид-во «Ранок», 2019 — 64 с. : іл.. 
 99. Скворцова О.С., Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Робочий зошит : до підручника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко : У 2 ч. Ч. 2. - Харків : Вид-во «Ранок», 2019 — 64 с. : іл.. 
 100. Скворцова С.О., Оноприенко О.В. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь : к учебнику С.А. Скворцова, О.В. Оноприенко : У 2 ч. Ч. 1. - Харьков : Изд-во «Ранок», 2019 — 64 с. : іл.. 
 101. Скворцова С.А., Оноприенко О.В. Математика. 2 класс. Учебная тетрадь: В 2ч. Ч. 2  // // Х. : Изд-во «Ранок», 2019. – 64 с. : ил.  
 102. Скворцова С.А. Особенности современного этапа математического образования в начальной школе Украины// Математическое образование: современное состояние и перспективы. К 100-летию со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы БССР Абрама Ароновича Столяра/ Материалы Международной научной конференции 20-21 февраля 2019 года. – Могилев: МГУ ым. А.А. Кулешова. – 2019. - С. 186-187. 
 103. Скворцова С.А. Электронный учебник математики: преимущества и недостатки // Начальное образование: проблемы и решения /Материалы IIМеждународной научно-практической конференции Наманганского государственного университета. – Наманган, НамГУ, 2019. – 675 с. - С.  263 – 273. 
 104. Skvortsova S., Onopriienko O., Ishchenko A. Development of critical thinking of primary school pupils at mathematics lessons // Reflection of current abilities and needs of younger school age children\ 24 scientific conference with international participation Elementary Mathematics Education. Zbornik abstraktov. -  Univerzita Komenskeho v Bratislave. - 2019. – P. 80-83. 
 105. Skvortsova S., Onopriienko О.,Britskan T. Teaching mathematics with the peculiarities of digital generation children// Reflection of current abilities and needs of younger school age children\ 24 scientific conference with international participation Elementary Mathematics Education. Zbornik abstraktov. -  Univerzita Komenskeho v Bratislave. - 2019. – P. 105-107. 
 106. Скворцова С.О. Бріцкан Т.Г. Вибір Інтернет сервісів для створення і використання інтерактивних вправ на уроках математики в початковій школі// Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» ( ПМО – 2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – 280 с. - С.182 – 183. 
 107. Скворцова С.О. Впровадження концепції нової української школи: нормативна база, підготовка вчителя,  
 108. навчально-методичне забезпечення // Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами науковопрактичної конференції з міжнародною участю, 20 - 21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін..]. Х.: Вид-во «Ранок», 2019. – С. 60-63. 
 109. Skvortsova S., Britska T. Training of primary school teachers for the use of information technology teaching mathematics // Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences (MITAV2019)/ Editor Miroslav Hrubý а Pavlína Račková. -  20.06 – 21.06, Brno. Faculty of Military Technology of the University of Defence in Brno. – Brno, 2019 – Р.31. 
 110. Skvortsova S., Оnoprienko О., Іshchenko A. Mathematical word problem that contain  constant size in a course of mathematics of primary school in Ukraine// Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences (MITAV2019)/ Editor Miroslav Hrubý а Pavlína Račková. -  20.06 – 21.06, Brno. Faculty of Military Technology of the University of Defence in Brno. – Brno, 2019 – Р.32. 
 111. Skvortsova S., Romanyshyn R. Computing activity of the primary school learner: neuropsychological aspect// Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences (MITAV2019)/ Editor Miroslav Hrubý а Pavlína Račková. -  20.06 – 21.06, Brno. Faculty of Military Technology of the University of Defence in Brno. – Brno, 2019 – Р.33. 

Свєтной Олександр Петрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1977 році з відзнакою закінчив класичне відділення механіко-математичного факультету (за спеціальністю «Математика») Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова.

В Університеті Ушинського працює з 1980 року.

У 1981 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Наближене розв’язання крайової задачі Римана і сингулярних інтегральних рівнянь з розривними коефіцієнтами та на розімкнених контурах» (науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Тихоненко М.Я.), здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння і математична фізика.

З 1987 року – доцент кафедри математики і методики її навчання.

З 1990 р. по 2015 р. – завідувач кафедри математики і методики її навчання.

Нагороди:

«Відмінник освіти України» (посвідчення № 232, 1998 р.). Грамота від Міністерства освіти і науки України за досягнуті успіхи в справі навчання та виховання за підсумками навчального року (№ 9895, 1994 р.). Викладає нормативні дисципліни: «Вступ до спеціальності» (014. Середня освіта. Математика), «Математика» (013. Початкова освіта), «Методика навчання шкільного курсу математики» (014. Середня освіта. Математика), «Поглиблений шкільний курс математики» (014. Середня освіта. Математика) Викладає дисципліни за вибором: «Задачі практичного змісту і методика їх навчання» (014. Середня освіта. Математика) Опубліковано понад 80 наукових і науково-методичних статей з питань теорії сингулярних інтегральних рівнянь та крайових задач ТФКП та питань удосконалення підготовки вчителів математики.

Основні праці:

1. Актуальні підходи до методології підвищення кваліфікації вчителів, Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 1(108). – Серія: Педагогіка. – Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. – с.23-26.

2. Реалізація наступності у вивченні змістовної лінії „Функції” у середній школі і педагогічних ВНЗ, „Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р. /Міністерство освіти і науки України, ДЗ „ПНПУ імені К.Д. Ушинського” [та ін.] – Х.:Вид-во „Ранок”, 2016. – с.199-201.

3. Методы формирования творческих навыков учащихся в процессе обучения математики, «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам»: материалы VIII Международной научно - практической интернет – конференции, Мозырь, 22-25 марта 2016 г., / УО МГПУ им. И.П. Шамякина. – Мозырь, 2016. – с.206-207.

4. Використання методу декомпозиції при розв’язуванні трансцендентних нерівностей як складова формування методичної компетентності студентів, Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – с. 73-75.

5. Методологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічного вузу у процесі навчання математики, Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – с.254-256.

6. Формування математичних компетентностей учнів і студентів за допомогою розв’язування нестандартних задач, Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики”, 30 травня – 1 червня 2018 р., м. Вінниця. – с. 298-301.

7. Щодо методології підготовки студентів – математиків педагогічного закладу вищої освіти до творчої діяльності, Збірник наукових праць за матеріалами III Міжнародної науково-методичної конференції „Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу „ІТМ*плюс -2018”, 8 – 9 листопада 2018 р., м. Суми, Україна.

8. Використання задач з практичним змістом як форма реалізації принципу професійно-спрямованого викладання математики, Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвиткупрофесійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)», 27 лютого 2019 року в м. Біла Церква;

9. Використання методу раціоналізації при розв’язуванні трансцендентних нерівностей як засіб формування науково-методичної компетентності майбутніх вчителів математики, Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції з міжнародною участю на тему «Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти», 28 травня 2019 року в м. Біла Церква;

10. Щодо використання проектних технологій підготовки майбутнього вчителя математики до реалізації принципу наступності у навчанні з методики навчання шкільного курсу математики, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи”, м. Одеса, 20-21 вересня 2019 року, с. 201-202

11. Використання математичних вправ в самостійній діяльності студентів як засіб формування творчих і дослідницьких навичок, Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції „Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку”, м. Одеса, 21 травня 2019 року, с. 251-254.


Коростіянець Тамара Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1973 році закінчила фізико-математичний факультет (за спеціальністю «Математика та фізика») Одеського державного педагогічного інституту ім.

К.Д. Ушинського.

В Університеті Ушинського працює з 1984 року.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Підготовка майбутніх вчителів до формування наукових понять у учнів» (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Хмелюк Р.І.), здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

У 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри математики і методики її навчання.

Викладає нормативні дисципліни: «Шкільний курс математики і методика його навчання», «Курси математики а закладах середньої та передвищої освіти та методика їх навчання» (спеціальності 014. Середня освіта. Математика).

Опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних статей з питань удосконалення підготовки вчителів математики.

Основні праці:

1. Коростіянець Т.П. Характеристика педагогічної технології підготовки майбутніх учителів за індивідуальними освітніми траєкторіями. Журнал «Danish Scientific Journal» (ISSN 3375-2389) , Вип. № 29, Данія, 2019 р. - С.18-22.

2.Коростіянець Т.П. До постановки проблеми індивідуальних освітніх траєкторій. Фахова стаття у науковому журналі Причорноморського науково- дослідного інституту економіки та інновацій "Інноваційна педагогіка", Вип. 19, м. Одеса, 2019 р. - С.9-13.

3. Коростіянець Т.П. Свобода вибору як педагогічна задача. Фахова стаття у науковому журналі "Педагогіка формування творчої особистості", Випуск 64, м. Запоріжжя, 2019 р. - С.129-135.

4. Коростіянець Т.П.Структура і зміст професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів математики. Фахова стаття у науковому збірнику "Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка", Вип. №24, м. Дрогобич, 2019 р. - С.179-186.

5. Коростіянець Т.П. Педагогічний супровід студентів в освітніх установах педагогічної вищої освіти Фахова стаття у науковому журналі Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій "Інноваційна педагогіка", Вип. 13, том , м. Одеса, 2019 р. - С. 96-100.

6. Коростіянець Т.П. Педагогічний супровід студентів в освітніх установах педагогічної вищої освіти. Фахова стаття у науковому журналі Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій "Інноваційна педагогіка", Вип. 12, том 1, м. Одеса, 2019 р. - С.111-115.

7. Коростіянець Т.П. Імітаційна модель навчання студентів - математиків у контексті формування їх методичної компетентності. Фахова стаття у науковому журналі Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій "Інноваційна педагогіка", Вип. 14, том , м. Одеса, 2019 р. - С. 101-105.

8. Коростіянець Т.П. "Формирование приёмов учебно-методической деятельности у будущих учителей математики", Фахова стаття у науковому журналі "Фізико-математичний журнал" , лютий 2018, випуск 4(14) 2017, С.209-214. fmojournal/fizmatsspu/ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14Korostianets

9. Коростіянець Т.П. "Розвиток методичної компетентності майбутніх педагогів-математиків" Зб. наукових праць за матеріалами міжнародної конференції "Традиції та новації у сфері педагогіки та психології" Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, навчально-науковий гуманітарний інститут кафедра психології та педагогіки (м. Київ, 6-7.12. 2019). - С.79-83.

10. Коростіянець Т.П. Самостійна робота студентів при вивчені курсу "Методика навчання математики". Зб. наукових праць науково-практичної конференції " Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти" (м. Львів, 27-28 вересня 2019 р.). - С.71-75.

11. Коростіянець Т.П. Категорія індивідуальності в контексті особливостей сучасної освіти. Зб. наукових праць за матеріалами міжнародної конференції "Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень" (м. Одеса, травень 2019 р.). - С.39-44.

12. Коростіянець Т.П. Компоненти самовизначення індивідуальних і соціальних сенсів життєдіяльності. Зб. наукових праць науково-практичної конференції "Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики" (м. Харків, 13-14 вересня 2019 р.). - С. 86-89.

13. Коростіянець Т.П. Підготовка майбутніх фахівців: проблеми і шляхи вирішення. Зб. наукових праць за матеріалами міжнародної конференції "Інтелектуальна економіка, управління та освіта" Університет Миколаса Ромеріса (Литва), (м. Вільнюс, 20 вересня 2019 р.). - С.215-218.

14. Коростіянець Т.П. Наступність при навчанні математики (школа - вуз) Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи" (м. Одеса, 20-21 вересня 2019 р.). - С.188-191.

15. Коростіянець Т.П. Структура і зміст професіійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні" (м. Львів, 23-24 серпня 2019 р.). - С.137-140.

16. Коростіянець Т.П. Деякі аспекти підвищення ефективності методичної компетентності майбутнього вчителя математики. Зб. наукових праць науково-практичної конференції " Пріоритетні вирішення актуальних проблем виховання і освіти" (м. Харків, 26-27 липня 2019 р.). - С.77-80.

17. Коростіянець Т.П. Самовизначення майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки за індивідуальними освітніми траєкторіями. Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», (м. Київ, 12-13 липня 2019 р.). - С. 82-86.

18. Коростіянець Т.П. Деякі підходи до активізації навчальної діяльності студентів фізико-математичного факультету педагогічного вузу. Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки" (м. Запоріжжя, 24-25 травня 2019 р.). - С.13-15. Сертифікат учасника конференції.

19. Коростіянець Т.П. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії студента вуза - майбутнього бакалавра. Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього" (м. Одеса, 17-18 травня 2019 р.). - С. 79-82.

20. Коростіянець Т.П. Психодидактичний підхід у підготовці майбутніх учителів математики. Зб. наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософськи, псіхологічні та педагогічні аспекти" (м. Умань, 16-17 травня 2019 р.) - С. Участь у конференції.

21. Коростіянець Т.П. Педагогічний супровід професійної підготовки студентів. Зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології" (м. Запоріжжя, 8-9 лютого 2019 р.). - С. 58-61.

22. Коростіянець Т.П. Деякі аспекти формування професійної компетентності студентів педагогічного вищого навчального закладу. Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук" (м. Харків, 8-9 лютого 2019 р.) - С.65-70.


Іванова Світлана Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1980 р. з відзнакою закінчила класичне відділення механіко-математичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «Математика».

З 1980 р. по 1990 р. працювала вчителем математики у ЗОШ № 106 м. Одеси.

В Університету Ушинського працює з 1990 року.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання математики на тему «Формування геометричних вмінь старшокласників шкіл (класів) гуманітарного профілю» (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Бурда М.І.).

З кінця 90-х рр. приймала активну участь у організації роботи заочного відділення фізико-математичного факультету, запровадила інтегровану навчальну дисципліну «Шкільний курс математики та методика його навчання».

У 2005 р. розпочала науково-методичну роботу щодо введення нової дисципліни «Методика навчання математики у вищих закладах освіти».

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри математики і методики її навчання.

З 2007 р. щорічно приймає активну участь у підготовці та проведенні науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики» (розробка тематики і напрямів, повідомлень, програм). Уклала та відредагувала 5 збірників матеріалів цієї конференції.

З 2012 р. на факультеті корекційної освіти запроваджує комплекс навчальних дисциплін «Основи математики та спеціальної методики навчання математики», «Спеціальна методика навчання математики», «Спеціальна методика викладання математики у початкових класах шкіл для учнів з ТПМ».

У 2016 р. розпочала науково-методичну роботу щодо введення нових дисциплін для магістрантів фізико-математичного факультету «Методика навчання математиики у профільних та спеціалізованих навчальних закладах» та «Педагогічні технології навчання математики у школі».

У 2017 р. пройшла стажування у Технічному університеті м. Софія (Болгарія). Нагороди: «Відмінник народної освіти УРСР» (Посвідчення № 13568, 1990 р.).

Викладає нормативні дисципліни:

«Методика навчання математики в закладах вищої освіти» (014. Середня освіта. Математика);

«Методика навчання математики в закладах передвищої освіти» (014. Середня освіта. Математика);

«Спеціальна методика навчання математики для дітей з тяжкими порушеннями мовлення» (013. Спеціальна освіта);

«Основи математики та спеціальної методики» (013. Спеціальна освіта).

Опубліковано понад 50 науково-методичних праць з питань методики навчання математики у школі та удосконалення підготовки вчителів математики, серед яких є публікації у виданнях, включених до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus та ін.

Основні праці:

1) Ivanova, S. et. al. (2017). Analysis of matrix and graph models of transmissions for optimization their design. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(1 (88)), 11-17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.107182 (SCOPUS, Index Copernicus, ScienseIndex, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearchBib, American Chemical Society, CrossRef).

2) Ivanova, S. et. al. (2018). Development of the positive engagem continuously variable transmission design with the application of graph theory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3), 43-50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131101 (SCOPUS, Index Copernicus, ScienseIndex, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearchBib, American Chemical Society, CrossRef).

3) Ivanova, S. et. al. Gear mesh geometry effect on performance improvement for external gear pumps. In MATEC Web of Conferences (Vol. 287, p. 01007). EDP Sciences (ISSN: 00002012) https://doi.org/10.1051/matecconf/201928701007 (Web of Science, CAS, DOAJ, EBSCO, ProQuest, Wanfang Data, Google Scholar)

4) Ivanova, S. et. al. A heuristic method for transmission design. In MATEC Web of Conferences (Vol. 287, p. 01013). EDP Sciences (ISSN: 00002012). https://doi.org/10.1051/matecconf/201928701013. (Web of Science, CAS, DOAJ, EBSCO, ProQuest, Wanfang Data, Google Scholar)

5) Ivanova S., Dimitrov L., Ivanov V., Naleva G. (2019). An experiment on the joint use of the heuristic and project methods at the university. In 2019 IEEE International conference on High Technology for Sustainable Development (HiTECH 2019), Sofia, October 2019 (SCOPUS, ScienseIndex, BASE, WorldCat, ProQuest, DOAJ, EBSCO)

6) Ivanov V., Dimitrov L., Ivanova S., Olefir O. Creativity enhancement method for STEM education. In 2019 IEEE International conference on High Technology for Sustainable Development (HiTECH 2019), Sofia, October 2019 (SCOPUS, ScienseIndex, BASE, WorldCat, ProQuest, DOAJ, EBSCO)

7) Иванов, В. В., & Иванова, С. В. (2015). Распределение ролей членов команды проекта, с учетом их психотипов, при использовании эвристических методов. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (5), 125-136;

8) Іванов, В., & Іванова, С. (2016). Урахування психотипів студентів при організації проектних груп. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (8), 126-135.

9) Иванова С. В. & Іванов В.В. (2015). Проектный метод обучения: учет психотипов членов команды проекта. In ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Київ, 42-43.

10) Іванова С.В. & Деребізова Г.А. (2015). Реалізація структурно-функціональної моделі формування методичної компетентності майбутнього вчителя у навчанні геометрії. In Міжнародна науково-практична конференція «Геометрія в Одесі». Одеса, 21-22.

11) Иванова С. В. & Иванов В.В. (2015). Распределение ролей членов команды проекта, с учетом их психотипов, при использовании эвристических методов. In ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», Суми, 80-83.

12) Іванова С.В. (2017). Особливості застосування проектних технологій у підготовці майбутніх вчителів математики профільної школи. In Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики", Київ, 167-169.

13) Іванова С. В., & Іванов В. В. (2019). Застосування підходів управління проектами в організації навчального процесу у вищій школі. In XVI Міжнародна наукова конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", Київ,114-116.

14) Іванова С. В., Налева Г. В. & Іванов В.В. (2019, April). Навчальні дослідні завдання як засіб реалізації компетентнісно-зорієнтованої підготовки студентів з математики. In Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам’яті професорів Фоміна Ю., Семенова В.(FS–2019), Istanbul, 396-398.

15) Іванова С.В. & Романченко М.Г. (2017) Використання ділових ігор у спеціальній методиці навчання математики. In ІІІ конгрес "Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі", Одеса,

16) Іванова С. В. & Иванов В.В. (2015). Метод проектов: система распределения ролей в командах. In Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації». Дніпропетровськ, 72 – 74.

17) Іванова С. В. (2016). Особливості реалізація принципу наступності при проектуванні дисципліни «Спеціальна методика навчання математики дітей з тяжкими порушеннями мовлення». In Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи». Одеса, 242 – 244.

18) Іванова С.В., Олефір О.І. & Павловська І.Л. (2019, September). Забезпечення наступності під час вивчення функцій через використання практично-зорієнтованих завдань. In Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи", Одеса, 93-96.

19) Іванова С.В., Урум Г.Д & Ткачук Н.М. (2019, September). Наступність під час пропедевтики навчання елементів теорії ймовірності та математичної статистики. In Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи", Одеса, 96-98.

20) Бикова М.Л., Громлюк А.С. & Іванова С.В. (2019, September). особливості застосування прийому складання задач для набуття математичної компетентності. In Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи", Одеса, 96-98.


Кушнірук Анастасія Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1999 році закінчила фізико-математичний факультет (за спеціальністю «Математика») Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

В Університеті Ушинського працює з 2002 року.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Підготовка майбутніх учителів до структурування навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і фізики)» (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор І. М. Богданова), здобула науковий ступінь кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри математики і методики її навчання.

Викладає нормативні дисципліни для спеціальності 014. Середня освіта. Математика, 014. Середня освіта. Фізика, 014. Середня освіта.

Інформатика: «Шкільний кус математики і методика його навчання», «Методика навчання шкільного курсу математики», «Методика навчання математики в закладах

передвищої освіти».

Опубліковано понад 54 наукових, науково-методичних статей, методичних рекомендацій з питань удосконалення підготовки вчителів математики.

Основні праці:

1. Кушнірук А.С. Формування ігрової компетентності майбутніх учителів математики як педагогічна проблема // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 5(118). – Серія : Педагогіка. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 55-60.

2. Шкільний курс математики і методика його навчання : алгебра основної школи. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної форми навчання. / Укладач : А. С. Кушнірук. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2018. 60 с.

3. Кушнірук А. С. Застосування технології «Перевернутого навчання» в підготовці майбутніх учителів математики // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019 р., № 64, Т. 1. – С. 139-143.

4. Тотожні перетворення тригонометричних виразів. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика). / Укладачі : А. С. Кушнірук, Н. А. Орлик. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. 32 с.

5. Шкільний курс математики і методика його навчання : алгебра основної школи. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика). / Укладачі : А. С. Кушнірук, О. М. Задоріна. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. 28 с.

6. Кушнірук А. С. Створення ситуацій успіху в професійній підготовці майбутніх учителів математики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 183-184.

7. Кушнірук А.С. Залучення майбутніх учителів математики до ігромоделювання як педагогічна умова формування ігрової компетентності // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 250-251.

8. Кушнірук А. С. Стимулювання пізнавальної активності майбутніх учителів математики засобами навчально-педагогічних ігор // Проблеми якості дошкільної освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 26-27 жовтня 2017 р. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 52-53.

9. Кушнірук А.С. Підготовка майбутніх учителів математики до використання ігрових технологій // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 213-215.

10. Кушнірук А. С., Іщенко А. Л., Белінська А. С. Підготовка студентів до формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках математики 5-6 класів // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня – 1 червня 2018 р./М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Винниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 270-273.

11. Кушнірук А. С. Професійна підготовка майбутніх учителів математики на сучасному етапі // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–23 березня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 2. – С. 42-46.

12. Кушнірук А. С. Застосування методу сторітеллінгу в підготовці майбутніх учителів математики // Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» [та ін.]. Х.: Вид-во «Ранок», 2019. С. 144-146.

13. Медведєва Ю. С., Кушнірук А. С. Аудіовізуальні технології як складова формування комунікативної компетентності у закладах вищої освіти // Суднова електроінженерія, електроніка і автоматика : матеріали IХ міжнародної науково-технічної конференції / 05.11.2019 - 06.11.2019. Одеса : НУ «ОМА», 2020. С. 240-241.

14. Кушнірук А. С., Шепель В. В. Організація самостійної роботи студентів // Суднова електроінженерія, електроніка і автоматика : матеріали IХ міжнародної науково-технічної конференції / 05.11.2019 - 06.11.2019. Одеса : НУ «ОМА», 2020. С. 241-243.


Нєдялкова Катерина Василівна

кандидат педагогічних наук, приват-доцент

У 1997 році закінчила фізико-математичний факультет (за спеціальністю «Математика та інформатика») Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

В Університеті Ушинського працює з 2000 року.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні умови інтелектуального розвитку майбутніх вчителів математики в процесі фахової підготовки» (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор З. Н. Курлянд), здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Викладає нормативні дисципліни: «Методика навчання математики в старшій загальноосвітній школі» (014. Середня освіта. Математика); Шкільний кус математики і методика його навчання (014. Середня освіта. Математика)

Опубліковано понад 40 наукових та науково-методичних статей з питань удосконалення підготовки вчителів математики.

Основні праці:

1. Нєдялкова К.В. Застосування мікрокалькулятора на різних етапах уроків математики. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми: Сум ДПУ, 2019. №1(13). С. 46-54.

2. Нєдялкова К.В. Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики в умовах соціально-педагогічних змін. Науковий вимір соціальних та педагогічних проблем сьогодення: зб. наук. пр. / редкол. І. М. Богданова та ін. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. С. 113-120.

3. Нєдялкова К.В. Реалізація принципу наступності при навчанні математики в контексті сучасних освітніх тенденцій. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю (м. Одеса, 20-21 вересня 2019 р.). Харків: Вид-во «Ранок», 2019. С. 103-106.

4. Нєдялкова К.В. Використання технології QR – кодування в процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики. Реалії і перспективи природничо – математичної підготовки у закладах освіти: зб. матеріалів науково – практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р.). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. С. 100-102.


Іщенко Анастасія Леонідівна

старший викладач

У 1992 році закінчила фізико-математичний факультет (за спеціальністю „Математика та фізика”) Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського.

В Університеті Ушинського працює з 1992 року.

Закінчила аспірантуру зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики (науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор В. О. Швець).

Опубліковано понад 80 фахових наукових та науково-методичних статей з питань удосконалення підготовки вчителів математики.

Основні праці:

1. Ishchenko A., Development of critical thinking of primary school pupils at mathematics lessons // Reflection of current abilities and needs of younger school age children\ 24 scientific conference with international participation Elementary Mathematics Education. Zbornik abstraktov. - Univerzita Komenskeho v Bratislave. - 2019. – P. 80-83.

2. Іshchenko A., Skvortsova S., Onopriienko O. Mathematical word problem that contain constant size in a course of mathematics of primary school in Ukraine// Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences (MITAV2019)/ Editor Miroslav Hrubý а Pavlína Račková. - 20.06 – 21.06, Brno. Faculty of Military Technology of the University of Defence in Brno. – Brno, 2019 – Р.32.

3. Іщенко А. Л., Юрченко І. Г Інструменти STEAM-навчання математики // матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи, 20-21 вересня 2019 р., м. Одеса. – Харків, 2019. С. 179-183

4. Іshchenko A. STEM EDUCATION: PRACTICE-ORIENTED TOOLS FOR TEACHERS OF MATHEMATICS//E-learning and STEM Education (Katowice - Cieszyn 2019) ISSN: 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-66055-11-7. - Katowice – Cieszyn. – 2019. – P. 631-643.


Тумбрукакі Алла Валеріївна

старший викладач

У 1995 році закінчила фізико-математичний факультет (за спеціальністю «Математика та фізика») Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

В Університеті Ушинського працює з 1995 року.

У 1999 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» з поданням кандидатської дисертації з теми «Диференціальні рівняння з багатозначними розв’язками». Коло професійних інтересів пов’язано з розробкою теми «Формування професійно-творчого потенціалу майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін у процесі евристичної діяльності»

Опубліковано понад 40 наукових та науково-методичних статей з питань теорії диференціальних рівнянь та удосконалення підготовки вчителів математики.

Основні праці:

1. Тумбрукакі А. В., Подуфалов А. І. Сутність рефлексивно-творчої складової методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики // Доповідь на участь у IV регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики», Одеса, 15-16 квітня 2015 р.

2. Тумбрукакі А. В., Скрипник О. Л. Ефективні прийоми формування практичної математичної компетентності учнів середньої школи при навчанні математики // Доповідь на IV регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики», Одеса, 15-16 квітня 2015 р.

3. Тумбрукакі А. В. Формування професійно-творчого потенціалу майбутніх учителів математики до реалізації принципу наступності // Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи», Одеса, 15 – 16 вересня 2016 р.

4. Професійно-орієнтоване евристичне середовище як передумова формування професійно-творчого потенціалу майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / А.В.Тумбрукакі // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. Ч.1 / упоряди. Чашечникова О.С. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 101-102.

5. Тумбрукакі А. В. Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики в процесі евристичної діяльності //Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 81-82.

6. Тумбрукакі А. В. Використання евристичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одесса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 263 – 264.

7. Тумбрукакі А. В. Застосування творчих навчально-методичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики // Доповідь на Другій міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», 5-6 жовтня 2017 року, м. Умань.

8. Тумбрукакі А. В. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики в умовах модернізації української школи // Доповідь на Міжвишівському науковому семінарі-практикумі. Інтегрований контекст навчання: теорія і практика, 20 жовтня 2017 року, м. Чернігів.

9. Тумбрукакі А. В., Карапетов В. Застосування квест-технологій в процесі удосконалення формування методичної компетентності майбутніх вчителів математики // Доповідь на XІІ науково-практичній конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики у контексті розбудови нової української школи» м. Одеса 11-12 травня 2018 р.

10. Тумбрукакі А. В. Активізація самостійної діяльності майбутніх учителів математики засобами сучасних освітніх технологій // Доповідь на Четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», 11-12 жовтня 2018 року, м. Умань.

11. Тумбрукакі А. В. Активізація самостійної діяльності майбутніх учителів математики засобами педагогіки партнерства // Доповідь на Всеукраїнському науково-практичному семінарі-коучі «Педагогіка партнерства та її реалізація у сучасній школі», 11 жовтня 2018 року, м. Умань.

12. Тумбрукакі А. В. Застосування технології освітніх квестів у процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики // Доповідь на Всеукраїнському науково-практичному семінарі-коучингу «Психодидактичні засади реалізації концепції «Нова українська школа», 20 квітня 2018 року, м. Умань.

13. Тумбрукакі А. В., Лелеко В. Ю. Особливості використання цифрових інструментів в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики // Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 - 21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін..]. Х.: Вид-во «Ранок», 2019. – С. 164-166.


Гаєвець Яна Станіславівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

У 2008 році з відзнакою закінчила факультет початкового навчання (за спеціальністю «Початкова освіта», ОР «Спеціаліст») Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

У 2009 році з відзнакою закінчила факультет початкового навчання (за спеціальністю «Початкова освіта», ОР «Магістр») Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

З 2008 по 2011 рр. працювала вчителем початкових класів в Болгарській ЗОШ І-ІІІ ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Скворцова С.О.), здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

В Університеті Ушинського працює з 2013 року.

У 2019 році закінчила фізико-математичний факультет (за спеціальністю «014. Середня освіта. Математика», ОР «Магістр») Університету Ушинського. Опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці:

1. Skvortsova S.O., Vtornikova Y.S., Haievets Y.S. The formation of future teachers’ professional competency. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (51), Issue: 112, 2017. – р. 60 – 64.

2. Гаевец Я.С. Методическая подготовка будущих учителей начальной школы к обучению математике младших школьников. Начальное образование: проблемы и решения: сборник научных статей I Международной научно-практической конференции – Наманган, Узбекистан, 2018. – С. 52 – 56.

3. Гаєвець Я.С. Проблемно-модульне навчання як технологія формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні учнів математики. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 1 (19) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. – С. 24 – 29.

4. Skvortsova, S., Haievets, Y., Onopriienko, O. (2019). Educational and Methodological Electronic Textbook “Methods of Teaching Mathematical Word Problem Solving to Pupils of Grades 1-4” In E. Smyrnova-Trybulska (Ed.) E-Learning and STEM Education, „E-Learning”, 11, (pp. 189-215). Katowice-Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia.

5. Гаєвець Я.С. Проектне навчання як технологія формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / Я. С. Гаєвець // Дидактика початкової школи: реалізація технологічного і компетентністного підходів: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 10 квітня 2015 року // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти/ Гол. ред. Осадченко І.І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2015. – Вип. І. - С. 46-50.

6. Гаєвець Я.С. Інтерактивний навчально-методичний посібник як засіб опанування студентами навчальної дисципліни / Я. С. Гаєвець // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (26-27 листопада 2015 р., м. Вінниця) - Вінниця: ВДПУ, 2015. – С.81-84.

7. Гаєвець Я.С. Динамічна модель процесу формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Я. С. Гаєвець // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»: матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2015 р., м. Суми): У 3-х частинах. Ч. 2 / Упор. Чашечнікова О.С. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. –С.26-29.

8. Гаєвець Я.С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язування сюжетних математичних задач / Я. С. Гаєвець, С. О. Скворцова// Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст : матеріали Всеукраїнських педагогічних читань / упор. О.В. Онопрієнко. — Київ : Інститут педагогіки, 2015. — С.115-125.

9. Гаєвець Я.С. Проблема наступності у розв’язуванні сюжетних задач, що містять взаємопов’язані величини, в початковій та основній школах / Я. С. Гаєвець // Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін.]. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – С. 16-19.

10. Гаєвець Я.С. Проектувально-моделювальна складова методичної компетентності майбутнього вчителя у навчанні учнів математики / Я. С. Гаєвець // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С.159 – 161.

11. Гаєвець Я.С. Проектувально-моделювальна діяльність майбутніх учителів у навчанні учнів математики / Я. С. Гаєвець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 272 – 273.

12. Гаєвець Я.С. До питання про методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи у навчанні учнів математики / Я. С. Гаєвець // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2017), м. Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 164-166.

13. Гаєвець Я.С. Особливості логіко-математичного розвитку дитини молодшого дошкільного віку / Я. С. Гаєвець // Підготовка сучасного педагога дошкільної і початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції – Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018. – С.16 – 19.

14. Гаєвець Я.С. Методическая подготовка будущих учителей начальной школы к обучению математике младших школьников / Я. С. Гаєвець // Начальное образование: проблемы и решения: материалы I Международной научно-практической конференции. – Наманган, - 2018. – С. 52 – 56.

15. Гаєвець Я.С. Підготовка майбутніх учителів математики в контексті європейської інтеграції / Я. С. Гаєвець, О. М. Яковлєва // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (8-9 листопада 2018 р., м. Суми) : у 2 томах. Т. 1 / упорядн. Чашечникова О. С. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 93 - 95.

16. Гаєвець Я.С. Організація якісної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи / Я. С. Гаєвець // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р. – Черкаси: Видавець Гордієнко Є.І., 2019. – С. 84 – 86.

17. Гаєвець Я. С., Яковлєва О. М. Проблема наступності у формуванні уміння розв’язувати текстові задачі учнями 4 та 5 класів. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 - 21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін..]. Х.: Вид-во «Ранок», 2019. – С. 36-39.


Навчально-методична робота:

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри:

· Вступ до спеціальності.

· Елементарна математика.

· Шкільний курс математики і методика його навчання.

· Методика навчання шкільного курсу математики.

· Курси математики в закладах середньої та передвищої освіти та методика їх навчання.

· Методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти.

· Методика навчання математики в закладах передвищої освіти.

· Методика навчання математики в закладах вищої освіти.

· Задачі практичного змісту у курсах математики та методика їх навчання (дисципліна за вибором).

· Основи математики та спец.методика.

· Математика. Спец.методика.

· Методика викладання математичної освітньої галузі.

· Методика навчання розв’язування задач (дисципліна за вибором).

· Математика.

· Поглиблений шкільний курс математики.

Згідно з тематикою робочих програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники:

1. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на

засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 352 с.

2. Скворцова С. О., Гаєвець Я. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: монографія. Харків: Ранок-НТ, 2013. 332 с.

3. Нєдялкова К.В. Загальна методика навчання математики: практичний курс: навчальний посібник. Одеса: ТОВ «Рекламсервіс», 2014. 256 с.

4. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.


Організаційна робота:

Організаційна робота наукового-педагогічними працівниками проводиться у різних напрямах:

1. Проведення кураторських годин (виховні заходи за планом).

2. Проведення профорієнтаційної роботи (на закріплених за викладачами базах шкіл проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією освітніх закладів м. Одеси та Одеської області, зустрічі з учителями загальноосвітніх закладів).

3. Науково-методичні засідання кафедри, круглі столи.

4. Організація та проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практивних конференцій. Ці конференції проводяться для викладачів закладів вищої освіти, науковців, здобувачів вищої освіти, вчителів.

Щорічно в межах конференцій кафедра організовує проведення майстер-класів та семінарів-практикумів для вчителів початкової та основної шкіл від авторів чинних підручників.


Наукова робота:

У межах науково-дослідної роботи кафедри математики і методики її навчання проводиться за такими темами:

«Теоретико-методичні основи формування компетентності майбутніх вчителів в галузі методики навчання природничо-математичних дисциплін (фізика, математика та інформатика)» (2010 – 2013 рр.);

«Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності у навчанні математики (інформатики) в системі неперервної освіти вчителя» (2014 – 2018 рр.);

«Технології формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні учнів математики» (2019 – 2023 рр.). Метою таких досліджень є розробка та впровадження моделі формування методичної компетентності вчителя у навчанні математики.

З 2014 по 2018 роки викладачами кафедри було отримано такі основні теоретичні і практичні результати:

- визначено поняття «методична компетентність вчителя», як властивості особистості, що виявляється у здатності ефективно розв’язувати стандартні та проблемні методичні задачі, яка ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до проведення занять за різними навчальними комплектами, що виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь з окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-ціннісного ставлення до діяльності із навчання учнів предмету (дидактико-методичних компетенцій);

- розроблено структуру методичної компетентності вчителя у навчанні математики (інформатики): мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивно-творчий;

- деталізуючи когнітивний та діяльнісний компоненти методичної компетентності визначаємо їх складники: нормативний, варіативний, спеціально-методичний, контрольно-оцінювальний, проектувально-моделювальний та технологічний;

- розроблено і експериментально перевірено структурно-функціональну модель формування методичної компетентності, яка містить концептуально-цільовий блок (мета, складники методичної компетентності, наукові підходи), змістово-діяльнісний (методична система підготовки) та результативний боки (моніторинг та діагностика рівнів сформованості методичної компетентності і запланований результат);

- розроблено нормативні моделі методичної компетентності для спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Математика), в яких на підставі ОКХ Галузевих стандартів, а також із врахуванням особливостей сучасного етапу загальної освіти, до кожного зі складників методичної компетентності визначено компетенції у вигляді знань, вмінь, навичок та досвіду діяльності;

- обґрунтовано комплекс наукових підходів, реалізація яких, як було доведено на експериментальному етапі дослідження, сприяє підвищенню ефективності формування методичної компетентності майбутніх учителів.

За останні роки в результаті НДР викладачами кафедри були надруковані: міжнародні статті, які індексуються у науко метричних базах даних Scopus та Web of Science, Index Copernicus - 6, фахова стаття - 37, статті в міжнародних виданнях - 38, статті у науково-методичних виданнях - 50, тези конференції - 94, підручники - 4, навчальні посібники з грифом МОН – 58; навчальні посібники - 24.

З 2019 року професорсько-викладацький склад кафедри математики і методики її навчання розпочав роботу над новою науковою темою «Технології формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні учнів математики».

Наукові та науково-методичні праці співробітників кафедри свідчать про високий професійний рівень викладачів, сприяють удосконаленню навчальних курсів.


Контакти: вул. Старопортофранківська, 26, ауд.32 - 33,

ДЗ „Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського”, м. Одеса, 65020;

Телефон: (048)7384783;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського