Кафедра математики і методики її навчання

 1. Загальні відомості
 2. Науково-педагогічний склад
 3. Навчальна робота
 4. Науково-методична робота
 5. Організаційна робота
 6. Контакти

Анонси програм 2015-2016 навчальних років

Історія кафедри

Історія кафедри математики та методики її навчання у складі кафедри методики математики, основ інформатики та обчислювальної техніки (ММОІОТ) Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського, розпочалася у 1986 році. Завідувачкою кафедри ММОІОТ було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Ганну Мартинову, ученицю провідного методиста-математика Марії Бантової. У складі кафедри ММОІОТ функціонувало дві секції – секція методики математики та секція основ інформатики та обчислювальної техніки. Хоча кафедра була структурним підрозділом фізико-математичного факультету, вона мала загальноінститутське значення, оскільки кафедра забезпечувала навчання студентів трьох факультетів – фізико-математичного, початкового навчання і дошкільної педагогіки. Секція методики математики забезпечувала викладання дисциплін: методика навчання математики, практикум із розв’язування математичних задач на фізико-математичному факультеті, методика навчання математики та математика на факультеті початкового навчання, методика формування первинних математичних уявлень в дошкільників на факультеті дошкільної педагогіки.  Курс лекцій з методики навчання математики на фізико-математичному факультеті читали Давид Зельцер, Тетяна Авдєєва; практичні заняття – Віра Магденко, Олег Валлье, Марина Бугайова; практикум із розв’язування математичних задач вели Володимир Ільчук, Марина Савічева, Надія Циганкова (Мирська). Лекції з методики навчання математики на факультеті початкового навчання читала Ганна Мартинова та Тетяна Кин, а практичні заняття проводили Олена Симагіна (Бабій), Марина Савичева; лекції з математики читала Тетяна Шевченко та Іван Шаповал, а практичні заняття вела Марина Бугайова. На факультеті дошкільної педагогіки заняття і лекційні і практичні із формування первинних математичних уявлень у дошкільників вела Марина Бугайова. У 1988 році викладатський склад кафедри поповнила випускниця фізико-математичного факультету, Світлана Скворцова. 

Треба відмітити, що завідувачка кафедри – Ганна Мартинова – сприяла професійному зростанню викладачів кафедри, й викладачі кафедри поступово здавали екзамени кандидатського мінімуму й одержували направлення до аспірантури у провідні інститути країни. Так, у 1989 році до аспірантури у Науково-дослідному інституті змісту і методів освіти (м. Москва) вступила Марина Бугайова, а до аспірантури у  Науково-дослідному інституті педагогіки України – Світлана Скворцова, які у 1993 році захистили кандидатські дисертації та повернулися до роботи на кафедру. У 1988 році кафедру методики навчання математики поповнила Тамара Коростіянець, яка у 1992 році захистила кандидатську дисертацію.

За цей час, а саме 1989 році кафедру ММОІОТ було реорганізовано, і кафедру методики навчання математики було виокремлено в окремий структурний підрозділ фізико-математичного факультету. Кафедру методики навчання математики очолила Ганна Мартинова. У цей період кафедра продовжила активно розвивалася: були запрошені нові викладачі – кандидат фізико-математичних наук Людмила Райченко, та вчитель математики загальноосвітньої школи №106 міста Одеси Світлана Іванова. Для подолання розриву між вимогами до математичної підготовки випускників шкіл і вимогами вищого навчального закладу відбувалося удосконалення навчання студентів на фізико-математичному факультеті за рахунок введення нової дисципліни «Елементарна математика». 

У 1990 році на посаду завідувача кафедри методики навчання математики був обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Олександр Свєтной. Усі традиції роботи кафедри щодо організації навчання студентів, провадження науково-методичної роботи було продовжено. У 1992 році склад кафедри поповнили Людмила Ткаченко та Анастасія Іщенко, а у 1993 році викладачів Світлану Іванову та Анастасію Іщенко було направлено до аспірантури, яку було відкрито на кафедрі методики навчання математики Одеського державного педагогічного інституту. У 1999 році Світлана Іванова успішно захистила кандидатську дисертацію і продовжила роботу на кафедрі. 

У 1995 році на кафедру було прийнято випускницю фізико-математичного факультету Аллу Тумбрукакі, яку у 1996 році було направлено до аспірантури на кафедру математичного аналізу нашого інституту. Традиційно на кафедрі існувало наставництво – досвідчені викладачі, майстри своєї справи передавали свої знання, свій досвід молодим викладачам, консультуючи їх, відвідуючи їх заняття. Дуже часто на кафедрі обговорювалися способи розв’язування математичних задач, засоби й методи викладання математики, генерувалися ідеї наукових досліджень, обговорювався зміст статей, методичних посібників. Кожний викладач, незважаючи на свій вік і досвід, був впевнений у власних силах, у власній компетентності, оскільки за ним стояла вся кафедра, готова підтримати у будь-який час і у будь-який спосіб.

З роками склад кафедри постійно поповнювався молодими фахівцями, кращими випускниками фізико-математичного факультету, так у 2000 році на кафедрі розпочали працювати Анастасія Кушнірук та Катерина Нєдялкова, які вже у 2003 та у 2004 році, відповідно, одержали науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Викладачі з науковими ступенями розвивалися, одержуючи наукові звання доцента, вступали до докторантури (Світлана Скворцова), і у 2008 році на кафедрі з’явився доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) – Світлана Скворцова.

З 2007 року викладачі кафедри почали організовувати щорічні регіональні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики». Метою цих конференцій було залучення до науково-дослідницької діяльності вчителів Одещини, викладачів та студентів нашого університету. На цих конференціях викладачі, вчителі та студенти виносили на обговорення цікаві ідеї,  пропозиції, іноді, такі, що не узгоджувалися зі стереотипами, представляли власне бачення методичних новацій у початковій, середній та вищій школах. А найбільш цікаві і змістові доповіді були опубліковані у вигляді статей у збірнику матеріалів конференцій, виданих під редакцією Світлани Іванової. 

У 2010 році до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) вступила випускниця факультету початкового навчання нашого університету – Яна Гаєвець (науковий керівник проф. С. О. Скворцова), яка у 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію і була прийнята на кафедру в якості викладача.

У 2015 році на посаду завідувача кафедри математики та методики її навчання була обрана доктор педагогічних наук, професор  Світлана  Скворцова, автор навчально-методичних комплектів з математики для початкової школи, підручників і навчальних посібників для педагогічних закладів вищої освіти, багатьох статей і методичних розробок. Зберігаючи традиції у організації навчального процесу і науково-методичної роботи, кафедра й зараз продовжує розвиватися –  викладачами кафедри написані монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті, серед яких є такі, що увійшли до міжнародних баз даних Scopus і Web of Scienсe.

Регіональна конференція «Актуальні проблеми методики навчання математики» переросла у Всеукраїнську конференцію з міжнародною участю «Наступність  у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи», учасників якої ми вітаємо! Бажаємо гарної презентації власних досліджень, конструктивного обговорення виступів, плідної співпраці!


Навчальна робота:

Кафедра забезпечує навчання за такими курсами:

 • методика навчання математики в основній і старшій школі,
 • елементарна математика (шкільний курс математики),
 • наукові основи шкільного курсу математики,
 • математика (теоретичні основи початкового курсу математики),
 • методика навчання математики в початковій школі,
 • основи теорії функціональних рівнянь,
 • математичні методи в психології,
 • методика асистентської практики (математика),
 • дисципліна за вибором „Нетрадиційні методи розв’язування рівнянь, нерівностей і систем”,
 • дисципліна за вибором „Задачі практичного змісту в шкільному курсі математики”,
 • використання інформаційних комп’ютерних технологій в навчальному процесі,
 • дисципліна за вибором „Методика використання інтерактивних методів в навчанні математичних дисциплін у ВНЗ”
 • основи математики,
 • спеціальна методика викладання математики в початкових класах шкіл для дітей з ТПМ,
 • математика (спец методика),
 • дисципліна за вибором «Психолого - дидактичні основи навчання математики учнів початкових класів»

Метою роботи кафедри в підготовці вчителя математики є формування професійно компетентного вчителя математики, готового працювати на конкурсній основі в різних типах шкіл, якому були б притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності.

Встановлення гармонії між запланованим, реалізованим рівнями математичної освіти є необхідною умовою її ефективного реформування. Тому суттєві зміни у шкільній математичній освіті вимагають якісної перебудови підготовки вчителів математики та їх професійного вдосконалення.

Цей фактор є визначальним при реформуванні математичної освіти. Адже заплановані цілі, зміст і результати навчання реалізуються вчителем. Рівень реалізації визначає досягнуті результати. Чіткий розподіл між запланованим, реалізованим і досягнутим рівнями освіти, встановлення між ними гармонійних зв’язків є необхідною умовою реформування освіти. Гармонійність зв’язків передбачає повноцінну готовність вчителів до реалізації запланованого рівня і забезпечення певного рівня досягнень. Це, в свою чергу, потребує відповідних змін у системі підготовки та перепідготовки вчителів.

Основним засобом такої перебудови є усвідомлення основних видів професійної діяльності вчителя математики і адекватне їх моделювання у навчальному процесі, який повинен мати діяльнісний характер. Саме на це спрямоване реформування вищої педагогічної освіти в зв’язку з переходом на багатоступеневу систему освіти.

Але загальна спрямованість потребує відповідного «наповнення», відповідної конкретизації, матеріалізації у навчальних планах, засобах і технологіях навчання. Реалізація повноцінних технологій навчання, профільної диференціації навчання математики в школі потребують диференціації підготовки вчителя математики. Ця диференціація має здійснюватись як через ступеневу підготовку, так і за рахунок спеціалізацій. Саме спеціалізації здатні задовольнити потреби практики до реалізації рівневої та профільної диференціації, до роботи в мало комплектній школі.

Ще більш важливим для успішного реформування освіти є якісна організація підвищення кваліфікації вчителів математики. Перехід на активні форми підвищення кваліфікації, широке застосування підвищення кваліфікації за індивідуальними планами, які передбачають участь у проведенні педагогічних досліджень, є необхідною умовою підготовки вчителів математики та їх творчої участі в удосконаленні математичної освіти. Активні форми підвищення кваліфікації можуть бути ефективно використаними для створення колективного педагогічного продукту.   

Кафедра математики та методики її навчання є базовою кафедрою при проведенні педагогічної практики студентів факультету початкового навчання, факультету коррекційної освіти та фізико-математичного факультету, а також сумісно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів здійснює перепідготовку вчителів математики шкіл міста Одеси та Одеській області.

 


Організаційна робота:

Викладачі кафедри приймають участь в організації та проведенні міських та обласних математичних олімпіад, щорічно виступають на районних вчительських конференціях міста Одеси та Одеської області, приймають участь у складі журі Малої Академії наук, конкурсі нових педагогічних ідей та конкурсі «Учитель року».

 


Науково-методична робота:

З 1978 року комплексною темою наукових досліджень кафедри була тема «Математичні структури в шкільному курсі математики». Для студентів інституту і вчителів математики шкіл були розроблені, сумісно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, методичні посібники і рекомендації у зв’язку з реформою середньої освіти і, відповідним, переходом на нові підручники, навчальні посібники.

У 1983 році кафедрою розроблялася наукова тема «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до ознайомлення молодших школярів з величинами і їхніми вимірами в курсі математики педагогічного факультету». У цьому зв’язку розглядалася можливість підвищення ефективності практичних занять з математичних дисциплін шляхом проведення систематичного контролю у різних формах.

На кафедрі працювали студентські гуртки з алгебри і теорії чисел, з методики викладання математики, а з 1982 року і гурток з обчислювальної математики і програмуванню (12-20 студентів). Гуртківці брали участь у роботі наукових студентських конференцій, олімпіад, розробляли дипломні дослідження. Кафедра працювала і над виконанням госпдоговірної тематики. Дослідження проводилося за 3 темами, у яких брали участь доцент Бритавський Гаррі Михайлович і понад 30 студентів 3-4 курсів фізико-математичного факультету.

У 1985 році на базі кафедри алгебри і методики математики створена кафедра методики математики, основ інформатики й обчислювальної техніки (завідувач – доцент Мартинова Г. І.), а кафедра алгебри і методики викладання математики стала називатися кафедрою алгебри (завідувач доцент Лаврик В. Н.).

У 1990 році на базі кафедри методики математики, основ інформатики й обчислювальної техніки були створені кафедра методики викладання математики (завідувач доцент Светной О. П.) та кафедра прикладної математики, інформатики та обчислювальної техніки (завідувач професор Аров Д. З.).

З 1990 року кафедра методики викладання математики працювала над науковою темою «Професійно-педагогічна спрямованість в системі підготовки вчителя математики», з 1995 року над науковою темою «Удосконалення психолого-педагогічної підготовки вчителів математики в системі педагогічної освіти», з 2003 року кафедра працювала над науковою темою «Сучасні інноваційні методики навчання у підготовці вчителя математики», а з 2008 року – над науковою темою „Теоретико-методичні основи формування компетентності майбутніх вчителів в галузі методики навчання природничо-математичних дисциплін (фізика, математика та інформатика)".

Щорічно викладачі кафедри опубліковують понад 30 науково-методичних розробок, посібників, статей, тез доповідей на конференціях, приймають участь в роботі регіональних, республіканських та міжнародних науково-методичних конференціях.

Щорічно з 2008 року кафедра сумісно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів проводиться у квітні регіональна науково-методична конференція „Актуальні питання методики викладання математики” за різними напрямками.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з інститутом педагогіки АПН України та Київським національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, з Одеським національним університетом ім. І. І. Мечникова, з Інститутом психології АПН України, з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди та ін.

З 1992 року на кафедрі методики викладання математики відкрита стаціонарна і заочна аспірантура з спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики». Керівництво аспірантів здійснювали відомі науковці та методисти професор Слєпкань З. І., професор Бурда М. І., професор Швець В. О., професор Скворцова С.О., доцент Іванова С.В. За останні десять років викладачами та аспірантами кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і 1 докторська дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

З 2004 року кафедра методики викладання математики має назву «кафедра математики та методики її навчання».


Викладацький склад кафедри:

На кафедрі працюють 9 викладачів, з-поміж яких 1 доктор наук, професор і 6 кандидатів наук, доцентів:

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Свєтной Олександр Петрович, кандидат фізико-математичних наук (за спеціальністю 01.01.02 „Диференціальні рівняння і математична фізика”), доцент;

Коростіянець Тамара Петрівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.01 „Теорія і історія педагогіки”), доцент;

Іванова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики”), доцент;

Кушнірук Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 „Професійна освіта”), доцент;

Недялкова Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 „Професійна освіта”), в.о. доцента;

Іщенко Анастасія Леонідівна, старший викладач;

Тумбрукакі Алла Валеріївна, старший викладач;

Гаєвець Яна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 „Професійна освіта”), викладач.


Контакти: вул. Старопортофранківська, 26, ауд.32 - 33,

ДЗ „Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського”, м. Одеса, 65020;

Телефон: (048)7384783;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського