Кафедра педагогіки

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти

Анотації програм навчального року

І. Загальні відомості

Свої витоки кафедра педагогіки починає з 1920 року. На чолі кафедри був Михайло Іванович Гордієвський, відомий учений у галузі теорії та історії педагогіки. Під час війни кафедра працювала в евакуації Майкопі та Байрам-Алі. У цей час її завідувачем був кандидат педагогічних наук, доцент Степан Федорович Збандуто, який обіймав цю посаду до 1973 року. У 1959 р. на замовлення Міністерства освіти України у співавторстві з доцентами М. М. Маянц, В. М. Верескуном, Р. І. Хмелюк, ст. викладачами Є. І. Харитоновою, М. С. Трепіною він видав підручник з педагогіки для педагогічних училищ. У 1965 р. був створений посібник для студентів педагогічних ЗВО. За ці праці за сукупністю С. Ф. Збандуті було присуджено звання професора.

Упродовж 1930-1969 рр. на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент М. М. Маянц. У 1936 р. нею було перекладено російською мовою педагогічний твір Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або про виховання», який донині вважається класичним.

У 1946-1983 рр. в інституті працював професор М. С. Гриценко, який один із перших в Україні в 1930 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. – докторську. Коло наукових інтересів М. С. Гриценка охоплювало проблеми історії педагогіки. За його сценаріями Українська студія хронікально-документальних фільмів випустила навчальні діафільми «Я. А. Коменський», «К. Д. Ушинський», «А. С. Макаренко». Він був засновником музею К.Д.Ушинського при інституті, для створення якого тривалий час збирав унікальні документи.

Протягом 25 років (1973-1998 рр.) на чолі кафедри була доктор педагогічних наук, професор Раїса Іллівна Хмелюк. Їй належить визначна роль у розробці педагогіки вищої школи, яка традиційно розглядалася лише як підрозділ вікової та професійної педагогіки. Лише в 1960-1990 рр. Вона почала розвиватись як окрема самостійна галузь педагогіки. Однією з її найбільш важливих проблем постає проблема профвідбору до педагогічних ВНЗ. Діапазон проблем, що складають коло наукових інтересів професора Р. І. Хмелюк, надзвичайно широкий: окрім профорієнтації та профвідбору до педагогічної діяльності вона, одна з перших у Радянському Союзі, починає розглядати ігрове моделювання в педагогічному процесі (1980 р.) і ділові ігри з педагогіки як один із активних методів навчання під час підготовки майбутніх учителів. Саме ділові ігри авторка розглядала як такі, що сприяють підвищенню професійної підготовки фахівців, оскільки вони моделюють діяльність, що максимально наближена до реальних умов шкільного життя.

З 1997 року по липень 2019 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Зінаїда Наумівна Курлянд. З вересня 2019 кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Княжева Ірина Анатоліївна.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 015 Професійна освіта. Всі члени кафедри є членами наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Кафедрою забезпечується викладання педагогічних дисциплін у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізаціями)


 

ІІ. Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі педагогіки забезпечують 9 науково-педагогічних працівників. 100% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

 


Княжева Ірина Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогіки

У 1987 році закінчила з відзнакою Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

В Університеті Ушинського працює з 1987 року.

У 1992 році, захистивши дисертацію з теми «Виховання і розвиток милосердя у дітей старшого дошкільного віку», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 1994 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.08 – дошкільна педагогіка з теми «Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури». У 2016 році отримала вчене звання професора кафедри дошкільної педагогіки.

З 2019 року очолює кафедру педагогіки.

Нагороди: Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2017 р.), Подяка ректора Університету Ушинського за багаторічну сумлінну працю, визначні трудові досягнення та вагомий внесок у

розвиток університету (2016 р.), Диплом переможця в номінації «Кращий професор 2017 року» рейтингу популярності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (2017 р.).

Є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Д 41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Захищено 2 кандидати педагогічних наук.

Викладає дисципліни «Педагогіка» (нормативна дисципліна), «Педагогіка» (дисципліна за вільним вибором студентів) на факультеті іноземних мов.

Коло наукових інтересів: методична культура майбутніх викладачів закладів вищої освіти, культура викладання у закладах вищої освіти, методична підготовка майбутніх педагогів.

Опубліковано понад 160 наукових і навчально-методичних праць.

Основні праці:

1. Княжева И. А. Сущность и структура технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогических дисциплін специальности «Дошкольное образование». Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. 2015. № 1 (38). С. 75–83.

2. Княжева І. А. Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв, 2015. № 1 (48). С. 137–142.

3. Княжева І. А. Сутність феномена «методична культура викладача вищої школи». Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ, 2015. Вип. 67. – С. 240–245. (Серія «Педагогічні науки»).

4. Княжева І. А. Системний і синергетичний підходи дослідження феномена «методична культура майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв, 2015. № 2 (49). С. 82–87.

5. Княжева І. А. Модель розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. Вип. 4. С. 71–78. (Серія «Педагогіка»)

6. Княжева І. А. Особистісно-діяльнісний підхід в дослідженні методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. Гірська школа

Українських Карпат : наук.-метод. журн. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. № 12–13. С. 190–192.

7. Княжева І. А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв, 2015. № 3 (50). С. 91–96.

8. Княжева І. А. Підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти до здійснення особистісно зорієнтованої взаємодії з дітьми. Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південного наукового Центру НАПН України. Одеса, 2015. № 9/ CXXXVIII. Педагогіка. С. 83–87.

9. Княжева І. А. Обґрунтування компонентного складу методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 2 (14). Рівне : РВЦ МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука, 2015. С. 119–128.

10. Княжева И. А. Особенности личностно ориентированной подготовки будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială a Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. 2016. № 2 (43). С. 9–16.

11. Княжева І. А., Койчева Т. І. Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів. Наука і освіта: науково-практичний журнал. 2017. № 12 С. 190–195. Web of Science

12. Княжева І. А. Навчальна автономія як дидактична стратегія професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. університету імені К. Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 2017. Вип. 6 (119). С. 39–43. (Сер. «Педагогіка»).

13. Княжева И. А. Поликультурность и толерантность в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования. Psychology and Special

Education Faculty“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău. 2018. Volume 51, Issue 2. Pag. 93–103.

14. Княжева И. А. Реализация идей личностно ориентированной образовательной парадигмы в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования. Psychology and Special Education Faculty“Ion

Creangă” State Pedagogical University from Chișinău. 2018. Volume 53, Issue 4. Pag. 108–114.

15. Княжева І. А. Педагогічна рефлексія як чинник професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. травень 2019. № 2 (65). С. 135–139.

16. Княжева І. А. Стан сформованості методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 1(126). Серія : Педагогіка. Одеса, 2019. С. 88–93.

17. Княжева І. А. Методика педагогічної діяльності: історія і сучасність. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Випуск 2. Харбін : Харбінський інженерний університет, 2019. С. 94–97.

18. Княжева І. А. Методологічні детермінанти дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 4(129). Серія : Педагогіка. Одеса, 2019. С. 137–142.


Койчева Тетяна Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

проректор з наукової роботи

У 1991 році закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Математика».

У 2004 році, захистивши дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі

спеціальності 13.00.04–теорія і методика професійної освіти. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри прикладної математики та інформатики.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Теорія і методика формування корпоративної культури викладачів педагогічних університетів в процесі наукової діяльності». У 2016 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки.

Є членом спеціалізованої вченої ради в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Д 41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; членом редакційної колегії журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», що входить до переліку фахових видань України з педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліни «Педагогіка вищої школи», «Нормативно-правова база наукової діяльності» для аспірантів усіх спеціальностей.

Коло наукових інтересів: корпоративна культура викладачів закладів вищої освіти, наукова діяльність науково-педагогічних працівників.

Основні праці:

1. Koycheva Т. The functions of corporative culture of modern university. Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel–Israel, 2015. Issue 6. P. 179–184.

2. Койчева Т. І. Роль традиций при формировании корпоративной культуры преподавателей педагогического. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and psychology. Budapest, 2015. Vol. III (32). Issue 63. P. 18–22.

3. Койчева Т. И. Корпоративная культура как фактор развития образования. Вестник МИРО : научно методический журнал. Минск : Минский городской институт развития образования, 2015. № 3 (22). С. 3–7.

4. Койчева Т. І. Функции научной деятельности в формировании корпоративной культуры педагогического университета. Revista «Psihologie. Pedagogie speciala. Asistenta sociala». Кишинев, 2015. № 1 (38). С. 98–103.

5. Койчева Т. І. Корпоративная культура как социокультурный феномен. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Миколаїв, 2015. № 3 (50). С. 109–114.

6. Койчева Т. І. Сутність організаційної та корпоративної культур університетів як соціокультурних феноменів: порівняльний аналіз. Наука і освіта : науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. Одеса, 2015. № 9/CXXXVIІІ. С. 98–101.

7. Койчева Т. І. Діагностика організаційної культури викладачів університету. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського ПНЦ НАПН України. Одеса, 2015. № 6/CXXXV. С. 41–47.

8. Койчева Т. І. Функції наукової діяльності в інноваційному розвитку сучасного педагогічного університету. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. Вип. 4. С. 79–87.

9. Койчева Т. І. Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Миколаїв, 2015. № 1 (48). С. 148–153.

10. Койчева Т. І. Призначення університетів у розвитку. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон : ХДУ, 2015. Вип. 67. С. 245–250.

11. Koycheva Т., Kiv А., Donchev І. Nanotechnologies, ecological security and economic problems Information technologies. Management and society at higher school /13-th International Scientific Conference. Riga : ISMA University, 2016. P. 26.

12. Koycheva Т., Kiv А., Ordanovskaya О. Experience of the great methodologists M. V. Lomonosov, S. I. Vavilov and Richard Feynman. Scientific and methodological basis for teaching natural sciences and engineering in higher education : Ariel University, Ariel, Israel, 2017. Issue 1. P. 91–96.

13. Койчева Т. І., Княжева і. А. Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів. Наука і освіта. 2017. № 12. С. 190–195. Web of Science.

14. Койчева Т. І., Ків А. Ю. та ін. Моделювання складних систем в економіці і освіті : монографія. [За заг. ред. Кібальник Л. О., Соловйова В. М.] / Psychological horizons of information technological. Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2018. 300 с. (С. 8–13).

15. Koycheva Т. І., Li Zhuhua. The essence of the methodological culture of future teachers of musical art. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration : Ariel University, Ariel, Israel, 2018. Issue № 9. P. 123–130.

16. Койчева Т. І. Досвід формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету. Educational Researcher : American Educational Research Association, 2018. Issue № 9 (2), (December). Volume 47. P. 1382–1391. 17. Koycheva Tetiana, Halitsan Olha, & Kurliand Zinaida. Facilitation as an outlook orientation of the modern teacher. Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, 2019. Issue 10. P. 73–79.

18. Koycheva T., Galitsan O., Shchekotylina N. Competence-based approach to ma students training. The scientific heritage : Budapest, Hungary, № 35 (2019). P. 2. 29–31.

19. Koycheva T., Vinkovska А., Kiv А., Bodnar L., Donchev І. Modeling the Economic Efficiency of Advertising. CEUR Workshop Proceeding. Aachen, Germany, 2019. Vol. 2422. P. 274–283. Scopus.

20. Койчева Т. І. Науковий розвиток освіти. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : Міжнародний журнал. Вип. 2. Харбін : Харбінський інженерний університет, 2019. С. 8–9.

21. Koycheva T. Functional role and determinants of MA students professional competence development: practice-based dimension. Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ФОП Бондаренко, 2019. С. 21–22.

22. Koycheva T. І., Knyazheva І. А., Kurliand Z. N., Barteneva І. О., Halitsan О. А., Gurin R.S., Nozdrova O. P., Yatsiy О. М. Guidelines for conducting practical training in the discipline "Pedagogy of higher education" for the foreign students-applicants of higher education at the second (master's) level. Методичні рекомендації. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 36 р.

23. Koycheva T. І., Knyazheva І. А., Kurliand Z. N., Barteneva І. О., Halitsan О. А., Gurin R.S., Nozdrova O. P., Yatsiy О. М. Guidelines for independent work of foreign students-applicants for higher education at the second ( master's ) level in the discipline "Pedagogy of higher education". Методичні рекомендації. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 48 р.

24. Koycheva T., Budnik A., Khyzhniak I. The health saving technologies at a pedagogical university. Georgian medical news. Issue 297. December 2019. Pages 117–123. Scopus.

25. Койчева Т. І., Галицан О. А., Курлянд З. Н. Фасилітаційна компетентність викладача вищої школи як суб’єкта педагогічної діяльності. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Вип. 4 (129). Одеса, 2019. С. 84–89. DOI: http:/doi.org/10.24195/2617-6688-2019-4-11. 26. Koycheva Tetiana, Halitsan Olha, & Kurliand Zinaida. Facilitation as an outlook orientation of the modern teacher. Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, 2019. Issue 10. Режим доступудожурналу:https://drive.google.com/file/d/1WmhCcc45dSV16ezpMg1VOS4x9lqlDbjX/view .

 


Курлянд Зінаїда Наумівна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри

У 1973 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Вчитель математики».

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1981 року.

У 1986 році, захистивши дисертацію на тему «Развитие педагогических способностей студентов педвузов как средство совершенствования их профессиональной подготовки», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01–загальна педагогіка та історія педагогіки. У 1988 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Формування та розвиток професійної усталеності вчителя». У 1995 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки.

З 1997 року по липень 2019 року очолювала кафедру педагогіки.

Нагороди: Подяка Прем’єр-міністра України «За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки» (2010 р.), медаль Національної академії педагогічних наук «Ушинський К.Д.» (2011 р.). Почесна грамота Ректорату університету Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (2014 р.), медаль Національної академії педагогічних наук «Сухомлинський В.О.» (2017 р.).

Є членом 2 спеціалізованих учених рад у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: Д 41.053.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» та Д 41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; членом редакційних колегій збірників наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського», «Наука і освіта», що входять до переліку фахових видань України з педагогіки.

Є керівником наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Як провідний учений доклала неабияких зусиль у формуванні власної потужної наукової школи, яка, з одного боку, є запорукою плідної наукової діяльності, з іншого – вагомим внеском у теорію і методику професійної освіти. Її вихованцями є 57 кандидатів і 4 доктори педагогічних наук, які працюють не лише в нашому університеті, а й в інших вишах України, а також за кордоном (Німеччина, Канада, Росія).

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи» на фізико-математичному факультеті, Базовий курс для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта.

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції вчителя, розвиток особистісних та професійно-значущих рис майбутніх учителів, досягнення доцільного оптимуму емоційності в професійно-педагогічній діяльності, проблема побудови креативного освітнього простору як середньої школи, так і вищих навчальних закладів.

Опубліковано понад 150 науково-педагогічних праць.

Основні праці:

1. Курлянд З. Н. Мультипликативная концепция миссии учителя в современном мире / З. Н. Курлянд // Модернизация образования:актуальне проблемы, поиски, решения : [монографія] / [под. ред. С. Д. Якушевой]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2013. – С. 9–20.

2. Курлянд З. Н. Місія вчителя в сучасному світі: мультиплікативний аспект / З. Н. Курлянд // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія «Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики». – К., 2012. – Вип. 18 (28). – С. 10–14.

3. Курлянд З. Н. Дальтон-план – інтегративна технологія педагогічної підтримки професійного становлення майбутнього вчителя / З. Н. Курлянд // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія». – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 144–148.

4. Kurljand Z. N. The Peculiarities of would-be teachers’ professional identity formation / Z. N. Kurljand // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel, Israel, 2014. – № 5. – P. 1

5. Курлянд З. Н. Системна сукупність компетентностей як основа корпоративної культури викладача вищої школи / З. Н. Курлянд // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2013. – № 37 (290). – С. 22–27.

6. Курлянд З. Н. Вітагенна технологія формування професійної ідентичності майбутнього вчителя / З. Н. Курлянд // Наука і освіта : науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – 2014. – № 10І. – С. 111–115.

7. Курлянд З. Н. Проблема корпоративної культури вищого навчального закладу в наукових дослідженнях / З. Н. Курлянд // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – № 11–12. – С. 158–163.

8. Kurljand Z. N. The role of vitagene technology in forming of pedagogical artistry of would-be teachers Z. N. Kurljand // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way of integration. – Odessa-Ariel, 2015. – Issue 6 – Р.191–197.

9. Курлянд З. Н. Technology of pedagogical morally formality during future teachers training / З. Н. Курлянд // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Israel : Ariel University, 2016. – № 7. – Р. 214–220.

10. Kurljand Z. N. Innovative pedagogical technologies in a modern high school: facilitation and vitagene pedagogical technologies of teaching and upbringing students / Z. N. Kurljand, O. A. Halitsan // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 130–136.

11. Курлянд З. Н. Концепція мультиплікативності як акмеологічна координата професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі ВНЗ / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, О. А. Галіцан // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти : [монографія/ керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 123–176


Осипова Тетяна Юріївна

доктор педагогічних наук, професор

У 1993 році закінчила факультет початкового навчання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика виховної роботи».

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1995 року.

У 2001 році, захистивши дисертацію на тему «Формування професійно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2015 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва».

Є членом спеціалізованої вченої ради в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: К 41.053.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)».

З 2009 року – учений секретар, а з 2019 року – голова науково-методичної комісії університету.

Заступник завідувача кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Захищено 12 кандидатів педагогічних наук.

Є членом редколегії журналу «Фізико-математична освіта», затвердженого як фахове наукове видання категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) за спеціальностями 011, 014, 015.

Здійснює наукову роботу зі студентами філологічного факультету. Під її керівництвом посіли призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук

Мошенко Вікторія Вікторівна – диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (Харківська інженерно-педагогічна академія, 26 березня 2017 року).

Кердівар Ольга Олександрівна – диплом І ступеня зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (Харківська інженерно-педагогічна академія, 28 березня 2018 року)

Сафронова Ірина Ігорівна, Стек Анна Володимирівна Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (Харківська інженерно-педагогічна академія, 27 березня 2019 року).

У ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки:

Кулінська Тетяна Анатоліївна – диплом ІІІ ступеня (Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, 15–16 травня 2019 р.)

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка у закладах вищої освіти», «Педагогічна майстерність педагога-наставника», «Методика колективної творчої діяльності» на філологічному факультеті.

Коло наукових інтересів: педагогічне наставництво, професійне становлення майбутніх учителів, імідж учителя, професійна позиція вчителя.

Основні праці за 5 років:

Web of Science

1. Осипова Т.Ю. Мультиплікативність педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів-філологів. Наука і освіта. Одеса, 2017. № 4. С. 166 –171.

Наукові фахові видання України

2. Осипова Т. Ю. Стан підготовленості майбутніх учителів до педагогічного наставництва на констатувальному етапі експерименту. Вісник Чернівецького університету . Серія : Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. Вип. 738. С. 136–144.

3. Осипова Т. Ю. Педагогічне наставництво в аспекті полісуб’єктного підходу. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Одеса, 2016. № 1 (108). С. 61–66.

4. Осипова Т. Ю. Варіативність реалізації педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. Київ, 2017. Вип. 28 (38). Спецвипуск «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього. С. 47–53.

5. Осипова Т. Ю. Система оцінювання результатів навчальної діяльності з китайської мови учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній освітній парадигмі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія : Педагогічні науки. Одеса, 2017. № 2 (115). С. 75–78.

6. Осипова Т. Ю. Стан підготовленості майбутніх педагогів-організаторів до професійної діяльності в загальноосвітніх закладах : констатувальний етап. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2019. № 1 (126). С. 84–90.

7. Осипова Т. Ю., Курлянд З. Н. Формування творчої педагогічної позиції майбутніх учителів у процесі професійної підготовки. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 19. Т. 2. С. 17–21.

Монографії

8. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : монографія. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 412 с.

9. Курлянд З. Н., Осипова Т. Ю., Галіцан О. А. Концепція мультиплікативності як акмеологічна координата професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі ВНЗ. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 123–176.

Міжнародні наукові періодичні видання

10. Осипова Т. Ю. Стан підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва. Wyźsza Szkoła Informatyki і Umiegjętności. Łodź, 2015. № 1. С. 105–108.

11. Осипова Т. Ю. Функциональные векторы педагогического наставничества. Концепт. 2015. № 03 (март). ART 15083. URL : http://e-koncept.ru/2015/15083.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X

12. Osipova T. Yu. Anthropological, acmeological and personal approaches in teacher mentoring : multiplicative effect. Modern European Researches. Austria, 2015. ISSUE 2. Р. 77–83.

Тези конференцій

13. Осипова Т. Ю. Модель підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали п’ятої всеукр. науково-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р. Дніпропетровськ, 2015. Ч. ІV. С. 52–55.

14. Осипова Т. Ю. Методика підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва. Українська культура ХХ – ХХІ століть: екзистенційний, компаративний та гендерний аспекти : матеріали VIIІ всеукр. науково-практ. конф. молодих учених. м. Одеса, 10 листопада 2016 р. Одеса Університет Ушинського, 2016. С. 3–11.

15. Осипова Т. Ю. Роль підтримувальної функції в педагогічному наставництві. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ міжнародного конгресу. м. Одеса, 18–21 травня 2017 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 90–92.

16. Осипова Т. Ю. Педагогічна підтримка становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери як суб’єктів професійної комунікації. Підготовка фахівців у сфері освіти та менеджменту: європейський вимір : матеріали міжнар. науково-практ. конф. м. Черкаси, 29–30 березня 2018 р. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. С. 3–32.

17. Осипова Т. Ю. Педагогічне наставництво у професійному становленні учителів: діяльнісний підхід. Становлення особистості професіонала : перспектива й розвиток : матеріали VІ міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції. м. Одеса, 23 березня 2018 р. Одеса : ОДУВС, 2018. С. 169–174.

18. Осипова Т. Ю. Використання інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутніх учителів як наставників. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали міжнар. науково-практ. конф. м. Київ, 19–20 квітня 2018 р. Київ, 2018. C. 282–283.

19. Осипова Т. Ю. Розвиток педагогічних ідей К. Д. Ушинського в теорії педагогічної освіти України. Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи : матеріали міжнарод. науково-практ. конф. до 195-річчя з дня народження К. Д. Ушинського. м. Одеса, 19–20 вересня 2019 р. Одеса, 2019. С. 8–10.

20. Орду К. С. , Осипова Т.Ю. Визначення рівнів інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів. Проблеми реформування педагогічної науки та освіти : матеріали ІІ науково-практичної конференції. м. Ужгород, 14–15 лютого 2020 р. Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 79–83

Інші видання

21. Осипова Т. Ю. Компонентна структура підготовленості майбутніх учителів до педагогічного наставництва. Модернізація навчального процесу в сучасних закладах освіти : зб. наук. пр. / редкол. О. Я. Чебикін та ін. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. С. 191–202.

22. Осипова Т. Ю. Ретроспективний аналіз витоків педагогічного наставництва: релігієзнавчий аспект. Модернізація навчального процесу в сучасних закладах освіти : зб. наук. пр. / редкол. О. Я. Чебикін та ін. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. С. 14–22.

23. Осипова Т. Ю. Організація позакласної творчої діяльності як передумова розвитку пізнавальних здібностей учнів. Модернізація навчального процесу в сучасних закладах освіти : зб. наук. пр. / редкол. О. Я. Чебикін та ін. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. С. 104–111.

24. Біла книга української системи освіти : інформаційний довідник. Харбін : центр російських та українських досліджень. 2019. С. 25–28, 31–34, 60–74.

25. Осипова Т. Ю., Тиршу В. А. Формування громадянської культури старшокласників на уроках української літератури. Моє покликання – вчитель : зб. студ. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 10. С. 10–114.

26. Осипова Т. Ю., Малицька О.В. Еестетичне виховання учнів засобами зарубіжної літератури. Моє покликання – вчитель : зб. студ. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 10. С. 115–121.


Бартєнєва Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1994 році закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Математика та інформатика».

У 2001 році, захистивши дисертацію на тему «Професійна діяльність вчителя з виховання у підлітків емоційно-позитивного ставлення до навчання», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Захищені 3 кандидати педагогічних наук.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої освіти» на художньо-графічному факультеті.

Коло наукових інтересів: компетентнісний підхід, екологічна культура, екокультурна компетентність, ноосферна освіта.

Основні праці:

1. Barteneva I. A. Tolerance as an indicator of children’s interethnic relations culture. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Israel : Ariel University, 2016. № 7. С. 10–14.

2. Бартєнєва І. О. Застосування проектної технології навчання в сучасних закладах освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. Одеса, 2016. № 5 (112). С. 7–11.

3. Бартєнєва І. О. Проектна технологія – сучасна технологія навчання у вищих навчальних закладах. Матеріали Міжнар. наук.-пр. конференції «Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі», Одеса, 28 жовтня 2016 року. Одеса, 2016. С. 3–4.

4. Barteneva I. A. Theoretical foundations of the personality-focused approach to teaching children. Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, 2017. № 8. P. 18–24.

5. Бартєнєва І. О. Психолого-педагогічний аспект формування інформаційної та пізнавальної потреб як складових мотиваційно-

вольової, емоційної сфер підлітків. Modern Methodology of Science and Education. Poland, Warsaw, 2017.V. 2 С. 18–23.

6. Бартєнєва І. О. Морально-духовні та соціально-педагогічні цінності майбутнього педагога як складові педагогічної майстерності. Матеріали III Міжнар. конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», Одеса, 18–21 травня 2017 року. Одесса, 2017. С. 36–37.

7. Barteneva I. A. Forming subject-matter competency in high school students. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, 2018. № 9. P. 7–13.

8. Бартєнєва І. О. Екологічно-орієнтована педагогіка як чинник формування екокультурної компетентності майбутніх учителів. Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. Одеса, 2019. № 19. Том 1. С. 31–34.

9. Barteneva I. A. Formation and development in the educational process of information and cognitive needs of adolescents. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, 2019. № 10.

10. Бартєнєва І. О. Професійна діяльність учителя з виховання емоційно-позитивного ставлення дітей до навчання в освітньому просторі нової української школи. Матеріали Міжнар.наук.-пр. конференції «Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи», Одеса, 19–20 вересня 2019 року. Одеса, 2019. С. 70–72.

11. Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P., Yatsiy O.M. Guidelines for conducting practical training and independent work in the discipline «Pedagogy of Higher Education» for foreign students-applicants of higher education at the second (master’s) level. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 p.

12. Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P., Yatsiy O.M Guidelines for independent work of foreign students-applicants for higher education at the second (master’s) level in the discipline «Pedagogy of Higher Education». Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 p.

13. Barteneva I. A., Нalitsan О. А., Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P., Yatsiy O.M. Test tasks (independent work) in the discipline «Pedagogy» for foreign students-higher education applicants at the first (bachelor) level. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 60 p.

 


Галіцан Ольга Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2004 році закінчила фізико-математичний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика».

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Формування педагогічної фасилітації у майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Учений секретар наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Учений секретар навчально-методичної комісії університету.

Під керівництвом О.А.Галіцан захистила кандидатську дисертацію:

Фокша Олена Михайлівна, спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (Тема: Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у процесі професійної підготовки).

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи». «Методика виховної роботи в ДОТ» на різних факультетах.

Викладає дисципліни для аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта»: «Акмеологічні аспекти професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів», «Педагогіка розуміння в системі підготовки фахівця освіти», «Педагогічне наставництво у вищій школі»

Коло наукових інтересів: технологія педагогічної фасилітації, технології інклюзивного навчання, технології проектного навчання в закладах вищої освіти, медіаосвітнє середовище закладу вищої освіти.

Основні праці:

Статті з наукометричної бази WEB OF SCIENCE

1. Галіцан О. А. Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу / О. А. Галіцан // Наука і освіта : зб. наук. пр. – Одеса, 2016. – № 10 (108). – С. 61–66.

2. Halitsan O. A. S. Experimental Programme of Future Teachers’ Pedagogical Facilitation in Terms of Higher Education / O. A. Halitsan, O. M. Foksha, A. S. Baliuk // Наука і освіта. – 2017. – №12. – 196–201.

Статті у фахових виданнях та міжнародних періодичних виданнях

1. Галіцан О.А. Концепт «компетентність» у вимірах кваліфікаційного підходу до професійного становлення майбутніх фахівців; Тези; Матеріали ІІІ-ої міжнар.науково-практ.конф.[«Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток»], (14-15 лютого 2014р.). – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 22-25.; 0,2; укр.

2. Галіцан О.А. Концепція міжкультурної комунікації в системі національної освіти // Модернізація навчально-виховного процесу у сучасних закладах освіти : збірник наукових праць / редкол. О.Я.Чебикін та ін.. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 129–136.

3. Галіцан О.А. Феноменологія адаптивного управління у системі підготовки майбутніх фахівців у вишах // Матеріали Першої міжнародної конференції з адаптивних технологій управління навчання ATL-2015 // Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – С.9-11.

4. Галіцан О. А. Особливості використання проектних технологій у підготовці майбутніх фахівців-освітян / О. А. Галіцан // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 34–39.

5. Галіцан О. А. Сучасні аспекти застосування технології проектного навчання у вищих навчальних закладах / О. А. Галіцан // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – № 2. – С. 58–63.

6. Halitsan O. A. European and integration transformation in higher education of Ukraine / A. R. Gоfmаn O. A. Halitsan // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way of integration. – Odessa-Ariel, 2015. – Issue 6. – Р. 96–101.

7. Halitsan O. A. Innovative pedagogical technologies in a modern high school: facilitation and vitagene pedagogical technologies of teaching and upbringing students / Z. N. Kurljand, O. A. Halitsan // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 130–136

8. Галіцан О. А. Концепція мультиплікативності як акмеологічна координата професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі

ВНЗ / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, О. А. Галіцан // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти : [монографія] / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 123–176.

9. Halitsan O. A. European and integration transformation in higher education of Ukraine // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way of integration. – Odessa-Ariel, 2015. – Issue 6 – Р. 96-101

10. Halitsan O. A. Innovative pedagogical technologies in a modern high school: facilitation and vitagene pedagogical technologies of teaching and upbringing students // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 130–136.

11. Галіцан О.А. Фасилітаційна спрямованість учителя сучасної школи/ О. А. Галіцан // Матеріали ІІІ міжнародного конгресу [«Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі»], (18–21 травня 2017 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 48–49.

12. Галіцан О.А. Role positions of a modern teacher of high school: tutor, mentor, facilitator, edvisor / О. А. Галіцан //8th International Conference Modern Tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration (September, 11–14, 2017) – Р. 8–9

13. Галіцан О.А. Технологічна компетентність учителя сучасної школи / О. А. Галіцан // Актуальні питання педагогіки та психології : Наукові дискусії : Науково-практична конф. (м. Харків 7-8 вересня 2018р.) Східноукраїнська організація Центр педагогічних досліджень 2018, С. 42-45.

14. Галіцан О. А. Фасилітаційна компетентність викладча вищої школи як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2019. – №4 – С. 15-25.

15. Halitsan O. A. Competence-based approach to ma students training // // Міжнародна стаття. The scientific heritage : Budapest, Hungary, № 35 (2019). P. 2. 29–31.

16. Guidelines for conducting practical training in the discipline "Pedagogy of higher education" for the foreign students-applicants of higher education at the second ( master's) level // //Методичні рекомендації. Odessa, State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky", 2019. – 36 р.

17. Guidelines for independent work of foreign students-applicants for higher education at the second ( master's ) level in the discipline "Pedagogy of higher education" // Методичні рекомендації.Odessa, State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky", 2019. – 60 р.

18. Test tasks of the course «Pedagogy» for foreign students – higher

applicants at the first (bachelor) level // Методичні рекомендації. Odessa, State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky", 2019. – 48 р.

19. Галіцан О.А. Методичний ресурс формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2020. – №1 – С. 25-45.

20. Галіцан О.А. Методичне забезпечення процесу конструювання творчого професійно-зорієнтованого середовища у процесі професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. 2019. - №10. – С.29-39


Гурін Руслан Сергійович

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1999 році закінчив фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика».

У 2005 році захистив дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування НІТ в навчальному процесі загальноосвітньої школи» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2011 році отримав учене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліну «Педагогіка» на факультетах фізичної культури і фізичної реабілітації.

Коло наукових інтересів: нові інформаційні технології в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Основні праці:

1. Gurin R. Axiological approach to the formation of future teachers’ professional worldview. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. 2015, Ariel, P. 118–124.

2. Gurin R. Positive characteristics interrelation of prospective teacher’s I-concept. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. Вип. № 6. «Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration». Odessa, 2016. P. 131–136.

3. Гурин Р. С. Самосвідомість як категорія педагогічної акмеології. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі, м. Одеса, 18-21 травня 2017 року. ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 54–55.

4. Гурин Р. С. Деякі підходи до формування професійного світогляду майбутніх учителів Модернізація навчально-виховного процесу у сучасних закладах освіти: збір. наук. праць. Редкол. О. Я. Чебикін та ін. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. С. 53–60.

5. Гурін Р. С. Вплив самостійної роботи на розвиток професійних якостей майбутніх учителів. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Ariel, 2017. P. 131–136.

6. Gurin R., Kizyma O. The role of self-guided work in training future physical education teachers. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration : Ariel University, Ariel, Israel, 2018. Issue № 9. P. 72–80.

7. Гурін Р. С. Ставлення майбутніх учителів до використання педагогічного проектування в самостійній роботі. Матеріали науково-практичної конференції «Світоглядні горизонти місії вчителя Нової української школи»: збірник наукових праць. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. С. 24–25.

8. Гурін Р. С., Яцій О. М. Національно-патріотичне виховання учнів: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 32 с.

9. Gurin R. S., Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P. Yatsiy O.M. Guidelines for conducting practical training in the discipline «Pedagogy of higher education» for the foreign students-applicants of higher education at the second (master's) level. Методичні рекомендації. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 р.

10. Gurin R. S., Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Yatsiy O.M. Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P. Guidelines for independent work of foreign students-applicants for higher education at the second (master's) level in the discipline «Pedagogy of higher education». Методичні рекомендації для самостійної роботи.

Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 р.

11. Гурін Р. С., Кізима О. О. «Самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури як педагогічна проблема. Педагогічний альманах: Моє покликання – Учитель» : збірник студентських наукових статей. Одеса : Видавець Вадим Вікторович Букаєв, 2019, С. 150–156.

 


Ноздрова Оксана Павлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання».

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7 річного віку» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – Теорія навчання. У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Методика виховної роботи в таборі» на факультеті музичної та хореографічної освіти.

Коло наукових інтересів: ігрові методи навчання, особистісно-орієнтований підхід.

Основні праці:

1. Ноздрова О. П. Совершенствование методической подготовки студентов в сфере инклюзивного образования. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, Israel, 2015. Issue 6. C. 246–252.

2. Ноздрова О. П. Методика викладання української мови в початкових классах : [навчальний посібник]. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 180 с.

3. Ноздрова О. П. Методика викладання математики в початкових классах : [навчальний посібник]. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 180 с.

4. Ноздрова О. П. Методика викладання в початковій школі («Дитяча література» та «Каліграфія») : [навчальний посібник]. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 174 с.

5. Nozdrova O. P. Formation of professional competence of future teachers at higher educational institutions. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. Israel : Ariel University, 2016. № 7. Р. 254–262.

6. Ноздрова О. П.Формування професійної компетентності та творчого потенціалу майбутнього вчителя за допомогою педагогічної практики в дитячих літніх оздоровчих таборах. Наука і освіта. Одеса, 2016. № 8/СХХХХІХ. С. 117–122.

7. Ноздрова О. П. Використання дидактичних ігор в процесі формування педагогічної творчості майбутніх учителів мистецьких дисциплін. Матеріали збірника наук. праць «Становлення особистості професіонала : перспективи й розвиток». Одеса, 2016. С. 28–33.

8. Ноздрова О. П. Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової. Наука і освіта. 2016. № 10/СХХХХХІ. С. 167–173.

9. Ноздрова О. П. Сутність і особливості управління Нерубайським навчально-виховним комплексом «школа–гімназія» в умовах реформування загальної середньої освіти (проект Концепції « Нова українська школа»). Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. Ariel, 2017. № 8. P. 169–177.

10. Ноздрова О. П. Активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення дисципліни «Методика викладання математики в початкових класах. Система вправ, задач із логічним навантаженням». Матеріали ІІІ Міжнар. конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», Одеса, 18–21 травня 2017 року. Одеса, 2017. С. 89–90.

11. Ноздрова О. П. Valuable marks of the New Ukrainian school at the Nerubaiskiy educational complex school gymnasium. Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration. Ariel, 2018. Issue 9. P. 153–161.

12. Ноздрова О. П. Використання навчально-педагогічних ігор у процесі вивчення курсу «Педагогіка» у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон, 2018. Випуск LХХХІІІ. Том 2. С. 47–52.

13. Ноздрова О. П. Підготовка майбутніх вчителів до роботи в дитячих оздоровчих таборах. Інноваційна педагогіка: наук. журнал. Одеса, 2018. Випуск 4. Том 2. С. 44–49.

14. Ноздрова О. П. Організація і проведення констатувального етапу експериментальної роботи зі стимулювання пізнавальної активності учнів 6–7 років засобами гри. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсон, 2018. Випуск LХХХІІ. Том 3. С. 69–76.

15. Ноздрова О. П. Підготовка майбутніх вчителів до впровадження інклюзивної освіти в освітній простір Нової української школи. Інноваційна педагогіка: наук. журнал. Одеса, 2019. Випуск 19. Том 2. С. 48–53.

16. Ноздрова О. П. Організація самостійної роботи студентів-магістрантів до науково-дослідної діяльності в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Серія 5. Випуск 71. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 174–178.

17. Ноздрова О. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів при вивченні навчальної дисципліни «Педагогіка вищої освіти». Інноваційна педагогіка: наук. журнал. Одеса, 2019. Випуск 18.Том 2. С. 44–50.

18. Ноздрова О. П. Методичні засади підготовки майбутніх вчителів до впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології», 6–7 грудня 2019 року. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С. 64–68.

19. Nozdrova O. P. Implementation of the regional concept of «12 steps towards a new education» in elementary school is the modern paradigm of the educational system of ukraine. Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration. Ariel, 2019. Issue 10.

Режим доступу до журналу: https://drive.google.com/file/d/1XKH0QBdObYre3Bam3DEEiWHTVPAekBmr/view .

20. Nozdrova O. P., Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Gurin R. S. Yatsiy O.M. Guidelines for conducting practical

training and independent work in the discipline «Pedagogy of Higher Education» for foreign students-applicants of higher education at the second (master’s) level. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 p.

21. Nozdrova O. P., Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Gurin R. S. Yatsiy O.M. Guidelines for independent work of foreign students-applicants for higher education at the second (master’s) level in the discipline «Pedagogy of Higher Education». Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 p.

22. Nozdrova O. P., Barteneva I. A., Нalitsan О. А., Kurlіand Z. N. Test tasks (independent work) in the discipline «Pedagogy» for foreign students-higher education applicants at the first (bachelor) level. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 60 p.

23. Ноздрова О. П. Формування у майбутніх вчителів критичного мислення в процесі вивчення курсу «Педагогіка» у закладах вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ», 13–14 грудня 2019 року. Харків, Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. С. 94–98.

24. Ноздрова О. П. Застосування інтерактивних методів навчання як передумова формування професійної компетентності майбутніх вчителів при вивчення курсу «Педагогіка». International scientific and practical conference«Psychology and pedagogy as science of formation and development of modern personality», December 27–28, 2019. Whoclawek, Republic of Poland, 2019. С. 89–93.


Яцій Олександр Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1977 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Історія».

У 1996 році захистив дисертацію на тему «Педагогічне стимулювання морального самовиховання майбутнього і вчителя» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01–загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

З 1997 р. по 2015 р. був відповідальним редактором спеціалізованого наукового видання «Наукового вісника ПНПУ ім. К. Д. Ушинського». З 2000 р по 2015 р. був відповідальним редактором міжнародного науково-практичного журналу «Виховання і культура». Ініціатор створення та головний редактор альманаху «Недільна школа» з 2012 року. Видано понад 30 книг з православної тематики, серед них «Одесский патерик», «Чудотворные иконы Божией Матери Одесской епархии», «Касперовская икона Божией Матери», «Храмы и монастыри Одессы. Путеводитель», «Православное воспитание и образование», «Чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница», упорядник православних церковних календарів (більше 20) та ін. Має кілька церковних нагород (у 2006 р Орден святого Володимира ІІ ступеня; в 2007 р Орден преподобного Нестора Літописця ІІ ступеня і ін.).

У 2009 р нагороджений грамотою МОН України за особистий внесок у справі навчання і виховання майбутніх учителів.

Починаючи з 2000 року є одним з провідних ініціаторів і організаторів ряду наукових і духовно-просвітницьких конференцій, семінарів, читань (І Міжнародної конференції «Християнські цінності в освіті" 2007 р. м. Одеса; І–Х регіональних Різдвяних читань 2008-2017 рр.; І–VII регіональних Великодніх читань 2010-2016 рр. та ін.).

Один із співзасновників Всеукраїнського фестивалю «Оксамитовий сезон - 2016». Автор понад 200 пісень.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Методика виховної роботи» на історико-філософському відділенні.

Коло наукових інтересів: виховні технології, виховна робота зі студентською молоддю, духовне і моральне виховання майбутніх учителів.

Основні праці:

1. Яцій О.М. Фактори особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Світоглядні горизонти місії вчителя Нової української школи»: збірник наукових праць / О.А.Галіцан, І.А.Княжева. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. С. 43-45.

2. Яцій О.М., Решетник Я. Естетико-виховне середовище школи//Педагогічний альманах «Моє покликання – учитель: збірник студентських наук.статей/ред.кол. З.Н.Курлянд та ін. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019.,С.96-99.

3. Яцій О.М., Мартинюк А. Підготовка майбутнього вчителя-дослідника//Педагогічний альманах «Моє покликання – учитель: збірник студентських наук.статей/ред.кол. З.Н.Курлянд та ін. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019.С. 87-92

4. Яцій О. М., Гурін Р. С. Національно-патріотичне виховання учнів: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 32 с.

5. Yatsiy O.M., Gurin R. S., Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P. Guidelines for conducting practical training in the discipline «Pedagogy of higher education» for the foreign students-applicants of higher education at the second (master's) level. Методичні рекомендації. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 р.

6. Yatsiy O.M., Gurin R. S., Barteneva I. A., Knyazheva І. А., Koуcheva Т.І., Kurlіand Z.N., Nozdrova O. P. Guidelines for independent work of foreign students-applicants for higher education at the second (master's) level in the discipline «Pedagogy of higher education». Методичні рекомендації для самостійної роботи. Odessa, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 2019. 30 р.


ІІІ. Наукова робота

Кафедра проводить плідну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. На кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, з 2015 року зі спеціальності 015 Професійна освіта.

Під керівництвом викладачів кафедри проводяться конференції студентів та молодих науковців, учителів-практиків, за результатами яких випускаються щорічні наукові збірники:

«Модернізація освітнього процесу в сучасній школі» (з 2014 р.)

«Сучасні проблеми навчання і виховання» (з 2008 р.)

«Педагогічний альманах «Моє покликання – Вчитель»» (з 2009р.)

У 1950 році на кафедрі було засновано наукову школу Р. І. Хмелюк, у межах якої досліджувалися різні напрями підготовки вчителя національної школи. З 1998 року продовжувала втілювати в життя наукові ідеї та педагогічні заповіти фундатора педагогіки вищої школи її учениця і послідовник З. Н. Курлянд, як очолила кафедру педагогіки.

У межах наукової проблематики кафедри педагогіки «Інтегративні технології формування і розвитку особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців» (2010-2014 рр.) особливий інтерес становлять питання про формування позитивної Я-концепції вчителя, розвиток особистісних та професійно-значущих рис майбутніх учителів, досягнення доцільного оптимуму емоційності в професійно-педагогічній професійної мобільності, професійної усталеності,

педагогічної фасилітації, інтелектуальної активності, професійно-ціннісних орієнтацій, творчого мислення, навичок пошуково-дослідницької діяльності, естетичного світогляду діяльності, проблема побудови креативного освітнього простору закладів освіти.

Відповідно до наукової теми розроблено й апробовано:

- класифікацію дидактичних ігор на підставі психічних процесів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності молодших школярів;

- структурно-функціональну модель підготовки вчителів образотворчого мистецтва до професійної діяльності в умовах культуро творчого середовища школи;

- методику застосування середовищного підходу у професійній діяльності вчителя образотворчого мистецтва;

- модель і методику підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів;

- методику підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування логічного мислення молодших школярів;

- методику організації роботи з молодими вчителями в умовах загальноосвітнього навчального закладу після закінчення вищого навчального закладу;

- технологію підготовки майбутніх учителів цього фаху до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи;

- теоретичні положення щодо організації професійного навчання й виховання інженерно-технічних кадрів, гуманітаризації їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

- структуру алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму;

- методику формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі;

- модель і методику організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін;

- педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

З 2009 року на кафедрі функціонує науковий семінар з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

З 2015 по 2019 роки викладачі кафедри досліджували різні аспекти наукової теми «Мультиплікативна парадигма професійного становлення фахівців». Різноманітна проблематика в межах наукової теми постійно обговорювалася на міжкафедральному науковому семінарі університету. За їх результатами співробітники кафедри виступали з доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікували статті в наукових і науково-методичних вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Отримано такі основні теоретичні і практичні результати:

- науково обґрунтовано концепцію мультиплікативності професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Розкрито сутність місії вчителя у вимірах акмеологічного підходу. Доведено мультиплікативний ефект антропологічного, особистісного, акмеологічного, культурологічного, аксіологічного підходів у професійному становленні майбутніх учителів;

- визначено методологічні підходи до формування екокультурної компетентності майбутніх учителів в освітньому процесі вишу в аспекті

мультиплікативної парадигми. Встановлено, що екокультурна компетентність – це системна інтегративна якість особистості, яка характеризує здатність вирішувати різного рівня проблеми і завдання в життєвих ситуаціях та професійній діяльності на підставі сформованих цінностей, мотивів, досвіду, індивідуальних особливостей, потреб;

- розкрито сутність мультиплікатівності акмеологічного, особистісно-діяльнісного та аксіологічного підходів у професійному становленні майбутніх учителів, що передбачають упровадження в освітній процес педагогічних закладів вищої освіти засобів педагогічного моделювання, спрямованих на формування в них професійно-пізнавального інтересу до педагогічної діяльності засобами мультимедійних технологій. Виявлено, що головна перевага мультимедійних лекцій полягає в можливості використання інтерактивної взаємодії викладача, як з програмним засобом, так і одночасне спілкування зі студентською аудиторією;

- доведено мультиплікативний ефект впровадження фасилітаційної та вітагенної технологій у професійному становленні майбутніх фахівців. Розглянуто зміст інтерактивних методів навчання для розвитку критичного мислення, творчих здібностей, інтелекту студентів. Апробовано програмові модулі роботи з майбутніми фахівцями, які підтвердили ефективність методики роботи, що заснована на педагогіці співробітництва.

Значущість роботи полягає в розробленні науково-методичного забезпечення і впровадження освіт

освіти інтерактивних методів навчання, що ґрунтуються на мультиплікативній парадигмі.

З 2020 року професорсько-викладацький склад кафедри розпочав роботу над новою науковою темою «Проєктування професійного становлення майбутніх фахівців в умовах університетської освіти». Робота виконується відповідно до стратегічних напрямів розвитку освіти, що визначено законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, тематики прикладних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук; рішення Вченої ради Університету Ушинського» (протокол № 5 від 26.12.2019 року).

Наукові та науково-методичні праці співробітників педагогічного колективу свідчать про високий професійний рівень викладачів, сприяють удосконаленню навчальних курсів.


ІV. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо. З метою систематизації навчального процесу підготовлено навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка» тощо.

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами (загальна кількість – 21 публікація).

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники:

1. Педагогічні основи підготовки вчителя національної школи України : [монографія] / З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін. Одеса, 2002. 128 с.

2. Виховна робота зі студентською молоддю : навчальний посібник З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін. За заг. ред. Т. Ю. Осипової. Одеса : Фенікс, 2006. 288 с. (Гриф МОН України).

3. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк та ін. 3-е вид., допов. і перероб. К. : «Знання», 2007. 478 с. (Гриф МОН України)

4. Педагогіка : навчальний посібник / З. Н. Курлянд, І. М. Богданова та ін. 2-е видання, перероб. і доп. Харків : Бурун Книга, 2009. 303 с. (Гриф МОН України)

5. Теорія і методика професійної освіти : навчальний посібник / З. Н. Курлянд, Р. С. Гурін та ін.; За заг. ред. З. Н. Курлянд. К. : Знання, 2012. 390 с. (Гриф МОН України).

6. Гурін Р. С. Дидактика в схемах і таблицях : навчальний посібник. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. 130 с.

7. Левіна І. А. Активизация познавательной деятельности подростков средствами моделирования : навчально-методичний посібник. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. 110 с.

8. Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. 328 с.

9. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : монографія. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 412 с.

10. Ноздрова О. П. Методика викладання української мови в початкових классах : [навчальний посібник]. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 180 с.

11. Ноздрова О. П. Методика викладання математики в початкових классах : навчальний посібник. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 180 с.

12. Ноздрова О. П. Методика викладання в початковій школі («Дитяча література» та «Каліграфія») : навчальний посібник. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 174 с.

Графік консультацій викладачів на 2020 рік


V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

Стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників. Кафедра на основі розробленої докторами педагогічних наук, професорами З. Н. Курлянд і Т. Ю. Осиповою Освітньої програми стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників «Педагогіка закладів вищої освіти» обсягом 180 академічних годин, здійснює стажування викладачів з відривом від освітнього процесу (без відриву від освітнього процесу).

Виховна робота зі студентським колективом. Викладачі проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою. Щороку проводиться КВК на фізико-математичному факультеті (З. Н. Курлянд, О. А. Галіцан), викладачі кафедри Т. Ю. Осипова, О. П. Ноздрова беруть участь у проведення Школи вожатих для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей.

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією освітніх закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики. Зустрічі з учителями загальноосвітніх закладів.

Організація та проведення студентських конференцій, проблемних груп, участь у студентських олімпіадах з педагогіки, конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта.


 

VI. Контакти

Наша адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська. 26, аудиторія 58 (третій поверх)

Телефон кафедри: +38(048)732-51-05

 

 

© 2017 Університет Ушинського