Кафедра педагогіки

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчально-методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм навчального року

І. Загальні відомості

Свої витоки кафедра педагогіки починає з 1920 року. На чолі кафедри був Михайло Іванович Гордієвський, відомий учений у галузі теорії та історії педагогіки. Під час війни кафедра працювала в евакуації Майкопі та Байрам-Алі. У цей час її завідувачем був кандидат педагогічних наук, доцент Степан Федорович Збандуто, який обіймав цю посаду до 1973 року. У 1959 р. на замовлення Міністерства освіти України у співавторстві з доцентами М. М. Маянц, В. М. Верескуном, Р. І. Хмелюк, ст. викладачами Є. І. Харитоновою, М. С. Трепіною він видав підручник з педагогіки для педагогічних училищ. У 1965 р. був створений посібник для студентів педагогічних ЗВО. За ці праці за сукупністю С. Ф. Збандуті було присуджено звання професора.

Упродовж 1930-1969 рр. на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент М. М. Маянц. У 1936 р. нею було перекладено російською мовою педагогічний твір Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або про виховання», який донині вважається класичним.

У 1946-1983 рр. в інституті працював професор М. С. Гриценко, який один із перших в Україні в 1930 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. – докторську. Коло наукових інтересів М. С. Гриценка охоплювало проблеми історії педагогіки. За його сценаріями Українська студія хронікально-документальних фільмів випустила навчальні діафільми «Я. А. Коменський», «К. Д. Ушинський», «А. С. Макаренко». Він був засновником музею К.Д.Ушинського при інституті, для створення якого тривалий час збирав унікальні документи.

Протягом 25 років (1973-1998 рр.) на чолі кафедри була доктор педагогічних наук, професор Раїса Іллівна Хмелюк. Їй належить визначна роль у розробці педагогіки вищої школи, яка традиційно розглядалася лише як підрозділ вікової та професійної педагогіки. Лише в 1960-1990 рр. Вона почала розвиватись як окрема самостійна галузь педагогіки. Однією з її найбільш важливих проблем постає проблема профвідбору до педагогічних ВНЗ. Діапазон проблем, що складають коло наукових інтересів професора Р. І. Хмелюк, надзвичайно широкий: окрім профорієнтації та профвідбору до педагогічної діяльності вона, одна з перших у Радянському Союзі, починає розглядати ігрове моделювання в педагогічному процесі (1980 р.) і ділові ігри з педагогіки як один із активних методів навчання під час підготовки майбутніх учителів. Саме ділові ігри авторка розглядала як такі, що сприяють підвищенню професійної підготовки фахівців, оскільки вони моделюють діяльність, що максимально наближена до реальних умов шкільного життя.

З 1997 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Зінаїда Наумівна Курлянд.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 015 Професійна освіта. Всі члени кафедри є членами наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Кафедрою забезпечується викладання педагогічних дисциплін у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізаціями).


 

ІІ. Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі педагогіки забезпечують 9 науково-педагогічних працівників. 100% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

 

Курлянд Зінаїда Наумівна

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри

 

У 1973 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Вчитель математики».

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1981 року.

У 1986 році, захистивши дисертацію на тему «Развитие педагогических способностей студентов педвузов как средство совершенствования их профессиональной подготовки», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01–загальна педагогіка та історія педагогіки. У 1988 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Формування та розвиток професійної усталеності вчителя». У 1995 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки.

З 1997 року очолює кафедру педагогіки.

Нагороди: Подяка Прем’єр-міністра України «За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки» (2010 р.), медаль Національної академії педагогічних наук «Ушинський К.Д.» (2011 р.). Почесна грамота Ректорату університету Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (2014 р.), медаль Національної академії педагогічних наук «Сухомлинський В.О.» (2017 р.).

Є членом 2 спеціалізованих учених рад у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: Д 41.053.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» та Д 41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; членом редакційних колегій збірників наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», «Наука і освіта», що входять до переліку фахових видань України з педагогіки.

Є керівником наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Як провідний учений доклала неабияких зусиль у формуванні власної потужної наукової школи, яка, з одного боку, є запорукою плідної наукової діяльності, з іншого – вагомим внеском у теорію і методику професійної освіти. Її вихованцями є 57 кандидатів і 4 доктори педагогічних наук, які працюють не лише в нашому університеті, а й в інших вишах України, а також за кордоном (Німеччина, Канада, Росія).

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи» на фізико-математичному факультеті, Базовий курс для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта.

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції вчителя, розвиток особистісних та професійно-значущих рис майбутніх учителів, досягнення доцільного оптимуму емоційності в професійно-педагогічній діяльності, проблема побудови креативного освітнього простору як середньої школи, так і вищих навчальних закладів.

Опубліковано понад 150 науково-педагогічних праць.

Основні праці:

 1. Курлянд З. Н. Мультипликативная концепция миссии учителя в современном мире / З. Н. Курлянд // Модернизация образования:актуальне проблемы, поиски, решения : [монографія] / [под. ред. С. Д. Якушевой]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2013. – С. 9–20.
 2. Курлянд З. Н. Місія вчителя в сучасному світі: мультиплікативний аспект / З. Н. Курлянд // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія «Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики». – К., 2012. – Вип. 18 (28). – С. 10–14.
 3. Курлянд З. Н. Дальтон-план – інтегративна технологія педагогічної підтримки професійного становлення майбутнього вчителя / З. Н. Курлянд // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія». – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 144–148.
 4. Kurljand Z. N. The Peculiarities of would-be teachers’ professional identity formation / Z. N. Kurljand // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel, Israel, 2014. – № 5. – P. 189195.
 5. Курлянд З. Н. Системна сукупність компетентностей як основа корпоративної культури викладача вищої школи / З. Н. Курлянд // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2013. – № 37 (290). – С. 22–27.
 6. Курлянд З. Н. Вітагенна технологія формування професійної ідентичності майбутнього вчителя / З. Н. Курлянд // Наука і освіта : науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – 2014. – № 10І. – С. 111–115.
 7. Курлянд З. Н. Проблема корпоративної культури вищого навчального закладу в наукових дослідженнях / З. Н. Курлянд // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – № 11–12. – С. 158–163.
 8. Kurljand Z. N. The role of vitagene technology in forming of pedagogical artistry of would-be teachers Z. N. Kurljand // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way of integration. Odessa-Ariel, 2015. Issue 6 – Р.191–197.
 9. Курлянд З. Н. Technology of pedagogical morally formality during future teachers training / З. Н. Курлянд // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Israel : Ariel University, 2016. – № 7. – Р. 214–220.
 10. Kurljand Z. N. Innovative pedagogical technologies in a modern high school: facilitation and vitagene pedagogical technologies of teaching and upbringing students / Z. N. Kurljand, O. A. Halitsan // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 130136.
 11. Курлянд З. Н. Концепція мультиплікативності як акмеологічна координата професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі ВНЗ / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, О. А. Галіцан // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти : [монографія] / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 123–176.

 


 

 

Койчева Тетяна Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

проректор з наукової роботи

 

У 1991 році закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Математика».

У 2004 році, захистивши дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04–теорія і методика професійної освіти. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри прикладної математики та інформатики.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Теорія і методика формування корпоративної культури викладачів педагогічних університетів в процесі наукової діяльності». У 2016 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки.

Є членом спеціалізованої вченої ради в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Д 41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; членом редакційної колегії журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», що входить до переліку фахових видань України з педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліни «Педагогіка вищої школи», «Нормативно-правова база наукової діяльності» для аспірантів усіх спеціальностей.

Коло наукових інтересів: корпоративна культура викладачів закладів вищої освіти, наукова діяльність науково-педагогічних працівників.

Основні праці:

 1. Koycheva Т. The functions of corporative culture of modern university T. KoychevaModern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel : the way to integration . – Ariel–Israel, 2015. – Issue 6. – P. 179–184.
 2. Койчева Т. І. Роль традиций при формировании корпоративной культуры преподавателей педагогического университета / Т. І. Койчева // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and psychology. – Budapest, 2015. – Vol. III (32). – Issue 63. – P. 18–22.
 3. Койчева Т. І. Корпоративная культура как фактор развития образования / Т. І. Койчева // Вестник МИРО : научно методический журнал. – Минск : Минский городской институт развития образования, 2015. –№ 3 (22). – С. 3–7.
 4. Койчева Т. І. Функции научной деятельности в формировании корпоративной культуры педагогического университета / Т. І. Койчева // Revista «Psihologie. Pedagogie speciala. Asistenta sociala». – Кишинев, 2015. – № 1 (38). – С. 98–103.
 5. Койчева Т. І. Корпоративная культура как социокультурный феномен / Т. І. Койчева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2015. – № 3 (50). – С. 109–114.
 6. Койчева Т. І. Сутність організаційної та корпоративної культур університетів як соціокультурних феноменів: порівняльний аналіз / Т. І. Койчева // Наука і освіта : науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – Одеса, 2015. – № 9/CXXXVIІІ. – С. 98–101.
 7. Койчева Т. І. Діагностика організаційної культури викладачів університету / Т. І. Койчева // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського ПНЦ НАПН України. – Одеса, 2015. – № 6/CXXXV. – С. 41–47.
 8. Койчева Т. І. Функції наукової діяльності в інноваційному розвитку сучасного педагогічного університету / Т. І. Койчева // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Серія : Педагогіка. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 4. – С. 79–87.
 9. Койчева Т. І. Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки / Т. І. Койчева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2015. – № 1 (48). – С. 148–153.
 10. Койчева Т. І. Призначення університетів у розвитку суспільства / Т. І. Койчева // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 67. – С. 245–250.
 11. Koycheva Т. Nanotechnologies, ecological security and economic problems Information technologies / A. Kiv, Т.Koycheva, I. Donchev //Management and society at higher school /13-th International Scientific Conference. – Riga : ISMA University, 2016. – P. 26.
 12. Koycheva Т. Experience of the great methodologists M. V. Lomonosov, S. I. Vavilov and Richard Feynman / A. Kiv, Т. Koycheva, O. Ordanovskaya // Scientific and methodological basis for teaching natural sciences and engineering in higher education : Ariel University, Ariel, Israel, 2017. – Issue 1. – P. 9196.
 13. Койчева Т. І. Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів / Т. І. Койчева, І. А. Княжева // Наука і освіта. – 2017. – № 12. – 190–195.

 


 

Осипова Тетяна Юріївна

доктор педагогічних наук, професор

 

У 1993 році закінчила факультет початкового навчання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика виховної роботи».

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського працює з 1995 року.

У 2001 році, захистивши дисертацію на тему «Формування професійно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2015 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва».

Є членом спеціалізованої вченої ради в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: К 41.053.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)».

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Захищено 11 кандидатів педагогічних наук.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи» на філологічному факультеті.

Здійснює наукову роботу зі студентами філологічного факультету: у 2016 році студентка В. В. Мошенко посіла ІІІ місце, а в 2017 році студентка О. О. Кердівар зайняла І місце в конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта.

Коло наукових інтересів: педагогічне наставництво, професійне становлення майбутніх учителів, імідж учителя, професійна позиція вчителя.

Основні праці:

 1. Osipova T. Yu. Creation of professional image as a pedagogical condition for teacherstraining to educational mentoring / T. Yu. Osipova // Современные тенденции в педаго-гическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции (Modern tendencies in pedagogical education and scitnce of Ukraine and Israel: the way to sntegration). – Ариель, 2013. – Вып. № 4 научных трудов. – С.69-72.
 2. Осипова Т. Ю. Мультипликативный эффект методологических подходов в наставнической деятельности / Т. Ю. Осипова // Модернизация образования : актуальне проблемы, поиски, решения : [монографія] / [под. ред. С. Д. Якушевой]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2013. – С. 21–28.
 3. Осипова Т. Ю. Мультиплікативний ефект антропологічного підходу в педагогічному наставництві / Т. Ю. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – № 1–2. − С. 250–257.
 4. Осипова Т. Ю. Мультиплікативний ефект синергетичного підходу в наставницькій діяльності / Т. Ю. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – № 5–6. − С. 186–192.
 5. Осипова Т. Ю. Роль дослідницької діяльності в підготовці майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / Т. Ю. Осипова, О. В. Бойченко Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – [Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – К., 2013. – Вип. 19 (29). – С. 40–44.
 6. Осипова Т. Ю. Педагогічна спадщина К. Ушинського як концептуальне підґрунтя модернізації підготовки майбутніх учителів / Т. Ю. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – [Спецвипуск. «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХІ сторіччя»]. – С. 255–259.
 7. Осипова Т. Ю. Виды педагогического наставничества в современном образовании / Т. Ю. Осипова // Fundamental and applird sciences today III. – North Charleston, USA. – 2014. –Vol. 2. – P. 74–79.
 8. Осипова Т. Ю. Професійна ідентичність як передумова професійного становлення майбутнього вчителя / Т. Ю. Осипова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том V : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 243–249.
 9. Осипова Т. Ю. Педагогічна підтримка як умова підготовки майбутніх учителів до наставницької діяльності / Т. Ю. Осипова // Вісник Черкаського університету. – [Серія : Педагогічні науки] . – Черкаси, 2013. – № 37 (290). – С. 93–101.
 10. Осипова Т. Ю. Сутність поняття «Індивідуальна освітня траєкторія» / Т. Ю. Осипова, Т. Б. Руденко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наук. пр. – [Серія 16 :Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики]. – К., 2013. – Вип. 21 (31). – С. 29-32
 11. Осипова Т. Ю. Активізація позитивної мотиваційної спрямованості як константи здійснення педагогічного наставництва / Т. Ю. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – № 1–2. − С. 57–63.
 12. Осипова Т. Ю. Проблема вироблення професійної позиції майбутнього вчителя як наставника / Т. Ю. Осипова // Наука і освіта : науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – 2014. – № 1/ CХVІІІ. – С. 107–110.
 13. Осипова Т. Ю. Стан підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва / Т. Ю. Осипова // Wyźsza Szkoła Informatyki і Umiegjętności. – Łodź, 2015. – № 1. – P. 105–108.
 14. Osipova T. Yu. Anthropological, acmeolo-gical and personal appro-aches in teacher mento-ring : multiplicative effect / T. Yu. Osipova // Modern European Researches. – Austria, 2015. – ISSUE 2. – Р. 77–83.
 15. Осипова Т. Ю. Функциональные векторы педагогического наставничества / Т. Ю. Осипова // Концепт. – 2015. – № 03 (март). – ART 15083. – 0,7 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15083.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X
 16. Осипова Т. Ю. Стан підготовленості майбут-ніх учителів до педагогічного наставництва на констатувальному етапі експерименту / Т. Ю. Осипова // Вісник Чернівецького університетту : зб. наук. пр. – Серія : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 738. – С. 136–144.
 17. Осипова Т.Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : [монографія] / Т. Ю. Осипова. –Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 412 с.
 18. Осипова Т. Ю. Педагогічне наставництво в аспекті полісуб’єктного підходу / Т. Ю. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2016. – № 1 (108). – С. 61–66
 19. Осипова Т. Ю. Мультиплікативність педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів-філологів Наука і освіта. – 2017. – № 4. – С. 66 –71.
 20. Осипова Т. Ю. Спрямування майбутніх учителів на формування професійного іміджу педагога-наставника / Т. Ю. Осипова // ПостМетодика. – Кременчук, 2017. – № 2–3 (129-130). – С. 81–86.
 21. Осипова Т. Ю. Варіативність реалізації педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі / Т. Ю. Осипова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – [Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики]. – К., 2017. – Вип. 28 (38). – [Спецвипуск «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього]. – С. 47–53.
 22. Осипова Т. Ю. Система оцінювання результатів навчальної діяльності з китайської мови учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній освітній парадигмі / Т. Ю. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2017. – № 2 (115). – С. 75–78.
 23. Осипова Т. Ю. Концепція мультиплікативності як акмеологічна координата професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі ВНЗ / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, О. А. Галіцан // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : [монографія] / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 123–176.

 

Бартєнєва Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1994 році закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Математика та інформатика».

У 2001 році, захистивши дисертацію на тему «Професійна діяльність вчителя з виховання у підлітків емоційно-позитивного ставлення до навчання», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Захищений 1 кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи» на художньо-графічному факультеті.

Коло наукових інтересів: полікультурне виховання, компетентнісний підхід, екологічна культура, екокультурна компетентність.

Основні праці:

 1. Бартеньева И. А. Воспитание поликультурной личности в современном обществе / И. А. Бартеньева // European Applied Sciences.Germany, Strasbourg, 2013. 71. С. 8890.
 2. Barteneva I. A. Forming of ecological culture of students by increasing the efficiency of their self – dependent work / I. A. Barteneva // Modern tendencies in pedagogical education and scitnce of Ukraine and Israel : the way to sntegration. – Ариель, 2013. – 4. – С. 42–45.
 3. Бартенєва І. О. Проблема виховання у школярів почуттів у спадщині К. Д. Ушинського / І. О. Бартєнєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – [Спецвипуск : «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХ1 сторіччя»].– С. 21–27.
 4. Бартенєва І. О. Цілеспрямоване формування у випускників шкіл предметної компетентності як умова ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / І. О. Бартєнєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – [Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики]. – К., 2013. – Вип. 19 (29). – С.
 5. Бартенєва І. О. Інтегративна технологія формування екокультурної компетентності майбутніх учителів/ І. О. Бартєнєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2014.– С.
 6. Barteneva I. A. Tolerance as an indicator of childrens interethnic relations culture / I. A. Barteneva // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Israel : Ariel University, 2016. – № 7. – С. 10–14.
 7. Бартенєва І. О. Застосування проектної технології навчання в сучасних закладах освіти / І. О. Бартєнєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2016. – №5 (112). – С. 7–11.
 8. Barteneva I. A. Theoretical foundations of the personality-focused approach to teaching children / I. A. Barteneva // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 18–24.
 9. Бартенєва І. О. Психолого-педагогічний аспект формування інформаційної та пізнавальної потреб як складових мотиваційно-вольової, емоційної сфер підлітків / І. О. Бартєнєва // Modern Methodology of Science and Education. – Poland, Warsaw, 2017. – V. 2 – С. 18–23.

 


 

Галіцан Ольга Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 2004 році закінчила фізико-математичний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика».

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Формування педагогічної фасилітації у майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Є вченим секретарем наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи» на фізико-математичному факультеті.

Коло наукових інтересів: педагогічна фасилітація, технології проектного навчання в закладах вищої освіти, медіа освітнє середовище закладу вищої освіти.

Основні праці:

 1. Галіцан О. А. Теоретичні засади проблеми конструювання адаптивного полікультурного середовища педагогічного вишу в аспекті педагогічного супроводу адаптації іноземних студентів / О. А. Галіцан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – [Серія : Педагогіка і психологія]. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 144–148.
 2. Галіцан О. А.Особливості підготовки майбутніх учителів в умовах медіаосвітнього простору / О. А. Галіцан // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 11. – С. 9094.
 3. Галіцан О. А.Світоглядний контекст аксіологічної спрямованості вчителя / О. А. Галіцан // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 12. – С. 9094.
 4. Галіцан О. А.Особливості використання проектних технологій у підготовці майбутніх фахівців-освітян / О. А. Галіцан // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – № 1.С. 3439.
 5. Галіцан О. А.Сучасні аспекти застосування технології проектного навчання у вищих навчальних закладах / О. А. Галіцан // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. Одеса, 2014. – № 2.С. 5863.
 6. Halitsan O. A. European and integration transformation in higher education of Ukraine / A. R. Gоfmаn O. A. Halitsan // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way of integration. Odessa-Ariel, 2015. Issue 6. Р. 96–101.
 7. Галіцан О. А. Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу / О. А. Галіцан // Наука і освіта : зб. наук. пр. – Одеса, 2016. – № 10 (108). – С. 61–66.
 8. Halitsan O. A. Innovative pedagogical technologies in a modern high school: facilitation and vitagene pedagogical technologies of teaching and upbringing students / Z. N. Kurljand, O. A. Halitsan // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 130136
 9. Halitsan O. A. S. Experimental Programme of Future Teachers’ Pedagogical Facilitation in Terms of Higher Education / O. A. Halitsan, O. M. Foksha, A. S. Baliuk // Наука і освіта. – 2017. – №12. – 196–201.

 10. Галіцан О. А. Концепція мультиплікативності як акмеологічна координата професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі ВНЗ / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, О. А. Галіцан // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти : [монографія] / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 123–176.

 


 

Гурін Руслан Сергійович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1994 році закінчив фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика».

У 2005 році захистив дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування НІТ в навчальному процесі загальноосвітньої школи» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2011 році отримав учене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліну «Педагогіка» на факультетах фізичної культури і фізичної реабілітації.

Коло наукових інтересів: нові інформаційні технології в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Основні праці:

 1. Гурін Р. С. Дидактика в схемах і таблицях : [навчальний посібник] / Р. С. Гурін. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2013. – 130 с.
 2. Гурін Р. С. Ідеї педагогічної спадщини К. Д. Ушинського в навчальному курсі «Етнопедагогіка» / Р. С. Гурін // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – [Спецвипуск : «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХ1 сторіччя»]. – С. 114–119.
 3. Gurin R. S. Integrative approach to the formation of future teachersworld-view / R. S. Gurin // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, Israel, 2014. – № 5. – P. 130–138.
 4. Gurin R. S. Axiological approach to the formation of future teachers’ professional worldview / R. S. Gurin //Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way of integration. Odessa-Ariel, 2015. Issue 6 P. 112–118.
 5. Gurin R. S. Positive characteristics interrelation of prospective teachers I-concept / R. S. Gurin //Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Israel : Ariel University, 2016. – № 7. – P. 131–136.
 6. Гурін Р. С. Вплив самостійної роботи на розвиток професійних якостей майбутніх учителів/ Р. С. Гурін // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. P. 77–83.

 


 

 

Левіна Інна Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1993 році закінчила фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Математика та інформатика».

У 2001 році захистила дисертацію на тему «Професійна діяльність учителя з формування пізнавальної самостійності підлітків засобами моделювання» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Захищено 3 кандидати педагогічних наук.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Методика позанавчальної роботи» на факультеті іноземних мов.

Коло наукових інтересів: педагогічне моделювання, медіаосвіта, креативно-проектувальна компетентність майбутніх учителів.

Основні праці:

 1. Левіна І. А. Активизация познавательной деятельности подростков средствами моделирования : [навчально-методичний посібник] / І. А. Левіна. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського , 2013. – 110 с.
 2. Левіна І. А. До питання про проектування креативної педагогічної діяльності / І. А. Левіна // Modern tendencies in pedagogical education and scitnce of Ukraine and Israel : the way to sntegration. Ариель, 2013. –№ 4. – С. 231–233.
 3. Левина И. А. Активизация познавательной деятельности будущих учителей средствами мультимедиа / И. А. Левина // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – [Спецвипуск : «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХ1 сторіччя»].− С. 114–119.
 4. Levina I. A. Technology of Future Teachers’ Training for Execution of Creative Professional Activity Projecting / I. A. Levina // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel, Israel, 2014. – № 5. – P. 206-213
 5. Levina I. A. Pedagogical modeling as a means of professional skills formation of future teachers of natural mathematical cycle subjects / I. A. Levina // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way of integration. – Odessa–Ariel, 2015. – Issue 6. – P.204–209.
 6. Levina I. A. Creative competence of future teachers, its essence and structure / I. A. Levina //Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Israel : Ariel University, 2016. – № 7.P. 220225.
 7. Levina I. A. The model of future teachers’ project competence formation in the process of professional training / I. A. Levina // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 24–29.
 8. Левіна І. А. Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки / І. А. Левіна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 188. – С. 165–176.
 9. Levina I. A. Formation of the creative and projecting competence of future teachers’ of natural and mathematical cycle subjects in the course of professional training / I. A. Levina //Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P.263268.

 


 

 

Ноздрова Оксана Павлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1992 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання».

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6-7 річного віку» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – Теорія навчання. У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Є членом наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Методика виховної роботи в таборі» на факультеті музичної та хореографічної освіти.

Коло наукових інтересів: ігрові методи навчання, особистісно-орієнтований підхід.

Основні праці:

 1. Ноздрова О. П. Мультипликативная направленность игровых методов обучения в профессиональном становлении будущих учителей / О. П. Ноздрова // Модернизация образования:актуальне проблемы, поиски, решения : [монографія] / [под. ред. С.Д.Якушевой]. – Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2013. – С. 29–39.
 2. Ноздрова О. П. Психолого-методичні аспекти підготовки майбутніх вчителів початкових класів до розвитку інтелектуальної культури мислення молодших школярів / О. П. Ноздрова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. Одеса, 2013. № 1–2. С. 231–237.
 3. Ноздрова О. П.Ідеї К.Д.Ушинського щодо активізації навчально-виховного процесу в умовах особистісно-орієнтованого навчання / О. П. Ноздрова //Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – [Спецвипуск : «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХ1 сторіччя»]. – С. 170–178.
 4. Nozdrova O. P. Theoretical and methodological aspects of future primary school teachers’ training for the formation of younger students’ culture of thinking / O. P. Nozdrova // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, Israel, 2014. – № 5. – P. 270-278.
 5. Ноздрова О. П.Совершенствование методической подготовки студентов в сфере инклюзивного образования / О. П. Ноздрова // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, Israel, 2015. – Issue 6. – C.246–252.
 6. Ноздрова О. П. Методика викладання української мови в початкових класах : [навчальний посібник] / О. П. Ноздрова. – Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 180 с.
 7. Ноздрова О. П. Методика викладання математики в початкових класах : [навчальний посібник] / О. П. Ноздрова. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 180 с.
 8. Ноздрова О. П. Методика викладання в початковій школі («Дитяча література» та «Каліграфія») : [навчальний посібник] / О. П. Ноздрова.Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 174 с.
 9. Nozdrova O. P.Formation of professional competence of future teachers at higher educational institutions / O. P. Nozdrova // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Israel : Ariel University, 2016. – № 7. – Р. 254–262.
 10. Ноздрова О. П.Формування професійної компетентності та творчого потенціалу майбутнього вчителя за допомогою педагогічної практики в дитячих літніх оздоровчих таборах/ О. П. Ноздрова // Наука і освіта. – Одеса, 2016. – № 8/СХХХХІХ. – С. 117–122.
 11. Ноздрова О. П.Сутність і особливості управління Нерубайським навчально-виховним комплексом «школагімназія» в умовах реформування загальної середньої освіти (проект Концепції « Нова українська школа») / О. П. Ноздрова //иModern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 169–177.
 12. Ноздрова О. П. Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи / О. П. Ноздрова // Наука і освіта. – 2016 . – № 10/СХХХХХІ. – С. 167–173.

 


 

Яцій Олександр Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1977 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Історія».

У 1996 році захистив дисертацію на тему «Педагогічне стимулювання морального самовиховання майбутнього і вчителя» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01–загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

З 1997 р. по 2015 р. був відповідальним редактором спеціалізованого наукового видання «Наукового вісника ПНПУ ім. К. Д. Ушинського». З 2000 р по 2015 р. був відповідальним редактором міжнародного науково-практичного журналу «Виховання і культура». Ініціатор створення та головний редактор альманаху «Недільна школа» з 2012 року. Видано понад 30 книг з православної тематики, серед них «Одесский патерик», «Чудотворные иконы Божией Матери Одесской епархии», «Касперовская икона Божией Матери», «Храмы и монастыри Одессы. Путеводитель», «Православное воспитание и образование», «Чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница», упорядник православних церковних календарів (більше 20) та ін. Має кілька церковних нагород (у 2006 р Орден святого Володимира ІІ ступеня; в 2007 р Орден преподобного Нестора Літописця ІІ ступеня і ін.).

У 2009 р нагороджений грамотою МОН України за особистий внесок у справі навчання і виховання майбутніх учителів.

Починаючи з 2000 року є одним з провідних ініціаторів і організаторів ряду наукових і духовно-просвітницьких конференцій, семінарів, читань (І Міжнародної конференції «Християнські цінності в освіті" 2007 р. м. Одеса; І–Х регіональних Різдвяних читань 2008-2017 рр.; І–VII регіональних Великодніх читань 2010-2016 рр. та ін.).

Один із співзасновників Всеукраїнського фестивалю «Оксамитовий сезон - 2016». Автор понад 200 пісень.

Викладає дисципліни «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Методика виховної роботи» на історико-філософському відділенні.

Коло наукових інтересів: виховні технології, виховна робота зі студентською молоддю, духовне і моральне виховання майбутніх учителів.

Основні праці:

 1. Яций А. М. Педагогическая поддержка студентов в деятельности куратора / А. М. Яций // Материалы республ. научно-практ. коференции с международным участием, посвященной Году куратора в ПГУ им. Т. Г. Шевченко [«Актуальные вопросы организации деятельности куратора в вузе»], (18 декабря 2012 г.). – Тирасполь : Приднестровский ун-т, 2013. – С. 3–4.
 2. Яций О. М. К. Д. Ушинський і розвиток європейської теорії професійного самовдосконалення // О. М. Яцій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – [Спецвипуск : «Творча спадщина К. Д. Ушинського у вимірах освіти ХХ1 сторіччя»].− С. 224–229.
 3. Яций О. М. Мой Пушкин : [литературный календарь-хрестоматия] / А. М. Яцій. – Одесса : Надежда. – 368 с.
 4. Яций А. М. Мой Петр Лещенко : [хрестоматія] / А. М. Яцій.. – Одесса : Надежда. – 372 с.

 

 


 

ІІІ. Наукова робота

Кафедра проводить плідну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. На кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, з 2015 року зі спеціальності 015 Професійна освіта.

Під керівництвом викладачів кафедри проводяться конференції студентів та молодих науковців, учителів-практиків, за результатами яких випускаються щорічні наукові збірники:

«Модернізація освітнього процесу в сучасній школі» (з 2014 р.)

«Сучасні проблеми навчання і виховання» (з 2008 р.)

«Педагогічний альманах «Моє покликання – Вчитель»» (з 2009р.)

У 1950 році на кафедрі було засновано наукову школу Р. І. Хмелюк, у межах якої досліджувалися різні напрями підготовки вчителя національної школи. З 1998 року продовжувала втілювати в життя наукові ідеї та педагогічні заповіти фундатора педагогіки вищої школи її учениця і послідовник З. Н. Курлянд, як очолила кафедру педагогіки.

У межах наукової проблематики кафедри педагогіки «Інтегративні технології формування і розвитку особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців» (2010-2014 рр.) особливий інтерес становлять питання про формування позитивної Я-концепції вчителя, розвиток особистісних та професійно-значущих рис майбутніх учителів, досягнення доцільного оптимуму емоційності в професійно-педагогічній професійної мобільності, професійної усталеності, педагогічної фасилітації, інтелектуальної активності, професійно-ціннісних орієнтацій, творчого мислення, навичок пошуково-дослідницької діяльності, естетичного світогляду діяльності, проблема побудови креативного освітнього простору закладів освіти.

Відповідно до наукової теми розроблено й апробовано:

- класифікацію дидактичних ігор на підставі психічних процесів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності молодших школярів;

- структурно-функціональну модель підготовки вчителів образотворчого мистецтва до професійної діяльності в умовах культуро творчого середовища школи;

- методику застосування середовищного підходу у професійній діяльності вчителя образотворчого мистецтва;

- модель і методику підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів;

- методику підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування логічного мислення молодших школярів;

- методику організації роботи з молодими вчителями в умовах загальноосвітнього навчального закладу після закінчення вищого навчального закладу;

- технологію підготовки майбутніх учителів цього фаху до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи;

- теоретичні положення щодо організації професійного навчання й виховання інженерно-технічних кадрів, гуманітаризації їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

- структуру алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму;

- методику формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі;

- модель і методику організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін;

- педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

З 2015 року викладачі кафедри досліджують різні аспекти наукової теми «Мультиплікативна парадигма професійного становлення фахівців». Різноманітна проблематика в межах наукової теми постійно обговорюється на міжкафедральному науковому семінарі університету. За їх результатами співробітники кафедри виступають із доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікують статті в наукових та науково-методичних виданнях.

Наукові та науково-методичні праці співробітників педагогічного колективу свідчать про високий професійний рівень викладачів, сприяють удосконаленню навчальних курсів.

З 2009 року на кафедрі функціонує науковий семінар з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

 


 

ІV. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо. З метою систематизації навчального процесу підготовлено навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка» тощо.

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами (загальна кількість – 21 публікація).

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники:

 1. Педагогічні основи підготовки вчителя національної школи України : [монографія] / З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін. – Одеса, 2002. – 128 с.
 2. Виховна робота зі студентською молоддю : [навчальний посібник] З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін. [за заг. ред. Т. Ю. Осипової]. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с. (Гриф МОН України).
 3. Педагогіка вищої школи : :навчальний посібник] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк та ін.[3-е вид., допов. і перероб.]. – К. : «Знання», 2007. – 478 с. (Гриф МОН України)
 4. Педагогіка : [навчальний посібник] / З. Н. Курлянд, І. М. Богданова та ін [2-е видання, перероб. і доп.] Харків : Бурун Книга, 2009. 303 с. (Гриф МОН України)
 5. Теорія і методика професійної освіти : [навчальний посібник] / З. Н. Курлянд, Р. С. Гурін та ін.; За заг. ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390 с. (Гриф МОН України).
 6. Гурін Р. С. Дидактика в схемах і таблицях : [навчальний посібник] / Р. С. Гурін. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2013. – 130 с.
 7. Левіна І. А. Активизация познавательной деятельности подростков средствами моделирования : [навчально-методичний посібник] / І. А. Левіна. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського , 2013. – 110 с.
 8. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : [монографія] / Т. Ю. Осипова. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 412 с.
 9. Ноздрова О. П. Методика викладання української мови в початкових класах : [навчальний посібник] / О.П.Ноздрова. – Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 180 с.
 10. Ноздрова О. П. Методика викладання математики в початкових класах : [навчальний посібник] / О.П.Ноздрова. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 180 с.
 11. Ноздрова О. П. Методика викладання в початковій школі («Дитяча література» та «Каліграфія») : [навчальний посібник] / О.П.Ноздрова. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 174 с.

На базі змістового компонента робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

 


 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

Виховна робота зі студентським колективом. Викладачі проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою. Щороку проводиться КВК на фізико-математичному факультеті (З. Н. Курлянд, О. А. Галіцан), викладачі кафедри Т. Ю. Осипова, О. П. Ноздрова беруть участь у проведення Школи вожатих для студентів 2-3 курнсів усіх спеціальностей.

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією освітніх закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики. Зустрічі з учителями загальноосвітніх закладів.

Організація та проведення студентських конференцій, проблемних груп, участь у студентських олімпіадах з педагогіки, конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта.


 

VI. Контакти

Наша адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська. 26, аудиторія 58 (третій поверх)

Телефон кафедри: +38(048)732-51-05

 

 

 

© 2017 Університет Ушинського