Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Кафедра фізики

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

Анотації програм 2015-2016 н.р.

Анотації програм 2016-2017 н.р.

 

Загальні відомості

Як структурний підрозділ, кафедра фізики входить до складу фізико-математичного факультету університету з моменту утворення факультету в 1920 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму 014 «Середня освіта. Фізика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання.

Всі дисципліни на кафедрі викладаються на високому науковому та методичному рівні, оскільки фахівці мають достатній рівень для роботи в вищому навчальному закладі: всі викладачі, доценти та професора мають наукову ступінь кандидата чи доктора фізико-математичних або технічних наук. В даний час кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор О. Р. Гохман.

Для забезпечення належного рівня підготовки фахівців є необхідна матеріально-технічна база.

До складу кафедри входять 5 навчальних лабораторій та 1 науково-дослідна лабораторія. На базі кафедри проводяться чисельні науково-методичні семінари та конференції.

 Науково-педагогічний склад

Навчальний процес на кафедрі фізики забезпечують 10 науково-педагогічних працівників: 3 доктори та 7 кандидатів наук в тому числі 4 професора, 5 доцентів. Наукове та навчально-методичне забезпечення ґрунтується на власних розробках високого рівня якості. У повному обсязі розроблено навчальні й робочі плани, програми вивчення навчальних дисциплін, методичні матеріали, що забезпечують навчальний процес і підготовку фахівців зі спеціальності 014 «Середня освіта. Фізика».

 

Гохман Олександр Рафаїлович

Завідувач кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, професор по кафедрі фізики

У 1978 році з відзнакою закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «теоретична фізика».

У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Ймовірнісний метод дослідження властивостей текстурованих полікристалів» за спеціальністю 01.04.13 «фізика металів» у Київському національному університеті.

Викладає дисципліни: загальна фізика, математичні методи фізики, чисельні методи у сучасній фізиці, малокутове розсіювання рентгенівських променів, методологія наукових досліджень. У квітні, травні 2017-2019 років викладав дисципліни: використання прямих та обернених полюсних фігур та функцій розподілу кристалів за оріентацією у фізиці твердого тіла, базові принципи розробки та методи дослідження сплавів з високою ентропією, дослідження мікроструктури сталей методом малокутового розсіювання нейтронів та рентгенівських променів для магістрантів та аспірантів Харбінського інженерного університету (КНР). 

Лауреат у номінації «Кращий учений ХХ століття» згідно з рішенням IBC Awards у 2002 році.

«Відмінник освіти України» (наказ №160 від 13 травня 2010р., посвідчення №87415).

Опублікував більше 130 наукових робіт та 2  патенти.

Наукові інтереси: текстурний аналіз, фізика опромінюваних матеріалів.

 

Брюханов Аркадій Олексійович

Професор кафедри фізики, доктор технічних наук, професор.

Освіта: фізичний факультет Одеського національного університету імені І .І. Мечникова.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Методы текстурного анализа в технологии титановых сплавов» захистив у Московському інституті сталі і сплавів у 1989 р.

Викладає дисципліни: загальна фізика, основи теоретичної фізики, теоретична механіка, спецкурси з фізики твердого тіла. У жовтні 2014-2018 років викладав дисципліну: актуальні проблеми текстурного аналізу для студентів та аспірантів університета м. Ханнофер, (Німеччина).

Наукові інтереси:  Розробка технології отримання текстурно-зміцнених листових напівфабрикатів гексагональних металів і сплавів і виробів з них.

Зв'язок рівня мікро пошкодження кубічних полікристалів з анізотропією їх макро властивостей після пластичної деформації та термомеханічної обробки.

Голованов Вячеслав Володимирович

Профессор кафедри фізики.

Закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова зі спеціальності фізика напівпровідників та діелектриків.

Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Тема дисертації «Характеризация полупроводниковых поверхностно- активных веществ SnxWyOz, CdxS(Se)l-x, In2O3; Одеський держ. ун-т імені І. І. Мечникова. - Одеса., 1998 рік.

Викладає такі дисципліни: Квантова хімія твердого тіла, Фізика наноприладів та наноматеріалів, Фізика квантового комп’ютера. У червні 2017 року викладав курс лекцій з теми модіфікація енергетичних рівней у квантових точках для студентів та аспірантів університету м. Брієш (Італія), у березні 2018 року - з теми аналіз теоретичних проблем гетерогенного аналізу на поверхні для студентів та аспірантів університету університету м. Тампере (Фінляндія).

Професор В. Голованов – Фулбрайтівський професор, з 25-річним досвідом наукових досліджень в галузі хімічних і біологічних наносенсорів. Лауреат премії Марії Кюрі, має нагороди Академій США, Німеччини, Італії, Фінляндії. Опублікував більше180 наукових робіт, 5 патентів.

Клубіс Яков Давидович

Професор кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського в 1959 р. зі спеціальності «Фізика, основи виробництва», присвоєна кваліфікація «учитель фізики та основ виробництва».

Кандидатську дисертацію «Релаксация излучающей системы тождественных центров» зі спеціальності 01.04.02 теоретична фізика захистив у 1979 р. у м. Київ.

Викладає теоретичну фізику.

Науковий напрямок: квантова електродинаміка, квантова електроніка, фізична кінетика.

 

Шкатуляк Наталія Михайлівна

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, приват-професор.

В 1978 р. закінчила Одеський державний педагогічний інституті імені К. Д. Ушинського. Спеціальність – «Фізика».

Кандидатська дисертація «Влияние неоднородности текстуры на анизотропию физико-механических свойств некоторых металлов и сплавов с кубической решеткой» (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла) була захищена в 1990 р. в Ленінградському державному технічному університеті.

Викладає дисципліни: загальна фізика, теоретична фізика, охорона праці.

Область наукових інтересів: Нові речовини та матеріали, текстура, фрактальна природа анізотропії фізичних властивостей кристалічних тіл.

Має понад 145 публікацій в галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства.

Тадеуш Ольга Харлампіївна

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент, приват-професор.

Закінчила фізичний факультет ОДУ імені І. І. Мечникова, 1967 р.

В 1975 р. захистила дисертацію «Отримання і дослідження кристалічної та електронної структури тонких плівок карбідів групи заліза».

Викладає дисципліни: загальнп фізика, теоретична механіка, спецкурси.

Наукові інтереси:

Дослідження електронної будови карбідів металів групи заліза, оксидів LnVO4, синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз / брукіт.

Чепок Олег Леонідович

Доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук, приват-професор.

Закінчив ОДУ імені І. І.  Мечникова зі спеціальності фізика напівпрвідників та діелектриків.

Дисертацію зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого діла під назвою «Исследование электрофизических свойств тонких пленок силицидов хрома, конденсированных на подогретые керамические положки», захистив у1972 р. в  Інституті проблем матеріалознавства АН УССР, м. Київ.

Викладає дисципліни: загальна фізика, електротехніка.

 

Совкова Тетяна Сократівна

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського в 1975, спеціальність «Фізика та електротехніка», Присвоєно кваліфікація «вчитель фізики середньої школи з додатковою спеціальністю електротехніка».

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Фізичні закономірності текстуроутворення та розвиток анізотропії властивостей при деформації сплавів на основі титану» в Інституті проблем матеріалознавства АН УССР

Викладає дисципліни: загальна фізика, рентгено-структурний аналіз, методика навчання фізики у ВНЗ, історія фізики.

Жуковський Вадим Кирилович

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук.

У 1998 р здобув вищу освіту в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «математика, фізика».

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив напружено-деформованого стану на термопружні деформації текстурованих полікристалічних матеріалів» в Одеському національному політехнічному університеті.

На кафедрі фізики викладає дисципліни: мікроелектроніка та робототехніка, астрономія, фізика твердого тіла, астрономія.

Має понад сорок публікацій в галузі фізики твердого тіла, матеріалознавства, оптики, геофізики.

Наукові інтереси: спекл-інтерферометрія, неруйнівні методи контролю властивостей твердих тіл.

Волчок Наталія Аркадіївна

Асистент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського зі спеціальності «фізика».

Дисертацію на тему «Кількісні характеристики текстури і анізотропія пружних властивостей деформованих α-твердих розчинів на основі титану» зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла захистила у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К .Д. Ушинського» у 2011 році.

Веде дисципліни: теоретична механіка, оптика.

Наукові інтереси: Представлення текстур за допомогою інтегральних характеристик текстури (ІХТ), що дозволяють оцінити тензорну розмірність властивостей матеріалу для подальшого розрахунку його анізотропії.

Ткачук Ольга Степанівна

Провідний фахівець лабораторії рентгено-структурного аналізу та лабораторії оптики і атомної фізик. (ауд.№45).

Закінчила Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського в 1969р. Спеціальність: фізика, технічна механіка.

Кваліфікація: учитель фізики, технічної механіки середньої школи. Диплом Ч №657085

 

Кирилюк Юлія Гаврилівна

 

Провідний фахівець лабораторії електротехніки.

Закінчила Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського у 1964р. Спеціальність: фізика, основи виробництва.

Кваліфікація: учитель фізики і основ виробництва середньої школи.

 

 

Навчальна робота: 

 1. Загальна фізика
 2. Теоретична фізика
 3. Теоретична механіка
 4. Фізика твердого тіла
 5. Астрономія і методика навчання астрономії у ВНЗ
 6. Електротехніка
 7. Вступ до спеціальності фізика
 8. Вибрані глави квантової фізики
 9. Експериментальні методи дослідження у геофізиці
 10. Астрофізика і астродинаміка
 11. Основи наукових досліджень
 12. Математичні методи фізики
 13. Основи наукових комунікацій іноземною мовою
 14. Молекулярна квантова механіка
 15. Чисельні методи у сучасній фізиці
 16. Рентгеноструктурний аналіз
 17. Мікроелектроніка і робототехніка
 18. Переддипломна практика
 19. Виробнича практика з фізики у ВНЗ
 20. Сучасні інформаційні технології в науці і освіті
 21. Педагогічні технології у навчанні фізики
 22. Малокутове розсіювання рентгенівських променів

 

 

 

Методична робота

Кафедра фізики здійснює методичну роботу за такими напрямами:

-   перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

-   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців;

-   удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

-   вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

-   організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

-   аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль­нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

         З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри організують методичні семінари, виробничі наради, науково-практичні конференції.

         Результати методичної роботи викладачів кафедри висвітлені у таких публікаціях:

 1. Брюханов А. О. Електронна теорія будови речовини», - Одеса: Друк, 2007;
 2. Клубіс Я. Д., Н. М. Шкатуляк «Збірник задач з електродинаміки», - Одеса: Фенікс, 2010;
 3. Alexander W. Chizhik, Zinaida N. Kurlyand, Aleksandr R. Gokhman, T. Koval, Comparative Analyses of Pedagogical Support of Pre-service Teachers’ Professional Development in Ukraine and USA. – Conference book, Ethos of the Academe, Standing the Test of Time, Ariel University in Ariel, Israel, in September 2013, p. 133-140.
 4. Клубіс Я. Д., Н. М. Шкатуляк «Обов’язковий мінімум з квантової механіки», – Одеса: Фенікс, 2014.
 5. Aleksandr R. Gokhman, V. K. Gukovskij, Yu. Ribakov, Training course “Experimental methods of geophysics” for students of natural science – The 10th International Conference on Quality, Mobility, and Globalization in Higher Education – A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching September 7-9, 2015, Ariel University.

 

 

Наукова робота:

Тема наукової роботи кафедра фізики: «Мультимасштабне моделювання процесу пластичної деформації текстурованих полікристалів». Мета роботи: дослідження впливу пластичної деформації на мікро-, мезо- та макроструктуру та прогнозування фізико-механічних властивостей текстурованих полікристалічних матеріалів.

Кафедра фізики забезпечує підготовку магістрантів з ухилом у фізику твердого тіла. Для цього використовується науково-дослідна рентгеноспектральна лабораторія. Читаються спецкурси, проводяться практичні та лабораторні заняття з основ рентгеноструктурного аналізу, теорії твердого тіла, математичних методів описання структури та властивостей кристалічних тіл та ін.

Багато магістрантів стають аспірантами кафедри, продовжуючи наукові дослідження у кандидатських дисертаціях, чимало з них запрошуються для роботи в Німеччину, Голландію. Викладачі кафедри щорічно беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах міжнародного рівня, що проводяться провідними науковими центрами України, Європи, країнами Азії та Америки.

Викладачі кафедри є авторами великої кількості наукових публікацій, серед яких:

 1. Альперин М. М. Клубис Я. Д., Хижняк А. И. Введение в физику двухуровневых систем - Киев : Наук. думка, 1987. – 219 с.

 2.  A. Gokhman, N. Kushnirenko, In Book: “Radiation Synthesis of Materials and Compounds” (2013) p. 29-42, CRP Press – 592 p., Mexico.

 3. V. Golovanov, V. Golovanova, M. Kuismaand T. T. Rantala, Electronspin resonance parameters of cation vacancies in tin dioxide doped with fluorine and hydrogen, Journal of Applied Physics, 114 (2013) 143907.

 4. Шкатуляк Н М. Фрактальность, текстура и разрушение деформированных металлов, LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrücken, Germany, 2013. (Наукова монографія)

 5. A. Gokhman, S. Pesko, V. Slugen, Cluster dynamics study of damage accumulation in helium-implanted Fe–2.5at%Cr alloy // Radiation Effects and Defects in Solids 170 (2015) 130-137.

 6.  A. Gokhman, S. Pesko, V. Slugen, Simulation of nanostructure evolution under helium implantation in Fe–(2.5–12.5)at% Cr alloys at a temperature of 343 K // Radiation Effects and Defects in Solids 170 (2015) 745-757.

 7. M. Ivanovskaya, E  Ovodok, V. Golovanov, The nature of paramagnetic defects in tin (IV) oxide, Chemical Physics, 457 (2015) 98-105.

 8. V. Slugen, A. Gokhman, S. Pesko, S. Sojak, F. Bergner, JRQ and JPA irradiated and annealed reactor pressure vessel steels studied by positron annihilation // Radiation Effects and Defects in Solids 171 (2016) 231-241.

 9. V. Golovanov, V. Golovanova, T. Rantala, Thermal desorption of molecular oxygen from SnO2 (110) surface: Insights from first-principles calculations, Journal of Chemical Physics in Solids, 89 (2016) 15-22.

   

 10. N. Shkatulyak, E.  Savchuk, V. Usov, Anisotropic damage of low-alloy steel plates under uniaxial tension after alternating bending // American Journal of Mechanical and Industrial Engineering. – 2016. – No. 1(2). – P. 10-14. DOI: 10.11648/j.ajmie.20160102.11

 11. N. Shkatulyak, and al., Effect of the Strain Kind on the Texture and Microstructure of Low-Alloyed Steel // International Journal of Metals, 2016,
 12. N. Shkatulyak, E. Dragomeretskaya, V. Usov, Anisotropy of coercive force of single crystals and sheets of silicon iron with different texture // International Journal of Electromagnetics (IJEL), Vol. 1, No.1, 2015, http://airccse.com/ijel/papers/1115ijel01.pdf
 13. N. Shkatulyak, Effect of twist extrusion and subsequent Rolling on the texture and microstructure of aluminium alloy // International Journal of Advances in Materials Science and Engineering, 2014, Vol. 3, No. 1, pp. 15-25, http://wireilla.com/engg/ijamse/papers/3114ijamse02.pdf
 14. A. GokhmanM. CaturlaF. Bergner, Damage accumulation in pure iron and high concentrated Fe-12.5at%Cr alloy: comparison between Object kinetic Monte Carlo and cluster dynamics // Radiation and Defects in Solid, 169 (2014) 185-193.

 15. N. Shkatulyak, Effect of Stacking Fault Energy on the Mechanism of Texture Formation during Alternating Bending of FCC Metals and Alloys // International Journal of Nonferrous Metallurgy, 2013, 2, 35-40, http://www.scirp.org/journal/ijnm

 

 

Організаційна робота

Викладачами кафедри активно здійснюється організаційна робота за наступними напрямами:

 • планування роботи та проведення науково-методичних семінарів і конференцій для студентів та викладачів;
 • проведення профорієнтаційної роботи
 • виконання обов’язків куратора навчальних груп;

Викладач - куратор

Група

Доц. Шкатуляк Н. М.

1 курс спеціаліст «фізика», 1 курс магістр «фізика» 

Доц. Совкова Т. С. 

2 курс спеціальність «фізика-математика» 

Асистент Волчок Н. А. 

3 курс спеціальність «фізика-англійська мова»

 

 

Контакти

 

Кафедра знаходиться за адресою:

 м. Одеса, вулиця Старопортофранківська, 26,

другий поверх навчального корпусу, аудиторія 48.

тел. кафедри

048 733 09 77

Поштова адреса:  

м. Одеса, вулиця Старопортофранківська 26, кафедра фізики

Електронна адреса кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. фахівець вищої категорії Ткачук Ольга Степанівна

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського