Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти


 

Загальні відомості

Кафедра дефектології та фізичної реабілітації є структурним підрозділом медичного факультету Університету Ушинського. Вона почала свою діяльність в 1982 році,  як кафедра біологічних основ фізичного виховання. Першим завідувачем кафедри був Сермеєв Борис Васильович - доктор біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, до того завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Ніжегородського педагогічного інституту, вихованець заслуженого діяча науки, доктора педагогічних наук, професора Миколи Георгійовича Озоліна. Глибокі професійні якості дозволили Борису Васильовичу організувати навчально-методичну та наукову роботу на високому рівні. В результаті була створена наукова школа, яка охопила своєю діяльністю не тільки різні міста, а й країни. Під керівництвом Сермеєва Б. В. було захищено понад 80 кандидатських і докторських дисертацій.

Українська Академія наук національного прогресу обрала Сермеєва Б. В. членом-кореспондентом за фахом «Фізичне виховання і спорт», а його педагогічний талант було відзначено нагородами «Відмінник освіти РРФСР» і «Відмінник народної освіти СРСР».

На кафедрі в різний час працювали і продовжують роботу к.п.н., професор Шеремет Б.Г., доктор пед. наук, професор Форостян О.І., професор Курилова В.І., доктор соц. наук проф. Кіссе А.І., виконуючий обов'язки професора Висковатов Ю.І., доцент Жарков В.Г., к.п.н., доцент Сермеєва А.Р., к.п.н., доцент Начінова О.В., к.п.н., доцент Ковиліна В.Г. к.п.н., доцент Литовченко О.В., к.п.н. доцент Лещій Н.П., к.п.н., доцент Бойко В.В. (Автор 6 монографій, одна з яких видана іноземною мовою), виконуючий обов'язки доцента к.п.н. Коломійченко О.Ю., старший викладач, к.п.н. Мога Н.Д., к.п.н. Остапенко Н.А., кандидат психологічних наук Соколова Г.Б., к.п.н., доц.. Притиковська С.Д., к.п.н. Галущенко В.І., доцент Тодоров П.І., старший викладач Богатенко П.К., ст.викладач Вишньов В.В., викладачі Маматова З.Р., Довгаль В.В., Рулик Л.І.

Першочерговим завданням колективу кафедри стала організація освітнього процесу, підготовка та видання методичних рекомендацій, встановлення контактів з навчальними базами.

З 1993 року між кафедрою дефектології та фізичної реабілітації та спеціальними освітніми закладами міста Одеси були укладені угоди про науково-практичне співробітництво. Спільна діяльність фахівців полягала в розробці та експериментальній перевірці нових педагогічних технологій з корекції психофізичних відхилень у розвитку дітей засобами фізичної культури, спільного забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців для спеціальних установ України.

Слід зазначити, що вперше в колишньому СРСР була відкрита спеціальність «Фізичне виховання в спеціальних дитячих закладах», де готувалися методисти для роботи в спеціальних школах з дітьми, які мають різні ступені порушення зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуальної діяльності.

Сферою наукових інтересів кафедри були питання фізичного виховання та реабілітації дітей з вадами інтелектуального розвитку, паралельно досліджувалися проблеми фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл, вивчалися можливості використання технічних засобів у спортивно-педагогічної діяльності.

У 1992р. за ініціативою Сермеєва Б. В. в Одеському педагогічному інституті була відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.03 - корекційна педагогіка. Членами ради також були професор Шеремет Б. Г. і доцент Начинова О. В. Відкриття спецради свідчило про визнання наукової школи професора Сермеєва Б. В., про важливість та актуальність наукових досліджень, проведених кафедрою під його керівництвом.

У 1985 році в Одесі відбулася перша Всесоюзна (згодом перетворилася на міжнародну) конференція «Фізична культура і спорт інвалідів», яка була організована і проведена професорсько-викладацьким складом кафедри. У ній взяли участь фахівці не лише з України, Молдови, Узбекистану, а й науковці та практики з далекого зарубіжжя. 

З 1993 року на факультеті фізичного виховання готувалися фахівці-логопеди за денною та заочною формами навчання.

З 1997 року кафедрою дефектології та фізичної реабілітації керував кандидат педагогічних наук, професор Шеремет Б. Г. Будучі учнем Сермеєва Б. В., Борис Григорович гідно продовжує розпочату ним справу: підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізичного виховання та спеціальної педагогіки; наукових кадрів, здійснює науково-дослідницьку діяльність у галузі фізичного виховання дітей з вадами розвитку. З 2016 року кафедру очолює учениця професора Сермеєва Б. В., доктор педагогічних наук, професор Форостян Ольга Іванівна.


 

Науково-педагогічний склад

 Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 осіб, з них 1 доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою – Форостян О.І.; 1 доктор психологічних наук, доцент – Соколова Г.Б.; 1 кандидат наук, професор – Шеремет Б.Г.; 4 кандидати педагогічних наук, доценти – Начинова О.В., Лещій Н.П., Галущенко В.І., Коломійченко О.Ю.; 1 кандидат медичних наук, доцент - Арнаутова Л.В; 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Тодоров П.І.; викладач – Маматова З.Р.; 1 старший лаборант - Лук′янова О.В.; 1 доцент кафедри за сумісництвом - кандидат педагогічних наук, доцент Притиковська С.Д.

Завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації доктор педагогічних наук, професор Форостян Ольга Іванівна

Завідувач кафедри.

Форостян Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор. Закінчила факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського у 1993 році. З 1993 року працювала викладачем кафедри спорту. У 1997 році вступила до аспірантури, яку закінчила у 2000 році за фахом 13.00.03 (корекційна педагогіка). У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на темою «Розвиток точності рухів у глухих школярів» У 2005 році отримала звання доцента кафедри спорту. З 2006 по 2009 роки навчалась у докторантурі. У 2012 році захистила докторську дисертацію з теми «Теорія і практика фізичного виховання дітей з сенсорними порушеннями в українській дефектології (ХХ ст.)». За спеціальністю 13.00.03 (корекційна педагогіка). У 2015 році отримала звання професора кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін. 

З 2017 року очолює кафедру дефектології та фізичної реабілітації.

Є автором понад 50 фахових статей, 25 наукових статей та тез конференцій, 1 монографії, 1 навчального посібника з грифом МОН України у співавторстві, понад 10 навчальних програм з грифом МОН України у співавторстві.

Викладає наступні дисципліни: «Методика викладання корекційної педагогіки у вищому навчальному закладі», «Корекційна педагогіка», «Новітні методики викладання ФВ в СНЗ», «Фізична реабілітація в СНЗ, КРС, СПЗ», «Теорія та методика викладання легкої атлетики».

Здійснює керівництво науковими пошуками аспірантів та магістрів.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

 

Соколова Ганна Борисівна

Доктор психологічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації

 

У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.

У 2006 році з відзнакою закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда.

Навчалася в аспірантурі Одеського державного університету імені  І. І. Мечникова за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія.

У 2011 році, захистивши в спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І. І. Мечникова дисертацію на тему «Розвиток лексико-семантичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку», здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. 

У 2019 році в спеціалізованій вченій раді Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія на тему «Теоретико-методичні засади психологічного супроводу школярів із синдромом Дауна».

Викладає дисципліни: «Спеціальна психологія», «Психопатологія», «Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні навчальні заклади», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», «Методика корекційної роботи з дітьми з комплексними порушеннями».  

Є автором понад 70 наукових праць, серед яких статі, 2 монографії, підручник з математики для 5 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку) та навчальні програми з предмету «Фізична культура» для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку (у співавторстві). 

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, що стосуються актуальних проблем спеціальної психології та  педагогіки. 

Є учасником майстер-класів з проблематики впровадження інклюзивної освіти в Україні та науково-практичних семінарів, що висвітлюють питання навчання, виховання та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Плідно працює у науково-організаційному напрямку: здійснює кураторство академічної групи, керує виконанням кваліфікаційних робіт магістрів та педагогічною практикою здобувачів освіти спеціальності  016 Спеціальна освіта.

З 2002 року консультує дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків у складі Одеської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

Бере участь у роботі курсів з підвищення кваліфікації працівників спеціальних та інклюзивних закладів Одеської області.

Має кваліфікаційну категорію: «Практичний психолог вищої  категорії» та звання «Психолог-методист».

Нагороджена почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі регіону та грамотою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів за високі професійні досягнення та вагомий внесок у розвиток психологічної служби Одеської області.

Шеремет Борис Григорович

Кандидат педагогічних наук, професор

 

Випускник Одеського педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського. 

У 1989 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Методика розвитку точності рухів у сліпих школярів із застосуванням контролю і самоконтролю», здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Викладає наступні дисципліни: «Оздоровча фізична культура», «Педагогічні дослідження», «Спортивна метрологія».

Нагороджений Міністерством освіти та науки України знаком «Відмінник освіти» та знаком «Петро Могила», Почесною грамотою за досягнуті успіхи у справі навчання та виховання, а також Почесною грамотою МОН України, Комітету з фізичного виховання та спорту за сумлінну роботу в галузі освіти, вагомий внесок в розвиток фізичного виховання. 

Редактор наукового збірника «Проблеми реабілітації». 

Є автором 130 науково-методичних робіт, серед яких 6 навчальних посібників та 20 навчальних програм з фізичної культури для спеціальних дитячих закладів. Під його керівництвом підготовлено та захищено 14 кандидатських дисертацій.

Здійснює керівництво науковими пошуками аспірантів та магістрів. 

Коломійченко Олег Юрійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації

 

У 1999 році закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет імені         К.Д. Ушинського за спеціальністю «Фізична культура та дефектологія»,  здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури основної і старшої школи, логопеда.

Захистивши кандидатську дисертацію на тему «Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів», здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Викладає дисципліни: «Фізична реабілітація», «Фізична реабілітація в СНЗ», «Сучасні оздоровчі системи у ФК».

Є автором понад 19 наукових статей. 

Арнаутова Лариса Валентинівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації

 

У 1979 році закінчила Одеський медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію лікар.

Захистивши кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-гістологічне дослідження репаративної регенерації рогівки ока при травматичному та хімічному пошкодженні», здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 03.00.11 – цитологія, гістологія.

Викладає дисципліни: «Патологія з основами медичної генетики», «Мовленнєві і сенсорні системи», «Невропатологія і неврологічні основи логопедії», «Гігієна». 

Є автором понад 40 наукових статтєй і тез, серед яких методичні рекомендації, навчальний посібник, є співавтором практикуму і підручника англійською мовою. 

Лещій Наталія Петрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1999 році з відзнакою закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Фізична культура і дефектологія» та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури, логопеда. На кафедрі дефектології та фізичної реабілітації працює з 1999 року. У 2004 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Викладає дисципліни: « Теорія та спеціальна методика виховання дітей з порушеннями розвитку», «Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку», «Методика підготовки вчителя початкової школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення», «Технічні засоби навчання у спеціальних навчальних закладах», «Профорієнтація і профвідбір».

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Начинова Олена Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1977 році закінчила факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського з відзнакою і почала трудову діяльність у школі. З 1979 року працє викладачем на факультеті фізичного виховання ОДПІ ім. К. Д. Ушинського. Після завершення аспірантури у 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – Спеціальна педагогіка у Науково-дослідному інституті дефектології АПН СРСР (м. Москва) по темі: «Коррекция отклонений в развитии основных движений у слабовидящих школьников средствами физического воспитания (I-IY) классы». У 1994 році одержала звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Викладає дисципліни: «Корекційна педагогіка», «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта», «Методика фізичного виховання в СНЗ», «Основи інклюзивної освіти», «Основи дефектології».

Є автором понад 50 наукових  праць, серед них методичні роботи, як одноосібні так і в колективі авторів.

Маматова Зульфія Раїсівна

Викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації

 

Закінчила у 1998 році Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Фізичне виховання і фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі» та здобула кваліфікацію «Вчитель фізичного виховання, методист з фізичного виховання в спеціальних дитячих закладах освіти».

В університеті працює з 2005 року. В 2006 року зарахована на посаду викладача кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

У 2009 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

Викладає наступні дисципліни: "Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення (діти з особливими потребами)", "Клінічні основи осіб з вадами", "Організація та методика оздоровчої фізичної культури".

Є автором понад 40 наукових праць, серед них 8 навчальних програм з фізичної культури для учнів з особливими освітніми потребами.

Продовжує роботу над дисертаційним дослідженням за темою «Особливості формування рухової сфери у дітей із затримкою психічного розвитку». 

Є членом редакційної колегії наукового збірника «Проблеми реабілітації».

Галущенко Вікторія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1995 році закінчила Український державний університет імені М.П. Драгоманова у м. Києві, спеціальність: вчитель-логопед дошкільних та шкільних закладів, вчитель початкових класів шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ).

З 1999 р. працювацює на кафедрі дефектології та фізичної реабілітації у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Особливості формування просодичного компоненту мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії».

Викладає дисципліни: «Виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення», «Логоритміка з методикою викладання», «Логопедичні технології», «Ігри в логопедичній роботі з дітьми».

Тодоров Петро Іванович

Доцент, заслужений працівник фізичної культури і спорту України

 

У 1980 році виконав норматив майстру спорту з греко-римської боротьби в складі збірної команди ДСО «Спартак» на змаганнях Чемпіонату України. У 2003 році став бронзовим призером (ІІ місце) Чемпіонату Світу серед ветеранів, у 2008 році отримав звання тренера вищої категорії з греко-римської боротьби.

З 2004 року працює в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського на посаді викладача спортивної боротьби кафедри дефектології та фізичної реабілітації. Протягом багатьох років проводив велику спортивно-масову роботу серед студентської молоді. Його вихованці беруть активну участь у спортивному житті міста та області, у різноманітних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Команда університету з вільної та греко-римської боротьби протягом багатьох років перемагала у змаганнях обласних студентських іграх та у змаганнях літньої Універсіади України.

У 2013 році присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України». 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Притиковська Світлана Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1997 році закінчила Слов’янський педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда шкільних та дошкільних закладів. 

Захистивши кандидатську дисертацію на тему «Формування координації рухів як засіб корекції мовленнєвих порушень у старших дошкільників», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Викладає дисципліни: «Логопедія», «Логопедичні технології та практикуми», «Логопедія з методикою викладання у ВНЗ».

Є автором 25 наукових статей, учасником 8 науково-практичних конференцій.

Займається підготовкою студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді по спеціальності «Корекційне виховання (по нозологіям)» (з міжнародною участю). Студенти за її науковим керівництвом неодноразово ставали призерами олімпіад.


 

Навчальна робота

Робочі програми

Вибіркові дисципліни

Розклад занять

Наразі кафедра забезпечує підготовку здобувачів за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізичне виховання); 016 Спеціальна освіта.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Вступ до спеціальності (Спеціальна освіта)», «Спеціальна психологія», «Основи патології з генетикою», «Корекційна педагогіка», «Трудове навчання», «Психопатологія», «Логопедія та логоритміка з методикою», «Спеціальна психологія», «Основи наукових досліджень», «Мовленнєві та сенсорні системи», «Клінічні основи осіб з порушеннями мовлення», «Психолого-педагогічна діагностика та відбір в спеціальні заклади», «Неврологічні основи осіб з порушеннями мовлення», «Технічні засоби навчання в спеціальному навчальному закладі», «Виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку», «Гігієна», «Рухливі ігри в спеціальному навчальному закладі», «Основи інклюзивної педагогіки та інтегрованого навчання», «Фізична реабілітація», «Виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення та спец. методика», «Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення», «Ігри в логопедичній роботі», «Спортивна метрологія», «Основи наукових досліджень», «Спеціальна психологія», «Методика викладання ФВ в СНЗ», «Загальна гігієна та гігієна ФВ», «Корекційна педагогіка та МВР в СНЗ», «Основи патології, мовленнєві та сенсорні системи, клінічні основи осіб з вадами», «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Фізична реабілітація», «Фізична реабілітація в СНЗ».

Дисципліни для студентів ОС «Магістр»: «Методологія і методи психолого-педагогічних досліджень», «Методика викладання корекційної педагогіки у вищому навчальному закладі», «Логопедичні технології та практикуми», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», «Методика підготовки вчителя початкової школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення», «Логопедія з методикою викладання у ВНЗ», «Методика корекційної роботи з дітьми з комплексними порушеннями», «Методика організації корекційно-оздоровчої роботи в загальноосвітній школі», «Фізична реабілітація в СНЗ, КРС, СПЗ», «Новітні методики викладання ФВ в СНЗ», «Методика МРВ в СНЗ», «Сучасні оздоровчі системи у ФК».

На кафедрі викладачі виконують навчальне навантаження згідно з вимогами МОН України, проводять лекційні та практичні заняття, керують курсовими, магістерськими роботами та педагогічною практикою студентів. Здійснююють рецензування курсових, магістерських, дисертаційних робіт.


 

Методична робота

Викладачі кафедри розробляють робочі програми з навчальних дисциплін зазначених вище ОПП спеціальностей та комплексне інтегративне навчально-методичного забезпечення до них.

Розроблені програми і тестові завдання до іспитів на здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра з ОПП "Спеціальна освіта".


 

Наукова робота

Кафедра виконує науково-дослідну роботу з теми «Психолого-педагогічний супровід в корекційно-реабілітаційної роботі дітей з особливими освітніми потребами».

Основні положення й результати досліджень доповідалися: на науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації», Одеса, 2018; на Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній конференції «Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи» 2018 року, м. Херсон; на Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентнісного підходу» у м. Києві, 2018.


 

Організаційна робота

Викладачі кафедри активно займаються освітньо-просвітницькою, профорієнтаційною та рекламно-інформаційною діяльністю під час конференцій, постійних зустрічей з учнями та керівниками закладів освіти, науковцями зі спеціальної освіти.


 

Контакти

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4.

Кафедра дефектології та фізичної реабілітації. Телефон: +38-048-705-46-68

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського