Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Загальні відомості

Участь у проєктах

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Навчальна робота

Організаційна робота

Виховна робота

Профорієнтаційна робота

Контакти

Анотації програм 2016-2017 н.р.


Регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери


Програма фахового вступного випробування для вступників на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Презентація спеціальності 073 Менеджмент (освітня програма "Управління закладом освіти")

Презентація спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"


Загальні відомості

 

Історія кафедри починається з 2006 р. під назвою кафедри загальних дисциплін та управління освітніми закладами. У 2009 році рішенням Вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» її було реорганізовано в кафедру управління освітніми закладами та державної служби. У 2018 році – в кафедру освітнього менеджменту та публічного управління.

Перший завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор Світлана Костянтинівна Хаджирадєва.

Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, професор Олег Олександрович Долженков.

Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління є випусковою за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврат) та 073 «Менеджмент» (магістратура). Кафедра є структурним підрозділом соціально-гуманітарного факультету, забезпечує підготовку х фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема керівних кадрів у галузі освіти.

Головний результат роботи кафедри – це висококваліфіковані випускники, які очолюють структурні підрозділи державних органів та органів управління освітою. Щорічно кафедра освітнього менеджменту та публічного управління випускає близько 75 магістрів денної та заочної форм навчання. Ми пишаємося своїми випускниками, серед яких значна кількість – успішні керівники. Серед випускників кафедри: проректори, декани, заступники декана, заступники завідувача кафедри, доктори наук, кандидати наук, директори та заступники директорів закладів освіти, завідувачі закладів дошкільної освіти.


Науково-педагогічний склад

 

. Загальні відомості

Прізвище, ім’я,

по батькові

Долженков Олег Олександрович

Вчений ступень

доктор політичних наук

Вчене звання

Доцент

Посада

завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ІІ. Індивідуальна робота співробітника

Навчальна робота

 • Публічне управління та адміністрування: вступ до спеціальності
 • Теорія та менеджмент організації
 • Публічне та приватне право
 • PR-технології в управлінській діяльності менеджера освіти
 • Нормативно-правові засади публічної служби

 

Тематика курсових і дипломних, якими може керувати

    • Система управління та стратегічного планування
    • Правові засади діяльності закладів освіти
    • Управління закладами освіти на засадах сучасних технологій
    • Механізми реалізації сучасної освітньої політики в Україні
 

Публікації

Автор понад 120 наукових праць, серед яких навчально-методичні видання, розділи підручників, монографії, навчальні посібники та методичні рекомендації.

Монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації:

 • Україна-Білорусь: Досвід політичної трансформації. Монографія. - Одеса: Астропринт, 2003. – 264 с.
 • Розділ 6. Політичні режими / /Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Коваль (керівник авт. Колективу, Л.О. Ануфрієв, О.І. Брусилівська та ін. – Харків: Фоліо, 2012. – 414 с. – С. 137-156.
 • Конституційне право України: посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2005. – 70 с. (Співавт. Мілашевич А.В., Жуковська Ж.О.)
 • Муніципальне право України: методичний посібник (для студентів денної форми навчання). - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 170 с. ( Співавт. Жуковська Ж.О., Продайко С.В.)
 • Муніципальне право України: методичний посібник (для студентів заочної форми навчання). - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 110 с. ( Співавт. Жуковська Ж.О., Продайко С.В.)
 • Україна в європейському просторі: проблеми української євроінтеграції: методичн. посібн. для самост. роботи. - Одеса: видавець Букаєв В.В., 2013. – 56 с. (Співавт. Ростецька С. І.)
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування: навчально-методичні матеріали. - Одеса: Вид-во ОДУВС, 2008. – 80 с. (Співавт. Шевчук В. В.)
 • Методичні рекомендації з підготовки і написання магістерських робіт за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом». - Одеса: видавець Букаєв В.В., 2013. – 56 с. (Співавт. Гедікова Н.П., Черненко Н.М.)
 • Україна в європейському просторі: проблеми української євроінтеграції: методичн. посібн. для самост. роботи. - Одеса: видавець Букаєв В.В., 2013. – 56 с.
 • Методичні рекомендації з підготовки й написання магістерських робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент». - Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 53 с.
 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

1. Варинський В. О.,

к. пед. н., (сп. 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Тема «Політичний механізм активізації соціального капіталу»

Захист відбувся 28 січня 2015 р.

   

Керівник управлінської практики;

Організатор щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи». За участю таких країн: Білорусь, Казахстан, Туреччина, Китай, Молдова, Туркменістан.Семінари-практикуми

 • «Сучасні форми підвищення педагогічної майстерності вчителів ЗНЗ»
 • «Проектне планування роботи менеджерів освіти»
 • «Використання хмарних технологій в управлінській діяльності»

 

I. Загальні відомості

Прізвища, ім’я,

по батькові

Черненко Наталія Миколаївна

Вчений ступень

доктор педагогічних наук

Вчене звання

доцент

Посада

професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ІІ. Індивідуальна робота співробітника

Навчальна робота

 • Теорія та менеджмент організацій
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Управління закладом освіти
 

Тематика курсових і дипломних, якими може керувати

    • Система управління та стратегічного управління
    • Керівник закладу освіти
    • Оцінювання ефективності/результативності діяльності керівника, освітнього закладу, якості освіти
    • Управління ризиками у галузі освіти

Звіт з навчальної роботи

Публікації

Автор понад 130 наукових праць, з них понад 20 навчально-методичних видань, 3 монографії, 4 навчальних посібників з Грифом МОН.

Монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації

 • Ділова риторика: Робочий зошит і програма модуля. – Одеса: Вид-во ПДПУ, 2002. – 114 с. (співав. С.Хаджирадєва)
 • Діалогова комунікація: теорія та практика. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 202 с. (співав. С.Хаджирадєва)
 • Практикум до курсу «Риторика»: Робочий зошит. – Одеса: Фенікс, 2004. – 120 с. (співав. С.Хаджирадєва, В. Шевченко)
 • Практикум до курсу з української мови для абітурієнтів. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 40 с. (співавтор. Т. Сазикіна)
 • Ділова українська мова в державному управлінні: Методичні рекомендації та завдання для слухачів заочної форми навчання сп. „Державне управління”.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 44 с.
 • Ділова українська мова та службове діловодство: Методичні вказівки та завдання для слухачів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 48 с.
 • Ділова українська мова: Навчальний посібник. Серія “Управління навчальним закладом”. Фахове видання. –Одеса: ПДПУ, 2008. –83 с. Гриф МОН України (№ 1.4/18-Г-17.08  від 09.07.2008 р.)
 • Техніка управлінської діяльності: Навчальний посібник. Серія “Управління навчальним закладом”.– Фахове видання. – Одеса: ПДПУ, 2008. –128 с. Гриф МОН України (№ 1.4/18-Г-17.14 від 09.07.2008 р.)
 • Моніторинг та оцінювання в освіті: практикум. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 50 с. (співавтор. М.Торган)
 • Украинская и зарубежная литература: Учебно-методическое пособие для иностр. студентов 1 уровня обучения (подготовительный факультет). – Ч.1. – Одесса: ЮНПУ им.К. Д. Ушинського, 2010. – 65 с. (співавтор. М.Торган)
 • Теорія і практика управління закладами освіти : [навч. посіб.] / Н. М. Черненко, С. К. Хаджирадєва, Н. М. Торган. – К. : Освіта, 2013. – 184 с. – (Серія «Управління навчальним закладом»). Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-19453 від 18. 12. 2012 р.) Авторський внесок – 4 д. а.
 • Управление педагогическими инновациями в инклюзивном образовании : учеб. пособ. / [А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. В. Малик, Т. И. Мороз, И. И. Раку, О. А Сакалюк, М. Н. Тодорова, М. Н. Торган, Н. Н. Черненко] ; науч. ред. С. М. Кайсын, С. К. Хаджирадева. – Минск : МГТРО, 2014. – 240 с. Гриф Министерства образования и науки Украины (№ 1 / 11-17778 от 10. 11. 2014)

Авторський внесок – 1,11 д. а.

 • Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками : теорія і практика : [монографія] / Н. М. Черненко. – Одеса : Атлант, 2016. – 386 с.
 • Підготовка до управління ризиками як пріоритетний напрям професіоналізації менеджерів освіти / Н. М. Черненко // Сучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах глобальних викликів і реформ : [монографія]. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2017. – Ч. ІІ – С. 58–93. (Авторський внесок – 1,5 д. а.)
 • Парадигмальна модель професійного розвитку державних службовців в умовах глобалізації / Н. М. Черненко // Професіоналізація у сфері публічного управління : стан, проблеми, перспективи вирішення : [монографія]. – К. : НАДУ, 2017. С. 102–134. (Авторський внесок – 1,4 д. а.)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Грудок-Костюшко М. О.,

к. пед. н., (сп. 13.00.02 – теорія і методика навчання української мові)

Тема «Методика формування україномовної діалогової компетентності в учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл»

Захист відбувся 12 листопада 2012 р.

Ерсьозоглу Ісмаїл,

к. пед. н., (сп. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Тема «Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»

Захист відбувся 8 жовтня 2015 р.

Цісюань Вей,

к. пед. н., (сп. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Тема «Підготовка майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх закладах»

Захист відбувся 27 березня 2018 р.

III. Особливі досягнення.

Факультетський керівник управлінської практики

Координатор міжнародного проекту ТЕМПУС «Східне партнерство у галузі педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (ІНОВЕСТ)» (2012-2016 рр.)

Семанір-тренінг


Семінар-тренінг

Мастер-клас

«Тайм-менеджмент як механізм удосконалення  професійної діяльності»

«Техніка прийняття управлінських рішень»

«Технологія  розробки тестових завдань»

Сертифікати

 • Українсько-Баварський  Менеджмент Трейнінг-центр (2012 р.)
 • Казахстан, Університет «Туран» (2013 р.)
 • Іспанія, Університет Аліканте (2013 р.)
 • Швеція, Королівський технологічний університет (2014 р.)
 • Молдова, Кишинівський інститут неперервної освіти (2015 р.)
 • Білорусь, Мінський міський інститут розвитку освіти (2015 р.)
 • Німеччина, Ґамбурський університет (2016, 2018 р.)
 • Болгарія, Софійський університет (2018 р.)

I. Загальні відомості

Прізвище, ім’я,

по батькові

Постоян  Тетяна Григорівна

Вчений ступень

Кандидат педагогічних наук

Вчене звання

Доцент

Посада

доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ІІ. Індивідуальна робота співробітника

Навчальна робота

 • Психологія управління.
 • Управління закладом освіти.
 • Управління освітньою діяльністю.
 • Управління впровадженням інновацій в закладах освіти.

 

Тематика курсових і дипломних, якими може керувати

    • Управління професійним розвитком педагогічного колективу  в умовах закладу освіти.
    • Управління впровадження інновацій у закладі освіти.
    • Удосконалення професійної культури  педагогічних працівників закладу освіти.
    • Вплив стилю управління керівника на діяльність закладу освіти.
    • Психологічні особливості управлінської діяльності адміністрації закладу освіти.
    • Попередження та вирішення соціально-трудових конфліктів у закладі освіти.
 

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, серед яких навчально-методичні видання, розділи підручників, монографії, навчальні посібники та методичні рекомендації.

Монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації:

 1. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів вищої школи: методичні рекомендації. – Одеса, 2004. 70 с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації контролю якості навчально-виховного  процесу в університеті. Одеса,2004.75 с.
 3. Контроль знань студентів вищих навчальних закладів як педагогічна система: методичні рекомендації. Одеса,2003.80 с.
 4. Релігієзнавство: підручник / За ред. О.Я.  Сидоренка К : Знання,2007.487с.

 1. Загальні вимоги до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт: методичні рекомендації. Одеса, 2013. 50с.
 2. Освітні технології: навчальний посібник Одеса, 2014. 206 с.
 3. Планувально-прогностичні функції та компетенції викладачів : монографія / Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. / Т.Г. Постоян, А. В. Кенишева [редкол. В. П. Андрущенко, Є. О. Ємельяненко та ін.]К. : Агро Медіа Груп, 2015.С.119 133.
 4. Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. –  № 2 (46). – С. 374 382.
 5. Организация регионального научно-образовательного центра подготовки отраслевых кадров.  Многопрофильный научно-теоретический журнал «Новый Запад» Китайской академии наук западного региона. – 2015. – №10. – С.108 – 109.
 6. Формирование профессиональной культуры будущих руководителей учебных учреждений. Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukrasne and Israel: the Way to Itegration, 2014. – Issue №5. – Р.337– 341.
 7. Імідж як складова професійної культури менеджера освіти: теоретичний аспект. Revista de stiinte  socio-umane. – Chișinău, 2014. – С.60 – 66.
 8. Moderation technology in education manager’s activity: content-related aspect European Humanities Studies// State and Society :Conference Proceedings, December 10-11, 2014. KrakovAkademia Andrzeja Modrzewskiego Р.250 – 259.
 9. Державно-приватне партнерство як умова практичної підготовки майбутніх галузевих фахівців на засадах кластеризації // Revista de stiinte  socio-umane.  –  Chișinău, 2015. – С.46 – 52.
 10. The modern concept of personnel management at educational institutions: conceptual aspect //Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, December 28 – 29, 2016. Kielce: Holy Cross University. Р.118 – 121.
 11. Formation of research competency of future feldshers as a pedagogical innovation Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 644 p.
 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

29.12.2016р.  успішно захищена  дисертація Ящук О.В. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти з теми «Формування професійної культури майбутнього молодшого спеціаліста сестринської справи у процесі фахової підготовки» (спеціалізована вчена рада Д 41.053.01 ПНПУ імені К. Д. Ушинського, м. Одеса; у березні 2017 року отримано диплом кандидата наук з означеної спеціальності.


07.12.2017 р. успішно захищена  дисертація Мосейчук А. Р. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти з теми «Формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін» (спеціалізована вчена рада Д 41.053.01 ПНПУ імені К. Д. Ушинського, м. Одеса; у березні 2018 року отримано диплом кандидата наук з означеної спеціальності.

III. Особливі досягнення

Нагороди:

Почесна грамота Мністерства освіти України, 1994 р.

Почесна грамота Одеської обласної ради, 2008 р.

Грамота Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом», 2009 р.

Подяка Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського «За багаторічну працю, визначні трудові досягнення та вагомий внесок у розвиток університету», 2018 р.


 

 


 

I. Загальні відомості

Прізвища, ім’я,

по батькові

Сакалюк Оксана Оллександрівна

Вчений ступень

кандидат педагогічних наук

Вчене звання

Доцент

Посада

доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ІІ. Індивідуальна робота

Навчальна робота

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Керівник закладу освіти та техніка управлінської діяльності
 • Управління інформаційними зв’язками та проектами
 • Методологія наукового пізнання
 

Орієнтовна тематика робіт, якими керує:

    • Інформаційні зв’язки та інформаційне забезпечення процесу управління
    • Керівник закладу освіти
    • Полікультурний аспект в управлінській діяльності
    • Організаційна культура в закладах освіти та ін.

Монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації

 • Професійно-мовленнєва комунікація сучасного керівника : [навч. посіб.] 

/ С. К. Хаджирадєва, О. О. Сакалюк. – Одеса : Видавець СВД М. П. Черкасов, 2008. – 112 с. – (Серія «Управління навчальними закладами»).

Гриф Міністерства освіти і науки України

 • Самостійна робота в схемах і таблицях : [навч. посіб.] / Н. Е. Красностанова, О. О. Сакалюк, М. М. Торган. – Одесса, 2013. – 52 с.

(Авторський внесок – 0,73 д. а.)

 • Керівник навчального закладу : [навч.-метод. комплекс] / О. О. Сакалюк. – Одеса, видавець Букаєв В. В., 2014. – 40 с.
 • Управление педагогическими инновациями в инклюзивном образовании : [учеб. пособ.] / [А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. В. Малик, Т. И. Мороз, И. И. Раку, О. А Сакалюк, М. Н. Тодорова, М. Н. Торган, Н. Н. Черненко] ; науч. ред. С. М. Кайсын, С. К. Хаджирадева. – Минск : МГТРО, 2014. – 240 с.

Гриф Министерства образования и науки Украины (№ 1 / 11-17778 от 10. 11. 2014)

Авторський внесок – 1,11 д. а.

 • Методичні рекомендації з підготовки і написання магістерських робіт зі спеціальності 073 менеджмент / Н. П. Гедікова, О. О. Долженков, О. О. Сакалюк. – Одеса : видавець Букаєв В. В., 2016. – 52 с.

(Авторський внесок – 0,7 д. а.)

 • Формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному середовищі / О. О. Сакалюк // Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення. Сучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах реформування освітньої галузі : [монографія / С. К. Хаджирадєва, С. В. Воронова,  та ін.] ; за аг. ред. С. К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2017. – Ч. ІІ. – С. 129–145.

(Авторський внесок – 1,4 д. а.)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Карасу Локман,

к. пед. н.,

(сп. 13.00.04 –

теорія і методика професійної освіти)

Тема «Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення»

Захист відбувся 7 жовтня 2015 р.

   

III. Особливі досягнення.

Участь у міжнародному проекті TEMPUS INOVEST «Східне партнерство у галузі педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (ІНОВЕСТ)» (2012 р. – 2016 рр.)


 

І. Загальні відомості

 

Прізвища, ім’я,

по батькові

Ручкіна Маріанна Миколаївна

Вчений ступень

кандидат педагогічних наук

Вчене звання

Доцент

Посада

доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ІІ. Індивідуальна робота співробітника

Навчальна робота

 • Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Організація і управління позашкільною роботою

 

Тематика курсових і дипломних, якими може керувати

    • Контроль як функція управління
    • Моніторинг якості освіти
    • Оцінювання ефективності/результативності діяльності керівника, освітнього закладу, якості освіти
    • Експертиза та аудит освітнього процесу

Звіт з навчальної роботи

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, з них понад 20 навчально-методичних видань, 3 навчальні посібники з Грифом МОН.

Монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації

 • Моніторинг та оцінювання в освіті: практикум. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 50 с. (співавтор. Н.Черненко)
 • Украинская и зарубежная литература: Учебно-методическое пособие для иностр. студентов 1 уровня обучения (подготовительный факультет). – Ч.1. – Одесса: ЮНПУ им.К. Д. Ушинського, 2010. – 65 с. (співавтор. Н.Черненко)
 • Теорія і практика управління закладами освіти : [навч. посіб.] / Н. М. Черненко, С. К. Хаджирадєва, Н. М. Торган. – К. : Освіта, 2013. – 184 с. – (Серія «Управління навчальним закладом»). Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-19453 від 18. 12. 2012 р.) Авторський внесок – 4 д. а.
 • Управление педагогическими инновациями в инклюзивном образовании : учеб. пособ. / [А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. В. Малик, Т. И. Мороз, И. И. Раку, О. А Сакалюк, М. Н. Тодорова, М. Н. Торган, Н. Н. Черненко] ; науч. ред. С. М. Кайсын, С. К. Хаджирадева. – Минск : МГТРО, 2014. – 240 с. Гриф Министерства образования и науки Украины (№ 1 / 11-17778 от 10. 11. 2014)

Авторський внесок – 1,11 д. а.

III. Особливі досягнення.

Факультетський керівник управлінської практики

Тьютор, адміністратор міжнародного проекту ТЕМПУС «Східне партнерство у галузі педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (ІНОВЕСТ)» (2012-2016 рр.)

Семінар-тренінг

Мастер-клас

«Технологія  розробки тестових завдань»

«Моніторинг якості освіти»

Сертифікати

 • Українсько-Баварський  Менеджмент Трейнінг-центр (2012 р.)
 • Казахстан, Університет «Туран» (2013 р.)
 • Швеція, Королівський технологічний університет (2014 р.)
 • Молдова, Кишинівський інститут неперервної освіти (2015 р.)
 • Білорусь, Мінський міський інститут розвитку освіти (2015 р.)
 • Німеччина, Ґамбурський університет (2018 р.)

 

I. Загальні відомості

Прізвища, ім’я,

по батькові

Зелінська Наталя Сергіївна

Вчений ступінь

Кандидат наук з державного управління

Посада

Доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ІІ. Індивідуальна робота співробітника

Навчальна робота

 • Соціально-екологічна безпека діяльності
 • Управління трудовими ресурсами та змістом робіт
 • Управління фінансово-економічною діяльністю

 

Тематика курсових і дипломних, якими може керувати

    • Механізми державного управління освітньою галуззю
    • Децентралізація управління в Україні
    • Дослідження вітчизняного досвіду багаторівневого управління регіональним розвитком
    • Діяльність органів публічного управління по ініціюванню програм розвитку
 

Публікації

Автор понад 40 наукових праць.

Участь у НДР ОРІДУ НАДУ при Президентові України «Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в контексті модернізації публічної влади в Україні».

III. Особливі досягнення.

Сертифікати

Польща (м. Люблін), Новаторські методи організації освітнього процесу в галузі державного управління (2018р р.)


Наукова робота

 

Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління працює над темою науково-дослідницької роботи «Теоретико-методичні засади публічного управління у сфері освіти». Викладачами кафедри видано понад 200 наукових статей, 50 навчальних посібників, монографій.

Колектив кафедри організовує наукові конференції, «круглі столи», дискусійні клуби з актуальних питань менеджменту. А також бере участь в міжнародних проектах, таких як проект Tempus «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)» (за участю представників з Білорусії, Молдови, України, Іспанії, Швеції, Німеччини).

Постійна участь викладачів у міжнародних проектах, міжнародних та всеукраїнських конференціях підвищує авторитет і престиж кафедри.

Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління здійснює підготовку магістрів зі спеціальності 073 «Управління закладами освіти» та бакалаврів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Студенти активно залучаються до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань в межах виконання наукової теми кафедри.  Регулярно проводяться семінари-практикуми та майстер-класи з ключових питань державного управління та освітнього менеджменту, їх проводять спеціально запрошені лідери інноваційного розвитку в цих галузях.

Науково-дослідні роботи магістрантів кафедри присвячені вирішенню питань управління закладами освіти (за типом) в сучасних умовах, організації освітнього процесу, управлінню впровадження інновацій, управлінню персоналом закладу освіти, створення та підтримання позитивного іміджу закладу освіти тощо. Студенти працюють над питаннями оптимізації та вдосконалення науково-методичної, організаційної та освітньої роботи у закладах освіти, вирішення яких спрямовано на підвищення рівня ефективності діяльності закладів освіти та конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг. Керівництво науково-дослідними роботами студентів забезпечують викладачі кафедри.


Навчальна робота

 

На лекціях та семінарських заняттях значна увага приділяється розвитку творчого мислення студентів та вмінню самостійно аналізувати матеріал і аргументувати власні позиції.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки студентів. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

Теорія та менеджмент організації (укладач: Н.М.Черненко). Освітні технології та управління навчальною та виховною діяльністю (укладач: Т.Г.Постоян), Соціальна та екологічна безпека діяльності (укладач: Н.С.Зелінська), Управління трудовими ресурсами та змістом робіт (укладач: В.М. Гладкова), Психологія управління (укладач: Т.Г.Постоян), Керівник навчального закладу та техніка управлінської діяльності (укладач: О.О.Сакалюк), Аудит і оцінювання управлінської діяльності (укладач: М.М.Торган), Управління інформаційними зв’язками та соціально-педагогічними проектами (укладачі: О.О.Сакалюк, М.М. Тодорова), Управління фінансово-економічною діяльністю (укладачі: Г.В. Музиченко, Н.С. Зелінська), Методологія наукового пізнання в галузі освіти (укладач: О.О.Сакалюк), Правові аспекти управління навчальним закладом (укладач: О.О. Долженков), Управління впровадженням інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі (укладач Т.Г. Постоян), Організація і управління позанавчальної роботи (укладач М.М. Ручкіна), Спецкурс «Акмеологічні основи управління кар’єрою» ( укладач В.М. Гладкова), Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти (укладач М. М. Ручкіна), Управління навчальними закладами (укладачі Т.Г. Постоян).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів, теми магістерських робіт.


 Методична робота

 

Діяльність викладачів кафедри спрямована на вдосконалення науково-методичного забезпечення за напрямками:

 • розробка єдиної структурно-логічної схеми наскрізних навчальних програм і планів зі спеціальності 073 «Менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • підготовка компетентних майбутніх фахівців та керівників на засадах особистісно зорієнтованого підходу, з використанням ефективних форм, методів, засобів навчання;
 • впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій (модульне навчання, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні технології тощо);
 • ефективне використання сучасних технічних засобів навчання;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, насамперед нових навчальних дисциплін і самостійної роботи студентів;
 • створення сприятливих умов для формування особистісних якостей майбутнього фахівця - громадянина України.

Для комплексної перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки розроблено необхідні засоби діагностики якості освіти: професійно зорієнтовані питання до іспитів та заліків, тести, відповідні пакети комплексних контрольних завдань.

Навчальні дисципліни, що забезпечуються науково-педагогічними працівниками кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, мають повне навчально-методичне забезпечення, яке постійно оновлюється, відповідно до змін, що відбуваються в галузі науки та освіти України та змін нормативно-законодавчої бази.


Організаційна робота

 

Кафедра брала активну участь у реалізації завдань Міжнародного проекту TEMPUS «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)». Протягом 2012-2016 років викладачі відвідали заклади вищої освіти Іспанії, Швеції, Німеччини, Молдови, Білорусії.


Виховна робота

 

Виховна робота на кафедрі проводиться у відповідності до плану заходів факультету та університету з виховної роботи. Традиційно значна увага приділяється вихованню патріотизму та пропаганді здорового способу життя.

Виховна робота кафедри здійснюється з урахуванням специфіки її контингенту, адже ми надаємо освітні послуги як особам, які отримують вже не першу освіту, керівникам закладів освіти різних рівнів, так і студентам, що здобувають освітній ступінь бакалавра. Саме ця специфіка передбачає обмін здобутками у цій сфері між викладачами, студентами та закладами освіти, в яких працюють студенти та випускники кафедри.


Профорієнтаційна робота

 

Щорічно профорієнтаційна робота здійснюється членами кафедри освітнього менеджменту та публічного управління у декількох напрямах, зокрема:

 • організація та участь у спільних семінарах колективу кафедри й провідних закладів освіти міста Одеси й області;
 • участь у Днях відкритих дверей, Днях абітурієнта тощо;
 • профорієнтаційні заходи з випускниками закладів вищої освіти;
 • профорієнтаційні заходи з випускниками закладів загальної середньої освіти тощо.

До профорієнтаційної роботи – популяризації спеціальностей 073 Менеджмент (освітня програма «Управління закладом освіти (за типом)» та 281 Публічне управління та адміністрування залучаються студенти-бакалаври та магістри заочної форми навчання і стаціонару під час проходження ними управлінської практики.


Участь у проєктах

 Контакти кафедри освітнього менеджменту та публічного управління:

тел. 048 771-76-42,

тел. 067-97-00-573,

тел. 093-411-08-67

 


 

Регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації без відриву та/або з відривом від виробництва

Нормативна база (положення)

Анонси

Студія кар’єрного зростання (план роботи)

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації

Перелік виданих сертифікатів про участь у наукових, науково-практичних семінарах

Контакти


Нормативна база

Положення про регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери
Положення про проведення курсів підвищення кваліфікації,семінарів, практикумів, воркшопів, майстер-класів для керівників та фахівців соціономічної сфери


Студія кар’єрного зростання (план роботи)

Регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери сприяє професійному розвиткові викладачів шляхом запровадження:


Контакти

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 0632651249

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черненко Наталія Миколаївна


 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського