Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 30 травня 2019 року

 1. З питання «Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті».
  Заслухавши й обговоривши завідувача практики А. І. Іщенко, учена рада
  УХВАЛИЛА:
  1.1. Визнати стан організації навчальної і педагогічної практик в університеті задовільним.

1.2. Посилити контроль за якістю звітної документації з практик, призначенням методистами із фаху викладачів, що мають достатній досвід роботи в навчально-виховних та позашкільних закладах. З метою ознайомлення з інноваціями в освітянській діяльності залучати керівників педагогічної практики від кафедр до участі в роботі циклових комісій провідних закладів освіти м. Одеси.

1.3. З метою посилення зацікавленості провідних закладів освіти у співпраці з університетом під час проходження практик студентів-іноземців потрібно:

    – залучати викладачів університету до роботи з учнями цих шкіл у підготовці науково-дослідних проектів, конкурсів, змагань, олімпіад;

    – проводити спільні виховні, мистецькі, культурні, спортивні заходи;

    – залучати учнів до участі в культурно-просвітницьких заходах, які проводять іноземні студенти на факультетах.

1.4. Забезпечити координацію діяльності інженера з охорони праці з деканами/директором факультетів/інституту щодо перевірки організації проведення інструктажів перед початком практик.

1.5. Упровадити в практику студентів елементи профорієнтаційної роботи.

1.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

2. 

З питання «Про підвищення якості публікацій у наукових фахових виданнях Університету Ушинського відповідно до нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».
    Заслухавши й обговоривши доповідь А. О. Буднік та співдоповідь С. І. Простецької, учена рада
УХВАЛИЛА:
2.1.  Затвердити звіт про підвищення якості публікацій у наукових фахових виданнях Університету Ушинського відповідно до нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

2.2. Обговорити питання, пов’язані із цим рішенням; звернути увагу на правильність відображення назви закладу для коректного відображення в базах даних (український варіант – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», англійський – State institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K D. Ushynsky”).

2.3. Розміщувати в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах даних фахові видання Університету Ушинського, оновлювати інформацію про видання, завантажувати архіви.

2.4. Перевірити наявність документів у редакціях наукових журналів (письмові листи-згоди, рецензії членів редакційної колегії, зовнішні рецензії за потреби тощо). 

2.5. Забезпечити вивантаження наукових фахових видань Університету Ушинського до репозитарію бібліотеки Університету Ушинського.

2.6. Контроль за виконання цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

 

 1. З питання «Про формування кадрового резерву Університету Ушинського».

    Заслухавши й обговоривши доповідь начальника відділу кадрів Л. М. Шишкової, учена рада 

УХВАЛИЛА: 

3.1. Затвердити звіт про формування кадрового резерву Університету Ушинського.

3.2. Обговорити питання, пов’язані із цим рішенням: перевірити укомплектованість усіх структурних підрозділів згідно з вимогами; звернути увагу на забезпечення всебічного професійного розвитку осіб, що перебувають у резерві, його практичну спрямованість.

3.3. Застосовувати сучасні методи та інструменти оцінювання претендентів на заміщення кадрового резерву керівників, керуючись Ліцензійними вимогами.

3.4. Ухвалити список осіб, зарахованих до кадрового резерву керівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
3.5. Контроль за

 виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

Поточні справи

4.1. Про присвоєння вченого звання:

    – професора кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Поповій Олександрі Володимирівні.
    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої та провівши таємне голосування, учена рада
УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Попової Олександри Володимирівни до присвоєння вченого звання професора кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики.

        – доцента кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Леоновій Вероніці Іванівні.

    Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри І. М. Богданової та провівши таємне голосування, учена рада 

УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Леонової Вероніки Іванівні до присвоєння вченого звання доцента кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій.

4.2. Про надання згоди на передачу в оренду приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, для ТОВ «Систем Лигал Консалтинг», яке спеціалізується на залученні іноземних студентів для навчання.

    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька, учена рада 

УХВАЛИЛА: Надати згоду на передачу в оренду приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, для ТОВ «Систем Лигал Консалтинг», яке спеціалізується на залученні іноземних студентів для навчання.

4.4. Про затвердження теми докторської дисертації.
    Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада
УХВАЛИЛА: Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта Артем

ьєвої Інни Сергіївни «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі дизайну в закладах вищої освіти». Науковим консультантом призначити д.пед.н., проф. Т. І. Койчеву.

4.5. Про рекомендацію до друку.
    Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада
УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Народжене світлом мистецтво. Світлана Григорьєва». (Автор – к.мист. А. І. Носенко). Рецензенти: д.мист., проф. О. А. Тарасенко, к.мист., доц, Н. Р. Кубриш.
2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Learning Science by means of English». (Автори: Р. Ю. Мартинова, А. В. Кордонова). Рецензенти: д.пед.н., проф. Н. Микитенко, к.пед.н., доц. С. В. Боднар.
3. Рекомендувати до друку бібліографічний довідник «Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». (Автор – В. М. Букач). Рецензенти: д.і.н., доц.. А. В. Красножон, к.і.н., доц. Т. П. Шарова.
4. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освіта та соціалізація особистості».
5. Рекомендувати до друку матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства».
6. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Історіосфера».

4.8. Про підтримку циклу праць «Теоретико-методологічні засади та технології впровадження інклюзивного навчання в закладах вищої освіти», поданого авторським колективом у складі П. М. Таланчук, М. Є. Чайковського, А. Г. Шевцова, О. М. Дікової-Фаворської, Л. З. Сердюк, С. Г. Адирхаєва, О. В. Майбороди, Г. Ф. Нікуліної, Г. В. Давиденко, І. В. Таланчук на здобуття Державної премії України в галузі освіти за 2019 рік.

УХВАЛИЛИ: Підтримати висунення циклу праць «Теоретико-методологічні засади та технології впровадження інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» авторського колективу у складі П. М. Таланчук, М. Є. Чайковського, А. Г. Шевцова, О. М. Дікової-Фаворської, Л. З. Сердюк, С. Г. Адирхаєва, О. В. Майбороди, Г. Ф. Нікуліної, Г. В. Давиденко, І. В. Таланчук на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 року за номінацією «Вища освіта». 

 

4.9. Про надання згоди на оренду на розміщення тимчасової тентової конструкції на асфальтному покритті спортивного майданчика перед навчальним корпусом № 8 (вул. Фонтанська дорога, 4) фірмі ТОВ «Ембієнс» площею 1500 кв. метрів для проведення короткострокових виставок від 1 до 7 на рік за узгодженням термінів з університетом протягом трьох років.

    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька, учена рада 

УХВАЛИЛА: Надати згоду на оренду на розміщення тимчасової тентової конструкції на асфальтному покритті спортивного майданчика перед навчальним корпусом № 8 (вул. Фонтанська дорога, 4) фірмі ТОВ «Ембієнс» площею 1500 кв. метрів для проведення короткострокових виставок від 1 до 7 на рік за узгодженням термінів з університетом протягом трьох років.

 

4.10. Про створення за умови додержання вимог частини 4 статті 33 Закону України «Про вищу освіту» медичного факультету у складі університету та створення в структурі медичного факультету відповідних кафедр.

УХВАЛИЛИ: У зв’язку із розширенням провадження освітньої діяльності (ліцензії) у сфері вищої освіти шляхом започаткування освітньої діяльності за новою спеціальністю з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров`я» зі спеціальністю «Медицина» створити за умови додержання вимог частини 4 статті 33 Закону України «Про вищу освіту» медичний факультет у складі університету та створити в структурі медичного факультету наступні кафедри:

 1. Кафедру анатомії людини.
 2. Кафедру загальної та клінічної паталогічної фізіології.
 3. Кафедру медичних дисциплін.

Залучити до діяльності медичного факультету такі кафедри університету:

 1. Кафедру біології та охорони здоров’я.
 2. Кафедру загальної та диференціальної психології.
 3. Кафедру політичних наук і права.
 4. Кафедру технологічної та професійної освіти.
 5. Кафедру історії України.
 6. Кафедру всесвітньої історії та методології науки.
 7. Кафедру прикладної математики та інформатики.
 8. Кафедру фізики.
 9. Кафедру фізичного виховання.
 10. Кафедру філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.
 11. Кафедру західних і східних мов та методики їх навчання.

  В. о. голови вченої ради                         О. А. Копусь

  Учений секретар                            Н. Ф. Босак 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського