Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 3 від 31 жовтня 2019 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 3 від 31 жовтня 2019 року

 1. З питання «Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2018-2019 навчальному році».

Заслухавши й обговоривши звіт начальника навально-методичного відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА: 

1.1. Уважати роботу екзаменаційних комісій за 2018-2019 н.р. задовільною.

1.2. До складу екзаменаційних комісій продовжити залучати представників роботодавців та їх об’єднань. 

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр, декани факультетів/директор інституту. 

Термін виконання – до 31 грудня 2019 р.

1.3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 1. З питання «Завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Адаптація дітей і молоді до навчальних та фізичних навантажень» (2015-2019 р.р.)».

Заслухавши й обговоривши звіт керівника НДР А. І. Босенка та співдоповідь О. О. Водолазької, учена рада

УХВАЛИЛА: 

2.1. Уважати виконання прикладного наукового дослідження «Адаптація дітей і молоді до навчальних та фізичних навантажень (2015–2019 р.р.)» (державний реєстраційний номер 0114U007158) задовільним.

2.2. Підготувати запит щодо оновлення лабораторії вікової фізіології спорту, інших навчальних лабораторій кафедри необхідним новітнім науково-технічним обладнанням, комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням за щорічними планами. 

Термін – до 20 листопада 2019 р.

Відповідальний – А. І. Босенко.

2.3. З урахуванням наявної навчальної, науково-дослідної бази в подальшому планувати тему НДР кафедри біології і охорони здоров’я в контексті вивчення стану здоров’я учнівської та студентської молоді, а також розробки здоров’язбережувальних технологій.

Термін – до 20 листопада 2019 р.

Відповідальний – А. І. Босенко.

2.4. Підготувати пропозиції щодо об`єднання наукового потенціалу профільних кафедр до планування та виконання прикладних наукових тем на наступний термін. Практикувати попередню рецензію планів та технічних завдань НДР кафедр.

Термін – до 20 листопада 2019 р.

Відповідальні – завідувачі кафедр інституту. 

 1. З питання «Завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (2015-2019 р.р.)».

Заслухавши й обговоривши звік керівника НДР С. М. Наумкіної та співдоповідь Є. Р. Борінштейна, учена рада

УХВАЛИЛА: 

3.1. Уважати виконання прикладного наукового дослідження «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобалізаційних процесів» задовільним.

3.2. Проводити наукові дослідження з аналогічних тематик із соціально-політичних проблем.

Термін – 2020-2024 р.р.

Відповідальний – С. М. Наумкіна.

3.3. Ширше залучати до виконання досліджень із теми усіх викладачів кафедри.

Термін – 2020-2024 рр.

Відповідальний – С. М. Наумкіна.

3.4. Організувати ознайомлення здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з науковими досягненнями кафедри та активніше залучати їх до наукової роботи.

Термін – 2020-2024 рр.

Відповідальні – науково-педагогічні працівники кафедри.

3.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Університету Ушинського проф. Т. І. Койчеву.

 1. З питання «Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

Затвердження тем дисертаційних робіт.»

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

4.1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів першого року навчання.

4.2. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання.

Поточні справи

5.1. Продовження роботи за новим контрактом проректора з наукової роботи д.пед.н., проф. Койчевої Тетяни Іванівни.

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Продовжити роботу за новим контрактом проректору з наукової роботи д.пед.н., проф. Койчевій Тетяні Іванівні.

5.2. Конкурс на заміщення посад.

Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: 

 1. Реброву Олену Євгенівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри музичного мистецтва і хореографії.
 2. Бабчук Олену Григорівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри сімейної та соціальної педагогіки і психології.
 3. Пивоварчик Ірину Михайлівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри теорії та методики практичної психології .

5.3. Про обрання на посаду професорів кафедр.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр та провівши таємне голосування, учена рада 

УХВАЛИЛА: 

 1. Шипа Сергія Васильовича вважати обраним на посаду професора кафедри музичного мистецтва і хореографії.
 2. Савченка Віктора Анатолійовича вважати обраним на посаду професора кафедри історії України.
 3. Супрун Людмилу Вікторівну вважати обраною на посаду професора кафедри теорії та методики практичної психології.
 4. Курлянд Зінаїду Наумівну вважати обраною на посаду професора кафедри педагогіки.

5.5. Внесення змін до Положення про комісію з питань академічної доброчесності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши та обговоривши інформацію помічника ректора Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Внести зміни до Положення про комісію з питань академічної доброчесності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

5.6. Затвердження Положення про порядок виявлення та встановлення фактів недоброчесності у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши та обговоривши інформацію помічника ректора Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок виявлення та встановлення фактів недоброчесності у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

5.7. Затвердження Положення про біоетичну комісію Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши та обговоривши інформацію проф. Т. В. Дегтяренко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про біоетичну комісію Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

5.8. Представлення проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2020 року, проекту «Скінченновимірні та нескінченновимірні обернені задачі на метричних графах» (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Пивоварчик).

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Уважати доцільним участь проекту «Скінченновимірні та нескінченновимірні обернені задачі на метричних графах» (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Пивоварчик) у конкурсі проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2020 року.

5.9. Про рекомендацію до вступу до докторантури к.пед.н. Компаній Олени Вікторівни за спеціальністю 014 – середня освіта (українська мова). Доповідає науковий консультант Богуш Алла Михайлівна.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати до вступу до докторантури к.пед.н. Компаній Олену Вікторівну за спеціальністю 014 – середня освіта (українська мова). Доповідає науковий консультант Богуш Алла Михайлівна.

5.10. Про затвердження теми докторської дисертації А. В. Кічук.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачки наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 053 – психологія Кічук Антоніни Валеріївни  «Емоційно-особистісні особливості психологічного здоров'я студента». Науковим консультантом призначити д.психол.н., проф. О. Я. Чебикіна. 

5.11. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА: 

 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Концертмейстерський клас». (Автор – Н. В. Ашміхіна). Рецензенти: к.пед.н., ст. викл. В. Г. Демидова, к.пед.н., ст. викл. С. В. Кулікова.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Academic Writing Guide for Students of Pedagogical Specialties» («Керівництво з академічного письма для студентів педагогічних спеціальностей») (Автор – Е. В. Стрига). Рецензенти: д.ф.н., проф. В. І. Рижих, к.пед.н., доц. Н. Бачинська.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи української та зарубіжної літератур». (Автори – І. А. Хижняк, О. А. Буднік). Рецензенти: к.ф.н., доц. Н. В. Косило, к.ф.н., доц. Л. М. Чикур.
 4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з основ української та зарубіжної літератур». (Автори – І. А. Хижняк, О. А. Буднік). Рецензенти: к.ф.н., доц. Н. В. Косило, к.ф.н., доц. Л. М. Чикур.
 5. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни». (Автори – М. С. Топчій, К. А. Філіпцова). Рецензенти: д.б.н., проф. Б. М. Галкін, к.б.н., проф. Б. В. Смолянінов.
 6. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з вікової фізіології та валеології». (Автори – М. С. Топчій, А. І. Босенко, Б. Т. Долинський). Рецензенти: д.б.н., проф. О. А. Макарова, к.б.н., В. О. Найда.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів 4 року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія). (Автор – В. М. Чумак). Рецензенти: д.і.н., проф. М. І. Михайлуца, д.і.н., проф. В. А. Савченко.
 8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Новітня історія України» для студентів 3 року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія). (Автор – В. М. Чумак). Рецензенти: д.і.н., проф. М. І. Михайлуца, д.і.н., проф. В. А. Савченко.
 9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Сучасна історіографія України» для студентів 2 року навчання за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія). (Автор – В. М. Чумак). Рецензенти: д.і.н., проф. М. І. Михайлуца, д.і.н., проф. В. А. Савченко.
 10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виконання  кваліфікаційної курсової) роботи з дисципліни «Теорія і методика навчання» для здобувачів вищої освіти 4 року навчання за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології). (Автори – Т. А. Петухова, А. В. Полторак, Т. В. Штайнер). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, к.т.н., проф. В. П. Бредньова.
 11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Теорія і методика навчання (модуль «Теорія і методика креслення»)» для здобувачів вищої освіти 3 року навчання за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології). (Автори – Т. А. Петухова, Т. В. Штайнер). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, к.т.н., проф. В. П. Бредньова.
 12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Тестові завдання з дисципліни «Педагогіка» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). (Автор – О. М. Яцій). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. А. Листопад, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Національно-патріотичне виховання учнів» з дисципліни «Педагогіка»  для самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів. (Автори – О. М. Яцій, Р. С. Гурін). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Діагностування вихованості учнів» з дисципліни «Педагогіка»  для самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів. (Автор – О. М. Яцій). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «WEB-програмування сторони серверу». (Автор – О. І. Шувалова). Рецензенти: к.ф.-.м.н., проф. М. М. Максимов, к.пед.н., доц. Л. В. Брескіна.
 16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «WEB-програмування. Побудова WEB-орієнтованої інформаційної системи». (Автор – О. І. Шувалова). Рецензенти: к.ф.-.м.н., проф. М. М. Максимов, к.пед.н., доц.. Л. В. Брескіна.
 17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Сучасна китайськомовна поезія». (Автор – Е. В. Стрига). Рецензенти: д.ф.н., проф. В. І. Рижих, викл. Чжан Ябін.
 18. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Лінгвокраїнознавство Китаю». (Автор – Е. В. Стрига). Рецензенти: д.ф.н., проф. В. І. Рижих, викл. Чжан Ябін.
 19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Сучасна китайськомовна поезія». (Автор – Е. В. Стрига). Рецензенти: д.ф.н., проф. В. І. Рижих, викл. Чжан Ябін.
 20. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи іноземних студентів – здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої освіти». (Автори – І. А. Княжева, Т. І. Койчева, З. Н. Курлянд та ін.). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. В. Бужина, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 21. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо проходження виробничої (педагогічної, асистентської) практики для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія). (Автор – Л. Г. Яновська). Рецензенти: д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська, к.пед.н., доц. О. А. Галіцан.
 22. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з навчальної дисципліни  «Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО». (Автор – Л. Г. Яновська). д.пед.н., проф. З. Н. Курлянд, к.філос.н., доц. В. І. Ворніков.
 23. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Музейна педагогіка» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 027 Музеєзнавство і пам’яткознавство. (Автор – Л. Г. Яновська). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, к.пед.н., ст. викл С. В. Ткаченко.
 24. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для шодо проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої освіти» для іноземних студентів. (Автори –І. А. Княжева, Т. І. Койчева, З. Н. Курлянд та ін.). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. В. Бужина, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 25. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Тестові завдання (самостійна робота) з навчальної дисципл «Педагогіка» для іноземних студентів – здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. (Автори – З. Н. Курлянд, І. О. Бартенєва, О. А. Галіцан та ін.). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. В. Бужина, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 26. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Синтаксис сучасної української мови: практикум». (Автори – М. Р. Мельник, О. І. Марчук). Рецензенти: к.ф.н., доц. О. А. Буднік, к.ф.н., доц. С. Л. Брайченко.
 27. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Робочий зошит із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». (Автори – А. В. Полторак, Т. В. Штайнер). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, к.т.н., проф. В. П. Бредньова.
 28. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Основні засоби розвитку фізичної якості гнучкості». (Автор – І. В. Осіпова). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський, к.пед.н., доц. С. Г. Пільова.
 29. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних робіт навчального курсу «Дискретна математика (Частина І: Теорія множин)». (Автори – В. М. Пивоварчик, О. П. Бойко). Рецензенти: д.т.н., проф. Т. Л. Мазурок, к.ф.-м.н., доц. О. В. Лесечко.
 30. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 1 року навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з навчальної дисципліни «Вступ до фаху». (Автори – Е. Е. Карпова, Н. В. Кононенко, О. А. Кудрявцева). Рецензенти: д.пед.н. проф. О. А. Листопад, д.пед.н., проф. І. П. Аннєнкова.
 31. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» для здобувачів вищої освіти 3 року навчання за першим (бакалаврським) рівнем. (Автори – Т. А. Петухова, І. С. Артемьєва, Т. В. Штайнер). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, к.т.н., проф. В. П. Бредньова.
 32. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування та моделювання» для здобувачів вищої освіти 4 року навчання за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн). (Автор –І. С. Артемьєва). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, доц. О. Л. Моргун
 33. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Сучасна історіографія зарубіжних країн» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія). (Автор – О. Є. Ліхачова). Рецензенти: д.і.н., проф. І. С. Грєбцова, к.і.н., доц. В. В. Левченко. 
 34. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять із навчальної дисципліни «Історія української культури». (Автор – В. М. Букач). Рецензенти: д.і.н., доц. А. В. Красножон, к.культ., доц. Т. С. Овчаренко.
 35. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до навчального курсу «Лінгвокраїнознавство США»». (Автори – Т. Є. Єременко, Г. В. Мельниченко). Рецензенти: к.ф.н., доц. Л. О. Сусол, к.пед.н., доц. Л. Г. Таланова. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Збірник тестових завдань з навчального курсу «Лінгвокраїнознавство США». (Автор – Г. В. Мельниченко). Рецензенти: к.ф.н., доц. Л. О. Сусол, к.пед.н., доц. Л. Г. Таланова.
 36. Рекомендувати до друку збірник студентських наукових статей «Педагогічний альманах «Моя покликання – Учитель».


  Голова вченої ради О. Я. Чебикін


  Учений секретар Н. Ф. Босак 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського