Навчально-методична робота

Аспірантура

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Програма вступного випробування в аспірантуру


Кафедрою фізики здійснюється методичне забезпечення освітнього процесу, яке має за основу реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки фахівців, розробку єдиних норм і вимог до оцінки знань та умінь здобувачів вищої освіти, виявлення найбільш здібних, творчих здобувачів вищої освіти та організацію з ними індивідуальних занять з метою поглиблення знань окремих предметів.

Кафедра фізики здійснює методичну роботу за такими напрямами:

- перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

- створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;

- удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

- вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

- організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

- аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін:

а) спеціальності 014.Середня освіта (Фізика) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання, а саме:

1. Загальна фізика

2. Теоретична фізика

3. Теоретична механіка

4. Фундаментальні експерименти фізики

5. Електротехніка і радіотехніка

6. Сучасні фізичні моделі Всесвіту та його структури

7. Історія фізики

8. Основи кристалофізики

9. Вибрані питання сучасної фізики

10. Основи наукових досліджень

11. Математичні методи фізики

12. Статистичні методи обробки результатів педагогічного експерименту

13. Основи наукових комунікацій іноземною мовою

14. Мікроелектроніка і робототехніка

15. Додаткові розділи експериментальної фізики

16. Практикум з розв'язування конкурсних та олімпіадних задач з фізики

17. Переддипломна практика

18. Виробнича практика з фізики у ВНЗ,

б) спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за третім (освітньо-науковим) рівнем денної та заочної форм навчання:

1. Радіаційне матеріалознавство.

2. Функціональні наноматеріали.

3. Основи текстурного аналізу.

4. Обернені задачі рентгенівській та нейтронній дифрактометрії.

5. Фізичні основи сенсорної електроніки.

6. Науково-педагогічна практика.

в) спеціальності 222 “Медицина” за другим (магістерським) рівнем денної форм навчання:

1. Медична та біологічна фізика.

При викладанні дисциплін викладачі забезпечені робочими навчальними програмами з навчальних дисциплін: «Загальна фізика» (розділи «Механіка», Молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика і магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика»), «Сучасні фізичні моделі всесвіту та його структури», «Вибранні питання сучасної фізики», «Сучасні електронні засоби проведення лабораторного експерименту», «Віртуальна фізична лабораторія», «Теоретична механіка», «Теоретична фізика», «Електротехніка і радіотехніка», «Математичні методи фізики», «Історія фізики», «Фундаментальні експерименти фізики», «Мікроелектроніка і робототехніка», «Елементи фізики наноматеріалів і наноприладів у шкільному курсі фізики», «Вибіркові глави теоретичної фізики», «Додаткові розділи експериментальної фізики», «Основи наукових досліджень», «Основи кристалофізики», «Основи наукової комунікації іноземною мовою», «Статистичні методи обробки результатів педагогічного експерименту», «Виробнича (асистентська) практика з фізики в ЗВО», «Медична та біологічна фізика», «Радіаційне матеріалознавство», «Функціональні наноматеріали», «Основи текстурного аналізу», «Обернені задачі рентгенівській та нейтронній дифрактометрії», «Фізичні основи сенсорної електроніки», «Науково-педагогічна практика».

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри організують методичні семінари, виробничі наради, науково-практичні конференції.

Результати методичної роботи викладачів кафедри висвітлені у таких публікаціях:

1. Alexander W. Chizhik, Zinaida N. Kurlyand, Aleksandr R. Gokhman, T. Koval, Comparative Analyses of Pedagogical Support of Pre-service Teachers’ Professional Development in Ukraine and USA. – Conference book, Ethos of the Academe, Standing the Test of Time, Ariel University in Ariel, Israel, in September 2013, p. 133-140.

2. Клубіс Я. Д., Н. М. Шкатуляк «Обов’язковий мінімум з квантової механіки», – Одеса: Фенікс, 2014.

3. Aleksandr R. Gokhman, V. K. Gukovskij, Yu. Ribakov, Training course “Experimental methods of geophysics” for students of natural science – The 10th International Conference on Quality, Mobility, and Globalization in Higher Education – A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching September 7-9, 2015, Ariel University.

4. O. Gokhman, N. Kushnirenko, Use of Specialized Internet Blogs as a Way of Increasing Interest in Physics among Students of Modern School, Вісник Черкаського Національного Університету, Серія Педагогічні Науки, №7, 2018, с. 125-130.

5. O. Olefir, T. Koval, O. Gokhman, Organization and Estimation of student’s self-guide work in studies of mathematical analysis, Book Series: Education in Competitive and Globalizing World, A Virtual High Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress, Ed. N. Davidovich, Y. Ribakov, A. Slobodianuk, N. Snehi and S. Angom, Ariel University, Israel, 2018 p. 61-65.

6. O. Gokhman, M. Zavoloka, V. Vyrovoj, V. Sukhanov, Knowledge as a Complicated System, Book Series: Education in Competitive and Globalizing World, A Virtual High Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress, Ed. N. Davidovich, Y. Ribakov, A. Slobodianuk, N. Snehi and S. Angom, Ariel University, Israel, 2018 p. 56-60.

7. Совкова Т. С. Особливості застосування методу аналогій у сучасних технологіях навчання фізики. // Матеріали п’ятої міжнародної конференції «Адаптивні технології управління навчанням» – Одеса, 23-25 жовтня 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 167-170. (зі студентом)

8. Чепок О. Л. Поняття про вектор у курсах математики і фізики закладів загальної середньої освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 45. С. 319-321. (тези у співавторстві зі студентом).

9. Клубіс Я. Д., Розгон М. В. Про можливості розширення квантово-механічних уявлень в курсі фізики середньої школи. Trends in the development of modern scientific thought: the Proc. of the X th International scientific and practical conference “Trends in the development of modern scientific thought”, November 23-26, 2020 р., Vancouver, Canada. P. 303-305.

10. Клубіс Я. Д., Донійорова Щ. Елементи історизму в курсі фізики середньої школи. Trends in the development of modern scientific thought: the Proc. of the X th International scientific and practical conference “Trends in the development of modern scientific thought”, November 23-26, 2020 р., Vancouver, Canada. P. 309-311.

11. Тадеуш О. Х., Ємельянова Д. В., Беженар А. О., Яцура М. М., Гамарник А. М., Розв’язування шкільних олімпіадних задач як засіб якісної професійної підготовки, Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 2021. №2 (135) с. 60-67.

12. Тадеуш О. Х. Формування готовності до самостійної роботи майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін при навчанні механіки, Одеса. 2021. 91 с. [електронний ресурс].

13. Совкова Т. С. Інноваційні технології у навчанні фізики : методичний посібник для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). Ступінь вищої освіти: Магістр. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 36 с.

14. Рубанцева Н. О., Совкова Т. С. Застосування ментальних карт при вивченні теми поверхневий натяг. Modern problems in science: the Proc. of the VIII th International scientific and practical conference, November 09-12, 2020, Prague, Czech Republic. P. 295-397.

15. Гулінський О.Г., Совкова Т. С. Міжнародні тези. Віртуальні лабораторії у сучасних технологіях навчання шкільного курсу фізики. Trends in the development of modern scientific thought: the Proc. of the X th International scientific and practical conference “Trends in the development of modern scientific thought”, November 23-26, 2020 р., Vancouver, Canada. P. 221-223.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://jospakk.kuduskab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/live-sgp/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-gacor-online/ https://pustaka.pekanbaru.go.id/slot-gacor/ https://library.poltekpel-sby.ac.id/slot-demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/slot-gacor/ http://inlis.lamongankab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.palembang.go.id/demo-pg-soft/ http://sipmk.kemenkopmk.go.id/slot-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/toto-macau/ https://jdih-dprd.murungrayakab.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jospakk.kuduskab.go.id/slot-demo/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-online-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/rtp-live-slot/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-luar-negeri/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-demo/ https://jim.unrika.ac.id/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://chavancentre.org/slot-demo/