Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Кафедра фізики. Кадровий склад

Навчальний процес на кафедрі фізики забезпечують 10 науково-педагогічних працівників: 3 доктори та 7 кандидатів наук в тому числі 4 професора, 5 доцентів. Наукове та навчально-методичне забезпечення ґрунтується на власних розробках високого рівня якості. У повному обсязі розроблено навчальні й робочі плани, програми вивчення навчальних дисциплін, методичні матеріали, що забезпечують навчальний процес і підготовку фахівців зі спеціальності 014 «Середня освіта. Фізика».

 

Гохман Олександр Рафаїлович

Завідувач кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, професор по кафедрі фізики

У 1978 році з відзнакою закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «теоретична фізика».

У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Ймовірнісний метод дослідження властивостей текстурованих полікристалів» за спеціальністю 01.04.13 «фізика металів» у Київському національному університеті.

Викладає дисципліни: загальна фізика, математичні методи фізики, чисельні методи у сучасній фізиці, малокутове розсіювання рентгенівських променів, методологія наукових досліджень. У квітні, травні 2017-2019 років викладав дисципліни: використання прямих та обернених полюсних фігур та функцій розподілу кристалів за оріентацією у фізиці твердого тіла, базові принципи розробки та методи дослідження сплавів з високою ентропією, дослідження мікроструктури сталей методом малокутового розсіювання нейтронів та рентгенівських променів для магістрантів та аспірантів Харбінського інженерного університету (КНР). 

Лауреат у номінації «Кращий учений ХХ століття» згідно з рішенням IBC Awards у 2002 році.

«Відмінник освіти України» (наказ №160 від 13 травня 2010р., посвідчення №87415).

Опублікував більше 130 наукових робіт та 2  патенти.

Наукові інтереси: текстурний аналіз, фізика опромінюваних матеріалів.

 

Брюханов Аркадій Олексійович

Професор кафедри фізики, доктор технічних наук, професор.

Освіта: фізичний факультет Одеського національного університету імені І .І. Мечникова.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Методы текстурного анализа в технологии титановых сплавов» захистив у Московському інституті сталі і сплавів у 1989 р.

Викладає дисципліни: загальна фізика, основи теоретичної фізики, теоретична механіка, спецкурси з фізики твердого тіла. У жовтні 2014-2018 років викладав дисципліну: актуальні проблеми текстурного аналізу для студентів та аспірантів університета м. Ханнофер, (Німеччина).

Наукові інтереси:  Розробка технології отримання текстурно-зміцнених листових напівфабрикатів гексагональних металів і сплавів і виробів з них.

Зв'язок рівня мікро пошкодження кубічних полікристалів з анізотропією їх макро властивостей після пластичної деформації та термомеханічної обробки.

Голованов Вячеслав Володимирович

Профессор кафедри фізики.

Закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова зі спеціальності фізика напівпровідників та діелектриків.

Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Тема дисертації «Характеризация полупроводниковых поверхностно- активных веществ SnxWyOz, CdxS(Se)l-x, In2O3; Одеський держ. ун-т імені І. І. Мечникова. - Одеса., 1998 рік.

Викладає такі дисципліни: Квантова хімія твердого тіла, Фізика наноприладів та наноматеріалів, Фізика квантового комп’ютера. У червні 2017 року викладав курс лекцій з теми модіфікація енергетичних рівней у квантових точках для студентів та аспірантів університету м. Брієш (Італія), у березні 2018 року - з теми аналіз теоретичних проблем гетерогенного аналізу на поверхні для студентів та аспірантів університету університету м. Тампере (Фінляндія).

Професор В. Голованов – Фулбрайтівський професор, з 25-річним досвідом наукових досліджень в галузі хімічних і біологічних наносенсорів. Лауреат премії Марії Кюрі, має нагороди Академій США, Німеччини, Італії, Фінляндії. Опублікував більше180 наукових робіт, 5 патентів.

Клубіс Яков Давидович

Професор кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського в 1959 р. зі спеціальності «Фізика, основи виробництва», присвоєна кваліфікація «учитель фізики та основ виробництва».

Кандидатську дисертацію «Релаксация излучающей системы тождественных центров» зі спеціальності 01.04.02 теоретична фізика захистив у 1979 р. у м. Київ.

Викладає теоретичну фізику.

Науковий напрямок: квантова електродинаміка, квантова електроніка, фізична кінетика.

 

Шкатуляк Наталія Михайлівна

pdf

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, приват-професор.

В 1978 р. закінчила Одеський державний педагогічний інституті імені К. Д. Ушинського. Спеціальність – «Фізика».

Кандидатська дисертація «Влияние неоднородности текстуры на анизотропию физико-механических свойств некоторых металлов и сплавов с кубической решеткой» (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла) була захищена в 1990 р. в Ленінградському державному технічному університеті.

Викладає дисципліни: загальна фізика, теоретична фізика, охорона праці.

Область наукових інтересів: Нові речовини та матеріали, текстура, фрактальна природа анізотропії фізичних властивостей кристалічних тіл.

Має понад 145 публікацій в галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства.

Тадеуш Ольга Харлампіївна

pdf

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент, приват-професор.

Закінчила фізичний факультет ОДУ імені І. І. Мечникова, 1967 р.

В 1975 р. захистила дисертацію «Отримання і дослідження кристалічної та електронної структури тонких плівок карбідів групи заліза».

Викладає дисципліни: загальнп фізика, теоретична механіка, спецкурси.

Наукові інтереси:

Дослідження електронної будови карбідів металів групи заліза, оксидів LnVO4, синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз / брукіт.

Чепок Олег Леонідович

pdf

Доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук, приват-професор.

Закінчив ОДУ імені І. І.  Мечникова зі спеціальності фізика напівпрвідників та діелектриків.

Дисертацію зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого діла під назвою «Исследование электрофизических свойств тонких пленок силицидов хрома, конденсированных на подогретые керамические положки», захистив у1972 р. в  Інституті проблем матеріалознавства АН УССР, м. Київ.

Викладає дисципліни: загальна фізика, електротехніка.

 

Совкова Тетяна Сократівна

pdf

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського в 1975, спеціальність «Фізика та електротехніка», Присвоєно кваліфікація «вчитель фізики середньої школи з додатковою спеціальністю електротехніка».

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Фізичні закономірності текстуроутворення та розвиток анізотропії властивостей при деформації сплавів на основі титану» в Інституті проблем матеріалознавства АН УССР

Викладає дисципліни: загальна фізика, рентгено-структурний аналіз, методика навчання фізики у ВНЗ, історія фізики.

Жуковський Вадим Кирилович

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук.

У 1998 р здобув вищу освіту в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «математика, фізика».

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив напружено-деформованого стану на термопружні деформації текстурованих полікристалічних матеріалів» в Одеському національному політехнічному університеті.

На кафедрі фізики викладає дисципліни: мікроелектроніка та робототехніка, астрономія, фізика твердого тіла, астрономія.

Має понад сорок публікацій в галузі фізики твердого тіла, матеріалознавства, оптики, геофізики.

Наукові інтереси: спекл-інтерферометрія, неруйнівні методи контролю властивостей твердих тіл.

Волчок Наталія Аркадіївна

pdf

Асистент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського зі спеціальності «фізика».

Дисертацію на тему «Кількісні характеристики текстури і анізотропія пружних властивостей деформованих α-твердих розчинів на основі титану» зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла захистила у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К .Д. Ушинського» у 2011 році.

Веде дисципліни: теоретична механіка, оптика.

Наукові інтереси: Представлення текстур за допомогою інтегральних характеристик текстури (ІХТ), що дозволяють оцінити тензорну розмірність властивостей матеріалу для подальшого розрахунку його анізотропії.

Ткачук Ольга Степанівна

Провідний фахівець лабораторії рентгено-структурного аналізу та лабораторії оптики і атомної фізик. (ауд.№45).

Закінчила Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського в 1969р. Спеціальність: фізика, технічна механіка.

Кваліфікація: учитель фізики, технічної механіки середньої школи. Диплом Ч №657085

 

Кирилюк Юлія Гаврилівна

 

Провідний фахівець лабораторії електротехніки.

Закінчила Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського у 1964р. Спеціальність: фізика, основи виробництва.

Кваліфікація: учитель фізики і основ виробництва середньої школи.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського