Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Кафедра прикладної математики та інформатики

I. Загальні відомості
II. Науково-педагогічний склад
III. Навчальна робота
IV. Методична робота
V. Наукова робота
VI. Організаційна робота
VII. Контакти

 

Шановні абітурієнти!

Фізико-математичний факультет та кафедра прикладної математики та інформатики

запрошує Вас на навчання

за фахом "Інформатика"

(додаткова спеціалізація - англійська мова та література)

 

 

I. Загальні відомості

Кафедра прикладної математики та інформатики є навчально-структурним підрозділом, відповідальним за підготовку фахівців зі спеціальності «Системні науки та кібернетика» і «Середня освіта. Інформатика». Здійснює випуск студентів за програмою бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Кафедра була заснована у 1990 році на базі кафедри математики, основ інформатики та обчислювальної техніки у зв’язку із необхідністю ґрунтовної підготовки учителів для викладання введеного у шкільний курс предмету "Основи інформатики та обчислювальної техніки".

Значна заслуга у створенні кафедри належить доц. Г. М. Бритавському, який доклав багато зусиль для формування викладацького складу та матеріальної бази кафедри.

Сьогодні кафедра прикладної математики та інформатики об'єднує чотири комп’ютерні класи та одну лабораторію науково-навчально-методичної роботи з програмування мікроконтролерів.

На базі кафедри проводяться численні науково-методичні семінари та конференції.

Виступ доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної математики про особливості підготовки спеціалістів за спеціальністю Інформатика*

Виступ доктора фізико-математичних наук, професора кафедри прикладної математи та інформатики Даміра Зямовича Арова про видатних вчених університету

Підготовка студентів фізико-математичного факультету за спеціальністю Інформатика*

Педагогічна практика з інформатики при підготовці студентів фізико-математичного факультету за спеціальністю Інформатика*


 

II. Науково-педагогічний склад

 

Мазурок Тетяна Леонідівна

 Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики,

доктор технічних наук,

професор кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М. В. Ломоносова за спеціальністю «Машини та апарати харчової промисловості», отримала кваліфікацію інженера-механіка;

У 1985 році закінчила спец факультет з перепідготовки кадрів за новими, перспективними напрямами науки та техніки Московського текстильного інституту, отримала спеціальність «Автоматизація проектування».

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях на тему: «Моделювання вибору компромісних конструкторсько-технологічних рішень при проектуванні складних технічних систем»;

У 2012 році захистила докторську дисертацію та отримала ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання»

Викладає дисципліни:

Методика навчання інформатики

Системний аналіз

Системи управління навчанням

Експертні системи

Сучасні інформаційні технології

 

Тетяна Леонідівна є автором понад 150 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, серед яких один – з грифом МОН; є членом спеціалізованої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету; здійснює наукове керівництво кандидатськими дисертаціями зі спеціальностей 05.13.06, 05.13.07, 13.00.02 (інформатика), 13.00.10.

Наукові інтереси: технічні та методичні аспекти впровадження інтелектуальних технологій в організацію індивідуалізованого навчання; створення та впровадження інтелектуальних засобів адаптивних технологій управління навчанням.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

  

 

 

Тарасов Анатолій Фролович

кандидат технічних наук,

доцент кафедри  прикладної математики та інформатики

 

Закінчив Одеський Державний Університет імені І. І. Мечнікова у 1971 році за спеціальністю «фізика напівпровідників». 

Захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Тема: "Текстоутворення та анізотропія фізико-механічних властивостей деформованих сплавів із ГІЦЗ структурою» 

Працює на кафедрі з 2014 року, до цього - доцент кафедри методики викладання фізики та МЗН з 1988 р. 

Наукові інтереси пов’язані з фізикою твердого тіла та фізики металів і сплавів.

Викладає дисципліни: «Радіотехніка», «Сучасні інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання», «Технічні засоби навчання».

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

 

Царенко Микола Олександрович 

кандидат технічних наук

доцент кафедри  прикладної математики та інформатики 

Закінчив фізико-математичний факультет Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського в 1978 році, за спеціальністю «Вчитель математики та фізики»

Навчався в аспірантурі. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.15.20 – «Оптоелектронні системи» на тему: «Напружено-деформовані стани в Pd-S фото резисторах», здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. 

Працював інженером кафедри та асистентом, а у 2001 році, після отримання  звання доцента, - доцентом кафедри методики фізики та технічних засобів навчання.

З 2014 року працює на кафедрі прикладної математики та інформатики. 

Викладає дисципліни:

Основи інформаційних технологій,

Технічне конструювання,

Технічні засоби навчання,

Основи наукових досліджень,

Елементна база персонального комп’ютера.

Наукові інтереси: дослідження у галузі фізики твердого тіла;  розробка нових технологій в обробці різноманітних металів і сплавів; дослідження у напряму нових інформаційних технологій; застосування кібернетики для потреб сучасного життя. 

Миколою Олександровичем опубліковано понад 50 наукових праць.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Брескіна Лада Валентинівна

 кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

 https://plus.google.com/u/0/+LadaBreskina

Закінчила інститут Механіки Математики та Економіки Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова за спеціальністю «Метематик».

Захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 -  теорія і методика навчання (інформатика) за темою: "Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій".

Працює на кафедрі з 2000 р.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп'ютерні мережі та мережеве програмне забезпечення», «Динамічна WEB-графіка», «Математичні підстави кібернетики», «Проектування дистанційних курсів».

Займається науковою роботою у галузі теорії і методики навчання інформатики в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Бойко Ольга Павлівна

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Інформатика» (спеціаліст), «Інформатика» (магістр).

Захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.03 - математична фізика. Тема дисертаційної роботи: «Прямі та обернені задачі для демпфованих стільтьєсівських струн».

Працює на кафедрі з 2003 р.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Методи обчислень», «Дискретна математика», «Програмування».

Займається науковою роботою за темою НДР: «Скінченновимірні та нескінченновимірні демпфовані системи».

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

 

 

Яновський Анатолій Олександрович

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Інформатика».

Захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційної роботи: «Педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» .

З 2018 року працює на кафедрі прикладної математики та інформатики. Викладає дисципліни: «Інформатика», «Сучасні інформаційні технології та мультимедіа», «Вступ до спеціальності», «Методика навчання інформатики».

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

 

Кобякова Людмила Миколаївна 

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики 

Закінчила Інститут Математики, Економіки і Механіки Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова за спеціальністю «Математика». 

Викладає дисципліни:

«Програмування»,  

«Теорія алгоритмів»,

«Структури даних і алгоритми»,

«Комп’ютерна графіка»,

«Сучасні технології програмування»,

«Експертні системи»,

«Практикум з розв’язання конкурсних та олімпіадних задач» 

Займається науковою роботою у галузі методики викладання математичних дисциплін прикладного напряму за тематикою кафедри.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Шувалова Ольга Ігорівна 

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики  

Закінчила Одеський  національний університет  імені І. І. Мечникова, за спеціальністю «Прикладна математика» і отримала кваліфікацію «Математик».  

Викладає дисципліни: 

Інтернет-технології 

Бази даних 

Мережі та мережеве ПЗ 

Інформаційно-логічне моделювання 

Інформатика 

Займається науковою роботою у галузі теорії і методики навчання інформатики та інтернет-технологій.   

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua  

Корабльов В’ячеслав Анатолійович  

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики  

Закінчив Одеський державний університет імені  І. І. Мечникова за спеціальністю "Астрономія" та отримав кваліфікацію «астроном». 

У 2002 р. закінчив магістратуру Південноукраїнського державного педагогічного університет у   імені К. Д. Ушинського за спеціальністю  «Інформатика»,  отримав кваліфікацію «викладач інформатики» 

Працює на кафедрі з 2003 р. 

Викладає дисципліни: 

«Апаратне програмування мікроконтролерів»,

«Операційні системи»,

«Апаратне забезпечення та архітектура операційних систем»,

«Системне адміністрування». 

Займається науковою роботою у галузі робототехніки.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

 

  

 

 

Черних Володимир Володимирович
 
викладач кафедри прикладної математики та інформатики
 
У 2008 році закінчив Університет Ушинського за спеціальністю "Інформатика та англійська мова". Вчитель інформатики та англійської мови і літератури. 
 
У 2009 році закінчив магістратуру Університету Ушинського за фахом "Інформатика". Викладач інформатики.
 
23.10.2018 захистив кандидатську дисертацію "Методика навчання майбутніх учителів інформатики знання-орієнтованих інформаційних систем".
 
Викладає дисципліни: "Експертні системи", "Методика інформатики", "Комп'ютерна та інженерна графіка"
 
Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua
 

Щітов Дмитро Леонідович

старший лаборант  кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчив Південноукраїнський національний  педагогічний університет    імені К. Д. Ушинського за спеціальністю "Математика і фізика", отримав кваліфікацію вчителя математики та фізики.

Закінчив аспірантуру зі спеціальності «фізика твердого тіла».

Працював старшим лаборантом кафедри фізики та мультимедійних засобів навчання.

Рубанська Ольга Яківна 

фахівець  кафедри прикладної математики та інформатики 

Закінчила Південноукраїнський національний  педагогічний університет    імені К. Д. Ушинського за спеціальністю "Інформатика та основи економіки", отримала  кваліфікацію вчитель інформатики та основ економіки.

Навчається в аспірантурі кафедри прикладної математики та інформатики за спеціальністю 13.00.02 -  теорія і методика навчання (інформатика).

 

 

 

 

Олексійчук Роман

лаборант кафедри прикладної математики та інформатики за сумісництвом.

Навчається за фахом інформатика - англійська мова у Університеті Ушинського з 2016 навчального року.

 

III. Навчальна робота

Кафедра прикладної математики та інформатики здійснює навчальну роботу на базі трьох навчальних аудиторій та лабораторії з програмування мікропроцесорної техніки.

Членами кафедри виконується робота з розробки навчальних та робочих планів дисциплін, їх постійне оновлення та адаптація.

За кафедрою закріплені такі дисципліни:  

1

Апаратне забезпечення та архітектура КС

Апаратне програмування мікроконтролерів

Бази даних

Впровадження ІКТ

Вступ до спеціальності

Динамічна WEB-графіка

Дискретна математика

Експертні системи

Елементи теорії лінійних стаціонарних пасивних систем

10 

Захист інформації в КС

11 

ІКТ в навчальному процесі

12 

ІКТ в освіті

13 

Інженерія знань

14 

Інженерна та комп’ютерна графіка

15 

Інтерактивні технології навчання

16 

Інтернет-технології

17 

Інформаційні технології та інтелектуальна власність

18 

Інформатика

19 

Інформаційно-логічне моделювання

20 

Комп’ютерні технології в науці і освіті

21 

Комп’ютерні системи та технолог

22 

Комп`ютерна графіка

23 

Математичні підстави кібернетики

24 

Мережеві інформаційні системи у навчанні

25 

Мережі та мережеве ПЗ

26 

Методи дискретного програмування

27 

Методи математичного програмування

28 

Методи математичного та дискретного програмування

29 

Методи обчислень

30 

Методика навчання інформатики

31 

Методика навчання інформатики в профільних і спеціалізованих навчальних закладах

32 

Методика навчання інформатики у ВНЗ(вищій школі)

33

Методика навчання інформатики у старшій школі

34 

Методика пропедевтичної інформатики

35 

Мультимедійні засоби навчання

36 

Мультимедіа та дизайн

37 

НІТ

38 

НІТ в освіті

39 

НІТ та ТЗН

40 

Операційні системи

41 

Освітні онлайн-сервіси

42 

Освітня інноватика у навчанні інформатики

43 

Основи інформатики

44

Основи інформатики та програмування

45 

Основи інформатики з елементами програмування

46 

Основи наукових досліджень

47 

Основи наукової комунікації іноземною мовою

48 

Платформенно-незалежне об'єктно-орієнтоване програмування

49 

Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіадних задач з інформатики і програмування

50 

Програмно-апаратний  захист даних

51 

Програмування

52 

Проектування дистанційних курсів

53 

Радіотехніка

54 

Системи управління навчанням

55 

Системне адміністрування

56 

Системний аналіз

57 

Структури даних та алгоритми

58 

Сучасні інформаційні технології

59 

Сучасні інформаційні технології в науці і освіті

60 

Сучасні інформаційні технології навчання

61 

Сучасні інформаційні технологоії та мультимедіа

62 

Сучасні комп'ютерні технології

63 

Сучасні технології програмування

64 

Теорія алгоритмів

65 

Теорія ймовірності та математична статистика

66 

Теорія та методика викладанняінфор. у ВНЗ

67 

Теорія пасивних лінійних стаціонарних систем та їх застосування

68 

Технічне конструювання

69 

Технічні засоби навчання

70 

Технологія комп’ютерного тестування

71 

Функції класів Шура, Каратеодорі, Потапова та їх застосування.

 

 

 

IV. Методична робота

Кафедра прикладної математики та інформатики здійснює методичну роботу за такими напрямами:

- перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

- створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців;

- удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

- вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

- організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

- аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль­нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

Кафедра проводить навчально-методичну роботу зі студентами на основі хмарних технологій з використанням сервісів Google, а також здійснює накопичення візуалізацій курсу інформатики: http://pnpu.brs.od.ua/.
Удосконалюються навички студентів з використання LMS та формування контенту дистанційних курсів: перейти на дистанційну навчальну площадку

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри організують методичні семінари, виробничі наради, науково-практичні конференції.

Результати методичної роботи викладачів кафедри висвітлені у таких публікаціях: 

 1. Мазурок Т.Л., Черних В.В. Навчальний посібник «Експертні системи» для бакалаврів з галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика*». - Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського (рекомендовано до друку Вченою Радою ПНПУ ім. К.Д. Ушинського №10 від 06.05.2015)
 2. Корабльов В. А., Мазурок Т. Л., Сметаніна Л. С. Менеджмент підприємницької діяльності: навчальний посібник для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія» - Одеса: ФОП Галуза Н.М..- 2015. – С.194-208. (рекомендовано до друку рішенням Вченої Ради ПНПУ ім. К.Д. Ушинського протокол №13 від 25.06.2015)
 3. Мазурок Т.Л. Системи управління навчанням: Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради протокол №8 від 28.03.2013 . – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 159 с.
 4. Мазурок Т.Л., Москальчук О. Я. Методика викладання пропедевтичного курсу інформатики: навчальний посібник. Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради протокол №8 від 28.03.2013. – 60 с.
 5. Сметаніна Л. С. Учебно-методическое пособие к курсу «Информатика» / Л. С. Сметаніна // Методичний посібник. – Одеса : Південноукраїнський нац. педаг. ун-т імені К. Д. Ушинського, 2012. – 75 с.
 6. Сметаніна Л. С.  Навчально-методичний посібник з курсу «Методика асистентської практики» / Л. С. Сметаніна // Методичний посібник. – Одеса : Південноукраїнський нац. педаг. ун-т імені К. Д. Ушинського, 2012. – 73 с.

 

 

 

V. Наукова робота

Кафедра активно займається науковими дослідженнями у напряму адаптивних технологій навчання та дослідженням методичної компетентності майбутніх учителів у межах теми НДР: «Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності у навчанні інформатики в системі неперервної освіти вчителя».

У підтримку наукової роботи кафедри з 2015 року щорічно проводиться міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням (ATL), щомісяця організуються науково-методичні семінари з інформаційних технологій в освіті та методики викладання інформатики. 

Ведеться дистанційна підтримка науково-методичного семінару "Навчання інформатики в загальноосвітній та вищій школі" на основі спільноти Google "Інформатика": http://seminar.brs.od.ua.

Для залучення до наукової роботи студентів і молодих науковців щовесни проводиться конференція «Інформатика, інформаційні системи та технології».

Викладачі кафедри є авторами великої кількості наукових публікацій, серед яких: 

 1. Dаmir Z Arov, M. Kurula, O. J.Staffans , Boundary control state/signal systems and boundary triplets ,in Operator methods for boundary value problems Series:London Mathematical Society Lecture Notes No404,Cambridge University Press, 2012 ,35-72
 2. Z. Arov, M. Kurula, O.J.Staffans, Passive state/signal system and conservative boundary relations in Operator methods for boundary value peoblems Series:London Mathematical Society Lecture Notes No404,Cambridge University Press 2012,73-119
 3. Z. Arov, O. J. Staffans, Symmetries in special classes of passive state/signal systems,Journal of Functional Analysis 262(2012)pp.5021-509
 4. Мазурок Т. Л. Модель формирования знаний для автоматизированной системы / Т. Л. Мазурок // Journal Educational Technology & Society. – 2013. – Vol. 16, № 1. – P. 737–762.
 5. Мазурок Т. Л. Адаптивное управление обучением на основе синергетического подхода / Т. Л. Мазурок // Кибернетика и вычислительная техника. – 2013. – Вып. 172. – С. 49–60.
 6. Мазурок Т. Л. Інтелектуальна технологія реалізації синергетичної моделі управління індивідуалізованим навчанням / Т. Л. Мазурок // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 6 (195), Ч. 1. – С. 28–35.
 7. Мазурок Т. Л. Інтелектуальні засоби формування системи компетенцій / Т. Л. Мазурок // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип. 3 (110), Т. 2. – С. 134–141.
 8. Мазурок Т. Л. Интеллектуальные преобразования в реализации синергетической модели управления / Т. Л. Мазурок // Системные технологии. – 2013. – Вып. 3 (86). – С. 72–79.
 9. Boyko Olga, Olga Martinyuk, and Vyacheslav Pivovarchik HIGHER ORDER NEVANLINNA FUNCTIONS AND THE INVERSE THREE SPECTRA PROBLEM: Opuscula Math. 36, no. 3 (2016), 301–314 http://dx.doi.org/10.7494/OpMath.2016.36.3.301
 10. Boyko, O. M. Martynyuk, V. N. Pivovarchik On a generalization of the three spectral inverse problem: Methods Funct. Anal. Topology, Volume 22, Number 1, 2016, pp. 74-­80
 11. Olga Boyko, Vyacheslav Pivovarchik, Chuan Fu Yang On solvability of three spectra problem: Mathematische Nachrichten, April 2016
 12. Сметаніна Л. С. Структура методичної компетентності майбутніх учителів інформатики та модель її набуття / Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського): зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – Вип. 11–12. – С. 204

 

 

VI. Організаційна робота

Викладачами кафедри активно здійснюється організаційна робота за наступними напрямами:

 • планування роботи та проведення науково-методичних семінарів і конференцій для студентів та викладачів;
 • проведення профорієнтаційної роботи
 • виконання обов’язків куратора навчальних груп;
 • кафедра проводить виховну та профорієнтаційну роботу

 

Викладач - куратор

Група

доц.. Бойко О. П.

бакалаври, спеціальність «014 Середня освіта. Інформатика» (група 2018 року)

ст. викл. Шувалова О.І.

бакалаври, спеціальність «014 Середня освіта. Інформатика» (група 2019 року)

доц. Брескіна Л.В.

бакалаври, спеціальність «014 Середня освіта. Інформатика» (група 2017 року)

ст. викл. Кобякова Л. М.

бакалаври, спеціальність «014 Середня освіта. Інформатика» (група 2016 року)

доц. Тарасов А. Ф.

магістратури, спеціальність «014 Середня освіта. Інформатика» (група 2019 року)

доц. Царенко М.О.

магістратури, спеціальність «014 Середня освіта. Інформатика» (група 2018 року)

 

 

 

 

VII. Контакти 

 

Кафедра знаходиться за адресою:

м. Одеса, вулиця Старопортофранківська 71,

третій поверх навчального корпусу, аудиторія 31. 

тел. кафедри

048 726 19 42

тел. завідувача кафедри      

048 726 21 05

 

Поштова адреса:  

м. Одеса, вулиця Старопортофранківська 26,

кафедра прикладної математики та інформатики 

Електронна адреса кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  лаборант Рубанська Ольга Яківна

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського