Кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

Робочі програми

Графік консультацій викладачів

Години прийому зав. кафедри

Вибіркові дисципліни


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ І СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра педагогічної та вікової психології була відкрита у 2001 р., як кафедра факультету „Практичної психології”, що забезпечує підготовку студентів за спеціальностями: „Психологія”, “Початкове навчання”, “Філософія” та у 2015 році кафедру було перейменовано на кафедру психології розвитку і соціальних комунікацій.

В 2004 р. на посаду зав. кафедрою було обрано д. психол. н., проф. (тоді к. психол. н., доц.) Світлану Миколаївну Симоненко. Яка є визнаним фахівцем у галузі загальної та вікової психології, після закінчення факультету філософії (спеціальність: психологія) Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, працює в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського з 1985 року: спочатку у якості асистента та старшого викладача кафедри психології, з 1991 року, після захисту кандидатської дисертації, на посаді доцента кафедри психології, з грудня 2004 року завідувачем кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій (раніше кафедра педагогічної та вікової психології). У 2005 році захистила докторську дисертацію “Психологія візуального мислення”, в якій започаткувала концептуально новий напрямок у дослідженні мисленнєвих процесів – стратегіально-семантичний підхід до дослідження візуального мислення, що є методологічно та теоретично засадовим для подальших наукових розробок у цій галузі.

Нині кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій, підрозділ факультету психологічної освіти ПНПУ імені К.Д.Ушинського, здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів за спеціальністю «Психологія».

Колективом кафедри ведеться плідна педагогічна діяльність. На факультеті психологічної освіти та факультеті Початкового навчання ними викладаються понад 20 дисциплін, засадовими з яких є: загальна психологія; вікова психологія; педагогічна психологія; основи психопатології; геронтопсихологія; психологія сім`ї; теоретико-методологічні проблеми сучасної психологічної науки, тощо.

Завідувач кафедри: Симоненко Світлана Миколаївна, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології візуального мислення, досліджує механізми візуально-мисленнєвої діяльності; вікові особливості розвитку візуального мислення, психосемантики кольору та творчих стратегій у візуальних формах мистецької діяльності; продуктивні стратегії створення образу-концепту в рекламній діяльності та образотворчому мистецтві; особливості «образу світу» та його вплив на індивідуальні візуально-мисленнєві стратегії суб`єкта діяльності; кроскультурні дослідження візуальної психосемантики; розвиток візуальної креативності засобами компьютерних тренінгів з продуктивної візуалізації; візуально-мисленнєві стратегії в системі навчання з різних навчальних дисциплін; особливості взаємодії наочних та вербальних видів мислення, їх вплив на розвиток креативності особистості; розвиток операціональних та змістових компонентів візуальних знаково-символічних систем, тощо.

Основні положення її наукового доробку знаходять подальший розвиток у роботах її аспірантів та наукових пошукачів.

Вона є автором понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, з них 5 монографій (3 у співавторстві). Плідно працює на ниві підготовки молодих науковців: аспірантів, пошукачів, магістрантів. Під її керівництвом успішно захищено 11 кандидатських дисертацій, з них 5 кандидатські дисертації (аспірантами з КНР та Іраку), в дійсний час під її керівництвом працюють аспіранти та пошукачі за спеціальностями: педагогічна та вікова психологія; загальна психологія та історія психології. С.М. Симоненко є членом двох спеціалізованних рад із захисту докторських дисертацій з психології (м.Одеса), а також є членом редакційної колегії фахового видання «Наука і освіта» (м.Одеса).

Тема наукової діяльності кафедри «Психологічний супровід розвитку особистості школяра в рекреаційний період в контексті інноваційних технологій»

Наукова діяльність кафедри: викладачі кафедри приймали участь у 50 міжнародних науково-практичних конференціях; 39 українських та 5 науково-практичних семінарах та продовжують брати участь у конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах та майстер-класах. Наукова діяльність кафедри відображена у 312 наукових працях, з них: 6 монографій; 6 навчальних посібників; 3 навчально-методичні посібники; 192 статті, 105 тез. Опубліковано за темою кафедри - 115 статтей студентів, з них у фахових виданнях в сумісництві з викладачами кафедри – 40 статтей.

 

 

 

Монографії викладачів кафедри

психології розвитку і соціальних комунікацій

 

 Кафедрою організовано та проведено 10 міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема 1(одна) – у співучасті з Російським національним педагогічним університетом імені О.М.Герцена, кафедрою психологічної допомоги (м. Санкт-Петербург), а також 1 (одна) з кафедрою психології та педагогіки Закарпатського гуманітарно-педагогічного інституту (м.Мукачеве). Проведено 2 Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції. Підготовлено до участі у національних конкурсах наукових робіт 3 студентські роботи, які одержали призові місця.

Серед означеного традиційною є Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні процеси та творчість», яка проводиться кафедрою вже вп'яте. Так, на V Міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні процеси та творчість», яка проводилась 14-15 вересня 2014 року продемонстровано високий науковий рівень доповідей. У роботі конференції приймали участь психологи, медичні та педагогічні працівники. Доповіді було присвячено науковим дослідженням за наступними тематичними напрямами: когнітивні процеси (сучасні напрямки дослідження); інтелектуальні здібності та їх розвиток у різних видах діяльності; творча діяльність особистості та її механізми; сучасна картина світу (ціннісний, когнітивний, лінгвістичний та темпоральний аспекти виміру); інноваційні психологічні технології діагностики і розвитку когнітивних процесів та творчих здібностей особистості. Було проведено шість майстер-класів провідними фахівцями у відповідних галузях.

  

 

Також, традиційним стало проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства», яка в 2014 році була проведена втретє. В роботі конференції приймали участь представники таких закладів, як Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (Україна, м. Київ), ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Київ), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна, м. Київ), Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ), Національний авіаційний університет (Україна, м. Київ), Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса), Одеський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Одеса), Одеський національний університет ім. І.Мечникова (Україна, м. Одеса), Одеський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (Україна, м. Одеса), Одеський національний медичний університет (Україна, м. Одеса), Військова академія (Україна, м. Одеса), «Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості» (Україна, м. Одеса), МДЦ «Артек-Карпати» (Україна, м. Івано-Франківськ), ДП «УДЦ «Молода гвардія» (Україна, м. Одеса), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків), ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Костянтинівка, Донецька обл.), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава), Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир), Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Россия, г. Санкт-Петербург), Херсонський державний університет (Україна, м. Херсон), «Прикарпатський національний університет імені Богдана Ступарика» (Україна, м. Івано-Франківськ), ВНКЗ «Білгород - Дністровське педагогічне училище» (Україна, м. Білгород-Дністровськ), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, м. Глухів), Всеукраїнська Благодійна організація "Асоціація за нове покоління "Лелека", Школа мистецтв (Угорщина, м.Будапешт), Центр розвитку дитини, психологічна служба (Чехія, м. Кромлов), Департамент дитячих таборів для дітей з особливими потребами (Сполучені штати Америки, Штат Меріленд, м. Балтімор), Академія розвитку освіти (Ізраіль, м.Аріель)

Прозвучали привітання учасників конференції від міністра соціальної політики України Денісової Людмили Леонтіївни, від начальника управління у справах сім`ї та молоді Одеської державної адміністрації Яцеленко Андрія Анатолійовича.

В роботі конференції прийняло участь 18 докторів наук, 41 кандидати наук, з таких галузей науки, як: психологія, педагогіка, філософія, медицина.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» продемонструвала високий рівень наукових доповідей та зібрала провідних науковців і фахівців в сфері дитячого відпочинку, оздоровлення та реабілітації, а також представників місцевих та державних органів влади.

Наукові доповіді були присвяченні дослідженню теоретико- методологічних засад рекреаційної психології та педагогіки. Було приділено увагу сучасним підходам до організації та діяльності сучасних дитячих рекреаційних закладів, розглянуто особливості педагогічної діяльності та психологічного супроводу дітей та підлітків в умовах рекреації, презентовано модель роботи психологічної служби дитячого оздоровчого центру та напрямки роботи практичного психолога в закладах рекреаційного типу. Серед актуальних питань конференції - було питання підготовки психологічних і педагогічних кадрів для роботи в системі дитячого оздоровлення та відпочинку. Учасники конференції обмінялись досвідом з питань організації дитячого оздоровлення та відпочинку, впровадження нових форм та напрямків роботи в сфері дитячої рекреації.

В межах науково-практичної конференції було організовано роботу двох круглих столів:

- «Круглий стіл представників ВНЗ та дитячих рекреаційних закладів з питань кадрової політики» на якому було обговорено особливості взаємодії навчальних закладів з питань підготовки педагогічних кадрів для роботи УДЦ «Молода гвардія».

 • «Актуальні проблеми дитячого оздоровлення та відпочинку» на якому було обговорено стан та перспективи розвитку системи дитячого оздоровлення та відпочинку в Україні.

 • З метою ознайомлення з інноваційними психологічними тренінговими методиками та освітніми педагогічними технологіями, які розроблені та впроваджені в УДЦ «Молода гвардія» в межах науково-практичної конференції було проведено 12 майстер-класів для її учасників.

 Зусиллями викладачів кафедри в різні роки було організовано експериментальні майданчики на базі гімназії №5, юридичного ліцею; Благодійного фонду „Молодий інвалід”, СЗОШ 1-3 ступеня № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики, СЗОШ – інтернату 1-3 ступеня № 93 для сліпих дітей; проводився психологічний супровід осіб з обмеженими можливостями, психологічне консультування молодих інвалідів, організовувалися їхні зустрічі зі студентами факультету психології, консультування педагогів та практичних психологів Одеси й області.

На сьогодні кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій під керівництвом проф. С.М. Симоненко плідно працює над проектом «Психологічний супровід психічного здоров`я дітей в рекреаційний період» сумісно з колективом Українського Дитячого Центру «Молода гвардія». Зусилля колективу спрямовані на діагностику, розвиток, формування, корекцію, реабілітацію дітей та молоді; їх психологічне розвантаження та виконання програм особистісного розвитку в рекреаційний період.

УДЦ «Молода гвардія» є творчо-експериментальним майданчиком для розвитку та апробації інноваційних наукових діагностичних, розвивальних та реабілітаційних психологічних технологій саморозвитку особистості школярів та збереження їх психічного здоров`я, які розробляються на кафедрі психології розвитку і соціальних комунікацій. Проводяться всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції для науковців, що займаються проблемами психічного здоров`я, та педагогічних кадрів, що працюють у галузі дитячих рекреаційно-оздоровчих закладів.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять навчально-виробничу та науково-дослідну практику на базі ДП УДЦ «Молода гвардія».

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія. На кафедрі навчається 11 аспірантів та пошукувачів під керівництвом професорів кафедри. Успішно захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Кафедра співпрацює з Інститутом психології Г.С.Костюка, зокрема лабораторією психології творчості (м.Київ), ДП УДЦ «Молода гвардія», Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, факультетом психології Харківського університету ім. В.Н. Каразіна, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Костянтинівка, Донецька обл.), Департамент дитячих таборів для дітей з особливими потребами (Сполучені штати Америки, Штат Меріленд, м. Балтімор), Академія розвитку освіти (Ізраіль, м.Аріель),

Російським державним педагогічним університетом ім. М.І. Герцена (м.Санкт-Петербург) та багатьма ВНЗ України.

 

Склад кафедри

   Симоненко Світлана Миколаївна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій

За плідну наукову діяльність має грамоти: від Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України та обласної державної адміністрації, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

 

Викладає лекційні курси:

 1. Загальна психологія

 2. Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології

 3. Основи патопсихології

 4. Спецкурс «Психологія організацій».

Основними напрямками наукових досліджень є: психологія візуального мислення: стратегіально-семантичний підхід; візуальна психосемантика, інтелектуальні та творчі здібності, образ світу та його вплив на творчі стратегії особистості, креативні стратегії в галузі реклами.

 

Массанов Анатолій Вікторович – доктор психологічних наук, професор

За плідну наукову діяльність має грамоти: від Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України та обласної державної адміністрації, нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Викладає лекційні курси:

 1. Вікова психологія

 2. Психологія сімї

 3. Дисципліна спеціалізації "Психічні стани в навчально-професійній діяльності"

 4. Спецкурс «Психологічні бар'єри в діяльності особистості»

Основними напрямками наукових досліджень є: психологічні бар'єри в професійному самовизначенні особистості, психологічні детермінанти професійного становлення майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу. За науковою проблематикою опубліковано понад 100 наукових робіт, в тому числі 2 монографії.

 
   Плохіх Віктор Володимирович — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій.

Викладає лекційні курси:

1.Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології

2.Дисципліна спеціалізації "Психологічний супровід діяльності в

особливих та екстремальних умовах"

3.Спецкурс «Теорія та практика дослідження психологічного

часу»

Основними напрямками наукових досліджень є:

психологічний час, психологія адиктивної поведінки, психологія

інформаційних взаємодій, психологія пам' яті.

За науковою проблематикою опубліковано більше 60 наукових

робіт, в тому числі 1 монографія.

 

Денисенко Анжела Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Викладає лекційні курси:

1. Проблеми психології важковиховуваних дітей

2. Психологічні аспекти виховної діяльності

3. Геронтопсихологія

4. Спецкурс «Психологічні проблеми молодої родини»

Основними напрямками наукових досліджень є: психологічна готовність до подружніх взаємин

За науковою проблематикою опубліковано більше 40 наукових робіт, в тому числі 1 монографія, 3 навчальних посібника, 4 методичні розробки, 1 методичні рекомендації

   

Грек Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (2004 р.); Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Інститут психології, аспірантура (2007 р.), тема дисертаційного дослідження «Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп’ютерного тренінгу» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Викладає лекційні курси:

 1. Вікова психологія

 2. Педагогічна психологія

 3. Спецкурс «Сучасні технології розвитку креативності школярів»

Основними напрямками наукових досліджень є: психологія креативності.

За науковою проблематикою опубліковано більше 40 наукових робіт, в тому числі 1 монографія, 2 методичні розробки.

E-mail: grekelena81@ukr.net

 

Розіна Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук,

доцент

Викладає лекційні курси:

 1. Клінічна психологія

 2. Патопсихологія

 3. Геронтопсихологія

Основними напрямками наукових досліджень є: проблема особливостей взаємодії наочних та вербальних видів мислення та їх впливу на розвиток креативності особистості. Психологічний супровід процесу адаптації підлітків до умов рекреаційного закладу

За науковою проблематикою опубліковано більше 30 наукових робіт.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського