Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Загальні відомості

Стратегія розвитку кафедри

Кадровий склад

Презентація спеціальностей

Програма фахового вступного випробування для вступників на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Освітньо-професійна програма «Управління закладом освіти» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Навчальні плани

Рецензії та відгуки

Якість освітнього процесу

Робочі навчальні програми/силабуси

Робочі навчальні програми спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Вибіркові дисципліни

Анотації вибіркових дисциплін

Бази практики

Регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери

Підвищення кваліфікації/стажування

Міжнародна науково-практична конференція

Наші новини

Участь у проєктах

Виїзні заняття

Наші партнери/стейкхолдери

Асоціація випускників

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Черненко Наталії Миколаївни

Контакти


Загальні відомості

Історія кафедри починається з 2006 р. під назвою кафедри загальних дисциплін та управління освітніми закладами. У 2009 році рішенням Вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» її було реорганізовано в кафедру управління освітніми закладами та державної служби. У 2018 році – в кафедру освітнього менеджменту та публічного управління. Перший завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор Світлана Костянтинівна Хаджирадєва.
Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, професор Олег Олександрович Долженков. Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління є випусковою за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврат) та 073 «Менеджмент» (магістратура).
Кафедра є структурним підрозділом соціально-гуманітарного факультету, забезпечує підготовку х фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема керівних кадрів у галузі освіти. Головний результат роботи кафедри – це висококваліфіковані випускники, які очолюють структурні підрозділи державних органів та органів управління освітою. Щорічно кафедра освітнього менеджменту та публічного управління випускає близько 75 магістрів денної та заочної форм навчання. Ми пишаємося своїми випускниками, серед яких значна кількість – успішні керівники. Серед випускників кафедри: проректори, декани, заступники декана, заступники завідувача кафедри, доктори наук, кандидати наук, директори та заступники директорів закладів освіти, завідувачі закладів дошкільної освіти.

Стратегія розвитку кафедри

Затверджено

на засіданні кафедри освітнього менеджменту

та публічного управління

Протокол № 10 від 03.02.2020 р.

                                   

Стратегія розвитку

кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

на 2020-2024 роки

Розроблена стратегія визначає основні орієнтири розвитку кафедри на найближчі 5 років, що ґрунтується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Стратегічних пріоритетах та плані розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2014-2022 роки (зі змінами), Плану роботи та розвитку університету на 2009-2020 р.р. (за основними стратегічними напрямами діяльності)  та інших документах.

Місія кафедри освітнього менеджменту та публічного управління полягає у формуванні творчої національно-свідомої особистості майбутнього компетентного менеджера освіти, фахівця в сфері публічного управління, здатного на високому рівні організовувати та здійснювати професійну діяльність,  вирішувати практичні завдання впродовж життя для прогресивного, культурного, гуманістичного, інноваційного, інформаційного і соціально-економічного розвитку українського суспільства.

За стратегічну мету розвитку кафедри прийнято: забезпечення якісної та доброчесної підготовки сучасних фахівців у сфері освітнього менеджменту та публічного управління, на засадах міжнародних стандартів підготовки  фахівців  для сфери публічного управління та адміністрування та використання освітніх інновацій, яких характеризує творче професійне мислення, гуманістичні, моральні, лідерські  якості та  національна свідомість.

Ураховуючи профіль кафедри, її історію та наявний кадровий потенціал, пріоритетними напрямами подальшого розвитку кафедри визначено:

 

І. У сфері організації освітнього процесу:

1.1. Підготовка та проходження акредитації освітньо-професійних програм  

Термін виконання: до 01.07.2022 року

Виконавці: гаранти ОПП

групи забезпечення,

викладачі кафедри

1.2. Розробка та впровадження  сертифікатних програм за  ОПП «Управління закладом освіти»: «Управління закладом освіти на засадах ризик-менеджменту», «Експертиза у галузі освіти», «Соціально-правовий захист у сфері освіти».

Термін виконання: до 01.05.2022 року.

Виконавці: гаранти ОПП,

групи забезпечення,

викладачі кафедри.

1.3. Оновлення навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів з ОПП   

Термін виконання: щороку.

Виконавці: викладачі кафедри.

 1.4. Оновлення робочих програм освітніх компонентів з ОПП                                           

Термін виконання: щороку.

Виконавці: викладачі кафедри.

1.5. Розробка та впровадження в освітній процес силабусів до ОК ОПП «Управління закладом освіти».

Термін виконання: до 01.09.2020 року.

Виконавці: викладачі кафедри.

1.6. Посилення роботи щодо залучення професіоналів-практиків до участі в освітньому процесі (бінарні лекції, тренінги, майстер-класи тощо)

Термін виконання: постійно.

Виконавці: гаранти ОПП, викладачі кафедри.

1.7. Оновлення переліку баз практики та змісту практичної підготовки здобувачів вищої освіти за всіма видами практики.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: гаранти ОПП, відповідальний за

практику, викладачі кафедри.

1.8. Упровадження інноваційних освітніх технологій.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: гаранти ОПП, викладачі кафедри.

1.9. Систематичне оновлення  репозитарію бібліотеки Університету Ушинського навчально-методичними матеріалами до ОК ОПП                                        

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

1.10. Розробка та видання  та навчальних посібників з профільних дисциплін.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

1.11.  Залучення студентів до участі в конференціях, тренінгах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

1.12. Започаткувати викладання дисциплін іноземною (англійською) мовою.

Термін виконання: до 01.09.2024 року.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

1.13. Підготувати ліцензійні справи щодо відкриття спеціальностей 011 Науки про освіту та 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем та пройти передбачену законодавством процедуру їх ліцензування.

Термін виконання: до 01.03.2024 року.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

1.14. Вивчення можливості проходження акредитації освітньо-професійних програм в іноземних акредитаційних агентствах.

Термін виконання: до 01.09.2021 року.

Виконавці: гаранти ОПП, викладачі кафедри.

1.15. Розширити практику впровадження технології дуального навчання за ОПП «Управління закладом освіти», а саме укласти відповідні договори з провідними закладами освіти Одещини.

Термін виконання: до 01.09.2021 року.

Виконавці: гаранти ОПП, завідувач кафедри.

1.16. Систематичне проведення заходів щодо популяризації культури доброчесності усіх учасників освітнього процесу.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри, бібліотека.

 

ІІ. Науково-дослідна робота кафедри:

2.1. Виконання кафедральної науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади публічного управління у сфері освіти»:

 - підготовка наукових статей для публікації в фахових виданнях та виданнях, що входять до науко метричних баз  Web of Science та Scopus;

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри;

 • підготовка колективної монографії за підсумками виконання кафедральної теми;

Термін виконання: до 31.12.2021 року.

Виконавці: викладачі кафедри;

 • презентація проміжних результатів дослідження на конференціях та інших науково-практичних заходах вітчизняного та міжнародного рівня;

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри;

 • залучення здобувачів вищої освіти до участі в дослідженнях в межах кафедральної науково-дослідної теми;

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 

2.3. Проведення наукових форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів наукового характеру наукової теми кафедри.

Термін виконання: щорічно.

Виконавці: викладачі кафедри.

2.3. Активізація роботи щодо представлення результатів досліджень на зарубіжних наукових форумах та періодичних виданнях.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

2.4. Активізація роботи викладачів кафедри щодо членства в галузевих та інших експертних радах.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

2.5. Популяризація культури академічної доброчесності в наукових дослідженнях та публікаціях викладачів та аспірантів/докторантів кафедри.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 

ІІІ. Міжнародна діяльність та інтернаціоналізація освіти.

 

 • Посилення роботи з університетськими освітньо-культурними центрами інших держав.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

3.2. Розширення взаємодії із зарубіжними партнерами (Гамбурзький університет та ін.) щодо укладання договорів про співробітництво у галузі проведення спільних досліджень.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Популяризація академічної мобільності студентів та викладачів шляхом:

-  короткотермінового навчання студентів в університетах різних країн за спільними програмами;

- обміну викладачами з університетами інших країн;

- стажування та вивчення позитивного досвіду викладачами  університетів інших країн у межах міжнародних проєктів.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Активізувати практику запрошення гостьових лекторів до навчання за освітньо-професійними програмами кафедри.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Активізація участі викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти в міжнародній проєктній діяльності, спільних наукових дослідженнях, стажуваннях тощо.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 

IV. Розвиток кадрового потенціалу кафедри

 

 • Активізація роботи з проведення атестації фахівців та професорів, присвоєння вчених звань доцента, професора для формування якісного складу кафедри.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів кафедри на базі університету та поза його межами.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Спонукання молодих викладачів кафедри до продовження навчання в аспірантурі / докторантурі для здобуття наукового ступеня.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Популяризація оволодіння іноземними мовами та отримання відповідного сертифікату, що засвідчує рівень володіння мовою.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: викладачі кафедри.

 • Ініціювати питання про заохочення кращих викладачів кафедри з боку університету та органів влади місцевого та національного рівнів.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

 • Оновлення кадрового складу кафедри за рахунок випускників аспірантури/докторантури.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри.

V. Організаційна робота.

 

5.1. Активізація усіх форм профорієнтаційної роботи кафедри щодо залучення абітурієнтів на навчання за діючими освітньо-професійними програмами.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.2. Продовження практики  онлайн-опитувань здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів про якість ОПП.

Термін виконання: двічі на рік з 2020-21 н.р.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.3. Створити та організувати роботу Асоціації випускників кафедри освітнього менеджменту та публічного управління.

Термін виконання: до 01.09.2020 року.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.4. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію культури доброчесності, дотримання вимог антикорупційного законодавства, здорового способу життя та особистісного розвитку.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.5. Робота над формуванням позитивного іміджу кафедри, спеціальностей та освітньо-професійних програм.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.6. Оновлення та модернізація матеріально-технічної та інформаційно-комунікативної бази кафедри.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.7. Активізація виступів на телебаченні, в інтернет-виданнях, інших заходах різного рівня з метою популяризації спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри.

5.8. Активізувати роботу щодо залучення здобувачів вищої освіти до профільного консультування органів самоврядування закладів середньої та передвищої освіти міста Одеси та області.

Термін виконання: постійно.

Виконавці: зав.кафедри, викладачі кафедри,

студентське самоврядування


Кадровий склад

dolzhenkov

Долженков Олег Олександрович

pdf

Резюме

Завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, доктор політичних наук, професор

 
chernenko

Черненко Наталія Миколаївна

pdf

Резюме

Професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, доктор педагогічних наук, професор

 
postoyan

Постоян Тетяна Григорівна

pdf

Резюме

Доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, кандидат педагогічних наук, доцент

 
sakaliyk

Сакалюк Оксана Олександрівна

pdf

Резюме

Доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, кандидат педагогічних наук, доцент

 
ruchkina

Ручкіна Маріанна Миколаївна

pdf

Резюме

Доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, кандидат педагогічних наук, доцент

 
zelinska

Зелінська Наталя Сергіївна

pdf

Резюме

Доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, кандидат наук з державного управління

 
gzhybovska

Гжибовська Тетяна Степанівна

pdf

Резюме

Асистент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

 


Презентація спеціальностей

Презентація спеціальності 073 Менеджмент (освітня програма "Управління закладом освіти")

Презентація спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"


Рецензії та відгуки

ОПП спеціальності 073 Менеджмент

Відгуки випускників

ОПП спеціальності 281 Публічне управління та адмініструванняЯкість освітнього процесу

Акти впровадження результатів магістерських досліджень

Опитування випускників

Опитування студентів

Експертна оцінка

Випускники-керівники закладів освіти

Випускники-науковці

Протоколи робочої групи зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування


Робочі навчальні програми/силабуси

Освітній компонент (дисципліна)

ОК 1. Нормативне регулювання у сфері освіти

ОК 2. Менеджмент освіти

ОК 3. Управління освітньою та інноваційною діяльністю

ОК 4. Соціальна та екологічна безпека діяльності

ОК 5. Кадровий менеджмент

ОК 6. Психологія управління

ОК 7. Техніка управлінської діяльності

ОК 8. Аудит управлінської діяльності

ОК 9. Управління інформаційними зв’язками та проєктами

ОК 10. Управління фінансово-економічною діяльністю

ОК 11. Методологія наукового пізнання

ОК 12. Ризик-менеджмент у закладах освіти

ОК 13. Професійна комунікація іноземною мовою

ОК 14. Кваліфікаційна робота

ОК 15. Виробнича практика (управлінська)

ОК 16. Переддипломна практика


Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Бази практик зі спеціальності  073 «Менеджмент»,

ОПП «Управління закладом освіти»

ОПП

Вид практики

№ договору

Дата реєстрації

 

Установа, організація

Довгострокові

 

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

04-Д

18.01.2020

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

3Д/20

24.02.2020

Приватний заклад «Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Творення особистості»

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

5Д/20

04.03.2020

Одеська загальноосвітня школа № 27 I- III ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

 

7Д/20

 

04.03.2020

Одеській ліцей №9 Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

6Д/20

04.03.2020

Одеська загальноосвітня школа № 16 I- III ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

18-Д/1

16.04.2020

Одеська Маріїнська гімназія  Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

34-Д/1

10.07.2019

Одеська загальноосвітня школа № 47 I- III ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

7-Д

09.04.2015

Одеська загальноосвітня школа № 118 I- III ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

8-Д

02.04.2015

Одеський дошкільній навчальний заклад «Ясла-садок» №4 Одеської міської ради

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

9-Д

09.04.2015

Крижанівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Лиманської районної ради

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

10-Д

09.04.2015

12.02.2020

Одеська загальноосвітня школа №105 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Короткострокові

 

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

176-Д/Пр

20.01.2020

Одеська загальноосвітня школа №120  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

133-Д/Пр

15.01.2020

Одеській ліцей №9 Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

1088-Д/Пр

25.11.2019

Одеська загальноосвітня школа № 16 I- III ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

110-Д/Пр

15.01.2020

Овідіопольський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» імені Т. Шевченко Овідіопольського району Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

111-Д/Пр

15.01.2020

Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету, відділ професійно-технічної підготовки

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

1084-Д/Пр

08.10.2019

Комунальний заклад «Татарбунарський навчально-виховний комплекс «Загально-освітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Татарбунарської районної ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

175-Д/Пр

20.01.2020

Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

1083-Д/Пр

08.10.2019

Одеський навчально-виховний комплекс №187 «Дошкільний навчальний заклад  - загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

1086-Д/Пр

08.10.2019

Одеська загальноосвітня школа №58  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

073 Менеджмент

Виробнича (управлінська)

132-Д/Пр

15.01.2020

Одеська загальноосвітня школа №72  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області


Бази практик зі спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування,

ОПП «Публічне управління та адміністрування»

ОПП

Вид практики

№ договору

Дата реєстрації

 

Установа, організація

Довгострокові

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

325-Д

/пр

28.09.2017

Приморська района адміністрація Одеської міської ради

Короткострокові

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

27-Д/пр

09.01.2021

Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради

Одеської області

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

28-Д/пр

09.01.2021

Фонтанська територіальна громада Лиманського району Одеської області

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

29-Д/пр

09.01.2021

Тарутинська селищна рада Болградського району Одеської області

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

31-Д/пр

09.01.2021

Южненський МВДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

30-Д/пр

09.01.2021

Великодальницька сільська рада Біляївського району Одеської області

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

24-Д/пр

09.01.2021

Южненська міська рада Одеського району Одеської області

281 Публічне управління та адміністрування

Виробнича

25-Д/пр

09.01.2021

Малиновська района адміністрація Одеської міської ради

 


Наукова робота

 

Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління працює над темою науково-дослідницької роботи «Теоретико-методичні засади публічного управління у сфері освіти». Викладачами кафедри видано понад 200 наукових статей, 50 навчальних посібників, монографій.

Колектив кафедри організовує наукові конференції, «круглі столи», дискусійні клуби з актуальних питань менеджменту. А також бере участь в міжнародних проектах, таких як проект Tempus «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)» (за участю представників з Білорусії, Молдови, України, Іспанії, Швеції, Німеччини).

Постійна участь викладачів у міжнародних проектах, міжнародних та всеукраїнських конференціях підвищує авторитет і престиж кафедри.

Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління здійснює підготовку магістрів зі спеціальності 073 «Управління закладами освіти» та бакалаврів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Студенти активно залучаються до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань в межах виконання наукової теми кафедри.  Регулярно проводяться семінари-практикуми та майстер-класи з ключових питань державного управління та освітнього менеджменту, їх проводять спеціально запрошені лідери інноваційного розвитку в цих галузях.

Науково-дослідні роботи магістрантів кафедри присвячені вирішенню питань управління закладами освіти (за типом) в сучасних умовах, організації освітнього процесу, управлінню впровадження інновацій, управлінню персоналом закладу освіти, створення та підтримання позитивного іміджу закладу освіти тощо. Студенти працюють над питаннями оптимізації та вдосконалення науково-методичної, організаційної та освітньої роботи у закладах освіти, вирішення яких спрямовано на підвищення рівня ефективності діяльності закладів освіти та конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг. Керівництво науково-дослідними роботами студентів забезпечують викладачі кафедри.


Навчальна робота

 

На лекціях та семінарських заняттях значна увага приділяється розвитку творчого мислення студентів та вмінню самостійно аналізувати матеріал і аргументувати власні позиції.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки студентів. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

Теорія та менеджмент організації (укладач: Н.М.Черненко). Освітні технології та управління навчальною та виховною діяльністю (укладач: Т.Г.Постоян), Соціальна та екологічна безпека діяльності (укладач: Н.С.Зелінська), Управління трудовими ресурсами та змістом робіт (укладач: В.М. Гладкова), Психологія управління (укладач: Т.Г.Постоян), Керівник навчального закладу та техніка управлінської діяльності (укладач: О.О.Сакалюк), Аудит і оцінювання управлінської діяльності (укладач: М.М.Торган), Управління інформаційними зв’язками та соціально-педагогічними проектами (укладачі: О.О.Сакалюк, М.М. Тодорова), Управління фінансово-економічною діяльністю (укладачі: Г.В. Музиченко, Н.С. Зелінська), Методологія наукового пізнання в галузі освіти (укладач: О.О.Сакалюк), Правові аспекти управління навчальним закладом (укладач: О.О. Долженков), Управління впровадженням інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі (укладач Т.Г. Постоян), Організація і управління позанавчальної роботи (укладач М.М. Ручкіна), Спецкурс «Акмеологічні основи управління кар’єрою» ( укладач В.М. Гладкова), Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти (укладач М. М. Ручкіна), Управління навчальними закладами (укладачі Т.Г. Постоян).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів, теми магістерських робіт.


 Методична робота

 

Діяльність викладачів кафедри спрямована на вдосконалення науково-методичного забезпечення за напрямками:

 • розробка єдиної структурно-логічної схеми наскрізних навчальних програм і планів зі спеціальності 073 «Менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • підготовка компетентних майбутніх фахівців та керівників на засадах особистісно зорієнтованого підходу, з використанням ефективних форм, методів, засобів навчання;
 • впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій (модульне навчання, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні технології тощо);
 • ефективне використання сучасних технічних засобів навчання;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, насамперед нових навчальних дисциплін і самостійної роботи студентів;
 • створення сприятливих умов для формування особистісних якостей майбутнього фахівця - громадянина України.

Для комплексної перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки розроблено необхідні засоби діагностики якості освіти: професійно зорієнтовані питання до іспитів та заліків, тести, відповідні пакети комплексних контрольних завдань.

Навчальні дисципліни, що забезпечуються науково-педагогічними працівниками кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, мають повне навчально-методичне забезпечення, яке постійно оновлюється, відповідно до змін, що відбуваються в галузі науки та освіти України та змін нормативно-законодавчої бази.


Організаційна робота

 

Кафедра брала активну участь у реалізації завдань Міжнародного проекту TEMPUS «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)». Протягом 2012-2016 років викладачі відвідали заклади вищої освіти Іспанії, Швеції, Німеччини, Молдови, Білорусії.


Виховна робота

 

Виховна робота на кафедрі проводиться у відповідності до плану заходів факультету та університету з виховної роботи. Традиційно значна увага приділяється вихованню патріотизму та пропаганді здорового способу життя.

Виховна робота кафедри здійснюється з урахуванням специфіки її контингенту, адже ми надаємо освітні послуги як особам, які отримують вже не першу освіту, керівникам закладів освіти різних рівнів, так і студентам, що здобувають освітній ступінь бакалавра. Саме ця специфіка передбачає обмін здобутками у цій сфері між викладачами, студентами та закладами освіти, в яких працюють студенти та випускники кафедри.


Профорієнтаційна робота

 

Щорічно профорієнтаційна робота здійснюється членами кафедри освітнього менеджменту та публічного управління у декількох напрямах, зокрема:

 • організація та участь у спільних семінарах колективу кафедри й провідних закладів освіти міста Одеси й області;
 • участь у Днях відкритих дверей, Днях абітурієнта тощо;
 • профорієнтаційні заходи з випускниками закладів вищої освіти;
 • профорієнтаційні заходи з випускниками закладів загальної середньої освіти тощо.

До профорієнтаційної роботи – популяризації спеціальностей 073 Менеджмент (освітня програма «Управління закладом освіти (за типом)» та 281 Публічне управління та адміністрування залучаються студенти-бакалаври та магістри заочної форми навчання і стаціонару під час проходження ними управлінської практики.


Участь у проєктах


Міжнародна науково-практична конференція

Інформаційний лист 2020 р.

Архів

2020
2019
2018
2017

Наші новини

Онлайн-лекція для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Відбулася гостьова лекція на кафедрі освітнього менеджменту та публічного управління

Виробнича практика здобувачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Візит до бібліотеки Університету Ушинського студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Гостьова лекція для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Забезпечено академічну мобільність студентів спеціальності 073 Менеджмент (Управління закладом освіти)

Участь у тренінгах з розробки тестових завдань для проведення ЄДКІ зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Виїзне заняття в музеї

Онлайн-семінар «Управління якістю освіти США (штат Каліфорнія)»

Запрошуємо на онлайн-семінар «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ США (ШТАТ КАЛІФОРНІЯ)» на платформі «ZOOM»

Гостьове заняття «Управління людськими ресурсами та публічними фінансами. Гендерний аспект»

Гостьова лекція «Розвиток механізмів владно-громадської взаємодії як чинник ефективного публічного врядування»

Продовжується діяльність Регіональної платформи випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади

Бінарне заняття для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Захист управлінської практики зі сп.073 Менеджмент, ОПП "Управління закладом освіти

Участь в теоретико-методологічному семінарі «Проблеми визначення об'єкту та предмету дослідження в дисертаційних роботах та НДР»

Онлайн-семінар «Фінансова автономія закладів освіти: переваги та ризики»

Захист виробничої практики студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Майбутні державні службовці обговорюють хід проходження виробничої практики

Випускник кафедри освітнього менеджменту та публічного управління став експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Онлайн-тренінгу «Публічна влада в Україні» на базі платформи Zoom

Кураторська година на кафедрі освітнього менеджменту та публічного управління

Семінар «Державна освітня політика України»

«Одеса – мій дім. Збережемо довкілля заради життя»

Онлайн лекція «Коучинг конфліктів і медіація у суспільстві та бізнесі»

Здобувачку Університету Ушинського нагороджено за участь у муніципальному проєкті «Школа Громадського Бюджету»

Онлайн-семінар «Організація мультипрофільного навчання: виклики сьогодення

Літо 2020 в ліцеї «Пріоритет» розпочалося навчанням для вчителів.

Круглий стіл «П'ять років децентралізації: озирнутися для руху уперед»

"Організація мультипрофільного навчання: Виклики сьогодення"

26 травня 2020 року в межах Фестивалю науки, що цьогоріч присвячено не лише святкуванню Дня науки, а й 25-річчю ОРІДУ НАДУ, було обговорено проблемні питання формування та сучасного стану реалізації політики децентралізації в Україні в ході Круглого столу «П'ять років децентралізації: озирнутися для руху уперед»

Онлайн-школа педагогічної майстерності для викладачів університету

Онлайн-семінар «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ВИКЛИКАМИ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ»

Круглий стіл «Проблемні питання формування та реалізації політики децентралізації в Україні» 26 травня 2020 року

Опитування студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах проведення «Тижня якості освіти»

Випуск магістрів спеціальності «Менеджмент»

Відбувся випуск магістрів спеціальності «Менеджмент»

Університетом Ушинського укладено меморандум про співпрацю з департаментом освіти та науки одеської міської ради

Виїзний семінар «Актуальні питання адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти у 2020 році»

В Університеті Ушинського проведено «круглий стіл»

Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації зі спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації «Управління закладами загальної середньої освіти»

Студенти магістратури спеціальності «Менеджмент» (Управління закладом освіти) взяли участь у виїзному семінарі-практикумі

Семінар-практикум для менеджерів освіти «Заклад дошкільної освіти і школа: наступність як ключовий елемент взаємозв'язку»

Робоча зустріч керівників сфери освіти Саратського району і кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

В Університеті Ушинського опановують сучасні технології управління закладами освіти

Випуск магістрів спеціальності «Менеджмент»

Проект «Муниципальный дом ремесел». С 2019 года научное консультирование управленческих аспектов проэкта осуществляет кафедра образовательного менеджмента и публичного управления Южноукраинского государственного педагогического университета имени К.Д.Ушинского. 

Публічний захист магістерських робіт

Семінар-тренінг «Формування кредиту довіри до публічної особистості»

В УНІВЕРСИТЕТІ УШИНСЬКОГО презентовано курс з електронного урядування

Семінар-тренінг для адміністрацій провідних закладів середньої освіти регіону «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

Підписано Угоду про співпрацю між Університетом Ушинського та Одеським регіональним інститутом державного управління

Семінар «Інноваційні підходи до організації навчально-виховної діяльності в сучасних освітніх закладах»

Семінар-практикум «Сучасні форми підвищення педагогічної майстерності вчителів ЗНЗ м. Чорноморська у міжкурсовий період» для студентів магістратури спеціальності «Менеджмент»

Відбувся випуск студентів магістратури спеціальності «Управління навчальним закладом

Фахівець із публічного управління та адміністрування (у галузі освіти)

Виїзні семінари для студентів магістратури спеціальності «Управління навчальним закладом»

Міжнародна науково-практична конференція «Східне партнерство в сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті»

Науково-методичний семінар «Педагогічні інновації в інклюзивній освіті»

02 квітня 2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 

Виїзний семінар менеджерів освіти на базі Одеської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови, яка є базою міжнародного пілотного соціально-педагогічного проекту «Школа XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».


Участь у проєктах

Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) було проведено тренінгові сесію

Проєкт «Норвегія-Україна».

Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NAPUSS) «Професійна перепідготовка військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні»

Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in Inclusive Education

530417-TEMPUS-1-2012-1-DE- TEMPUS-SMHES

Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 року – 14 жовтня 2015 року.

2017-2018 Проект «Основы медиация»

2018-2019 проект «Создание Бюро медиация»

2019-2020 проект «Конфликтний коучинг»

Ссылка на проект на сайте проекта «Конфликтний коучинг»

2017-2018 р. - міжнародний проект DAAD «Основи медіації»

2018-2019 р. - міжнародний проект DAAD «Створення Бюро медіації»

2019-2020 р. - міжнародний проект DAAD «Конфлікт-коучінг, розповсюдження процедур медіативного діалогу» (Проект – ID: 57523748)


Виїзні заняття

Виїзний семінар «Актуальні питання адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти у 2020 році»

Студенти магістратури спеціальності «Менеджмент» (Управління закладом освіти) взяли участь у виїзному семінарі-практикумі

Семінар-практикум для менеджерів освіти «Заклад дошкільної освіти і школа: наступність як ключовий елемент взаємозв'язку»

Семінар-практикум «Сучасні форми підвищення педагогічної майстерності вчителів ЗНЗ м. Чорноморська у міжкурсовий період» для студентів магістратури спеціальності «Менеджмент»

Виїзні семінари для студентів магістратури спеціальності «Управління навчальним закладом»

Науково-методичний семінар «Педагогічні інновації в інклюзивній освіті» 02 квітня 2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Виїзний семінар менеджерів освітина базі Одеської спеціалізованої школи-інтернату No 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови, яка є базою міжнародного пілотного соціально-педагогічного проекту «Школа XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».


Асоціація випускників

Списки випускників спеціальності 073 Менеджмент

pdf
Facebook сторінка асоціації випускників fb


Для студентів

Студентське самоврядування

Розклади

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

Графіки консультацій

Академічна доброчесність

Безпека освітнього середовища

1. Освiтнiй процес на перiод карантину 2020

2. Протидія булінгу

Путівник студента

Loading...


Контакти

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 0632651249

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черненко Наталія Миколаївна


Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського