План роботи Вченої ради на 2018-2019 навчальний рік

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

ЗАТВЕРДЖУЮРектор___________________________О. Я. Чебикін

ПЛАН

роботи вченої ради університету

на 2018-2019 навчальний рік

(затверджено на засіданні вченої ради університету 27 червня 2018 року)Одеса – 2018

 

30 серпня

 1. Конференція трудового колективу.

Звіт університету про результати роботи.

Доповідає ректор акад. О. Я. Чебикін.

Матеріали готують проректори.

 1. Засідання вченої ради університету: поточні справи.

 

27 вересня

 1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

    Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії доц. В. В. Бобошко.

 1. Організація інформаційно-профорієнтаційної роботи на факультеті початкового навчання.

    Доповідає декан факультету проф. І. О. Пальшкова.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. Ю. А. Добролюбської (голова), доц. А. В. Красножона.

 1. Про завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності в навчанні математики (інформатики) в системі неперервної освіти вчителя» (2014-2018 р.р).

    Доповідає науковий керівник НДР проф. С. О. Скворцова.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), проф. Т. Ю. Осипової.

 1. Поточні справи.

   

28 жовтня

 1. Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2018 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

    Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

    Доповідає завідувач відділу аспірантури і докторантури доц. І. А. Хижняк.

    Матеріали готують декани факультетів з поданням звітів у паперовому й електронному виглядах.

 1. Про завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Освоєння спадщини світового та українського мистецтва в системі художньо-педагогічної освіти студентів образотворчого профілю» (2014-2018 р.р).

    Доповідає науковий керівник НДР проф. О. А. Тарасенко.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. С. В. Шипа (голова), проф. О. Є. Ребрової.

 1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2017-2018 навчальному році.

    Доповідає начальник навчально-методичного відділу І. С. Тагієва.

 1. Поточні справи.

 

29 листопада

 1. Про завершення фундаментального наукового дослідження, яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» (2016-2018 р.р.)».

        Доповідає науковий керівник НДР проф. В. М. Пивоварчик.

        Співдоповідь комісії у складі: проф. В. І. Третьяка (голова), проф. О. Р. Гохмана.

 1. Про закінчення етапу наукового дослідження «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі», яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

        Доповідає науковий керівник НДР проф. О. Р. Гохман.

        Співдоповідь комісії у складі: проф. А. О. Брюханова (голова), проф. В. В. Усова.

 1. Про нову концепцію старшої ланки середньої освіти: проблемні питання реформування профільної школи.

        Доповідає доц. О. І. Ордановська.

 1. Атестація докторантів університету (за списком).

        Матеріали готує завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

 1. Поточні справи.

 

27 грудня

Спільне засідання вченої ради та конференції трудового колективу університету.

 1. Звіт ректора О. Я. Чебикіна щодо виконання умов контракту за 2018 рік.

Матеріали готують проректори.

 1.  Поточні справи.

 

31 січня

 1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2019 рік.

    Доповідає проректор Т. І. Койчева.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. О. П. Саннікової (голова), проф. Е. Е. Карпової.

 1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2018 рік.

    Доповідають голови спецрад: академік А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, А. Ю. Ків, Т. М. Корольова, Р. Ю. Мартинова, С. М. Наумкіна, Л. К. Велитченко.

 1. Про профілактичні дії щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків в університеті.

    Доповідає помічник ректора проф. Г. В. Музиченко.

 1. Поточні справи.28 лютого

 1. Особливості організації освітнього процесу для іноземних громадян на факультеті музичної та хореографічної освіти (за 2017, 2018 роки).

    Доповідає декан факультету доц. Н. К. Білова.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. Т. Г. Жаровцевої (голова), проф. Е. Е. Карпової.

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2018 рік.

    Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2019 рік.

    Доповідають С. П. Тронько, Р. Л. Кондратьєва.

 1.  Організація підготовки фахівців на фізико-математичному факультеті.

    Доповідає декан факультету доц. О. І. Ордановська.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. С. О. Скворцової (голова), І. С. Тагієвої.

 1. Поточні справи.29 березня

 1. Звіт про роботу бібліотеки за 2018 рік.

    Доповідає директор бібліотеки В. В. Візнюк.

    Співдоповідь комісії у складі: доц. О. Є. Монке (голова), О. А. Буздуган.

 1. Про модернізацію освітньо-професійної програми «Психологія»: компетентнісний та практико-орієнтований підходи.

    Доповідає доц. Н. Д. Хмель.

 1. Удосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи органів студентського самоврядування та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації університету та органів студентського самоврядування.

    Доповідає голова студентського самоврядування університету.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. Т. Ю. Осипової (голова), доц. О. Ю. Горожанкіної.

 1. Поточні справи.

 

25 квітня

 1. Про професійну підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

    Доповідає проректор О. А. Копусь.

 1. Про функціонування єдиної інформаційної мережі університету та її інтеграцію до світового інформаційного простору. Реалізація плану включення університету до міжнародних рейтингів.

    Доповідає проректор Т. І. Койчева.

    Співдоповідь комісії у складі: ст.викл. В. А. Коробльова (голова), ст. викл. О. І. Шувалової.

 

 1. Про внесення змін до Плану роботи та розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний унііверситет імені К. Д. Ушинського» на 2009-2020 р.р. (за основними стратегічними напрямами діяльності).

     Доповідає помічник ректора  проф. Г. В. Музиченко.

 1. Поточні справи.

 

30 травня

 1. Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті.

    Доповідає ст. викл. А. Л. Іщенко.

 1. Про підвищення якості публікацій у наукових фахових виданнях університету відповідно до нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

    Доповідає завідувач інформаційно-видавничого центру Г. В. Балюк.

    Співдоповідь: доц. А. О. Буднік.

    Матеріали готують головні редактори видань: академіки О. Я. Чебикін, А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, С. М. Наумкіна, Т. М. Корольова.

 1. Про формування кадрового резерву Університету Ушинського.

    Доповідає начальник відділу кадрів Л. М. Шишкова.

 1. Поточні справи.

 

27 червня

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів за 2018-2019 н. р.

    Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2018-2019 н. р.

    Про виконання рішень ученої ради у 2018-2019 н. р.

Доповідає вчений секретар доц. Н. Ф. Босак.

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2019-2020 н. р.

    Матеріали готують проректори та керівники відповідних підрозділів.

 1. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

    Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

    Матеріали готують декани факультетів з поданням звітів у паперовому й електронному виглядах.

 1. Поточні справи.

 

План роботи Вченої ради на 2017-2018 навчальний рік

ПЛАН

роботи вченої ради університету

на 2017-2018 навчальний рік

(затверджено на засіданні вченої ради університету 29 червня 2017 року)

 

31 серпня

 1. Конференція трудового колективу.

Звіт університету про результати роботи.

Доповідає ректор акад. О. Я. Чебикін.

Матеріали готують проректори.

 1. Засідання вченої ради університету: поточні справи.

 

28 вересня

 1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

    Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії доц. Н. М. Черненко.

 1. Про стан розвитку студентського самоврядування в університеті за 2016-2017н.р.

    Доповідає голова студентського самоврядування університету Юлія Столбова.

    Співдоповідь комісії у складі: доц. О. Б. Петінової (голова), Г. К. Коваль.

 1. Поточні справи.

   

26 жовтня

 1. Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2017 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

    Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

    Доповідає завідувач відділу аспірантури і докторантури І. А. Хижняк.

    Матеріали готують декани факультетів з поданням звітів у паперовому й електронному виглядах.

 1. Про завершення прикладного наукового дослідження «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога» (2013-2017 рр.).

    Доповідає науковий керівник акад. О. Я. Чебикін.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. О. П. Саннікової (голова), проф. С. М. Симоненко.

 1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2016-2017 н. р.

    Доповідає начальник науково-методичного відділу І. С. Тагієва.

 1. Поточні справи.

 

30 листопада

 1. Про завершення фундаментального наукового дослідження, яке фінансується за рахунок державного бюджету «Теоретико-методичні засади формування художньо-педагогічної майстерності майбутніх учителів хореографії як чинника підвищення якості освіти».

        Доповідає науковий керівник НДР, проф. О. Є. Реброва.

        Співдоповідь комісії у складі: проф. Е. Е. Карпової (голова), проф. І. А. Княжевої.

 1. Про закінчення етапу наукових досліджень «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі» й «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними», які фінансуються за рахунок державного бюджету.

        Доповідають наукові керівники: проф. О. Р. Гохман, проф. В. М. Пивоварчик.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова (голова), проф. Ю. А. Ківа.

 1. Атестація докторантів університету (за списком).

        Матеріали готує завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

 1. Поточні справи.

 

28 грудня

Спільне засідання вченої ради та конференції трудового колективу університету.

 1. Звіт ректора О. Я. Чебикіна щодо виконання умов контракту за 2017 рік.

Матеріали готують проректори.

 1.  Поточні справи.

 

25 січня

 1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2017 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2018 рік.

Доповідає проректор Т. І. Койчева.

Співдоповідь комісії у складі: проф. С. М. Наумкіної (голова), проф. О. П. Саннікової.

 1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2017 рік.

Доповідають голови спецрад: академік А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, А. Ю. Ків, Т. М. Корольова, Р. Ю. Мартинова, С. М. Наумкіна, Л. К. Велитченко.

 1.  Цифрові технології в педагогіці і психології.

    Доповідає проректор Є. П. Седов.

 1. Поточні справи.

 

22 лютого

 1. Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Доповідають стипендіати (за списком).

 1. Організація підготовки фахівців на художньо-графічному факультеті.

Доповідає декан факультету доц. Т. А. Петухова.

Співдоповідь комісії у складі: проф. Т. Г. Жаровцевої (голова), І. С. Тагієвої.

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2017 рік та завдання на новий період.

Доповідають С. П. Тронько, Р. Л. Кондратьєва.

 1. Поточні справи.29 березня

 1. Стан профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи на факультеті дошкільної педагогіки та психології.

Доповідає декан факультету проф. Т. Г. Жаровцева.

Співдоповідь комісії у складі: доц. Н. Д. Хмель (голова), проф. А. В. Массанова.

 1. Звіт про роботу бібліотеки за 2017 рік.

Доповідає директор бібліотеки Г. Б. Бондаренко.

Співдоповідь комісії у складі: доц. О. Є. Лихачової (голова), доц. О. М. Присяжнюка.

 1.  Про нормування та відповідальність суб’єктів освітньо-наукового процесу щодо дотримання академічної доброчесності.

    Доповідає проректор Т. І. Койчева.

 1. Поточні справи.

 

26 квітня

 1. Про професійну підготовку бакалаврів і магістрантів на факультетах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

    Доповідає проректор О. А. Копусь.

 1. Організація освітнього процесу в Одеському професійному ліцеї сфери послуг університету протягом 2015-2017 рр.: здобутки та перспективні завдання.

        Доповідає директор ліцею доц. Т. В. Горбачова.

        Співдоповідь комісії у складі: проф. З. Н. Курлянд (голова), проф. Т. Ю. Осипової.

 1. Про розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися структурними підрозділами університету.

        Доповідає головний бухгалтер Р. Л. Кондратьєва.

        Пропозиції готують: декани факультетів, завідувачі кафедр.

 1. Поточні справи.

 

31 травня

 1. Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті.

Доповідає ст. викл. А. Л. Іщенко.

 1. Про організацію освітнього процесу для іноземних громадян на філологічному факультеті та підготовчому відділенні.

    Доповідає декан факультету проф. І. Г. Мисик.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. О. І. Ордановської (голова), доц. Л. С. Сметаніної.

 1. Поточні справи.

 

28 червня

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів за 2017-2018 н. р.

Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2017-2018 н. р.

Про виконання рішень ученої ради у 2017-2018 н. р.

Доповідає вчений секретар доц. Н. Ф. Босак.

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2017-2018 н. р.

Матеріали готують проректори та керівники відповідних підрозділів.

 1. Поточні справи.

План роботи Вченої ради на 2016-2017 навчальний рік

ПЛАН

роботи вченої ради університету

на 2016-2017 навчальний рік

 

30 серпня

   1.Конференція трудового колективу.

Звіт університету про результати роботи.

Доповідає ректор акад. О. Я. Чебикін.

Матеріали готують проректори.

   2.Засідання вченої ради університету: поточні справи.

 

29 вересня

 1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії доц. В. В. Бобошко.

 1. Про хід виконання прикладного наукового дослідження «Психологічний супровід розвитку особистості школяра в рекреаційний період в контексті інноваційних технологій» (2012-2016 рр.).

Доповідає науковий керівник проф. О. М. Симоненко.

Співдоповідь комісії у складі: проф. Л. К. Велитченка (голова), І. В. Бринзи.

 1. Основні пріоритети концепції нової української школи: зміни та завдання у 2016-2017 н.р.

   Доповідає проф. І. О. Пальшкова.

   Співдоповідь у складі: акад. А. М. Богуш, доц. О. І. Ордановської.

 1. Поточні справи.

27 жовтня

   1.Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2015-2016 н. р.

Доповідає З. М. Рожко.

   2.Підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2016 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

Доповідає завідувач аспірантури доц. І. А. Хижняк.

Матеріали готують декани факультетів з поданням звітів у паперовому й електронному виглядах.

   3.Про хід виконання прикладного наукового дослідження «Теоретико-методичні засади формування особистості в умовах сім'ї» (2012-2016 рр.).

Доповідає науковий керівник проф. Т. Г. Жаровцева.

Співдоповідь комісії у складі: проф. І. М. Богданової (голова), доц. О. А. Листопада.

   4.Поточні справи.

 

24 листопада

   1. Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті.

Доповідає ст. викл. А. Л. Іщенко.

Співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської (голова), А. С. Стахова.

   2. Про завершення прикладного наукового дослідження, яке фінансується за  рахунок державного бюджету, «Покращення радіаційної стійкості AL сплавів, що використовуються як реакторні матеріали».

Доповідає науковий керівник НДР проф. А. Ю. Ків

Співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова (голова), проф. А. О. Брюханова.

   3. Атестація докторантів університету (за списком).

Матеріали готує завідувач аспірантури доц. І. А. Хижняк.

   4. Поточні справи.

 

29 грудня

   1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2016 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2017 рік.

Доповідає проректор Т. І. Койчева.

Співдоповідь комісії у складі: проф. З. Н. Курлянд (голова), проф. С. М. Наумкіної.

   2. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2016 рік.

Доповідають голови спецрад: академік А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, А. Ю. Ків, Т. М. Корольова, Р. Ю. Мартинова, С. М. Наумкіна, Л. К. Велитченко.

   3. Про участь кафедр у Міжнародних проектах і програмах.

Доповідає координатор міжнародних проектів проф. О. Р. Гохман.

   4. Про стан наставницької роботи на факультеті музичної та хореографічної освіти.

Доповідає декан факультету доц. Н. К. Білова.

Співдоповідь комісії у складі: проф. О. В. Лісієнко (голова), О. Г. Гулової.

   5. Поточні справи.

 

26 січня

Спільне засідання вченої ради та конференції трудового колективу університету.

   1. Звіт ректора О. Я. Чебикіна щодо виконання умов контракту за 2016 рік.

Матеріали готують проректори.

   2. Поточні справи.

 

23 лютого

 1. Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Доповідають стипендіати (за списком).

Затвердження кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Доповідає проректор Т. І. Койчева.

 1. Організація освітнього процесу в Одеському професійному ліцеї сфери послуг університету: позитивний досвід та перспективні завдання.

Доповідає директор ліцею Т. В. Горбачова.

Співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської (голова), проф. В. В. Усова.

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2016 рік та завдання на новий період.

Доповідають С. П. Тронько, Р. Л. Кондратьєва.

 1. Поточні справи.

 

30 березня

 1. Про професійну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів на факультетах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Про стан культурно-масової роботи в університеті.

Доповідає директор студентського клубу Т. О. Іщенко.

Співдоповідь комісії у складі: доц. О. Ю. Горожанкіної (голова), доц. О. Б. Петінової.

 1. Звіт про роботу бібліотеки за 2016 рік.

Доповідає директор бібліотеки Г. Б. Бондаренко.

Співдоповідь комісії у складі: проф. Ю. А. Добролюбської (голова), доц. О. М. Присяжнюка.

 1. Поточні справи.

 

27 квітня

 1. Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес та організаційно-розпорядчу діяльність університету.

Доповідає проректор Є. П. Седов.

 1. Про організацію міжнародної роботи на соціально-гуманітарному факультеті у 2015-2017 роках.

Доповідає декан доц. Н. Д. Хмель.

Співдоповідь у складі: проф. О. Р. Гохмана (голова), проф. А. Ю. Ківа.

 1. Про організацію підготовки фахівців на факультеті фізичної реабілітації.

Доповідає декан проф. Б. Г. Шеремет.

Співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Нестеренко (голова), доц. О. Б. Петінової.

 1. Поточні справи.

 

25 травня

 1. Про проведення інформаційно-профорієнтаційної роботи за спеціальністю «Фізичне виховання.

Доповідає декан проф. Б. Т. Долинський.

Комісія у складі: проф. Н. М. Черненко (голова), проф. А. В. Массанова.

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів за 2014-2015 р. р.

Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Про посилення вимог до фахових наукових видань і їх включення до науковометричних баз даних.

Доповідає проф. В. В. Нестеренко.

Матеріали готують акад. О. Я. Чебикін, професори А. М. Богуш, Є. Р. Борінштейн, С. М. Наумкіна, Т. М. Корольова.

 1. Поточні справи.

 

 

 

 

29 червня

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2016-2017 н. р.

Про виконання рішень ученої ради у 2016-2017 н. р.

Доповідає вчений секретар доц. Н. Ф. Босак.

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2016-2017 н. р.

Матеріали готують проректори та керівники відповідних підрозділів.

 1. Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених. Доповідають стипендіати (за списком).
 2. Поточні справи.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського