Наукова робота

Професійний розвиток викладачів

Високий рівень фахової підготовки майбутніх психологів випускової кафедри засвідчує наявність наукових шкіл, організація круглих столів, семінарів, диспутів, участь у різноманітних конференціях. Всі ініційовані науково-практичні заходи проводяться під егідою Одеської асоціації професійних психологів. В межах наукової школи академіка, професора,

доктора психологічних наук О. Я. Чебикіна досліджуються проблеми, пов’язані з емоційною цариною особистості: розвитком афективної сфери дітей різного віку (канд. психол. наук, доц. І. В. Мельничук), її залежності від соціально-психологічних умов виховання (канд. психол. наук, доц. І. П. Кондратьєва), становлення емоційної зрілості (канд. психол. наук, доц. І. Г. Павлова) й почуттєвої регуляції психологічної взаємодії осіб (канд. психол. наук, доц. І. Г. Головська). Крім того, співробітниками кафедри розробляються проблеми розвитку мисленнєвих операцій (канд. психол. наук, доц. Л. М. Цибух), цілеутворення та цілепокладання (канд. психол. наук, доц. Н. Д. Хмель), психологічної готовності до навчання (канд. психол. наук, доц. І. Д. Поспєлова), становлення визначних віх професійної діяльності (канд. психол. наук, доц. С. В. Ситнік), питання розробки тренінгових технологій (канд. психол. наук Т. В. Сінєльнікова), впливу соматичних захворювань на психіку людини (канд. психол. наук, доц. Т. М. Лазоренко), а також науково-практичні розвідки в області психотерапії й арт-терапії (канд. психол. наук І. М. Пивоварчик) та ін.

Доктор психологічних наук, професор, Л. К. Велитченко працює над проблемою дослідження психологічних механізмів суб’єктності людини. Старший науковий співробітник, доктор психологічних наук, доцент О. І. Санніков вивчає проблему предикторів вибору і прийняття рішень особистістю: дослідження, вимірювання та прогнозування реалізації концепції варіативного професіоналізму. Наукові інтереси доктора психологічних наук, доцента А. А. Фурмана спрямовані на пошукування особистісного способу буття як автономної форми-цілісності екзистенціювання людини через розкриття її смисложиттєвих орієнтирів, котрим притаманна синергійна організація почуттєвих, інтелектуальних, соціокультурних, духовних, естетичних і миследіяльних складників. Доктор психологічних наук, доцент О. В. Вдовіченко фокусує свою науково-розвідкову увагу на циклічній структурно-процесуальній організації ризику, що пояснює його сутність, зміст, специфіку та вираженість в онтогенезі людини. Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Л. В. Супрун досліджує проблематику теорії та історії журналістики, медіалінгвістики, методики викладання журналістики у вищій школі.

Викладачі випускової кафедри плідно опрацьовують колективну тему «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога». Проведене теоретико-методологічне дослідження загальних тенденцій становлення особистості психолога у системі фахової підготовки дозволяє використовувати результати пошукувань в удосконаленні навчально-виховної роботи ВНЗ, у роботі психологічної служби вишу; обстоюваний методичний матеріал призначається для викладачів, організаторів факультетів і відділень з виявлення та розвитку фахового потенціалу особистості психолога.

Кафедра проводить інтенсивну роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації, її професори успішно працюють у спеціалізованій вченій раді з захисту докторських та кандидатських дисертацій за двома спеціальностями:

19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів психологічних наук охоплює широкий спектр проблем у різних галузях психології. Результати досліджень складають основу для написання монографій за актуальними нині тематиками, які широко використовуються у навчальному процесі з профільних дисциплін кафедри.

Одержані висновки досліджень викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях, зокрема у часописі «Наука і освіта». Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі теорії та методики практичної психології стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що здійснюються в Південному регіоні України.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом зі студентами виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасної психологічної науки на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном, своєю чергою, кафедра є базою для проходження стажування викладачами психології відповідних факультетів вишів України.


Професійний розвиток викладачів кафедри теорії та методики практичної психології

Як свідчить безліч досліджень з педагогіки та психології, цікавість студентів до навчання, їх пізнавальна мотивація, успішність оволодіння потрібними для професії компетентностями залежить від професійної майстерності викладачів. Саме тому професійний розвиток викладачів кафедри теорії та методики практичної психології – актуальний аспект їх педагогічно-наукової діяльності.

Професійний розвиток – це набуття викладачами не лише нових знань, умінь та навичок, а й оволодіння новими компетенція ми, необхідними для професійної діяльності викладача вищого навчального закладу. Це безперервний процес підвищення кваліфікації працівників під час проходження обов’язкового стажування, відвідування різноманітних професійних майстер-класів, тренінгів, участь у семінарах, симпозіумах, конференціях і т. ін.

Професійний розвиток викладачів кафедри теорії та методики практичної психології за останні п’ять років:

onedrive

© 2017 Університет Ушинського