Кафедра психіатрії, медичної та спеціальної психологіїЗагальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Новини

Контакти


Загальні відомості

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПСИХІАТРІЇ, МЕДИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПСИХІАТРІЇ, МЕДИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 2021-2026 рр.

ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Кафедра психіатрії, медичної та спеціальної психології почала своє існування з 30 серпня 2021 році. У витоків її діяльності як засновник і очільник перебуває доктор психологічних наук, професор, лікар-нефролог вищої категорії, клінічний психолог Савенкова Ірина Іванівна.

Проведення занять з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри, які є визнаними професіоналами з досвідом дослідницької, інноваційної, викладацької та практичної роботи за фахом:

Асєєва Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук;

Лазоренко Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент;

Мельничук Ірина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент;

Кондратьєва Ірина Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент;.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання, спеціальності “Медицина” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; активно долучається до освітніх програм за спеціальностями «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Образотворче мистецтво».

Кафедру створено з метою відкриття нових спеціальності та спеціалізації в ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, зокрема:

- спеціальності 225 “Медична психологія”, галузі знань 22 “Охорона здоров'я”, що буде забезпечувати підготовку фахівців: лікаря-психолога, лікаря-психотерапевта;

- спеціалізації “Клінічна та реабілітаційна психологія”, спеціальності 053 “Психологія”, галузі знань “Соціальні поведінкові науки”, що буде забезпечувати підготовку фахівців: клінічного психолога, психолога-реабілітолога.


Навчальна робота


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "КЛІНІЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ"


ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ здобувачів ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія» з професором Ямницьким В.М.
Гостьова лекція для магістрів ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія» в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я
ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "КЛІНІЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ"
Рецензії-відгуки на ОПП "Клінічна та реабілітаційна" психологіяВідгуки здобувачів на ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"Відгуки випускників на ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Клінічна база №2 підготовки клінічних психологів-реабілітологів
КЛІНІЧНА БАЗА ПІДГОТОВКИ КЛІНІЧНИХ ПСИХОЛОГІВ, ПСИХОЛОГІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ


ФОТО ОБГОВОРЕННЯ ОПП "КЛІНІЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ" ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, ПРЕДСТАВНИКАМИ АКАДЕМІЧНОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ (у комбінованому форматі: офлайн та онлайн-зустрічі)


  1. Методичні рекомендації до виробничої (ознайомлювальної) практики
  2. Методичні рекомендації до виробничої практики (з реабілітації)
  3. Методичні рекомендації до переддипломної практики

Методичне забезпечення ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Анотації вибіркових дисциплін
Аналіз вільного вибору дисциплін здобувачами на 2 семестр 2022-2023 н.р.

Гостьова лекція в умовах співпраці з Центром сімейної нейропсихології, корекції та нейрореабілітації «NEURO BRAIN BOOS”
Гостьова лекція в умовах співпраці з Одеським обласним медичним центром психічного здоров’я
Гостьова лекція у межах реалізації проєкту "Вільна Україна"

Волонтерська діяльність здобувачів ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Міжнародна співпраця та академічна мобільність
Академічна мобільність та неформальна освіта ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Внутрішня академічна мобільність з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника
Графік індивідуального консультування здобувачів на 1 семестр

Графік індивідуального консультування викладачів у 2 семестрі 2022-2023 н.р.
Графік індивідуального консультування здобувачів викладачами у 1 семестрі 2023-2024 н.р.
Графік індивідуального консультування здобувачів викладачами у 2 семестрі 2023-2024 н.р.
Розклад занять 1 семестр 2022-2023 н.р.
Розклад занять 2 семестр 2022-2023 н.р.
Розклад занять 1 семестр 2023-2024 н.р.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання, спеціальності “Медицина” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; активно долучається до освітніх програм за спеціальностями «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Образотворче мистецтво».

Кафедру створено з метою відкриття нових спеціальності та спеціалізації в ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, зокрема:

- спеціальності 225 “Медична психологія”, галузі знань 22 “Охорона здоров'я”, що буде забезпечувати підготовку фахівців: лікаря-психолога, лікаря-психотерапевта;

- спеціалізації “Клінічна та реабілітаційна психологія”, спеціальності 053 “Психологія”, галузі знань “Соціальні поведінкові науки”, що буде забезпечувати підготовку фахівців: клінічного психолога, психолога-реабілітолога.


Методична робота

Науково-педагогічні працівники кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології розробляють робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей: 053 «Психологія», 013 «Початкова освіта», 213 «Соціальна педагогіка», 054 «Соціологія», 081 «Право» та ін.

Найбільш важливими навчально-методичними розробками викладачів кафедри є:

1. Медична психологія: в 2-х т. Т.1. Загальна медична психологія. Г. Я. Пилягіна, О. О. Хаустова, О. С. Чабан, К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва та ін., за ред. Г. Я. Пилягіної. Вінниця: Нова Книга. 2020. 288 с.

2. Медична психологія: в 2-х т. Т.2 Спеціальна медична психологія. Г. Я. Пилягіна, О. О. Хаустова, Н. О. Марута, К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва та ін.; за ред. Г. Я. Пилягіної. Вінниця: Нова Книга, 2020. 496 с.

3. Савенкова І. І. Клінічна психологія. Дистанційне навчання. Інститут дини. Електронний навчальний курс [Електронний ресурс]. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. Режим доступу:http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22182. Савенкова І. І. Клінічна психологія: навчальний посібник. Херсон: ТОВ «Айлант», 2018. 320с.

4. Савенкова І. І. Патопсихологія: навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 142 с.

5. Savenkova I. The Psychology of Time: tutorial. Mykolaiv: Ilion, 2020. 240 s.

6. Savenkova I. Psychosomatics: tutorial. Mykolaiv: Ilion, 2020. 180 s.

7. Савенкова І. І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих: Монографія. К.: КУ ім. Б. Грінченка, 2018. 220 с.

8. Савенкова І. І. Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб'єктності майбутніх психологів: колективна монографія / за ред. Р. А. Мороз. Миколаїв: Іліон, 2018. 180 с.

9. Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Савенкова І. І. Клінічна психологія. Дистанційне навчання. Інститут людини. Електронний навчальний курс [Електронний ресурс]. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. Режим доступу: http:// elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2218

Викладачі кафедри психіатрії, спеціальної та медичної психології спрямовують свою діяльність на вдосконалення науково-методичного забезпечення за такими напрямами, як-от:

- підготовка компетентних майбутніх фахівців у галузі психології та медицини на засадах особистісно зорієнтованого підходу, з використанням ефективних форм, методів, засобів навчання;

- використання під час освітнього процесу інноваційних освітніх технологій (модульного навчання, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій тощо);

- активне запровадження сучасних технічних засобів навчання;

- удосконалення науково-методичного змісту освітнього процесу, зокрема шляхом запровадження нових навчальних дисциплін і програмних питань самостійної роботи студентів;

- створення сприятливих умов для формування особистісних якостей майбутнього фахівця, розвитку soft skills тощо.

Для комплексної перевірки знань з навчальних дисциплін розроблено необхідні засоби діагностики якості освіти: професійно зорієнтовані питання до іспитів та заліків, тести, відповідні пакети комплексних контрольних завдань.

Навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, мають повне навчально-методичне забезпечення, яке постійно вдосконалюється, з огляду на зміни, що відбуваються в галузі науки та освіти України, оновлення нормативно-правової бази.

Викладачі кафедри виконують навчальне навантаження згідно з вимогами МОН України; проводять лекційні та практичні заняття, здійснюють керівництво курсовими, магістерськими роботами та виробничою і науково-дослідною практикою здобувачів; здійснюють рецензування курсових, магістерських, дисертаційних робіт.


Організаційна робота

Викладачі кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології постійно беруть участь у підготовці різних пізнавальних культурних заходів та екскурсій, проводять організаційні та виховні заходи у гуртожитках університету, ведуть активну профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх закладах м. Одеси та області. Ці заходи передусім спрямовані на вирішення складних завдань упродовж життя, пов’язаних з охороною здоров’я населення, профілактикою, діагностикою, лікуванням захворювань людини тощо.

Організаційна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами:

1. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді, що набуває особливого значення для регіонів, зокрема Півдня України, де є значний потенціал у вигляді великих реабілітаційних, рекреаційно-туристичних можливостей (особлива екосистема, санаторії різного спрямування, лікувально-реабілітаційні дитячі центри, бази відпочинку тощо). Співробітниками кафедри проводяться профорієнтаційні зустрічі, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією закладів освіти м. Одеси та Одеської області (зокрема к. психол. н., доц. Лазаренко Т. М., к. психол. н., доц. Кондратьєвою І. П, к. психол. н., доц. Мельничук І. В, старшим викладачем Асєєвою Ю. О.). 

2. Виховна робота проводиться зі студентами, зокрема за темами, пов’язаними з охороною здоров’я населення, профілактикою, діагностикою, лікуванням захворювань людини. Куратори академічних груп співпрацюють зі студентами на паритетних засадах, організовують різноманітні дорадчі, інформаційні заходи, проводять бесіди щодо реалізації потреби практичної охорони здоров’я у підготовці лікарів з поглибленим знанням основ фізичної та реабілітаційної медицини, відвідують гуртожитки (к. психол. н., доц. Лазаренко Т. М., к. психол. н., доц. Кондратьєва І.П, к. психол. н., доц. Мельничук І.В).

3. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в заходах з професійної просвіти, знайомство з міжфакультетськими експериментальними лабораторіями: функціональної діагностики, яку очолює професор А. І. Босенко; загальної, спеціальної та медичної психодіагностики, яку очолює кандидат психологічних наук, доцент О. Ю. Косьянова. Залучення здобувачів до відзначення національно-культурних подій в університеті, художньої самодіяльності, знайомства з різноманітними світоглядними системами та етичними поглядами.

Приміром, викладачі кафедри виступали співорганізаторами Круглого столу у дистанційному форматі (координатори: доцент Т. М. Лазоренко і старший викладач О. Ю. Косьянова) для студентів освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що був присвячений актуальним питанням здорового способу життя, профілактиці захворювань та інфекцій.

 Підготовка на кафедрі клінічних психологів та психологів-реабілітологів


Науково-педагогічний склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології відзначається високим рівнем професійної підготовки. До складу кафедри входять 5 штатних співробітників, зокрема: докторів наук, професорів - 2 особи (40%), кандидатів наук, доцентів – 3 особи (60 %).

Співробітниками кафедри забезпечується викладання фундаментальних та фахових дисциплін, що передбачені навчальними планами, як-от: клінічна психологія, психіатрія, патопсихологія, медична психологія, неврологія, пропедевтика дитячих хвороб, психодіагностика, юридична психологія, основи психологічного тренінгу, основи психотерапії та інші. Кафедра опікується підготовкою профільних спеціалістів, які мають поглиблені знання з «Психології кризових станів та переживань», «Дитячої психології», «Сімейної психології».

Заняття з психологічних дисциплін проводяться викладацьким складом кафедри на соціально-гуманітарному факультеті за спеціальністю 053 Психологія, медичному факультеті - за спеціальністю 222 “Медицина”, а також в інших структурних підрозділах університету.

Фото Савенкова

САВЕНКОВА ІРИНА ІВАНІВНА

SAVENKOVA IRYNA


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0081-9297

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bkaboSEAAAAJ&hl=ru

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205233404

Researcher ID: https://publons.com/researcher/3896791/


Посада: завідувачка кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології

мельничук

МЕЛЬНИЧУК ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

MELNICHUK IRYNA

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1982-7393

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Imc4An0AAAAJ

 

Посада: доцент кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології

kondratieva

КОНДРАТЬЄВА ІРИНА ПАВЛІВНА

KONDRATIEVA IRINA

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0360-407

Посада: доцент кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології

venger

ВЕНГЕР ГАННА СЕРГІЇВНА 

VENGER GANNA

ORGID ID: https://orcid.org/0000-0003-3485-594X 

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214221620 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=H6Gsy64AAAAJ&hl=ru 

Посада: старший викладач кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології

didukh

ДІДУХ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ

DIDUKH MYKOLA


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0790-0795

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205234654

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bk3Tm0kAAAAJ&hl=ru

Посада: доцент кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології

 

Slusarenko

СЛЮСАРЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА

SLIUSARENKO MARIIA

pdf

ORCID ID: 0000-0003-0015-5160

Google Scholar profile: Link

Посада: старший викладач кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології

frunze

ФРУНЗЕ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

FRUNZE OLENA

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-5967-4619

Посада: викладач-стажист кафедри психіатрії, медичної та спеціальної психології


Наукова робота

Кафедра спрямовує свою роботу на розвиток та вирішення актуальних питань медичної та психологічної науки і практики.

Науково-педагогічні працівники кафедри психіатрії, медицини та спеціальної психології відзначаються високим рівнем професійної підготовки. При цьому кафедра має великий науковий потенціал. Усі члени кафедри працюють у новітньому полінауковому просторі з поєднанням знань медичних та психологічних спрямувань.

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, лікар вищої категорії, професор Савенкова Ірина Іванівна протягом свого професійного наукового шляху працює на межі двох наук, зокрема медичної та психологічної, а також є науковим керівником теми «Хронопсихологічного прогнозування особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими проблемами». Високі професійні здобутки завідувача кафедри підтверджені, як достатньою кількістю монографічних досліджень, міжнародних публікацій у світових базах Scopus та Web of Science, так і високо цінуються світовою науковою спільнотою, про що свідчить укладений наприкінці січня 2019 р. договір про співпрацю (член редакційної колегії журналу) із професором Джессі Райт – секретарем редакції Великобританського Міжнародного журналу клінічних та експериментальних медичних наук (що входить до бази Scopus).

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології"

Впровадження результатів магістерського дослідження

Міжнародна діяльність:

Проєкт "Мирна Європа"

Публікації викладачів кафедри у наукометричній базі Scopus та Web of Science

ЗВІТ по завершенню НДР «Хронопсихологічне прогнозування особливостей розвитку та психосоматичного стану осіб із особливими потребами» (номер державної реєстрації НДР: 0116U005588)

Loading...


Новини

Обговорення проєкту ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія" на 2024-2025н.р.
Обговорення проєкту ООП "Клінічна та реабілітаційна психологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2024-2025н.р.
Заходи в межах ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія», присвячені проблемам ментального здоров'я
Виробнича практика з реабілітації заочної форми навчання
Виробнича практика з реабілітації заочної форми навчання.
Виробнича практика з реабілітації заочної форми навчання.
Заключна конференція виробничої практики з реабілітації для здобувачів другого рівня вищої освіти за ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
"Організація Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції".
Тиждень Доброчесності.Науковий семінар: «Академічна доброчесність у науковій роботі»
Тиждень Доброчесності.
Круглий стіл: «Запобігання та виявлення корупції. Протидія психологічному тиску та насиллю»
Обговорення проєкту ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія" на 2024-2025н.р.
Заключна конференція виробничої практики з реабілітації денної форми навчання.
9 березня 2024 року здобувачі ОНП Психологія долучилися до зустрічі з доктором Маркусом Бюссі
Перший випуск та урочисте вручення дипломів здобувачам за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія освітньо-професійної програми "Клінічна та реабілітаційна психологія".
Виробнича практика клінічних психологів в Одеському Центрі сімейної нейропсихології, корекції та нейрореабілітації «NEURO BRAIN BOOS”
Настановна конференція виробничої практики (з реабілітації) для здобувачів ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Відбулася чергова зустріч у межах проєкту психологічної підтримки Університету Ушинського «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»
Виробнича практика клінічних психологів, психологів-реабілітологів в Одеському Центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку
Виробнича практика клінічних психологів в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я
Ознайомлення бакалаврів-психологів з освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія
ВОРКШОП для здобувачів ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія» на тему: «Технічна перевірка магістерської роботи в обороні академічної доброчесності»
Настановна конференція виробничої практики (з реабілітації) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Настановна конференція «Організація проведення та оформлення кваліфікаційного (магістерського) дослідження»
Тренінгова робота як засіб формування навичок Soft skills у психологів – магістрів спеціалізації «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Формування навичок Soft skills у психологів – магістрів спеціалізації «Клінічна та реабілітаційна психологія»

Заключна конференція виробничої (ознайомлювальної) практики ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Заключна конференція переддипломної практики здобувачів заочної форми навчання ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Настановна конференція виробничої (ознайомлювальної) практики заочної форми навчання
Настановна конференція переддипломної практики здобувачів заочної форми навчання за спеціалізацією «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Заключна конференція переддипломної практики ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Настановна конференція виробничої (ознайомлювальної) практики
Навчання за програмою академічної мобільності
Міжнародна мобільність здобувачів спеціалізації "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Захід з вшануванням памяті про трагічні події Другої світової війни.
Захід, присвячений 82 річниці початку масових розстрілів мирного населення
Настановна конференція переддипломної практики ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Неформальна освіта здобувачів спеціалізації «Клінічна та реабілітаційна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Заключна конференція виробничої практики (з реабілітації) за ОПП "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Всеукраїнська науково-практична конференція
Заключна конференція виробничої практики (з реабілітації)

Настановна конференція виробничої практики (з реабілітації) здобувачів ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія» заочної форми навчання
Формування навичок Soft skills у психологів – магістрів.
Майстер-клас до Всеукраїнського дня психолога
Всеукраїнський день психолога
Виробнича практика клінічних психологів в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я
Круглий стіл: «Міжнародне обговорення проєкту опп «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Настановна конференція виробничої практики (з реабілітації) ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Круглий стіл «Презентація Проєкту ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія» за спеціальністю 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти»
Кураторська година:«Академічна доброчесність: виклики сучасності»
Обговорення проєкту опп "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
Кращий гарант освітньо-професійної програми
День Соборності України – 2023
У бібліотеці університету Ушинського здобувачі ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»

Настановна конференція магістерського дисертаційного дослідження ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ) ЗА ОПП «КЛІНІЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»
Настановні конференції виробничої (ознайомлювальної) практики опп "Клінічна та реабілітаційна психологія"
Відзначення дня захисника України 14 жовтня 2022 року
Відзначення дня захисника України
Перша зустріч з магістрами спеціальності 053 психологія (клінічна та реабілітаційна).
Патріотичний виховний захід «Поведінка здобувачів-психологів в екстремальних та надзвичайних ситуаціях, що склалися в Україні»
До Дня науки і до 205-річчя Університету Ушинського
Патріотичний виховний захід: «Усе моє, все зветься Україна»
Академічна доброчесність: виклики сучасності
Воркшоп для студентів «Технічна перевірка студентських робіт в обороні академічної доброчесності»
Обговорення ОПП «Клінічна та реабілітаційна психологія»
Профорієнтаційна робота зі студентами 4-го курсу, спеціальності «Психологія»
До Дня єднання України: в Університеті Ушинського проведено круглий стіл «Психологічний вплив інформаційних атак на особистість»
Відбувся навчально-методичний семінар для викладачів кафедр Університету Ушинського
Відбувся круглий стіл з питань психічного здоров`я особистості
Проведено бінарне заняття зі спеціальної психології


Архів


Контакти

65020 м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 71,

4 поверх, каб. 31

Завідувачка кафедри, доктор психологічних наук, професор Савенкова Ірина Іванівна,

тел.: +38-063-756-28-43,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 Університет Ушинського
trik slot server luartrik maxwin power of thor megawayscara tembus 20 parlay bolartp mahjong ways naga hitamslot onlinebocoran terbaru rtp slotpola gacor wild bounty showdownpola gacor twilight princessscatter hitam mahjong waysslot habaneroasiaklub https://www.iliade-ingenierie.com/trik-slot-server-luar/ https://www.martiplast.com/trik-maxwin-power-of-thor-megaways/ https://www.martiplast.com/cara-tembus-20-parlay-bola/ https://oicc.org/rtp-mahjong-ways-naga-hitam/ https://www.itinova.org/slot-online/ https://www.iliade-ingenierie.com/bocoran-terbaru-rtp-slot/ https://www.martiplast.com/pola-gacor-wild-bounty-showdown/ https://oicc.org/pola-gacor-twilight-princess/ https://www.itinova.org/scatter-hitam-mahjong-ways/ https://www.itinova.org/slot-habanero/ https://www.martiplast.com/tips-gacor-maksimal-andalan-slotter-sepuh/ https://www.martiplast.com/teknik-gacor-naga-hitam-mahjong/ https://www.itinova.org/slot-resmi-gacor/ https://www.itinova.org/slot-mahjong-ways-2/ https://oicc.org/rtp-slot-starlight-princess-1000/ https://oicc.org/trik-modal-receh/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://amantoto.cfd/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/