Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Навчальна робота

Список навчальних дисциплін

Кафедра прикладної математики та інформатики здійснює навчальну роботу на базі трьох навчальних аудиторій та лабораторії з програмування мікропроцесорної техніки.

Членами кафедри виконується робота з розробки навчальних та робочих планів дисциплін, їх постійне оновлення та адаптація.

 


Методична робота

Кафедра прикладної математики та інформатики здійснює методичну роботу за такими напрямами:

- перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

- створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців;

- удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

- вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

- організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

- аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль­нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

Кафедра проводить навчально-методичну роботу зі студентами на основі хмарних технологій з використанням сервісів Google, а також здійснює накопичення візуалізацій курсу інформатики: http://pnpu.brs.od.ua/.
Удосконалюються навички студентів з використання LMS та формування контенту дистанційних курсів: перейти на дистанційну навчальну площадку

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри організують методичні семінари, виробничі наради, науково-практичні конференції.

Результати методичної роботи викладачів кафедри висвітлені у таких публікаціях: 

  1. Мазурок Т.Л., Черних В.В. Навчальний посібник «Експертні системи» для бакалаврів з галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика*». - Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського (рекомендовано до друку Вченою Радою ПНПУ ім. К.Д. Ушинського №10 від 06.05.2015)
  2. Корабльов В. А., Мазурок Т. Л., Сметаніна Л. С. Менеджмент підприємницької діяльності: навчальний посібник для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія» - Одеса: ФОП Галуза Н.М..- 2015. – С.194-208. (рекомендовано до друку рішенням Вченої Ради ПНПУ ім. К.Д. Ушинського протокол №13 від 25.06.2015)
  3. Мазурок Т.Л. Системи управління навчанням: Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради протокол №8 від 28.03.2013 . – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 159 с.
  4. Мазурок Т.Л., Москальчук О. Я. Методика викладання пропедевтичного курсу інформатики: навчальний посібник. Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради протокол №8 від 28.03.2013. – 60 с.
  5. Сметаніна Л. С. Учебно-методическое пособие к курсу «Информатика» / Л. С. Сметаніна // Методичний посібник. – Одеса : Південноукраїнський нац. педаг. ун-т імені К. Д. Ушинського, 2012. – 75 с.
  6. Сметаніна Л. С.  Навчально-методичний посібник з курсу «Методика асистентської практики» / Л. С. Сметаніна // Методичний посібник. – Одеса : Південноукраїнський нац. педаг. ун-т імені К. Д. Ушинського, 2012. – 73 с.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського