Кафедра слов’янського мовознавства

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року


Науково-педагогічний склад

Сокаль Марія Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янського мовознавства.

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, зокрема лексикологія; старослов’янська мова; методика викладання мов.

М.А. Сокаль закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Розвиток педагогічної лексики в російській літературній мові XIX ст.», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. В 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

Працювала асистентом кафедри російської мови і літератури Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського. З 1994 року обіймає посаду доцента кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету. В 1998-2007 роках очолювала кафедру слов’янського мовознавства. З 2008 по 2019 рр. – доцент цієї кафедри. З січня 2018 року виконувала обов’язки декана філологічного факультету. З 2019 року – завідувач кафедри слов’янського мовознавства.

Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Опублікувала понад 70 наукових праць.

Основні публікації: 

 1. О школьных жаргонизмах в славянских языках // Годишнак филозофског факултету. - Нови Сад, 1996. - С. 50-60.
 2. Вопросы изучения старославянского языка: учебник проф. П.О. Потапова // Слов'янський збірник. - Вип. I - Одеса, 1996. - С. 74-79.
 3. Старославянизмы с неполногласием в современном русском языке.// Слов'янський збірник. - Одеса, 1998. - С. 97-102.
 4. К проблеме изучения старославянских заимствований в русском языке // Науковий вісник Південноукраїнського держ. педагог. ун-ту ім. К.Д. Ушинського. Філологічний випуск. - Одеса, 1999. - С. 28-29.
 5. Використання виховного потенціалу ономастичної лексики в початковій школі: На допомогу вчителям початкових класів та студентам факультету початкового навчання... - Одеса, 1999. - 21 с.
 6. Развитие речи учащихся общеобразовательных школ в процессе обучения именным частям речи (на материале имени прилагательного в школах с русским языком преподавания): Методическое пособие для учителей и студентов-филологов. - Одесса, 2002. - 43 с.
 7. Принципи відбору дидактичного матеріалу для навчання мові в лінгвокраїнознавчому аспекті // Актуальні питання слов'янського мовознавства. - Вип. І. - Одеса, 2006. - С. 45-50.
 8. Совершенствование лингводидактической подготовки учителя на основе понимания системных отношений лексического уровня языка // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно – методологічної підготовки вчителя початкових класів: М-ли міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2009 р. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 346-350.
 9. Про культурно-виховну цінність мови (лінгводидактичний аспект проблеми) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: М-ли міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 р. – Одеса: ВМВ, 2009. – С. 312-318.
 10. Возможности представления полисемии учащимся начальной школы // Актуальні питання слов’янського мовознавства / Відп. ред. О.О. Ілясов. - Вип. ІV. - Одеса: Homeless Publishing, 2009. - С. 57-64.
 11. Про розробку соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти (на матеріалі прислів'їв та приказок) // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. V. – Одеса, Homeless Publishing, 2010. – С. 135-145.
 12. Про можливості реалізації лінгводидактичного потенціалу прислів’їв та приказок на уроках мови в початковій школі // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтень 2010 р. – Випуск 33. - С. 114-120.
 13. Про засвоєння молодшими школярами національно-культурної семантики паремій // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – Одеса, 2011. - № 4/С, червень-липень. - С. 389-392.
 14. Формирование представлений о языке художественной литературы в современной начальной школе // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2011. – С. 97-108.
 15. Смысловое поле «язык» − «речь» − «лингвистическая экология» - «культура речевого общения» - «речевой этикет» как научная основа работы над культурой речевой коммуникации / М.А. Сокаль, Е.И. Асланова // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2013. – С. 45-55.
 16. О формировании читательской компетентности младших школьников: изучение языка художественной литературы // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2014. - № 3 / СХХ(березень). – С. 153-156.
 17. Подготовка будущего учителя начальной школы в области лексической семантики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного універиситету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 4(111). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. – С. 128-133.
 18. Впровадження лінгвокультурної інформації в процес вивчення української мови в початковій школі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017.
 19. Підготовка вчителя до реалізації лингвокультурного підходу в курсі української мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університет-ту імені К. Д. Ушинського. – Випуск 5 (118). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 112-116.
 20. Підручник української мови як засіб впровадження лінгвокультурологічної інформації // Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мінськ, 2018. – С. 71-73.

Кон Олена Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, палеографія, методика викладання мов.

О.О. Кон закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Наукова спадщина Л.П. Жуковської – історика російської мови та писемності» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Працює на кафедрі слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, в тому числі з 2003 року – на посаді доцента. З 2018 по 2019 рр. – завідувач кафедри слов’янського мовознавства. З 2019 року – декан філологічного факультету.

Основні публікації:

 1. Лексическая вариативность в древнейших списках славянского Евангелия // Матеріали міжвузівської Кирило-Мефодіївської конференції. - Одеса, 1996. - С. 25-27.
 2. Типология евангелий в исследованиях Л. П. Жуковской // Слов'янський збірник. - Вип.3. - Одеса, 1997. - С. 62-65.
 3. Издательская деятельность Л. П. Жуковской: Мстиславово евангелие 1117 года // Мова. - 2001. - №5-6. - С. 98-101.
 4. Изборник Святослава 1073 года - памятник двух культур // Слов'янський збірник. - Вип. IX. - Одеса, 2002. - С. 53-56.
 5. Архангельское евангелие 1092 года - памятник древнерусской письменности // Слов'янський збірник. - Вип.Х. - Одеса, 2003. - С. 102-106.
 6. К 20-летию издания Сводного Каталога славяно-русских рукописей ХІ-ХІІІ вв.// Слов'янський збірник. - Вип. XI. - Одеса, 2005. - С.21-26.
 7. О первоначальном переводе Евангелия на славянский язык.// Актуальні питання слов'янського мовознавства. - Вип. І. - Одеса, 2006. - С. 18-24.
 8. Ознакомительное изучение основних категорий текста в начальной школе // Вестник ЦМО МГУ. - Москва, 2008. - № 8. - С. 255-258. (у співавт. з Данільченко Н.І.).
 9. Текстологические особенности Изборника Святослава 1073 г. // Актуальні питання слов’янського мовознавства / Відп. ред. О.О. Ілясов. - Вип. ІV. - Одеса: Homeless Publishing, 2009. – С. 7-14.
 10. Формирование орфоэпических навыков у учащихся начальных классов// Актуальні питання слов’янського мовознавства/ Відп. ред. О.О. Ілясов. - Вип. ІV. – Одеса: Homeless Publishing, 2009. – С. 47-50. (у співавт. з Фоминою Н.В.).
 11. Организация обучения грамматике в начальных классах с помощью блочной подачи материала // Вестник ЦМО МГУ. – 2011. – №1. – С. 119-123 (у співавт. з Н.І. Данільченко).
 12. Возможности интеграции русского языка и музыки в начальных классах // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 204-206.
 13. Изучение лексики русского языка в образовательно-познавательном и нормативно-практическом аспектах // Актуальні питання слов’янського мовознавства. - Вип. VІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2011. - С. 63-70 (у співавт. з О.О. Думчак).
 14. Особенности проведения контрольных работ по русскому языку в начальных классах // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2011. - С. 76-83 (у співавт. з Т.П. Нааб).
 15. Использование дидактических игр при обучении детей грамоте // Історичний досвід і сучасність. – Вип. 27. – Одеса, 2014. – С. 48-57 (у співавт. з К.С. Клепиковою).
 16. О преодолении дисграфии и дисорфографии у младших школьников // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2016. – С. 97-107 (у співавт. з М.А. Блажевич).
 17. Об изучении полисемии в начальных классах // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2017. – С. 109-118 (у співавт. з А.О. Вінковською).
 18. Возможности изучения категорий текста в начальных классах // Матеріали VІІ Міжнародної конференціїї “Science and Society”, 2018. – С. 68-74.

Системно-семасиологическое описание лексики как лингводидактическая основа словарной работы // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук, праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. - Київ-Львів-Бережани-Гомель, 2019. Вип. 4: в 2-х томах. Т. 2. - С. 138-142.

Буднік Анжела Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янського мовознавства, керівник секції з мовної підготовки іноземних громадян.

Наукові інтереси: лінгводидактика, психолінгвістика, лінгвокультурологія, слов’янське мовознавство, зокрема морфологія, лексикографія, методика викладання української мови як іноземної.

А. О. Буднік закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Українська мова та література». У 2010 році захистила дисертацію «Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук, у 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2011 року працювала на кафедрі загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян, а з вересня 2016 року і дотепер є доцентом кафедри слов’янського мовознавства та керівником секції з мовної підготовки іноземних громадян, з червня 2017 року є відповідальним редактором фахового видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського».

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Будник А. А. Учебно-методическое пособие по аннотированию и реферированию для иностранных студентов. Одесса, 2013. 92 с.
 2. Буднік А. О. Комплекс вправ і завдань з розвитку жанрового та текстового компонентів дискурсних умінь на матеріалі національно-прецедентних текстів. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2015. № 2. С. 5-9. (WoS)
 3. Будник А. А. Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. О. М. Пєхоти. № 1 (48), лютий 2015. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 44-49.
 4. Буднік А. О. Особливості використання лінгвокраїнознавчого коментаря на заняттях з літератури в іншомовній аудиторії (початковий етап навчання). Порівняльно-педагогічні студії: Науково-педагогічний журнал. Умань, 2015. №1 (23), березень 2015 р. С. 52–56.
 5. Будник А. А. , Хижняк И. А. Основы украинской и зарубежной литературы [Навчальний посібник для іноземних громадян, слухачів гуманітарних спеціальностей підготовчого відділення] / М-во освіти і науки України, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2015. Ч.1. 140 с.
 6. Буднік А. О. Особливості вивчення дискурсу в писемній та усній комунікації. Науковий вісник Дрогобицького держав-ного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : Збірник наукових праць. Дрогобич, 2016. Том 1. № 5. С. 39–42.
 7. Budnik A. Language portfolio in teaching Ukrainian as a Foreign Language. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2017. № 4/СLVII. С. 137-142.
 8. Будник А. Место языкового портфолио в обучении русскому языку как иностранному в вышах Украины. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. Warszawa, 2018. str. 30-33.
 9. Буднік А. О. Вивчення дискурсу і тексту у межах дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту»: аналіз методичного забезпечення. Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Мінськ – К. : Педагогічна думка, 2018. С. 6-9.
 10. Буднік А., Хижняк І. Основи української та зарубіжної літератури: навчальний посібник для іноземних слухачів підготовчих факультетів гуманітарних спеціальностей з російською мовою навчання. Одеса, Вид-во Букаев В. В., 2018. 206 с.
 11. Буднік А. О. Формування дискурсних умінь майбутніх філологів: культурологічний аспект навчання мови. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 2 (12). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 7-11.
 12. Буднік А. О. Використання мовного портфоліо як засобу рефлексивного навчання інофонів у вищій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 4 (123). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 7-13.
 13. Буднік А. Формування мовної особистості в умовах професійної підготовки майбутніх філологів. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Випуск 2. Харбін: Харбінський інженерний університет, 2018. С. 109-111.
 14. Буднік А. Роль лінгвокраїнознавства у підготовці інофонів. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Випуск 2. Харбін: Харбінський інженерний університет, 2019. С. 27-30.

Бондаренко Ірина Володимирівна

Доцент кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні аспекти слов’янського

мовознавства,  зокрема аналіз семантики ономастичних одиниць мови (антропонімів, ойконімів, топонімів тощо); методика викладання мов іноземним  студентам.

І.В.Бондаренко закінчила російське відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчалася в аспірантурі, по закінченні якої захистила дисертацію з сучасної російської мови. Працювала завідувачем кафедри російської мови як іноземної Одеської державної академії холоду протягом 1988-1997 року, доцентом цієї кафедри до 2013 року. З 2013 року працює на посаді доцента у Південноукраїнському державному педагогічному університеті  імені К.Д. Ушинського.

Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць.

 

Основні публікації:

 

 1. Лінгвофілософські та психологічні аспекти української ментальності // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Вип.35. Том VIII (59): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» - К. : Гнозис, 2015.- С. 428-435.
 2. Формування мовної території студента: від мовної одиниці до культурного концепту (на матеріалі вивчення фразеологічної антонімії) // Збірник  наукових праць молодих учених і    студентів «Актуальні проблеми мовної підготовки    іноземців  у вищих навчальних закладах України».  – Одеса, 2015. – С. 6-10.
 3. Формирование лингвистической компетенции иностранного студента (на материале изучения омонимичных и антонимичных единиц языка) // Проблемы  и  перспективы  языковой  подготовки  иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической конференции: зб.наук. праць  (1-2 октября 2015 г.).- Харьков : ХНДУ, 2015. - С. 35-39.
 4. Бондаренко И.В. Дивергентно-конвергентные процессы в ономастической системе языка (на материале ойконимов) // Система и структура східнослав’янських мов / Ю.В.Кравцова (відп.ред); Мін-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - Вип.8. - С. 3-10.
 5. Сакральность собственных имен (на материале антропонимов) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницкий державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип.36, Том У (65). - К. : Гнозис, 2015,- С. 82-90.
 6. О границе имени собственного и нарицательного// Science and Education a New Dimension/ Philology, III(14), Issue: 6, October 2015.- P. 50-53.
 7. Омопары русских личных имен // Традиции и иноовации в преподавании иностранного языка: Материалы VI Международной научно-практической конференции. - Казань,2015. - С. 33-38.
 8. К вопросу о критериях разграничения имени собственного и нарицательного // Наукові записки. - Випуск 146. - Серія: Філологічні науки. - Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. - С. 323-328.
 9. К вопросу о разновидностях ономастической омонимии/ И.В. Бондаренко // Материалы VII Международной научной конференции «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования». - Министерство образования Республики Беларусь. Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». Кафедра общего и русского языкознания. - 26-27 ноября 2015 г.
 10. К вопросу о семантических параметрах собственных имен (на примере морфологической омонимии в составе антропонимов) // Science and Education a New Dimension/ Philology, V(32), Issue: 122, 2017. - P.12-15.
 11. Компонент сакральности в семантике собственных имен (на материале антропонимов) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 34 / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – У 2-х томах. – Том 1. – С.81-86.
 12. К вопросу о закономерностях функционирования омонимов в антропонимической системе языка //Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у ВНЗ України: Збірник наукових статей, присвячений 45-річчю кафедри мовної та загально гуманітарної підготовки іноземців. – Одеса. 2016. – С.65-73.

Вірич Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янського мовознавства.

Наукові інтереси: літературознавство, дискурс, екзистенціалізм, лінгводидактика, лінгвокультурологія, слов’янське мовознавство, зокрема морфологія, лексикографія, методика викладання української мови як іноземної.

О. В. Вірич закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Українська мова та література». Навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Екзистенційна парадигма прози Марії Матіос», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 2010 року працювала на кафедрі загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян, з вересня 2016 року працює на кафедрі слов’янського мовознавства.

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Жіноче щастя як екзистенційна проблема в романі М. Матіос «Майже ніколи не навпаки» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія філологія: [збірник наукових праць]. Випуск 34, том 1. – Одесса: Вид-во міжнародного гуманітарного університету, 2018. – С. 11-16.
 2. Проблема людського щастя у повісті М. Матіос «Черевички Божої Матері» // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки (літературознавство) – №2(22), листопад 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С.17-21.
 3. THE PROBLEM OF HUMAN INTERACTION WITH THE WORLD: THE EXISTENTIAL APPROACH (ON MATERIAL OF THE PROSE M. MATIOS) // Закарпатські філологічні студії. – Ужгородський національний університет. – Вип.5. – Т.1. – Ужгород, 2018. – С. 146-150.
 4. Концепт «Самотність» у прозі М. Матіос // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 21. Том 1. – С. 67-71.
 5. Екзистенційні виміри щасливого буття // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2018. – № 6-7 (100). – С. 40-42.
 6. Художня реальність прози Марії Матіос //Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів». Тбілісі, Грузія 27–28 квітня 2018 р. – С. 61-64.
 7. Розвиток вітчизняної екзистенційної антропології та українське літературознавство (до проблеми розширення методологічної бази) // Закарпатські філологічні студії. – Ужгородський національний університет. – Вип. 8. – Т.1. – Ужгород, 2019.

Ілясов Олександр Олександрович

Викладач кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, зокрема лексикологія, лексикографія, сербістика; медієвістика; методика викладання мов.

О.О. Ілясов закінчив російське відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчався в аспірантурі, по закінченні якої був прийнятий на посаду асистента кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Протягом 2004-2005 навчального року виконував обов'язки заступника декана факультету початкового навчання.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Забытые толковые словари сербского языка.// Слов'янський збірник. - Вип.ІХ. - Одеса, 2002. – С. 154-165.
 2. Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля и «Сербский словарь» Вука Караджича: общность и различия // Слов'янський збірник. - Вип.XI. - Одеса, 2005. - С. 59-69.
 3. Лексикографічна діяльність Вука Караджича та її відображення в працях українських учених ХІХ-ХХ ст. // Актуальні питання слов'янського мовознавства. - Вип. 1. - Одеса, 2006. - С.21-31.
 4. Сербська тлумачна лексикографія ХХ століття: Авторські словники // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ІV. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 15-27.
 5. Питання теорії тлумачної лексикографії: Макро- та мікроструктурні особливості тлумачних словників // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ІV. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 35-46 (у співавт. з О.В. Аксенюк).
 6. Особенности речевого взаимодействия учителя и ученика // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ІV. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 123-132 (у співавт. з О.В. Косминою).
 7. Сербська академічна лексикографія другої половини ХХ століття: словник САНУ // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. V. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 14-35.
 8. К вопросу кодификации исторической и устаревшей лексики русского языка» // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. V. – Одеса: Homeless publishing, 2010. – С. 43-48 (у співавт. з А.І. Коротковою).
 9. Перспективы дальнейшего развития системы начального образования» (Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. V. – Одеса: Homeless publishing, 2010. – С. 146-151 (у співавт. з О.В. Даниловою).
 10. Приемы активизации интереса младших школьников к вопросам орфографии, связанные с формальной стороной обучения // Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, молодих науковців та студентів. 30-31 березня 2010 року. – Одеса: Видавець М.П. Черкасов, 2010. – С. 251-258 (у співавт. з О.П. Кирицею).
 11. Развитие языковой компетенции студентов средствами игр с лингвистическим компонентом // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Вип. 9-10. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – С. 109-115.
 12. Развитие языковой компетенции будущих учителей начальных классов средствами игр с лингвистическим компонентом // Наука і освіта. – 2011. - №4. – С. 172-175.
 13. Погляди східнослов'янських лінгвістів на питання типології лексикографічних праць // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. VІ. – Одеса: Homeless publishing, 2011. – С. 25-32 (у співавт. з В.С. Пєлін).
 14. Розвиток сербської тлумачної лексикографії на початку ХХІ століття // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. VІ. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 33-38.
 15. Можливості використання комп’ютерних дидактичних засобів на уроках позакласного читання у початковій школі» // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. VІІІ. – Одеса: Homeless publishing, 2013. – С. 154-161 (у співавт. з А.В. Молочкіною).
 16. Періодизація історії сербської тлумачної лексикографії ХІХ-ХХ ст. // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип.ІХ.– Одеса, Homeless Publishing, 2014. – С.7-32.
 17. К вопросу о развитии связной речи младших школьников // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. Х. – Одеса, Homeless Publishing, 2015. – С.132-139 (у співавт. з Л. Галкіною).
 18. До питання розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2016. – С.66-71 (у співавт. з О.Ю. Яцеленко).
 19. Нарис історії сербської тлумачної лексикографії // Життя і пам’ять: Науковий збірник, присвячений пам’яті В’ячеслава Івановича Шамко. – Вип. 3. – Одеса : Homeless Publishing, 2018. – С. 89-114.

Автор близько ста художніх творів, двох авторських збірок: «Плачь, Ярославна», «Истории из жизни моей мамы». Твори опубліковано в українських та міжнародних літературних збірках, у літературних збірках ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

Приймає активну участь у творчому житті студентів університету, сприяє розвитку та самореалізації літературних талантів.

Турбарова Надія Казимирівна

Викладач кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: сучасна українська літературна мова, зокрема лексика, стилістика, фразеологія; методика викладання мов, літературознавство.

Н.К. Турбарова закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література». Навчалася в аспірантурі.

В 2001-2002 роках працювала асистентом кафедри української філології, а з 2002 року викладач кафедри слов'янського мовознавства.

Опублікувала понад 50 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Фразеологія в поезії Ліни Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського держ. педагог. ун-ту ім. К.Д. Ушинського. - 1999. - № 3. - С. 177-181.
 2. Функціонально-семантичні особливості фразеології в поезії Івана Драча // Перспективи. - 1999. - № 1 (5). - С. 27-32.
 3. Структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць в поезіях поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості І.Драча і Л.Костенко) // Лінгвістичні дослідження. - Вип. 6. - Харків, 2001. - С. 54-61.
 4. Про систематизацію прийомів введення фразеологічних одиниць у художній текст // Наукові записки Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. М.М. Коцюбинського. Серія: Філологія. - 2006. - № 8. - С. 177-183.
 5. Фразеологічні одиниці як засіб реалізації авторського задуму (на матеріалі поезії Д.Павличка) // Лінгвістичні дослідження. - Вип. 22. - Харків, 2007. - С. 13-17.
 6. Впровадження інтерактивного навчання в процес мовної освіти молодших школярів (на прикладі вивчення елементів морфемної будови слова// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія // Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Вінниця, 2009. – С. 440-444.
 7. Про диференціацію аналізу літературного твору в літературознавстві та шкільній практиці й метод моделювання як ефективний спосіб здійснення аналізу літературного твору в початковій школі // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної конференції. – Дрогобич, 2009. – С. 424-427.
 8. До проблеми номінування фразеологічних одиниць в українській термінології // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри // Мат-ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 65 річниці визволення Одеси від окупантів. – Одеса, 2009. – С. 335-338 (у співав. з Андреєвою Є.В.).
 9. Про можливості застосування методу моделювання при аналізі літературних творів у початковій школі // Актуальні питання слов’янського мовознавства. - Вип. ІV. – Одеса: Homeless Publishing, 2009. – С. 107-115 (у співав. з Саділіною Г.І.).
 10. Фразеологізми у системі мови та методиці ії викладання // Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика. – Одеса, ПНЦ, 2010. – С. 216-224 (у співавт. з М.А. Сокаль, Є.В. Андреєвою).
 11. Паремії як об’єкт вивчення на уроках читання // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Випуск 33. – С. 129-136.
 12. До проблеми укладання фразеологічних словників для учнів початкової школи // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – Одеса, 2011. - № 4/С, червень-липень. - С. 438-440.
 13. Про можливості реалізації монографічного підходу на уроках читання в початковій школі (на матеріалі вивчення творів Лесі Українки) // Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи. Матеріали Першого міжнародного педагогічного конгресу. – Одеса : Абрикос Компани, 2011. – С. 177-180.
 14. Роль можливого зіставлення при вивченні української мови як державної // Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи. Матеріали Першого міжнародного педагогічного конгресу. – Одеса : Абрикос Компани, 2011. – С. 180-182.
 15. Можливості проведення лексико-стилістичного аналізу на уроках літературного читання в початковій школі / Н.К. Турбарова, // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2013. – С. 131-141 (у співавт. з І.А. Копусь).
 16. До проблеми вивчення шляхів проведення аналізу літературного твору в початковій школі // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип.ІХ. – Одеса, Homeless Publishing, 2014. – С.113-124 (у співавт. з. І. Гуцул).
 17. Про деякі аспекти ознайомлення молодших школярів із словниками на уроках української мови // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. Х.– Одеса, Homeless Publishing, 2015. – С.32-41 (у співавт. з. К. Нікішиною).
 18. Форми міжкультурної комунікації // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. Х. – Одеса, Homeless Publishing, 2015.– С.16-22 (у співавт. з. Н. Дуднік).
 19. Вивчення творчості Лесі Українки в початковій школі за новими підручниками// Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2016. – С.189-196 (у співавт. з. М. Караніколовою).
Аналіз навчально-методичного комплекту з української мови (автор – М. Захарійчук) в аспекті організації аналітико-синтетичної діяльності молодших школярів // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2017. – С.45-59 (у співавт. з. Г. Мамонтовою).

І. Загальні відомості

Си Хунган 

Закінчив Хейлунцзянський університет;

Викладач-стажист кафедри слов’янської філології.


Загальні відомості

Історія кафедри слов'янського мовознавства бере початок у 1977 р. зі створення секції російської та української мов при кафедрі іноземних мов. У 1979 р. у зв’язку з відкриттям (відновленням) факультету початкового навчання секція була перетворена на самостійну кафедру російської, української мови та літератури. За період існування кафедри її очолювали доктори філол. наук, професори І.А. Луценко, М.М. Нєстєров, В.П. Дроздовський. У середині 1980-х років кафедра забезпечувала викладання таких базових курсів, як сучасна українська мова, сучасна російська мова, українська та російська літератури, зарубіжна література, дитяча література, методики викладання мов у початкових класах та ін.

Поява подвійних спеціальностей на факультеті підготовки вчителів початкових класів, розширення програм філологічної підготовки студентів, а також загальний розвиток педагогічного інституту (відкриття нових факультетів, де викладались дисципліни філологічного циклу) зумовили у 1985 поділ кафедри на дві окремі – кафедру української мови та літератури (завідувач – доктор філологічних наук, професор В.П. Дроздовський) та кафедру російської мови та літератури (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Н.П.Бєляєва). У подальшому останню було перейменовано на кафедру слов’янського мовознавства, якою в різні роки керували доценти, кандидати філологічних наук О.Ю. Касім, М.А. Сокаль, Н.І. Данильченко. З 2018 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент О.О. Кон.

Згідно з Законом про мови, Законом України «Про вищу освіту» та з урахуванням регіональних особливостей і потреб Півдня України (велика болгарська діаспора) від 1996 р. кафедра готувала спеціалістів за подвійною спеціальністю «Початкове навчання і болгарська мова та література».

Опанування спеціальності «Болгарська мова та література» передбачає вивчення спеціальних лінгвістичних дисциплін. Їх викладання забезпечували досвідчені викладачі з Болгарії, кандидати філологічних наук, доценти С.Д. Теллалова, С.М. Цанов, В.Р. Іванова, М. Парзулова.

Сьогодні на кафедрі працюють кандидати філологічних наук, доценти М.А. Сокаль, О.О. Кон, Н.І. Данільченко, І.В. Бондаренко; кандидати педагогічних наук, доценти А.О. Буднік, Л.І. Орєхова; кандидат педагогічних наук О.В. Вірич,  викладачі Н.К. Турбарова, О.О. Ілясов.

Читаються курси: «Методика викладання української мови в початковій школі», «Методика викладання російської мови», «Шкільний курс української мови з методикою її викладання», «Шкільний курс російської мови з методикою її викладання», «Сучасна російська мова», «Вступ до слов’янського мовознавства», «Старослов’янська мова», «Каліграфія» «Основи культури і техніки мовлення», «Основи красномовства», «Риторика», «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна» та ін.

Пошук нових шляхів та інноваційних підходів у методиці викладання слов’янських мов у початковій школі, удосконалення змісту і методики викладання дисциплін лінгвометодичного циклу у вищих навчальних закладах, дослідження актуальних питань мовознавства та лінгводидактики спричинили розробку і впровадження нових навчальних курсів (спецкурсів). Серед них, наприклад, такі: «Формування читацької самостійності учнів початкової школи», «Вивчення тексту та його категорий у початковій школі», «Формирование грамматического строя речи младшего школьника в лингвистическом и прагматическом аспекте», «Зв’язний текст як основа формування комунікативних умінь молодшого школяра», «Коммуникативная направленность работы над обогащением словарного запаса учащихся начальных классов», «Лінгвістичні словники і робота з ними у початковій школі», «Лексикографія: сучасний період розвитку», «Психологічна та лінгвістична природа смішного», «Особливості викладання української мови у школах з російською мовою навчання», «Інтерактивні технології навчання у практиці початкової школи (уроки мови та читання)», «Возникновение и развитие славяно-русского письма» та ін.

Упродовж 1990-х років члени кафедри працювали над науковою темою «Функціонально-системне (цілісне) вивчення близькоспоріднених мов і художнього мовлення», за результатами якої було опубліковано понад сто п’ятдесят статей, три монографії, зроблено понад сто доповідей на конференціях різних рівнів.

З 2002 року наукові дослідження викладачів кафедри пов’язані з широким колом питань лінгвістичного та дидактичного аспектів слов’янського мовознавства. З 2006 року на кафедрі щорічно видається збірка статей з актуальних проблем славістики: з історії та теорії слов’янських мов, методики викладання дисциплін лінгвістичного циклу у вузі та школі. Всього вийшло 6 випусків, у яких надруковано 95 статей, деякі у співавторстві зі студентами та вчителями.

Наукові доробки викладачів кафедри друкуються у фахових виданнях України та інших країн.

Члени кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію. Так, О.О.Ілясов і Н.К.Турбарова брали участь та отримали сертифікат учасника авторського семінару академіка Ш.О.Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (2010 р.), а О.О. Кон пройшла курс підвищення кваліфікації у Центрі міжнародної освіти МДУ імені М.В. Ломоносова (2008 р.).

Кафедра постійно проводить науково-практичні конференції студентів. Так, у 1999-2000 роках спільно з ОНУ і Болгарським культурним центром були організовані Перші та Другі Христо Ботєвські читання. Традиційною є науково-практична конференція, присвячена святу слов’янської писемності (24 травня) з секціями «Національна своєрідність слов’янських мов та вивчення їх історії» та «Слов’янські мови та методика їх викладання». У травні 2011 року, до Дня слов’янської писемності, співробітниками кафедри було проведено концерт-презентацію нової книги О.О. Ілясова «Истории из жизни моей мамы».

Викладачі кафедри плідно керують науковою роботою студентів факультету початкового навчання, готуючи їх до участі в олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Наприклад, Гончарук Ірина посіла 2 місце в Одеському обласному конкурсі студентських робіт з російської мови та літератури 2007 р., Вербицька Ніна посіла 3 місце на Одеській обласній студентській олімпіаді з російської мови у 2008 р., Зєнченко Вікторія, яка отримала звання лауреата в номінації «методика викладання» на Одеській обласній студентській олімпіаді з російської мови у 2008 р., а магістр Саділіна Ганна отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічні науки (2010 р.). У березні 2012 року студенти-фурканти кафедри взяли участь у регіональній олімпіаді з російської мови та літератури (секція методики навчання мови), отримали перше місце (К. Казанова) та третє місце (О. Кравцова); у червні 2012 року взяли участь у «Форуме молодых исследователей-русистов», який проходив у рамках Міжнародного фестивалю «Великое русское слово» (м. Одеса), виступили з 10 доповідями. Доцент Кон О.О. на цьому форумі керувала секцією «Методика викладання російської мови у школі та вузі».

Вагомий внесок членів кафедри у творче життя студентів університету (факультету початкового навчання, факультету української філології, Інституту психології). Активно сприяють вони розвитку та самореалізації літературних талантів. За останні роки при безпосередній участі викладачів кафедри (О.О. Ілясова, М.А. Сокаль, Н.К. Турбарова) було підготовлено до друку дві колективні збірки поетичних та прозаїчних творів студентів університету «Напружуючи серце» та дебютні збірки молодих поетів Тетяни Скалозуб «Під дощем» (2005), Яни Захматової «Сни про щастя» (2009) та Олега Почтаря «Дім для мрійника» (2011).

Театральна студія ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (Театр «Таки-да») під керівництвом О.О. Ілясова неодноразово брав участь в університетських, міських та всеукраїнських концертах, учасники театру посідали призові місця у конкурсах студентської самодіяльності. Зокрема, у листопаді 2010 року постановка театру «Один день з життя лавки» посіла 2-ге місце на конкурсі «Студентська осінь». У квітні 2011 року на Всеукраїнському конкурсі студентської творчості «Весняна хвиля-2011» учасники театру здобули перемогу у 6 номінаціях, серед яких «акторська майстерність», «найкращий пластичний образ» та «найкраще пластичне рішення», «найкраща роль другого плану», «найкращий СТЕМ», гран-прі у жанрі «Художнє слово. Літературний театр», яке отримала студентка факультету початкового навчання Таїсія Ананійчук. Дипломом І ступеню було також відзначено авторську поезію студентки факультету української філології Катерини Єрської.

Кафедра слов'янського мовознавства завжди відкрита для наукового та творчого співробітництва.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського