Кафедра слов’янського мовознавства

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти

Робочі програми

Перелік навчальних дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін


Науково-педагогічний склад

Сокаль Марія Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янського мовознавства.

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, зокрема лексикологія; старослов’янська мова; методика викладання мов.

М.А. Сокаль закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Розвиток педагогічної лексики в російській літературній мові XIX ст.», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. В 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

Працювала асистентом кафедри російської мови і літератури Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського. З 1994 року обіймає посаду доцента кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету. В 1998-2007 роках очолювала кафедру слов’янського мовознавства. З 2008 по 2019 рр. – доцент цієї кафедри. З січня 2018 року виконувала обов’язки декана філологічного факультету. З 2019 року – завідувач кафедри слов’янського мовознавства.

Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Опублікувала понад 70 наукових праць.

Основні публікації: 

 1. О школьных жаргонизмах в славянских языках // Годишнак филозофског факултету. - Нови Сад, 1996. - С. 50-60.
 2. Вопросы изучения старославянского языка: учебник проф. П.О. Потапова // Слов'янський збірник. - Вип. I - Одеса, 1996. - С. 74-79.
 3. Старославянизмы с неполногласием в современном русском языке.// Слов'янський збірник. - Одеса, 1998. - С. 97-102.
 4. К проблеме изучения старославянских заимствований в русском языке // Науковий вісник Південноукраїнського держ. педагог. ун-ту ім. К.Д. Ушинського. Філологічний випуск. - Одеса, 1999. - С. 28-29.
 5. Використання виховного потенціалу ономастичної лексики в початковій школі: На допомогу вчителям початкових класів та студентам факультету початкового навчання... - Одеса, 1999. - 21 с.
 6. Развитие речи учащихся общеобразовательных школ в процессе обучения именным частям речи (на материале имени прилагательного в школах с русским языком преподавания): Методическое пособие для учителей и студентов-филологов. - Одесса, 2002. - 43 с.
 7. Принципи відбору дидактичного матеріалу для навчання мові в лінгвокраїнознавчому аспекті // Актуальні питання слов'янського мовознавства. - Вип. І. - Одеса, 2006. - С. 45-50.
 8. Совершенствование лингводидактической подготовки учителя на основе понимания системных отношений лексического уровня языка // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно – методологічної підготовки вчителя початкових класів: М-ли міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2009 р. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 346-350.
 9. Про культурно-виховну цінність мови (лінгводидактичний аспект проблеми) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: М-ли міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 р. – Одеса: ВМВ, 2009. – С. 312-318.
 10. Возможности представления полисемии учащимся начальной школы // Актуальні питання слов’янського мовознавства / Відп. ред. О.О. Ілясов. - Вип. ІV. - Одеса: Homeless Publishing, 2009. - С. 57-64.
 11. Про розробку соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти (на матеріалі прислів'їв та приказок) // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. V. – Одеса, Homeless Publishing, 2010. – С. 135-145.
 12. Про можливості реалізації лінгводидактичного потенціалу прислів’їв та приказок на уроках мови в початковій школі // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтень 2010 р. – Випуск 33. - С. 114-120.
 13. Про засвоєння молодшими школярами національно-культурної семантики паремій // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – Одеса, 2011. - № 4/С, червень-липень. - С. 389-392.
 14. Формирование представлений о языке художественной литературы в современной начальной школе // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2011. – С. 97-108.
 15. Смысловое поле «язык» − «речь» − «лингвистическая экология» - «культура речевого общения» - «речевой этикет» как научная основа работы над культурой речевой коммуникации / М.А. Сокаль, Е.И. Асланова // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2013. – С. 45-55.
 16. О формировании читательской компетентности младших школьников: изучение языка художественной литературы // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2014. - № 3 / СХХ(березень). – С. 153-156.
 17. Подготовка будущего учителя начальной школы в области лексической семантики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного універиситету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 4(111). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. – С. 128-133.
 18. Впровадження лінгвокультурної інформації в процес вивчення української мови в початковій школі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017.
 19. Підготовка вчителя до реалізації лингвокультурного підходу в курсі української мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університет-ту імені К. Д. Ушинського. – Випуск 5 (118). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 112-116.
 20. Підручник української мови як засіб впровадження лінгвокультурологічної інформації // Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мінськ, 2018. – С. 71-73.

Кон Олена Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, палеографія, методика викладання мов.

О.О. Кон закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Наукова спадщина Л.П. Жуковської – історика російської мови та писемності» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Працює на кафедрі слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, в тому числі з 2003 року – на посаді доцента. З 2018 по 2019 рр. – завідувач кафедри слов’янського мовознавства. З 2019 року – декан філологічного факультету.

Основні публікації:

 1. Лексическая вариативность в древнейших списках славянского Евангелия // Матеріали міжвузівської Кирило-Мефодіївської конференції. - Одеса, 1996. - С. 25-27.
 2. Типология евангелий в исследованиях Л. П. Жуковской // Слов'янський збірник. - Вип.3. - Одеса, 1997. - С. 62-65.
 3. Издательская деятельность Л. П. Жуковской: Мстиславово евангелие 1117 года // Мова. - 2001. - №5-6. - С. 98-101.
 4. Изборник Святослава 1073 года - памятник двух культур // Слов'янський збірник. - Вип. IX. - Одеса, 2002. - С. 53-56.
 5. Архангельское евангелие 1092 года - памятник древнерусской письменности // Слов'янський збірник. - Вип.Х. - Одеса, 2003. - С. 102-106.
 6. К 20-летию издания Сводного Каталога славяно-русских рукописей ХІ-ХІІІ вв.// Слов'янський збірник. - Вип. XI. - Одеса, 2005. - С.21-26.
 7. О первоначальном переводе Евангелия на славянский язык.// Актуальні питання слов'янського мовознавства. - Вип. І. - Одеса, 2006. - С. 18-24.
 8. Ознакомительное изучение основних категорий текста в начальной школе // Вестник ЦМО МГУ. - Москва, 2008. - № 8. - С. 255-258. (у співавт. з Данільченко Н.І.).
 9. Текстологические особенности Изборника Святослава 1073 г. // Актуальні питання слов’янського мовознавства / Відп. ред. О.О. Ілясов. - Вип. ІV. - Одеса: Homeless Publishing, 2009. – С. 7-14.
 10. Формирование орфоэпических навыков у учащихся начальных классов// Актуальні питання слов’янського мовознавства/ Відп. ред. О.О. Ілясов. - Вип. ІV. – Одеса: Homeless Publishing, 2009. – С. 47-50. (у співавт. з Фоминою Н.В.).
 11. Организация обучения грамматике в начальных классах с помощью блочной подачи материала // Вестник ЦМО МГУ. – 2011. – №1. – С. 119-123 (у співавт. з Н.І. Данільченко).
 12. Возможности интеграции русского языка и музыки в начальных классах // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 204-206.
 13. Изучение лексики русского языка в образовательно-познавательном и нормативно-практическом аспектах // Актуальні питання слов’янського мовознавства. - Вип. VІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2011. - С. 63-70 (у співавт. з О.О. Думчак).
 14. Особенности проведения контрольных работ по русскому языку в начальных классах // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2011. - С. 76-83 (у співавт. з Т.П. Нааб).
 15. Использование дидактических игр при обучении детей грамоте // Історичний досвід і сучасність. – Вип. 27. – Одеса, 2014. – С. 48-57 (у співавт. з К.С. Клепиковою).
 16. О преодолении дисграфии и дисорфографии у младших школьников // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2016. – С. 97-107 (у співавт. з М.А. Блажевич).
 17. Об изучении полисемии в начальных классах // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2017. – С. 109-118 (у співавт. з А.О. Вінковською).
 18. Возможности изучения категорий текста в начальных классах // Матеріали VІІ Міжнародної конференціїї “Science and Society”, 2018. – С. 68-74.

Системно-семасиологическое описание лексики как лингводидактическая основа словарной работы // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук, праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. - Київ-Львів-Бережани-Гомель, 2019. Вип. 4: в 2-х томах. Т. 2. - С. 138-142.

Буднік Анжела Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янського мовознавства, керівник секції з мовної підготовки іноземних громадян.

Наукові інтереси: лінгводидактика, психолінгвістика, лінгвокультурологія, слов’янське мовознавство, зокрема морфологія, лексикографія, методика викладання української мови як іноземної.

А. О. Буднік закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Українська мова та література». У 2010 році захистила дисертацію «Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук, у 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2011 року працювала на кафедрі загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян, а з вересня 2016 року і дотепер є доцентом кафедри слов’янського мовознавства та керівником секції з мовної підготовки іноземних громадян, з червня 2017 року є відповідальним редактором фахового видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського».

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Будник А. А. Учебно-методическое пособие по аннотированию и реферированию для иностранных студентов. Одесса, 2013. 92 с.
 2. Буднік А. О. Комплекс вправ і завдань з розвитку жанрового та текстового компонентів дискурсних умінь на матеріалі національно-прецедентних текстів. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2015. № 2. С. 5-9. (WoS)
 3. Будник А. А. Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. О. М. Пєхоти. № 1 (48), лютий 2015. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 44-49.
 4. Буднік А. О. Особливості використання лінгвокраїнознавчого коментаря на заняттях з літератури в іншомовній аудиторії (початковий етап навчання). Порівняльно-педагогічні студії: Науково-педагогічний журнал. Умань, 2015. №1 (23), березень 2015 р. С. 52–56.
 5. Будник А. А. , Хижняк И. А. Основы украинской и зарубежной литературы [Навчальний посібник для іноземних громадян, слухачів гуманітарних спеціальностей підготовчого відділення] / М-во освіти і науки України, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2015. Ч.1. 140 с.
 6. Буднік А. О. Особливості вивчення дискурсу в писемній та усній комунікації. Науковий вісник Дрогобицького держав-ного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : Збірник наукових праць. Дрогобич, 2016. Том 1. № 5. С. 39–42.
 7. Budnik A. Language portfolio in teaching Ukrainian as a Foreign Language. Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2017. № 4/СLVII. С. 137-142.
 8. Будник А. Место языкового портфолио в обучении русскому языку как иностранному в вышах Украины. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. Warszawa, 2018. str. 30-33.
 9. Буднік А. О. Вивчення дискурсу і тексту у межах дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту»: аналіз методичного забезпечення. Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Мінськ – К. : Педагогічна думка, 2018. С. 6-9.
 10. Буднік А., Хижняк І. Основи української та зарубіжної літератури: навчальний посібник для іноземних слухачів підготовчих факультетів гуманітарних спеціальностей з російською мовою навчання. Одеса, Вид-во Букаев В. В., 2018. 206 с.
 11. Буднік А. О. Формування дискурсних умінь майбутніх філологів: культурологічний аспект навчання мови. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 2 (12). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 7-11.
 12. Буднік А. О. Використання мовного портфоліо як засобу рефлексивного навчання інофонів у вищій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 4 (123). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 7-13.
 13. Буднік А. Формування мовної особистості в умовах професійної підготовки майбутніх філологів. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Випуск 2. Харбін: Харбінський інженерний університет, 2018. С. 109-111.
 14. Буднік А. Роль лінгвокраїнознавства у підготовці інофонів. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі: Міжнародний журнал. Випуск 2. Харбін: Харбінський інженерний університет, 2019. С. 27-30.

Ілясов Олександр Олександрович

Викладач кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, зокрема лексикологія, лексикографія, сербістика; медієвістика; методика викладання мов.

О.О. Ілясов закінчив російське відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчався в аспірантурі, по закінченні якої був прийнятий на посаду асистента кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Протягом 2004-2005 навчального року виконував обов'язки заступника декана факультету початкового навчання.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Забытые толковые словари сербского языка.// Слов'янський збірник. - Вип.ІХ. - Одеса, 2002. – С. 154-165.
 2. Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля и «Сербский словарь» Вука Караджича: общность и различия // Слов'янський збірник. - Вип.XI. - Одеса, 2005. - С. 59-69.
 3. Лексикографічна діяльність Вука Караджича та її відображення в працях українських учених ХІХ-ХХ ст. // Актуальні питання слов'янського мовознавства. - Вип. 1. - Одеса, 2006. - С.21-31.
 4. Сербська тлумачна лексикографія ХХ століття: Авторські словники // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ІV. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 15-27.
 5. Питання теорії тлумачної лексикографії: Макро- та мікроструктурні особливості тлумачних словників // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ІV. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 35-46 (у співавт. з О.В. Аксенюк).
 6. Особенности речевого взаимодействия учителя и ученика // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ІV. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 123-132 (у співавт. з О.В. Косминою).
 7. Сербська академічна лексикографія другої половини ХХ століття: словник САНУ // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. V. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 14-35.
 8. К вопросу кодификации исторической и устаревшей лексики русского языка» // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. V. – Одеса: Homeless publishing, 2010. – С. 43-48 (у співавт. з А.І. Коротковою).
 9. Перспективы дальнейшего развития системы начального образования» (Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. V. – Одеса: Homeless publishing, 2010. – С. 146-151 (у співавт. з О.В. Даниловою).
 10. Приемы активизации интереса младших школьников к вопросам орфографии, связанные с формальной стороной обучения // Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, молодих науковців та студентів. 30-31 березня 2010 року. – Одеса: Видавець М.П. Черкасов, 2010. – С. 251-258 (у співавт. з О.П. Кирицею).
 11. Развитие языковой компетенции студентов средствами игр с лингвистическим компонентом // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Вип. 9-10. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – С. 109-115.
 12. Развитие языковой компетенции будущих учителей начальных классов средствами игр с лингвистическим компонентом // Наука і освіта. – 2011. - №4. – С. 172-175.
 13. Погляди східнослов'янських лінгвістів на питання типології лексикографічних праць // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. VІ. – Одеса: Homeless publishing, 2011. – С. 25-32 (у співавт. з В.С. Пєлін).
 14. Розвиток сербської тлумачної лексикографії на початку ХХІ століття // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. VІ. – Одеса: Homeless publishing, 2009. – С. 33-38.
 15. Можливості використання комп’ютерних дидактичних засобів на уроках позакласного читання у початковій школі» // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. VІІІ. – Одеса: Homeless publishing, 2013. – С. 154-161 (у співавт. з А.В. Молочкіною).
 16. Періодизація історії сербської тлумачної лексикографії ХІХ-ХХ ст. // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип.ІХ.– Одеса, Homeless Publishing, 2014. – С.7-32.
 17. К вопросу о развитии связной речи младших школьников // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. Х. – Одеса, Homeless Publishing, 2015. – С.132-139 (у співавт. з Л. Галкіною).
 18. До питання розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2016. – С.66-71 (у співавт. з О.Ю. Яцеленко).
 19. Нарис історії сербської тлумачної лексикографії // Життя і пам’ять: Науковий збірник, присвячений пам’яті В’ячеслава Івановича Шамко. – Вип. 3. – Одеса : Homeless Publishing, 2018. – С. 89-114.

Автор близько ста художніх творів, двох авторських збірок: «Плачь, Ярославна», «Истории из жизни моей мамы». Твори опубліковано в українських та міжнародних літературних збірках, у літературних збірках ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

Приймає активну участь у творчому житті студентів університету, сприяє розвитку та самореалізації літературних талантів.

Турбарова Надія Казимирівна

Викладач кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: сучасна українська літературна мова, зокрема лексика, стилістика, фразеологія; методика викладання мов, літературознавство.

Н.К. Турбарова закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література». Навчалася в аспірантурі.

В 2001-2002 роках працювала асистентом кафедри української філології, а з 2002 року викладач кафедри слов'янського мовознавства.

Опублікувала понад 50 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Фразеологія в поезії Ліни Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського держ. педагог. ун-ту ім. К.Д. Ушинського. - 1999. - № 3. - С. 177-181.
 2. Функціонально-семантичні особливості фразеології в поезії Івана Драча // Перспективи. - 1999. - № 1 (5). - С. 27-32.
 3. Структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць в поезіях поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості І.Драча і Л.Костенко) // Лінгвістичні дослідження. - Вип. 6. - Харків, 2001. - С. 54-61.
 4. Про систематизацію прийомів введення фразеологічних одиниць у художній текст // Наукові записки Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. М.М. Коцюбинського. Серія: Філологія. - 2006. - № 8. - С. 177-183.
 5. Фразеологічні одиниці як засіб реалізації авторського задуму (на матеріалі поезії Д.Павличка) // Лінгвістичні дослідження. - Вип. 22. - Харків, 2007. - С. 13-17.
 6. Впровадження інтерактивного навчання в процес мовної освіти молодших школярів (на прикладі вивчення елементів морфемної будови слова// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія // Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Вінниця, 2009. – С. 440-444.
 7. Про диференціацію аналізу літературного твору в літературознавстві та шкільній практиці й метод моделювання як ефективний спосіб здійснення аналізу літературного твору в початковій школі // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної конференції. – Дрогобич, 2009. – С. 424-427.
 8. До проблеми номінування фразеологічних одиниць в українській термінології // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри // Мат-ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 65 річниці визволення Одеси від окупантів. – Одеса, 2009. – С. 335-338 (у співав. з Андреєвою Є.В.).
 9. Про можливості застосування методу моделювання при аналізі літературних творів у початковій школі // Актуальні питання слов’янського мовознавства. - Вип. ІV. – Одеса: Homeless Publishing, 2009. – С. 107-115 (у співав. з Саділіною Г.І.).
 10. Фразеологізми у системі мови та методиці ії викладання // Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика. – Одеса, ПНЦ, 2010. – С. 216-224 (у співавт. з М.А. Сокаль, Є.В. Андреєвою).
 11. Паремії як об’єкт вивчення на уроках читання // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Випуск 33. – С. 129-136.
 12. До проблеми укладання фразеологічних словників для учнів початкової школи // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – Одеса, 2011. - № 4/С, червень-липень. - С. 438-440.
 13. Про можливості реалізації монографічного підходу на уроках читання в початковій школі (на матеріалі вивчення творів Лесі Українки) // Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи. Матеріали Першого міжнародного педагогічного конгресу. – Одеса : Абрикос Компани, 2011. – С. 177-180.
 14. Роль можливого зіставлення при вивченні української мови як державної // Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи. Матеріали Першого міжнародного педагогічного конгресу. – Одеса : Абрикос Компани, 2011. – С. 180-182.
 15. Можливості проведення лексико-стилістичного аналізу на уроках літературного читання в початковій школі / Н.К. Турбарова, // Актуальні питання слов’янського мовознавства - Вип. VІІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2013. – С. 131-141 (у співавт. з І.А. Копусь).
 16. До проблеми вивчення шляхів проведення аналізу літературного твору в початковій школі // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип.ІХ. – Одеса, Homeless Publishing, 2014. – С.113-124 (у співавт. з. І. Гуцул).
 17. Про деякі аспекти ознайомлення молодших школярів із словниками на уроках української мови // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. Х.– Одеса, Homeless Publishing, 2015. – С.32-41 (у співавт. з. К. Нікішиною).
 18. Форми міжкультурної комунікації // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. Х. – Одеса, Homeless Publishing, 2015.– С.16-22 (у співавт. з. Н. Дуднік).
 19. Вивчення творчості Лесі Українки в початковій школі за новими підручниками// Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2016. – С.189-196 (у співавт. з. М. Караніколовою).
Аналіз навчально-методичного комплекту з української мови (автор – М. Захарійчук) в аспекті організації аналітико-синтетичної діяльності молодших школярів // Актуальні питання слов’янського мовознавства. – Вип. ХІІ. – Одеса, Homeless Publishing, 2017. – С.45-59 (у співавт. з. Г. Мамонтовою).

Kerdivar_Natalya_IvanivnaКердівар Наталя Іванівна

pdf

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янського мовознавства


Загальні відомості

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://inlis.serangkab.go.id/slot-demo/ https://149.129.239.111/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/demo/ https://bkpsdm.probolinggokab.go.id/products/demo/ https://keuangan.sulselprov.go.id/restapi/slot-demo/ https://inlislite.undiksha.ac.id/products/slot-demo-pg-soft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/mahjong-ways/ http://sisigap.kuduskab.go.id/img/demo/ https://simpeg.bkd.sumbarprov.go.id/products/akun-demo-slot/ https://tte.tubankab.go.id/products/slot-demo-pg-soft/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/gacor/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/server-luar-negeri/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/demo/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/gacor/ https://www.jf3.co.id/products/slot-demo-pgsoft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/pgsoft-demo/ https://sidarasalimba.sanggau.go.id/slot-demo/ https://link.space/@laskar89 https://heylink.me/mpoas_slot https://orange-cliff-05c110310.3.azurestaticapps.net/ https://magic.ly/cincinbet https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ httpshttps://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/