Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти


Історія кафедри.

Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін пройшла чималий шлях у своєму розвитку. Спочатку це була кафедра української мови, потім – української і російської мов, опісля – української мови і літератури, згодом – української філології, а із січня 2011 р. вона функціонує в теперішній своїй назві. Кожний етапний крок позначений і чималими здобутками на освітянській та науковій нивах. Кафедра веде плідну та важливу роботу з дослідження, популяризації та впровадження української мови в усі сфери життя, підготовки вчительських кадрів як для південного регіону держави, так і всієї України.

У свій час кафедрою керували к.філол.н., доц. Москаленко Артем Амвросійович, к.філол.н., доц. Тараненко Іван Йосипович, к.філол.н., доц. Касім Юрій Федорович, д.філол.н., проф. Дроздовський Володимир Петрович, к.філол.н., доц. Бєльченко Валентина Пилипівна, к.філол.н., доц. Сподарець Володимир Іванович, д.філол.н., проф. Мейзерська Тетяна Северинівна. З 2008 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Копусь Ольга Антонівна.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке, про що свідчать назви дослідницьких проектів: «Національний образ світу в слові», відзначений Міжнародним фондом «Відродження», «Поетика, семантика і прагматика вербального тексту», «Сугестивні аспекти мови і проблеми мовної комунікації». За результатами кафедрального розгляду проблеми сугестивних аспектів мовленнєвого спілкування було проведено міжнародну науково-практичну конференцію.

У 2009 році була започаткована нова наукова тема «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», яка узгоджується з провідними парадигмами фундаментальної і прикладної гуманітарної науки кінця XX – початку XXI століття (антропоцентричною, компетентнісною, лінгвофілософською і комунікативно-діяльнісною), порушуючи актуальні питання когнітивної лінгвістики, семантики, лінгвокультурології й етнолінгводидактики.

Восени 2011 року за результатами дослідження було проведено Міжнародну наукову конференцію «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», у якій взяли участь науковці не лише України, а й Молдови, Білорусі, Казахстану, Болгарії тощо.

Науково-дослідна робота кафедри синтезує наукові інтереси викладачів, які проводять дослідження в галузі лексикології і фразеології, ономастики, синтаксису, дискурсології, лінгводидактики та літературознавства і щорічно готують до видання навчально-методичну та наукову літературу.

Кафедра активно співпрацює із численними науковими установами та освітніми закладами: Університету Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), Вітебським державним університетом імені П. М. Машерова (Республіка Білорусь), Придністровським державним університетом імені Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь, ПМР), Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України (м. Київ), Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Донецьким національним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, Херсонським державним університетом, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, Бердянським державним педагогічним університетом, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди та ін.

До наукового життя кафедри долучається і студентська молодь. Так, викладачами кафедри була започаткована добра традиція проводити щовесни Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих науковців «Філологічна наука ХХІ століття» (2007-2009 рр.), «Філологічна наука на межі тисячоліть: здобутки і перспективи» (2010 р.), «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» (2011 р.). Колектив кафедри брав активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання)», який проходив на базі університету з 2009 по 2011 рік.

На кафедрі працюють проблемні групи, які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до виконання навчально-дослідних проектів. Лише впродовж останніх років вони неодноразово захищали честь університету і ставали переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, як-от: Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури серед гуманітарних і педагогічних університетів, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх викладання), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, а також обласних турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка.

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі з таких спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 10.01.01 – українська література. Лише за останні роки захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних і 3 – педагогічних наук.

Викладачі кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, обслуговуючи всі факультети університету, викладають понад 20 навчальних дисциплін мовознавчого та літературознавчого, лінгводидактичного циклів, різноманітні спецкурси й спецсемінари. Крім того, на кафедрі проводиться активна виховна робота. Традиційними стали творчі зустрічі й читацькі конференції з письменниками міста, презентації нових книг, мовно-літературні виставки, круглі столи як відгук на знаменні дати розвитку української мови і літератури, Андріївські вечорниці тощо. За багаторічну плідну працю, значний внесок у розвиток науки, підготовки майбутніх учителів української мови і літератури викладачі кафедри були відзначені як на рівні університету, так і міста, області, Міністерства освіти і науки України.

Спираючись на основні нормативні документи, кафедра визначила пріоритетним формування культуромовної особистості студента, майбутнього філолога, що знайшло відтворення в навчально-методичній базі, науковому спрямуванні кафедри, а головне – у перспективах розвитку спеціальності


І. Загальні відомості

 

Кафедра української філології і методики навчання почала своє існування у 2010 році. Із самого початку існування кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Копусь Ольга Антонівна.

Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму «Філологія. Українська мова і література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та спеціальністю «Українська мова і література» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»  денної та заочної форми навчання.

 


ІІ. Науково-педагогічний склад

 

Навчальний процес на кафедрі української філології і методики навчання фахових дисциплін забезпечують 16 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Кафедрою забезпечується викладання таких дисциплін як: Мовознавство, Сучасна українська літературна мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Історія української мови, Історична граматика, Українська діалектологія, Етнолінгвістика, Основи мовленнєвої комунікації, Основи термінознавства, Методика навчання української мови, Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ, Актуальні напрями сучасної лінгвістики, Сучасний літературний процес в Україні, Стилістика української мови, Орфографічний та орфоепічний практикуми, Українська мова за професійним спрямуванням та методика її викладання, Культура української мови та різноманітні спецкурси з української мови, що передбачені навчальним планом. Заняття з української мови проводяться викладацьким складом кафедри в інституті мов світу на факультеті української філології, а також на інших факультетах університету.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

КУЧЕРЯВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

KUCHERIAVA OKSANA

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0001-5946-3892

Посада : завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

КОПУСЬ ОЛЬГА АНТОНІВНА

KOPUS OLGA

доктор педагогічних наук, професор

ORCID ID : 0000-0003-1235-2997

Посада : перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи,

професор кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

БОСАК НІНА ФЕДОРІВНА

BOSAK NINA

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0003-4127-9223

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ГОРІНА ЖАННА ДМИТРІВНА

HORINA ZHANNA

 

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0001-5875-3601

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

СПОДАРЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

SPODARETS VOLODYMYR

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0002-9244-9125

Посада: доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

МЕЛЬНИК МИРОСЛАВА РОМАНІВНА

MELNYK  MYROSLAVA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0002-5236-1743

Посада: доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

КРУПЕНЬОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

KRUPENOVA TETIANA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0001-8887-0163

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

МАРЧУК ОЛЕНА ІВАНІВНА

MARCHUK OLENA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-3000-2540-3976

Посада: доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ЛАЗАРЕНКО СВІТЛАНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

LAZARENKO SVETLANA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID :  0000-0002-5460-290Х

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ЄВТУШИНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

YEVTUSHYNA TETIANA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0001-6561-5880

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ПРОКОПЕНКО ЛІЛІАНА ІВАНІВНА

PROKOPENKO LILIANA

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0003-1821-7016

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ХИЖНЯК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

KHYZHNIAK IRINA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0003-1036-9744

Scopus ID – 57214598422

Посада: доцент кафедри української та зарубіжної літератур


ІІІ. Наукова робота

 

У 2010 році була започаткована нова наукова тема кафедри «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», яка узгоджується з провідними парадигмами фундаментальної і прикладної гуманітарної науки кінця XX – початку XXI століття (антропоцентричною, компетентнісною, лінгвофілософською і комунікативно-діяльнісною), порушуючи актуальні питання когнітивної лінгвістики, семантики, лінгвокультурології й етнолінгводидактики. Науково-дослідна робота кафедри синтезує наукові інтереси викладачів, які проводять дослідження в галузі лексикології і фразеології, ономастики, синтаксису, дискурсології, лінгводидактики та літературознавства і які щорічно готують до видання навчально-методичну та наукову літературу.

На кафедрі працюють проблемні групи, які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до виконання навчально-дослідних проектів. Лише впродовж останніх років вони неодноразово захищали честь університету і ставали переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, як-от: Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури серед гуманітарних і педагогічних університетів, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, а також обласних турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка.

Найкращі студенти продовжують навчання в аспірантурі з таких спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 10.01.01 – українська література. Лише за останні роки захищено 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних і 3 – педагогічних наук.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом із студентами виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном (Китай, США), у свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування викладачів української мови та літератури філологічних факультетів південних регіонів України.

Програма щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку

Збірник щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку


ІV. Навчально-методична робота

Робочі програми

Графік консультацій викладачів

Перелік навчальних дисциплін

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців спеціальності «Переклад» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – «Теорія і практика перекладу» (доц. І. М. Дерік, доц. Н. С. Жмаєва, доц. О. В. Попова), «Особистість перекладача та автора художнього тексту» (доц. С. Ю. Юхимець), «Актуальні напрями сучасного перекладознавства» (доц. Е. В. Ларіна) та інші;

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»–«Стилістичні основи перекладу художнього тексту» (доц. Н. С. Жмаєва), «Проблеми фразеології у перекладі», «Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних текстів» (доц. І. М. Дерік), «Основи редагування перекладів», «Переклад офіційних паперів» (доц. О. В. Попова) та інші;

3) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» –«Теорія і практика синхронного перекладу» (доц. С. Ю. Юхимець), «Основи редагування перекладів» (доц. О. В. Попова), «Основи науково-технічного перекладу» (доц. І. М. Дерік), «Психолінгвістичні особливості діяльності перекладача» (доц. Е. В. Ларіна)та інші.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи українських (І. В. Корунець, В. І. Карабан, Г. Е. Мірам, А. В. Мамрак, В. К. Шпак та інші) та зарубіжних (І. С. Алєксеєва, В. В. Антонова, Є. В. Брєус, Т. А. Казакова, С. С. Мікова, О. В. Петрова, В. В. Сдобніков та інші) науковців в галузі перекладознавства, детально досліджують окремі аспекти з теорії і практики перекладу, розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочим планом, презентують свої винаходи на науково-методичних семінарах протягом навчального року.Вважаємо за доцільне констатувати той факт, що а ні в українській базі електронних ресурсів з науково-методичного забезпечення спеціальності «Переклад», а ні в друкованих джерелах робіт з проблематики перекладознавства, що зазначена в навчальних планах, немає.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами(загальна кількість – 29 публікацій).

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

Слід відзначити роботу авторів навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д.філол.н., проф. Т. М. Корольова, к.філол.н., доц. І. М. Дерік, к.пед.н., доц. О. В. Попова, к.психол.н., доц. Дін Сінь. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри і виданими в країні(загальна кількість – 10 публікацій).

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів перекладу та іноземних мов.


V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

  1. Виховна робота  зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.
  2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, концерти напряму підготовки «Філологія.* Українська мова і література» та спеціальності «Українська мова і література», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси (Одеський педагогічний коледж) та Одеської області (Білгород-Дністровське педагогічне училище, Балтське педагогічне училище).
  3. Проведення позанавчальних заходів традиційними стали творчі зустрічі й читацькі конференції з письменниками міста, презентації нових книг, мовно-літературні виставки, круглі столи як відгук на знаменні дати розвитку української мови і літератури, Андріївські вечорниці тощо.
  4. Організація та проведеннястудентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем лінгвістики та лінгводидактики; видання програм та матеріалів конференцій.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського