Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін

 

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти


І. Загальні відомості

 

Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін пройшла чималий шлях у своєму розвитку, і кожен етапний крок був позначений творчими здобутками на освітянській та науковій нивах. Сторінку за сторінкою життєпису філологічного факультету перегортала історія. І на цих сторінках – життя тисяч його випускників, життя колективу кафедри: спочатку кафедри української мови, потім – української і російської мов, опісля – української мови і літератури, згодом – української філології, яка із січня 2011 року почала функціонувати в теперішній своїй назві. Реорганізації, трансформації, реформування навчально-виховного процесу – усе відчув на собі факультет. І вистояв, зміцнів, утвердився. А все завдяки колективу однодумців, які завжди були як серед викладацького складу кафедри, так і серед студентської молоді.

У свій час кафедрою керували к.філол.н., доц. Москаленко Артем Амвросійович, к.філол.н., доц. Тараненко Іван Йосипович, к.філол.н., доц. Касім Юрій Федорович, д.філол.н., проф. Дроздовський Володимир Петрович, к.філол.н., доц. Бєльченко Валентина Пилипівна, к.філол.н., доц. Сподарець Володимир Іванович, д.філол.н., проф. Мейзерська Тетяна Северинівна, д. пед. н., проф. Копусь Ольга Антонівна. З 2019 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Прокопенко Ліліана Іванівна.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке, про що свідчать назви дослідницьких проєктів: «Національний образ світу в слові», відзначений Міжнародним фондом «Відродження», «Поетика, семантика і прагматика вербального тексту», «Сугестивні аспекти мови і проблеми мовної комунікації». За результатами кафедрального розгляду проблематики сугестивних аспектів мовленнєвого спілкування в 2008 році вперше було проведено міжнародну науково-практичну конференцію. У 2009 році була започаткована нова кафедральна тема «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», яка узгоджувалася з провідними парадигмами фундаментальної і прикладної гуманітарної науки кінця XX – початку XXI століття (антропоцентричною, компетентнісною, лінгвофілософською і комунікативно-діяльнісною), порушуючи актуальні питання когнітивної лінгвістики, дискурсології, семіотики і прагматики художнього тексту, лінгвокультурології й етнолінгводидактики. Восени 2011 року за результатами дослідження було проведено представницьку наукову конференцію «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі», у якій взяли участь науковці не лише України, а й Молдови, Польщі, Казахстану, Чехії, Болгарії тощо.

Пріоритет у формуванні філологічної мовної особистості на засадах лінгвокультурологічного, когнітивно-дискурсивного, крос-культурного і компетентнісного підходів надалі зберігся в межах наукової теми кафедри «Українська лінгвокультура й мовна особистість: концептуальний, соціокультурний, функціонально-прагматичний, лінгвометодичний виміри» (2012-2016 р.р.). Останнє десятиліття «наукової біографії» кафедри також ознаменоване примноженням здобутків випускників аспірантури. За цей час науковий ступінь кандидата наук здобули Кердівар Н.І. (2010), Глотова І.В. (2010), Буднік А.О. (2010), Романюк І. В.(2010), Панасенко Т. А. (2010), Надолинська А. С.(2012), Назаренко О. М. (2012), Май Л.М. (2013), Мельник С. М. (2014), Вірич О.В. (2015), Вірич Н. В. (2015), Ковальська Н.А. (2016), Бербер Н.М. (2016), Гадомська А.А. (2017), Гульчук Т. М. (2019), Бадюл В.В. (2020). Більшість з них залишилися працювати в системі філолого-педагогічної освіти у вишах Одещини.

Кафедра активно співпрацює із численними науковими установами та освітніми закладами. Зокрема налагоджено співробітництво з провідними українськими і зарубіжними науковцями з Університету Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), Софійського університету імені Св. Климента Охридського (Болгарія), відділу навчання української мови та літератури інституту педагогіки НАПН України (м. Київ), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Херсонського державного університету, , Одеського національного політехнічного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка, Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, Університету Григорія Сковороди в Переяславі та ін.

До наукового життя кафедри долучається і здібна студентська молодь. Так, викладачами кафедри була започаткована добра традиція проводити щовесни Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих науковців «Філологічна наука ХХІ століття» (2007-2009 рр.), «Філологічна наука на межі тисячоліть: здобутки і перспективи» (2010 - 2011 р. р.). Починаючи з 2012 року щорічна конференція «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» проходить восени. На кафедрі працюють творчі проблемні групи, які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до участі у студентських конференціях й виконання дослідницьких проєктів. Упродовж останніх років майбутні філологи неодноразово захищали честь університету і ставали переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, як-от: Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури серед гуманітарних і педагогічних університетів (м. Херсон), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх викладання) (м. Одеса, м. Кам’янець-Подільський, м. Умань), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з прикладної лінгвістики (м. Вінниця), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики (м. Львів), а також обласних турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й Усеукраїнського конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка. Колектив кафедри брав безпосередню участь в організації і проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання)», який проходив на базі університету з 2009 по 2011 рік. Найкращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі з таких спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 10.01.01 – українська література.

Крім того, на кафедрі традиційними стали творчі зустрічі й читацькі конференції з письменниками, презентації нових книг, анонси мовно-літературних виставок й мистецьких заходів, круглі столи як відгук на знаменні події в культурному житті України тощо. Колектив кафедри бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах і засіданнях фахових семінарів у дистанційному форматі. Підвищення кваліфікації викладачів відбувається через стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном (Китай, США, Польща), у формі творчих відпусток і програм культурного обміну (Болгарія). У свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням».

За багаторічну плідну працю, значний внесок у розбудову мовно-літературної освіти в південному регіоні України, підготовки майбутніх учителів української мови і літератури викладачі кафедри були відзначені як на рівні університету, так і міста, області, Міністерства освіти і науки України.

 

Контакти:

Адреса: Україна, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, каб. 47.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІІ. Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі української філології і методики навчання фахових дисциплін забезпечують 10 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Кафедра забезпечує викладання таких обов’язкових компонент освітніх програм як: Вступ до спеціальності, Сучасна українська мова, Методика навчання української мови, Методика навчання української та зарубіжної літератур, Стилістика та культура української мови, Орфографічний та орфоепічний практикум і виразне читання, Вступ до літературознавства, Філологічний аналіз тексту, Актуальні напрями прикладного мовознавства, Сучасний літературний процес, Мовно-літературна освіта в профільній школі, Теорія і практика навчання фахових дисциплін у ЗВО, Методика організації наукових досліджень, Основи мовленнєвої комунікації, Лінгвокультурологічні засади мовно-літературної освіти, Організація освітнього процесу в закладах освіти та пропонує низку вибіркових дисциплін, серед яких: Інтернет-комунікація і жанри мережевої літератури, Дискурсивний аналіз тексту, Медіакультура і мас-медійний дискурс, Історія української мови, Загальна ономастика, Сучасні педагогічні технології у мовно-літературній освітній галузі, Основи літературознавчого аналізу: теорія і практика, Література кінця ХХ – початку ХХІ ст. з методикою викладання, Синтаксис сучасної української дитячої прози (за проєктом «Інтелект України»), Діалект у культурі і літературі, Педагогічна жанрологія та ін.

Колектив кафедри забезпечує також викладання дисциплін філологічного профілю (Українська мова за професійним спрямування, Культура української наукової мови, Фонетика і фонологія, Українська мова як іноземна) на інших факультетах Університету Ушинського.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

КУЧЕРЯВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

KUCHERIAVA OKSANA

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0001-5946-3892

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

КОПУСЬ ОЛЬГА АНТОНІВНА

KOPUS OLGA

доктор педагогічних наук, професор

ORCID ID : 0000-0003-1235-2997

Посада : перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи,

професор кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

БОСАК НІНА ФЕДОРІВНА

BOSAK NINA

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0003-4127-9223

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

horina

ГОРІНА ЖАННА ДМИТРІВНА

HORINA ZHANNA

 

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0001-5875-3601

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

МЕЛЬНИК МИРОСЛАВА РОМАНІВНА

MELNYK  MYROSLAVA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0002-5236-1743

Посада: доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

КРУПЕНЬОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

KRUPENOVA TETIANA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0001-8887-0163

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ЄВТУШИНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

YEVTUSHYNA TETIANA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0001-6561-5880

Посада : доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

prokopenkoо

ПРОКОПЕНКО ЛІЛІАНА ІВАНІВНА

PROKOPENKO LILIANA

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID : 0000-0003-1821-7016

Посада : Завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

ХИЖНЯК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

KHYZHNIAK IRINA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0003-1036-9744

Scopus ID – 57214598422

Посада: доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

lazarenko

ЛАЗАРЕНКО СВІТЛАНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

LAZARENKO SVITLANA

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0002-5460-290Х

Посада: доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін


ІІІ. Наукова робота

 

Наукова тема: Українська словесність у культурно-освітньому просторі (Державний реєстраційний номер 0117U00114).

Науковий керівник: доцент О. А. Кучерява.

Термін виконання: 2017 — 2021 рр.

Мета науково-дослідної роботи полягає в моделюванні культурно-освітнього простору мовної особистості учня / студента філологічного (або іншого) факультету засобами прикладного мовознавства і літературознавства та визначення ключових чинників його формування.

Наукова тема кафедри синтезує дослідницькі інтереси викладачів, які проводять дослідження в галузі лексикології і фразеології, ономастики, синтаксису, дискурс-аналізу, мови мас-медіа, лінгводидактики та літературознавства, щорічно готуючи до видання навчально-методичну та наукову літературу. Особлива увага прикута до Слова, його історії і змістовної наповненості. Із залученням методологічного апарату сучасної лінгвістики досліджується семантика і прагматика рідного слова, спектр його комунікативної функціональності; аналізується специфіка мовно-стильових домінант художніх текстів українських письменників задля формування україноцентричного культурно-освітнього простору, в якому здійснюється підготовка студента-філолога, майбутнього вчителя словесності нової української школи. Загальна наукова тема, над якою працює викладацький колектив, розгалужується в конкретних індивідуальних дослідженнях:

 •  дослідження засобів мовленнєвого впливу у сфері професійно-педагогічного спілкування, зокрема всебічний аналіз комунікативно-прагматичних потенцій фразеологічних одиниць у педагогічному  і  дискурсі  мас-медіа ( Л.І.Прокопенко, Н.Ф.Босак)
 •  виокремлення нового вектору аналізу соціокультурного середовища, спрямованого на розроблення методологічних засад з вивчення сучасного медіапростору України, зокрема трьох глобальних підсистем масової комунікації (реклама, журналістика, PR), в комунікативно-прагматичному  і  методичному  аспекті (Ж.Д. Горіна)
 • розроблення ключових положень методики формування соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти й зокрема забезпечення методичного інструментарію з формування лінгвокультурної компетенції студентів-інофонів (О.А.Копусь, С.В.Лазаренко)
 •   дослідження специфіки ономастичного аспекту в організації культурно-освітнього простору України (Т.І.Крупеньова, М.Р.Мельник)
 • розроблення когнітивно-концептуальної методики навчання майбутніх філологів й зокрема використання арт-технологій у роботі з художнім текстом на уроках української мови в ЗЗСО (О.А.Кучерява)    
 •  аналіз інтертекстуальних зв’язків у художньому дискурсі на межі ХХ - ХХI ст., зокрема сучасної жіночої прози (В.І.Сподарець, І.А.Хижняк)
 •  лінгвокультурологічний та лінгвостилістичний аналіз ключових концептів, етномаркерів та індивідуально-авторських новотворів у мові художнього тексту (О. І. Марчук, Т. О. Євтушина)

За підсумками виконання кафедральної наукової теми «Українська словесність у культурно-освітньому просторі» 23-24 вересня 2021 року була проведена представницька Міжнародна наукова конференція.

Програма конференції «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення».

Збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення».

Останнім часом значно пожвавилася дослідницька наукова робота професорсько-викладацького складу, для покращення якої при кафедрі в 2020 році була створена науково-дослідна лабораторія «Моделювання лінгвокультурного простору в системі освіти». Мета створення та діяльності лабораторії полягає в ініціюванні та впровадженні ідей інноваційної та експериментальної педагогічної роботи в освітній процес.

Лабораторія проводить дослідження за такими напрямами:

 • забезпечення лінгвокультурологічного підходу до навчання рідної мови, української і зарубіжної літератури в контексті сучасних освітніх трендів;
 • розробка творчої складової культурно-освітнього простору; впровадження сучасних технологічних досягнень і професійних ресурсів щодо розвитку критичного та креативного мислення учнів/ студентів;
 • створення й апробація інноваційних проєктів навчального і виховного характеру;
 • розробка й підготовка навчально-методичної бази, дидактичних матеріалів, посібників, словників;
 • популяризація української мови і культури та надання консультаційних послуг закладам освіти;
 • вивчення й формування нових підходів і методик підготовки учнів / студентів до викликів ХХІ століття.

1Важливою ділянкою в діяльності кафедри надалі залишається науково-дослідна робота студентів. На кафедрі працюють творчі проблемні групи та науковий гурток за програмою «Інновації і технології у філологічному освітньому просторі»

, які об’єднують обдарованих студентів за спільними інтересами, залучаючи їх до виконання навчально-дослідних проєктів.

Програма щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку" (2023 р.)

Збірник щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку" (2023 р.)

Програма щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку" (2022 р.)

Програма щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку" (2021 р.)

Збірник щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку" (2021 р.)

Програма щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку

Збірник щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку

Науково-практична конференція


ІV. Навчально-методична робота

Робочі програми

Графік консультацій викладачів

Перелік навчальних дисциплін

Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Викладачі кафедри, обслуговуючи всі факультети й інші структурні підрозділи університету, викладають понад 20 обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін мовознавчого та літературознавчого й лінгводидактичного циклів, різноманітні спецкурси й онлайн-семінари, забезпечують мовно-мовленнєву підготовку іноземних громадян.

У навчальному процесі використовуються монографії, навчальні посібники й методичні рекомендації, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри.

На сьогодні готується методичне забезпечення дистанційного навчання студентів за всіма напрямами.

Фотогалерея видань «Навчально-методичний доробок»


V. Організаційна робота

Глибина й краса українського слова розкривається перед студентами філологічного факультету в низці організаційно-виховних заходів.

Візитівкою кафедри стали науково-методичні семінари до Дня української писемності і мови, літературні зустрічі, мовні квести й виховні години до Дня рідної мови та круглі столи до Дня науки в Україні.

Своєрідною посвятою у професію вчителя-філолога для першокурсників є знайомство з науковою бібліотекою й вручення читацьких квитків, з яких у більшості починається цікавий і водночас важкий шлях у наукове життя.

Ми любимо читати!!!

Студенти беруть активну участь у літературних зустрічах і читацьких конференціях з видатними письменниками України, зокрема Одещини; заглиблюються у таїну слова, випробовуючи свої сили не лише в наукових, а й творчих конкурсах, педагогічних і літературно-мистецьких проєктах. Жвавий інтерес студентів і незабутні враження залишають по собі зустрічі з мовознавцями, популяризаторами мовознавчої науки, майстер-класи від провідних фахівців з лінгводидактики й вчителів-практиків.

Зустрічі й майстер-класи

Куратори академічних груп співпрацюють зі студентами на паритетних засадах, організовують різноманітні інформаційні заходи, активно долучаються до просвітницьких і розвивальних загальноуніверситетських та факультетських заходів, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують гуртожитки та інструктують щодо запобігання розповсюдження у молодіжному середовищі негативних явищ, проводять моніторинг працевлаштування випускників.

Профорієнтаційна робота на кафедрі здійснюється у декількох напрямах: проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації спеціальності, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області; з профорієнтаційною метою організовуються виступи викладачів у ЗМІ, розробляються авторські телевізійні проєкти.

Профорієнтаційні заходи

Виховні заходи почасти поєднуються з профорієнтаційною роботою. Так, на святкування Дня української писемності і мови зазвичай запрошуються старшокласники і студенти Одеського педагогічного училища.

День української писемності та мови

Водночас найбільш промовистими є професійні досягнення наших випускників.

Наші випускники-наша гордість!

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/