Кафедра української та зарубіжної літератур


Загальні відомості

Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

Анотації до робочих програм

Робочі програми

Програми стажування

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2020 / 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


І. Загальні відомості

 

Кафедра української та зарубіжної літератур функціонує з 1 вересня 2000 року. Роботою викладачів кафедри керує доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України   Гуменний М. Х. Кафедра готує та випускає бакалаврів та магістрів за напрямом «014 Середня освіта (Українська мова і література». Додаткова спеціальність – Мова і література (англійська).


 

ІІ. Науково-педагогічний склад

 

На кафедрі працює 8 науково-педагогічних працівників і співробітників, з них:

1 доктор наук,

6 кандидатів наук,

1 ст. викладач

Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін, як-то:

 • (для підготовки бакалаврів терміном навчання 4 роки) за напрямом «014 Середня освіта (Українська мова і література)».
 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Історія російської літератури та критики 
  • (для підготовки магістрів з української мови та літератури терміном навчання 1 рік і надає кваліфікацію «014 Середня освіта (Українська мова і література)».
 • Порівняльне літературознавство
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури

Гуменний Микола Хомич, завідувач кафедри, професор.

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1967, спеціальність – українська мова та література, кваліфікація – філолог, учитель української мови і літератури.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук.  

Професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур.

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія зарубіжної літератури 
 2. Теорія літератури 
 3. Порівняльне літературознавство 

Підвищення кваліфікації: стажування, АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Публікації за останні 5 років:

 1. Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження/ М. Х. Гуменний.  – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2017. – 214 с.
 2. Інтенціональність свідомості (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2017. – Вип. 24. – С. 226 – 237.
 3. А. Барбюс, Е Ремарк й О. Гончар: діалектика почуттів і поведінки персонажів// Гончарівські читання: зб. наук. статей, присвяч. 200-річчю ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 3 – 6.
 4. Генетико-типологічна сутність антивоєнного роману (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Science and Education a New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018 Feb. – Будапешт. – 81 с.
 5. Історико-типологічне дослідження романного жанру (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: збірник наукових статей. – Полтава: ПНПУ, 2018. – 198 с.
Портрет як чинник характеротворення (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські читання». – Одеса, 2018. – С. 3 – 8.

Авксентьєва Галина Андріївна, доцент

Закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова у 1988 році, спеціальність –  українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання – доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія української літератури та критики
 2. Вступ до літературознавства

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Повісті О. Досвітнього: аспекти поетики // Science and Education a new demention. – Budapest, 2016. – IV (24) , issue: 104. – P. 12-17.
 2. Інтертекстуальні аспекти прози Є. Кононенко// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса:Вид-во «Астропринт», 2017. – Вип. 24.  - С. 97-104
 3. Поетикальні аспекти повістей О. Гончара// Science and Education a New Dimension. – Budapes, 2018. – VI(48), Issue: 161. – Р. 11–15.
 4. Художньо-філософські сенси повісті О. Гончара «Щоб світився вогник»// Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: Зб. наук. статей, –  Полтава, 2018. – С. 5–13.
 5. Архетип родини у повістях О. Забужко «Казка про калинову сопілку» та Ю. Іздрика «Острів КРК»// Гончарівські читання: Зб. наук. статей, присвячений 100-річчю від дня народження письменника. – Одеса, 2018. – Вип. ХІ. – С. 111– 115.

Гуменна Віра Юріївна, доцент.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1967 році, спеціальність –  українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2.Усна народна творчість

3.Дитяча література

Підвищення кваліфікації: стажування, АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: феномен натхнення і майстерності// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2016. – Вип. №21. – С. 169 – 180.
 2. А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: стилістичні принципи повіствування// Soucasua ukrajinistika: problem jazyka, literaturya kultury:VI olomokcke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropi. Olomouc 25-27.8. 2016. – C. 404 – 411.
 3. Інтентіональність свідомості (А. Барбюс, Е. Барбюс, О. Гончар)// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2017. – Вип. №24. – С. 226 – 236.
 4. Функції коломийок у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» // Гончарівські читання: збірник наукових статей. – Одеса, 2018. – Вип. ХІ. – 172с.
 5. Генетико-типологічна сутність антивоєнного роману (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар)// Science and Education a New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018 Feb. – Будапешт. – 81 с.

Боєва Евеліна Володимирівна, доцент

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1987, спеціальність – російська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач російської мови і літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Вступ до мовознавства

2.Загальне мовознавство

3.Сучасна українська літературна мова

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. The concept «corruption»: sociolinguistic aspect// Development of philological sciences in countries of the Europian Union taking into account the challenges of XXI century: [collective monograph]. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» 2018. – P. 476 – 497.
 2. Реалізація інноваційних підходів навчання у вищій школі України засобами інформаціно-комунікаційних технологій// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Phychology, VI (67). Issue: 163, 2018 Maу. – Budapest, 2018. – P. 19 – 22.
 3. Семантическая поляризация имен ликвидирующих действий в русском и болгарском языках// Мова: науково-теоретичний часопис з мовоз-ва. – Одеса: Астропринт, 2018. – № 29. – С. 68 – 72.
 4. Специфіка функційної парадигми англіцизмів у сучасному медійному дискурсі// Молодий вчений: наук. журнал. – Полтава: вид-во «Молодий вчений», 2018. – № 9.1 (61.1) Вересень 2018 р. – С. 13 – 17.
 5. Функційна парадигма антропонімів у повісті «Морітурі» І. Багряного// Записки з ономастики: зб. наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2017. – Вип. 20 (Fascicullum XX). – С. 62 – 72.
 6. Стилістично-виражальні можливості реальної топонімії в художньому тексті (на матеріалі прози В. Винниченка)// Одеська лінгвістична школа: у просторах інтерпретацій: [колективна монографія]/ за заг. ред. проф. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса: ПолиПринт, 2017. – С. 156 – 162.

Бандура Тетяна Йосипівна, доцент

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність – українська мова та література, зарубіжна література, кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, українська література

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія української літератури та критики
 2. Історія зарубіжної літератури
 3. Актуальні напрями світової літератури

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Своєрідність художньої деталі в поетикальній системі ліричного наративу збірки Я. Щоголева «Ворскло»// Science and Education a New Dimension/ Philology, V (35), Issue: 125, 2017. – Budapest, 2017.  – P. 14 – 18. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5526
 2. Поетика характеротворення в оповіданнях фольклорного походження А. Свидницького// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Філологічні науки: збірник наукових праць. – № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2017. – С. 37 – 42.
 3. Функціональність архетипу дороги в романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі»// Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2015. – Вип. 24. – С. 105 – 113.
 4. Образ моря у романістиці В. Голдінга// The 7th International conference ―Science and society (September 14, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. 91 p.  – P. 81 – 90.
 5. Урбаністичні пейзажі в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари»: функціональний аспект// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Філологія. - № 1 (39). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. – С. 90 – 95.
 6. Екзистенційна функція мариністичних пейзажів у романі В. Голдінга «Володар мух»// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Філологічні науки: збірник наукових праць. – № 1 (19), квітень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2018. – С. 37 – 42. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5522

Яремчук Наталія Вікторівна, старший викладач

Вища освіта: Херсонський державний педагогічний університет ім. Н. К. Крупської,1997 р., спеціальність – українська мова і література, кваліфікація – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Дисципліни, які викладає:

1.Історія зарубіжної літератури.

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Національні погляди І. Огієнка: Мовний аспект// Науковий збірник  Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Серія філологічна: науковий збірник. – Вип. 13. – Кам’янець-Подільський: НУ імені І. Огієнка, 2016. – С. 269 – 273.
 2. Своєрідність художньої деталі в поетикальній системі ліричного наративу збірки Я. Щоголева «Ворскло» // Science and Education a New Dimension/ Philology, V (35), Issue: 125, 2017. – Budapest, 2017.  – P. 14 – 18. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2160
 3. Поетикальний аспект оповідань О. Гончара «Зірниці», «Нехай живе життя»// Гончарівські читання: збірник наукових статей. – Одеса, 2018. – Вип.11. – С. 45 – 51.
 4. Морально-етичний аспект роману О. Гончара «Тронка»// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Миколаїв, 2018. –  Вип.1 (21) – С. 160 – 163.
 5. Поетикальна парадигма новел О. Генрі «Пурпурова сукня» та «Дари волхвів» // Science and education a new dimension. – Budapest, 2019. – VII (57), issue 191. – P. 36-40. – (Series : Philology) http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2148
 1. Gnoseological and anthropological aspects of historical prose of Yu. Mushketyk // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph: in 2 parts. – Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Part I. – P.60-73. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2147

Горанська Тетяна Володимирівна , старший викладач

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1988 р., спеціальність – російська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач російської мови і літератури

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія зарубіжної літератури
 2. Історія російської літератури та критики

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні):

 1. Художня рецепція образу Лиса у поемах Й.-В. Гете «Рейнеке-Лис» та І. Франка «Лис Микита»// Творчість І. Франка у вимірах часу/ Збірник студентських наукових праць 10-11 травня 2016 р. Одеса – 2016 С. 47 – 53.
 2. Функції образів-символів у поезіях І. Франка та В. Брюсова// Творчість І. Франка у вимірах часу/ Збірник студентських наукових праць 10-11 травня 2016 р. Одеса – 2016 С. 145 – 151.
 3. Своєрідність художнього портрету в прозі І.Франка 90-х років// Проблеми сучасного літературознавства/ Збірник наук. праць. Вип. 24. – 2017. – С.60 – 69. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4428
 4. Фольклорні мотиви у повісті Єрмолая-Еразма «Повість про Петра та Февронію Муромських»// Гончарівські читання: [зб. наук. статей, присвяч. 100-річчю від дня народження письменника]. – Одеса, 2018. – Випуск XI. – С.78-83.
 5. Образ художника в повісті М.Гоголя «Портрет» та романі О.Уальда «Портрет Доріана Грея»// Гончарівські читання: [зб. наук. статей, присвяч. 100-річчю від дня народження письменника]. – Одеса, 2018. – Випуск XI. – С. 160 – 163.

Павлюк Надія Леонідівна, викладач

Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2011 році, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти,  кваліфікація – вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання – викладач кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія української літератури та критики
 2. Вступ до літературознавства
 3. Історія зарубіжної літератури

Публікації за останні 5 років (основні):

 1. Інтерпретація шевченківського заклику до єдності в історичній прозі Ю. Мушкетика / Н. Павлюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2014. – Вип. 1 (31). – С. 175–178. – (Серія : Філологія. Соціальні комунікації).
 2. Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [зб. наук. ст.] / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. III. – С. 270–277. – (Серія : Філологічні науки).
 3. Алюзії в історичній прозі Юрія Мушкетика // Проблеми сучасного літературознавства: [зб. наук. пр.]. – Одеса: Астропринт, 2017. – Випуск 24. – С. 177–186.
 4. Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильний «Старець» // «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. - Вип. 272. – С. –  Серія: Філологічні науки» (Index Copernicus).
 5. Екзистенційні мотиви оповідання В. Підмогильного «Добрий Бог» // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: [зб. наук. пр.]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – Вип. 2 (20). – С. 165–170.
 6. Психологічні виміри історичної прози Ю. Мушкетика // Science and education a new dimension. – Budapest, 2018. – VI (45), issue 152. – P. 51-55. – (Series : Philology). – (Index Copernicus).

ІІІ. Наукова робота

 

Співробітниками кафедри проводять науково-дослідну роботу за темою

«Поетикально-аксіологічні аспекти дослідження художніх текстів»

(науковий керівник теми д.ф.н., проф. М.Х. Гуменний)

Останнім часом опубліковані 4 монографії д. ф. н., проф. М.Х. Гуменним: 

 1. «Поетика романного жанру О.Гончара: проблеми типологій: Монографія. – К.: Акцент, 2005. – 240с.;
 2. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект: Монографія. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2009. – 320 с.;
 3. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект: Монографія: 2-ге видання доповн. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2012. – 370 с.
 4. Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження: монографія. – К.:Вид-во «Євшан-зілля», 2017. – 214 с.

 

Аспірантами кафедри Гурдузом А. І., Галич К. О. (нагороджена дипломом Міжнародною літературною україно-німецькою премією імені Олеся Гончара за літературознавчу працю "Антивоєнний роман Еріха Марії Ремарка й Олеся Гончара: проблеми типології", 3 квітня 2009, м. Київ) й Ангеловською К. В. захищені кандидатські дисертації (2007, 2010, 2017 рр.) та аспірантами Запорізького національного університету: Адамович А. і Огульчицькою О. під керівн. проф. М. Х. Гуменного захищені кандидатські дисертації (2011, 2013 рр.); Павлюк Н. Л. під керівництвом доц. Г. А. Авксентьєвої (2017 р.).

 

При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями:

 • 01.01 – українська література
 • 01.05 – порівняльне літературознавство

 

ІV. Навчально-методична робота

 

Співробітниками кафедри розроблені і впроваджені в навчальний процес робочі програми з дисциплін:

 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Історія російської літератури та критики

Курси кафедри на вибір:

1. Сучасна українська дитяча література.

2. Феміністичний дискурс в українській літературі доби модернізму.

3. Література української діаспори.

4. Екзистенційна парадигма української літератури XX -- початку XI століття.

5. Література Срібного віку.

6. Основи літературної творчості: від теорії до практики.

7. Сучасні літературні антиутопії.

8. Автор та жанрові форми його презентації.

9. Основи міжкультурної комунікації.

10. Філософія мови: розвиток лінгвофілософських ідей в Україні.

11. Теорія та практика зіставного мовознавства

Розроблені методичні рекомендації:

 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи. Частина. І. – Одеса, 2008. – 88с.
 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: (методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи). Частина. ІІ. – Одеса, 2009. – 67с.

Навчально-методичні посібники:

 • Як написати наукову статтю та підготувати доповідь на конференцію (навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів). – Одеса, 2009. – 142с.
 • Світова література ХІХ-ХХ століть (для студентів інституту психології): методичний посібник. – Одеса, 2010 р.          
 • Психологізм у світовій літературі ХІХ – ХХ ст.: навчально-методичний посібник (для студентів V курсу філологічних факультетів). – Одеса, 2010р.
 • Українська дитяча література (для студентів ін-ту дефектології): Методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 115 с.
 • Література іноземними мовами для дошкільнят: навчально-методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 84 с.
 • Бандура Т. Й. Історія зарубіжної літератури (античний період): навчально-методичний комплекс // Одеса: видавець Букаєв В. В., 2018. – 58 с. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2159
 • Бандура Т. Й. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження: навчально-методичний комплекс // Одеса: видавець Букаєв В. В., 2018. – 62 с. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2160
 • Яремчук Н. В. Історія зарубіжної літератури ХVII – ХVIII, I пол. Х1Х ст. : навчально-методичний комплекс // Одеса: ПНПУ, 2018. – 60 с.
 • Яремчук Н. В. Історія зарубіжної літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. : навчально-методичний комплекс // Одеса: ПНПУ, 2018. – 41 с.

 

V. Організаційна робота

 

 1. Фольклорне свято «Україна – це ми!» на факультеті української філології.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Творчість І.Франка у вимірах часу».
 3. Гончарівські читання.
 4. Відкрита лекція на тему: «Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень з літературознавства»
 5. Відкрита лекція на тему "Інтерпретація художнього тексту"
 6. До 205-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
 7. Кулішівські читання (до 200-річчя з дня народження П. Куліша)


За останні роки викладачами кафедри проведено:

 1. Всеукраїнські науково-теоретичні конференції «Українська література в контексті світової літератури» (5 конференцій).
 2. Регіональні наукові конференції студентів, присвячених творчості О.Гончара (7 конференцій).
 3. Регіональні наукові конференції студентів, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (6 конференцій).
 4. Регіональна наукова конференція студентів і викладачів, присвячена творчості М.Гоголя.
 5. Всеукраїнські наукові конференції для молодих вчених «Українська культура ХХ-ХХІ століття: гендерний аспект» (6 конференцій).
 6. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме: організовують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.


 

VІ. Контакти 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського