Кафедра педагогічних технологій початкової освіти

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Робочі програми
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

 

Загальні відомості

Свої витоки кафедра педагогічних технологій початкової освіти, як випускаюча, починає з 1979 року. Тоді вона об’єднувала фахівців з педагогіки, психології та окремих методик викладання дисциплін початкової школи і мала назву «кафедра педагогіки і методики початкового навчання». Очолював кафедру доцент О. Я. Чебикін.

Згодом викладачів окремих методик було переведено до методичних кафедр; кафедра була перетворена на кафедру педагогіки і психології початкового навчання.

У 2003 році вона була реорганізована у кафедру педагогічних технологій початкової освіти факультету початкового навчання.

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за денною та заочною формами навчання.

Освітній процес на кафедрі педагогічних технологій початкової освіти забезпечують 9 науково-педагогічних працівників; 100% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами (загальна кількість – 37 публікацій).

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

Слід відзначити роботу авторів навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д.пед.н., проф. І. О. Пальшкова, д.пед.н., проф. І. М. Богданова. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри (загальна кількість – 9 публікацій).

Зберігаючи традиції у організації навчального процесу і науково-методичної роботи, кафедра й зараз продовжує розвиватися – викладачами кафедри написані монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті, серед яких є такі, що увійшли до міжнародних баз даних Scopus і Web of Scienсe.

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів педагогіки і методики початкової освіти, соціальної роботи.


ІІ. Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі педагогічних технологій початкової освіти  забезпечують 9 науково-педагогічних працівників: 3 доктори наук, у тому числі 2 професори, 1 доцент; 6 кандидатів наук, доцентів.

Балакірєва Вікторія Анатоліївна

Viktoriia Balakireva

кандидат педагогічних наук, доцент  pdf

ORCID ID: 0000-0001-5361-5568

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sbNTuxIAAAAJ&hl=uk

Посада: завідувач кафедри педагогічних технологій початкової освіти

Пальшкова Ірина Олександрівна

Iryna Palshkova

доктор педагогічних наук, професор pdf

 

ORCID ID: 0000-0002-6710-5232

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=uJqMA8MAAAAJ

Посада: декан факультету початкового навчання

Богданова Інна Михайлівна

Inna Bogdanova

доктор педагогічних наук, професор pdf

ORCID ID: 0000-0001-5754-3653

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mqWTJ8IAAAAJ&hl=uk

Посада: професор кафедри педагогічних технологій початкової освіти

pascal

Паскаль Олена Вікторівна

Olena Pascal

кандидат педагогічних наук, доцент pdf

ORCID ID: 0000-0002-9872-4677

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FKT_8icAAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти

kolb

Колбіна Людмила Анатоліївна

Liudmyla Kolbina

кандидат педагогічних наук, доцент pdf

ORCID ID: 0000-0001-6249-9546

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=6Vh4OdAAAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти

leon

Леонова Вероніка Іванівна

Veronika Leonova

кандидат педагогічних наук, доцент pdf

ORCID ID: 0000-0002-4680-5854

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=d3vtx2wAAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти

vic

Віцукаєва Катерина Михайлівна

Kateryna Vitsukaieva

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0003-4844-8640

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bphbrd4AAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти

Скоромна Маріанна Володимирівна

Marianna Skoromna

кандидат педагогічних наук pdf

ORCID ID: 0000-0003-1824-4110

Google Scholar. Authors ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=uk

Посада: старший викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти

shpa

Шпаляренко Юлія Анатоліївна

Yuliia Shpaliarenko

кандидат педагогічних наук pdf

ORCID ID: 0000-0002-0727-4229

Google Scholar. Authors ID:

https://cutt.ly/DkVvWTL

Посада: викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти


ІІІ. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки студентів. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

«Освітні технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі» (укладач: Пальшкова І. О.). «Педагогіка» (укладач: Пальшкова І. О.). «Теорія та методика педагогічної діяльності» (укладач: Пальшкова І. О.). «Основи природознавства» (укладач: Пальшкова І. О.). «Теорія та методика виховання» (укладач: Балакірєва В. А.). «Методика викладання громадянської та історичної освітньої галузі» (укладач: Балакірєва В. А.). «Педагогіка» (укладач: Балакірєва В. А.). «Організація наукового дослідження в галузі педагогіки» (укладач: Балакірєва В. А.). «Методика викладання природничої освітньої галузі» (укладач: Балакірєва В. А.). «Основи логопедії» (укладач: Скоромна М. В.). «Основи природознавства» (укладач: Скоромна М. В.). «Педагогіка» (укладач: Скоромна М. В.). «Психогігієнічні умови організації освітнього процесу в НУШ» (укладач: Скоромна М. В.). «Педагогіка» (укладач Шпаляренко Ю. А.). «Теорія та методика навчання технологій» (укладач Шпаляренко Ю. А.). «Теорія та методика навчання образотворчому мистецтву» (укладач Шпаляренко Ю. А.). «Практикум з логопедії» (укладач Шпаляренко Ю. А.). «Корекційні методики роботи з дітьми з особливими потребами» (укладач Шпаляренко Ю. А.). «Соціальна педагогіка» (укладач Богданова І. М.). «Соціальна психологія» (укладач Богданова І. М.). «Соціальне забезпечення» (укладач Богданова І. М.). «Етика і психологія сімейного життя» (укладач Богданова І. М.). «Організація і управління освітнім процесом початкової школи в НУШ» (укладач Богданова І. М.). «Особистість вчителя НУШ» (укладач Богданова І. М.). «Соціалізація особистості» (укладач: Колбіна Л. А.). «Методика логопедичної роботи» (укладач: Колбіна Л. А.). «Менеджмент соціальної роботи» (укладач: Колбіна Л. А.). «Педагогічна інноватика» (укладач: Колбіна Л. А.). «Соціальна політика України» (укладач Паскаль О. В.). «Теорія і практика соціальної роботи» (укладач Паскаль О. В.). «Система культурно-дозвіллєвої роботи» (укладач Паскаль О. В.). «Технології соціальної роботи» (укладач Паскаль О. В.). «Вікова психологія» (укладач Паскаль О. В.). «Методологія наукових досліджень у соціальній сфері» (укладач Паскаль О. В.). «Соціально-педагогічне проектування» (укладач: Віцукаєва К. М.). «Соціальний супровід клієнта» (укладач: Віцукаєва К. М.). «Інклюзивна освіта та корекційна педагогіка в соціальній сфері» (укладач: Віцукаєва К. М.). «Педагогічна майтерність» (укладач: Леонова В. І.). «Вулична соціальна робота» (укладач: Леонова В. І.). «Соціально-педагогічне консультування» (укладач: Леонова В. І.).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів, теми магістерських робіт.

Згідно з тематикою робочих програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами.


ІV. Наукова робота

Робочі програми

Графік консультацій викладачів

Кафедра педагогічних технологій початкової освіти працює над темою науково-дослідницької роботи «Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи». Викладачами кафедри видано понад 250 наукових статей, монографій, тез конференцій.

Колектив кафедри організовує наукові конференції, «круглі столи», дискусійні клуби з актуальних питань педагогіки.

Постійна участь викладачів у міжнародних та всеукраїнських конференціях підвищує авторитет і престиж кафедри.

За останні роки в результаті науково-дослідної роботи викладачами кафедри були надруковані: міжнародні статті, які індексуються у науково метричних базах даних Scopus та Web of Science, фахові статті, статті в міжнародних виданнях, статті у науково-методичних виданнях, тези конференцій, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Наукові та науково-методичні праці співробітників кафедри свідчать про високий професійний рівень викладачів, сприяють удосконаленню навчальних курсів.


V. Організаційна робота

Організаційна робота наукового-педагогічними працівниками проводиться у різних напрямах:

  1. Проведення кураторських годин (виховні заходи за планом).
  2. Проведення профорієнтаційної роботи (на закріплених за викладачами базах шкіл проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією освітніх закладів м. Одеси та Одеської області, зустрічі з учителями загальноосвітніх закладів).
  3. Науково-методичні засідання кафедри, круглі столи.
  4. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації та семінарів-практикумів для вчителів початкової школи.

VI. Контакти

Наша адреса: 65039, м. Одеса, вул. Старопортофранківська 34, каб. 52

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон кафедри: +380(93)5414354

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/