Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін

Загальні відомості

Кадровий склад

Навчальна робота

Наукова робота

Організаційна робота

Контакти

Кадровий склад

 

Ків Арнольд Юхимович

pdf

Професор, завідувач кафедри

Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова.

Захистив дисертацію на ступінь доктора фізико- математичних наук в Інституті фізики (Тарту, Естонія) за темою

«Низькотемпературні механізми дефекто-утворення та дифузії в твердих тілах».

Дисципліни, що викладає:

Статистичні методи обробки даних; Інноваційні технології у навчанні фізики; Сучасні комп'ютерні технології;

Освітні інновації у навчанні фізики; Фізичні моделі пам’яті;

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів;

Досягнення:

Двічі лауреат Державної премії за досягнення у створенні нової космічної техніки;

Заслужений працівник народної освіти України;

Почесна грамота президента Національної академії України; Соросівський професор;

Член вченої ради Празького університету (Чехія); Член вченої ради Ризького університету (Латвія);

Член редколегії двох міжнародних журналів (зареєстрованих у Scopus).

Наукова робота:

Професор А. Ю. Ків засновник наукової школи «Радіаційна електроніка твердого тіла». Основні досягнення школи полягають у тому, що були відкриті та вивчені так звані «Підпорогові радіаційні ефекти». Було показано, що руйнуючу дію щодо матеріалів та приладів здійснює не тільки радіація високих енергій, а також низько-енергійна радіація. Це особливо важливо при вирішенні проблем радіаційного захисту космонавтів та електронних приладів у космічних апаратах. В останні роки істотні результати були одержані у напрямку створення нових наноприладів для їх застосування у біології та медицині.

Вибрані публікації:

1. С. В. Стародубцев, А. Е. Кив, О. Р. Ниязова Радиационные эффекты в сульфиде кадмия [монография], изд. Наука, Ташкент: 1965;

2. В. С. Вавилов, А. Е. Кив, О. Р. Ниязова Механизмы образования и миграции

дефектов в полупроводниках [монография], изд. Наука, Москва: 1981;

3. В. С. Вавилов, А. Е. Кив, Б. М. Горян Радиационные методы в твердотельной электронике [монография], изд. Радио и связь, Москва: 1990;

4. A. E. Kiv, Ionization-induced defect creation in solid surfaces, in “Computer Modelling of electronic and atomic processes” (Eds. Roderic Tennyson and Arnold Kiv) NATO ARW, Springer, 1996;

5. A. Kiv, D. Fink, D. Fuks, Status and perspectives of ion track electronics for advanced biosensing, In Nanomaterials and nanodevices for ecological security (Eds. Yu. Shunin and A. Kiv), NATO ARW, Elsewhere, 2012.

6. Kiv A.Negative differential resistance of aged organometal/Si bilayer structures/ A. Kiv, D. Fink, G. Muñoz,J. Vacik, V. Hnatowicz // Radiation Effects and Defects in Solids. –2019. – Vol. 174.– Issue 1-2. – P. 92-110

7. Kiv A.Formation of heavy clusters in ion-irradiated compounds / T. Kavetskyy, M.

O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner, R. Krause-Rehberg, O. Sausa, L. Meshi, I. Dahan, J. Vacik, P. Horak, D. Fuks, N. Mykytenko, A. Kiv //Vacuum. –2019. – Vol. 164.– P. 149-152

 

Розширений список вибраних публікацій у Google Disk

 

Ордановська Олександра Ігорівна

pdf

Доктор педагогічних наук, Доцент кафедри,

Декан фізико-математичного факультету

Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» зі спеціальності «Математика і фізика», магістратуру зі спеціальності «Фізика»

У 2016 році захистила докторську дисертацію по темі «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у

профільній школі: технолого-орієнтований підхід» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Дисципліни, що викладає:

«Методика навчання шкільного курсу фізики»;

Спеціальний курс «Педагогічні технології у навчання фізики».

Наукова робота:

Розроблено й науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі на засадах технолого-орієнтованого підходу, що охоплює методологічний, теоретичний і технологічний концепти. Розкрито сутність і структуру феномена

«підготовленість майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі»; визначено його складники (професійно-методична підготовленість, професійна спрямованість, професійна креативність).

Вибрані публікації:

1. Ордановська О. І. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі : [монографія] / Олександра Ігорівна Ордановська. – Одеса : Освіта України, 2015. – 344 с.;

2. Ордановська О. І. Фізика +. Книга 1. Механіка +. Молекулярна фізика + : [метод. посібник з грифом МОН України (протокол № 24 від 26.07.2010 р.)] / О. І. Ордановська, О. Р. Гохман, О. І. Соколенко. – Одеса : Освіта України, 2012. – 194 с.;

3. Єфремова О. І. Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи у профільній школі / О. І. Єфремова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – [Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14 (24). – С. 304–308;

4. Ордановська О. І. Технолого-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи / О. І. Ордановська

// Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 75. – С. 65–70;

5. Ордановская А. И. Профильная школа в Украине: Исследование мотивации выбора профиля обучения / А. И. Ордановская // Концепт. – 2014. – № 12 (декабрь). – ART 14367. – 0,3 п. л. – Режим доступа к журналу : http://e- koncept.ru/2014/14367.htm;

6. Ordanovskaya A. Design technologies in training future teachers of physics for work at profile school / A. Ordanovskaya // Modern European Researches Journal (Austria). – 2015. – Issue 7. – P. 81–85.

Седов Євген Петрович

pdf

Доцент, проректор з інформаційних технологій (на громадських засадах)

Закінчив Одеській політехнічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини».

Захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук за темою «Разработка методов и средств автоматизированного обучения пользователей банков

Дисципліни, що викладає:

Введення у спеціальність (на всіх факультетах); Мультимедійні засоби навчання;

Мультимедіа і дизайн (інформаційні підходи у навчанні);

Сучасні інформаційні технології (СІТ) та мультимедіа (інформаційні підходи у навчанні).

Досягнення:

Почесні грамоти Microsoft та Intel за впровадження нових комп’ютерних програм і інформаційних технологій в навчальний процес.

Наукова робота:

Розроблено структурно-функціональну модель формування фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах магістратури, що ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісного та ресурсного підходів і визначено педагогічні умови її реалізації. Обґрунтовано доцільність проведення хакатонів, як практико-орієнтованої, наближеної до реальних умов професійної діяльності ІТ-фахівців.

Вибрані публікації:

1. Седов Е. П., Седов В. Е. Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К.Д.

Ушинского // Е.П. Седов, В.Е. Седов / Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3. – 2013. – С. 44-47;

2. Седов Е. П., Седов В. Е. Формирование информационной культуры у студентов педагогического университета при проведении очно-дистанционного курса Intel «Обучение для будущего». // Е. П. Седов, В. Е. Седов / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: [Наук.-метод. журнал]. – 2013. – №3. – С. 42-44;

3. Седов Є. П., Седов В.Є. Технотренди як перспектива розвитку вищої освіти.

/ Є. П. Седов, В.Є. Седов //Адаптивні технології управління навчанням: матеріали І міжнар. конф. (Одеса, 23-25 вересня 2015 р.). – Одеса, 2015.- С.48.

4. Ye. Sedov, N. Mykytenko, «Some particular cases of MLFF networks modelling», Computer Modelling and New Technologies, 2012, Vol. 16, No 2 pp. 31 – 36;

Дончев Іван Іванович

 pdf

Доцент

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «фізика, вчитель фізики».

Захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук за темою «Кінетика радіаційної деградації інтегральних мікросхем».

Дисципліни, що викладає:

Твердотільна електроніка; Нові інформаційні технології;

Сучасні інноваційні технології в науці та освіті; Технологія комп’ютерного тестування.

Основні досягнення:

Почесна грамота Ректората за вагомий внесок у розвиток університету, участь у семінарі НАТО.

Наукова робота:

Сумісно з Н. О. Микитенко розроблена модель для вивчення ефекту пульсації іонного току в треках. Трекова структура представлена у вигляді двомірної

системи токів. Для будь-якої площини, що перетинає треки, в певний момент часу існують деякі значення току для кожного треку. Кожний вузол модельної гратки відповідає треку. Взаємодія модельних частинок (МЧ) задається певним потенціалом. Параметри потенціалу та маси МЧ варіюють таким чином, щоб модельна гратка без зовнішніх впливів була стабільною. Значення цих параметрів змінювались у межах певного діапазону, щоб визначити їх вплив на поведінку МЧ. Поведінка МЧ характеризує пульсації іонного току в треках. Ці результати важливі для створення та вдосконалення трекових електронних приладів.

Вибрані публікації:

1. A.Kiv, N. Mykytenko, T. Maximova, I. Donchev, I. Kelesh, New MD approach for research the radiation defects in solids, Зб. н. с. Інформаційні технології та моделювання в економіці (2015), 7-8;

2. A. Kiv, I. Donchev, O. Britavska, Nanotechnologies, ecological security and economic problems, Information Technologies, Management and Society, The 14th International Scientific Conference Information Technologies and Management 2016

– ISMA University, Riga, 2016, p. 26;

3. Donchev I. Modeling the economic efficiency of advertising / A. Vinkovska, A. Kiv, T. Koycheva, L. Bodnar, I. Donchev // CEUR Workshop Proceedings. – Aachen, Germany, 2019. – Vol. 2422. – P. 274–283.

4. Donchev I. New experimental approach to measure the photocatalytic activity of the TiO2 nanosamples / I. Donchev,V. Smatko, J. Briancin, D. Kupka, E. Kovacova

// NATO Series, Springer, 2018. – P. 129-132.

5.Donchev I. Generalized model of pulsating track device / I. Donchev, A. Kiv, N. Mykytenko, D. Fink // Computer Modelling&New Technologies. – 2014. – Vol.18. – Issue 1. –P. 5-10

6.Donchev I. Degradation processes in surface layers of indium oxide / D. Fuks,

A. Kiv, D. Shapiro, V. Golovanov, V. Smatko, I. Donchev // IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. –2012. – Vol. 12. – Issue 1. –P. 133-138

7. Donchev I. Surface modification for novel nanosensors creation / V. Smatko, I. Donchev, E. Kovacova, V. Strbik, S. Zyryn //NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. – 2012. – с. 263-268

Боднар Лілія Василівна

 pdf

Доцент

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «фізика».

Захистила дисертацію на ступінь кандидата педагогічних наук за темою «Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання».

Дисципліни, що викладає:

Захист інформації в комп’ютерних системах (КС);

Методика навчання інформатики в профільних і спеціальних навчальних закладах;

Сучасні інформаційні технології (СІТ) та мільтимедіа;

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчальному процесі; Нові інформаційні технології в освіті.

Основні досягнення:

Зроблена модифікація програми динамічної математики «GeoGebra» для вирішення методичних завдань у галузі природничих наук.

Наукова робота:

Для того, щоб зрозуміти труднощі передачі пакетів між користувачами, розроблено комп’ютерну модель за допомогою пакету програм динамічної математики GeoGebra 5.0, яка працює на великій кількості операційних систем і перекладена на багато мов.

Результати проведених досліджень опубліковані та обговорені на багатьох міжнародних конференціях та знайшли місце в навчальних заняттях для студентів фізико-математичного факультету у курсі «Сучасні комп’ютерні технології».

Вибрані публікації:

1. A. Kiv, L. Bodnar, O. Britavska, E. Sedov, Quantitative analysis of translation texts //Computer Modelling & New Technologies, 18 (12C), 2014. pp. 260-263.

2. L. Bodnar. Modeling of a software defined networks using GeoGebra, EWCOME, 29.06.-03.07/2015, Warszawa: SWPS, p.15.

3. L. Bodnar, K. Shulakova, Modeling work of controller in SDN using GeoGebra, EWCOME, 27.06.-29.06/2016, Warszawa: SWPS, p. 10-11.

4. Bodnar L. The computer simulation of SDN routing algorithm / L. Bodnar, K. Shulakova // International scientific and practical conference [«GeoGebra Global Gathering Conference»], (Austria, Linz, July 15–17 2015), – Linz : Johannes Kepler University.

5. Bodnar L. Modeling work of controller in SDNusing GeoGebra / L. Bodnar, K. Shulakova // International scientific and practical conference[«East-West Conference on Mathematics Education»], (Poland, Warsaw, June27–29, 2016). – Warsaw : SWPS. – P. 10–11.

6. Боднар Л. В. Методичні рекомендації щодо створення Інтернет-сайту освітнього закладу / Л. В. Боднар // [методичні рекомендації]. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 52 с.

 Дячок Дмитро Олександрович

 https://orcid.org/0000-0002-9036-1138

 Викладач кафедри

 кандидат фізико-математичних наук.

 Після закінчення магістратури фізико-математичного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,за спеціальністю «Фізика» був рекомендований до аспірантури. У 2013 році вступив до аспірантури за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему:

 «Розвиток пошкоджень в текстурованих полікристалах альфа-заліза з феритно-мартенситною структурою» та отримав ступінь кандидата фізико- математичних наук.

 

Дисципліни, що викладає:

«Cучасні інформаційні технології та мультимедіа»

«Сучасні інформаційні технології в науці та освіті».

Наукова робота:

Протягом роботи в університеті має 26 наукових праць, серед них: 4 фахових статей, 4 публікації у зарубіжних виданнях(Scopus), 9 у навчально-методичних виданнях.

Вибрані публікації:

1. Dmitry Dyachok The effect of texture in modeling deformation processes of bcc steel Sheets / Gerstein Gregory, BruchanovArkadii A, Dyachok. Dmitry, FlorianNurnberger // MaterialsLetters. – 164 (2016). – рр. 356–359.

2. Дячок Д. А. Влияние дорекристаллизационного отжига на текстуру и анизотропию свойств листо двухфазной низкоуглеродистой стали / Н. А. Волчок, Н. П. Праведна, Д. А. Дячок //Educatio. – 2015 (9), – С.45-49.

3. Dyachok D. A. Effect of deformation texture on the anisotropy of elasticity and damage of two-phase steel sheets, A. A. Bryukhanov, G. Gerstein, D. A. Dyachok // Phys. MetalsMetallogr.– 2016 – Vol.117, pp.742-747.

4. Дячок Д. О.Визначення оптимальних розмірів мембранних елементів

датчиків шляхом вимірювання пружних модулів резонансним методом./ Г. Гринштейн //Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2017. №2. – С. 12-185.

5. DyachokD.A. Damage parameter estimation of the dual ferrite martensite steel on coercive force /Funct. Mater. 2018; 25 (4):-P 754-758

doi:https://doi.org/10.15407/fm25.04.754

6. Dyachok D. A. Аnalysis of anisotropy of the young`s modulus of ideal orientation of α – iron textures// Funct. Mater. 2020; 27 (1):-р.1-9

Назарчук Богдан Васильович

pdf

Викладач – стажист

Отримав диплом магістра з відзнакою в 2014 році зі спеціальності «Фізика» в Державному закладі

Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

Був аспірантом кафедри фізики зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла, закінчив аспірантуру з представленням роботи на засіданні кафедри.

Дисципліни, що викладає:

Сучасні інформаційні технології у вищій освіті. Сучасні інформаційні технології та мультимедіа.

Сучасні інформаційні технології та мультимедіа в освіті.

Основні досягнення:

Грамоти Microsoft та Cisco за впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.

Участь в міжнародних проектах:

1. Грант 530417-TEMPUS-1-2012-1-DE- TEMPUS-SMHESСхідне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті.

2. Грант від NATO SPS MYP, NUKR.SFPP 985043, NANEOS, «Мультисенсорна система для швидкого виявлення небезпечних і шкідливих речовин».

Вибрані публікації:

1. B.V. Nazarchuk&other/ Photo reactions of Macrocyclic Dyeson (1010) Wurtzite Surface – Interplay Between Conformation and Electronic Effects. / Ukrainian Journal of Physics, (2019) Volume 64 Issue 1, Pages 63.

2. Golovanova, V., Nazarchuk, B., Semenov, A., Postnyi, A., Golovanov, V. Gas Detection in Humid Atmosphere Using In2O3- and SnO2-Based Sensors. / Ukrainian Journal of Physics, (2018) Volume 62 Issue 3, Pages 249

3. B.V. Nazarchuk&other Effects of orientationatthephthalocyanine-CdS einterface on the electron transfer characteristics. / Volume 19, Issue 16, 2017, Pages 10511-10517

Ромащенко Катерина Володимирівна

pdf

Викладач-стажист кафедри

Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». У 2017 році здобула кваліфікацію

«Спеціаліст середньої освіти (Фізика). Фізик. Вчитель фізики і математики.» У 2018 році здобула кваліфікацію «Фізик. Викладач фізики.»

У 2019 році вступила до аспірантури за спеціальністю 015 – професійна освіта, науковий керівник д. п. н. Ордановська О. І.

Дисципліни, що викладає:

«Методика навчання шкільного курсу фізики»

«Поглиблений шкільний курс фізики»

Основні публікації:

1. Ромащенко К. В. Інформаційні технології в освіті: проблеми, сучасний стан, практичний досвід / О. І. Ордановська, К. В. Ромащенко // Новітні

комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 293-298

2. Romashchenko K. Demonstration title: regarding to teaching the school course of physics in the innovation classroom (ICR) / O. Ordanovska, K. Romashchenko // The challenges of academia in the modern digital world (3-5 oktober 2018., Odesa). – Odesa, 2018. – P. 43-44

3. Ромащенко К. В. К. Д. Ушинський про методичну підготовку вчителя / К. В. Ромащенко / Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи»:матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019.–С. 19-20

4. Ромащенко К. В. Технологія ILS в підготовці майбутніх STEM-учителів фізики / О. І. Ордановська, К. В. Ромащенко, О. О. Кривунець // Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17-18 жов. 2019 р. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – С. 143-145

Кондря Маріанна Сергіївна

pdfАсистент кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського