Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Навчальна робота

ОПП 014 Середня освіта (Математика)

Кафедра вищої математики і статистики є випускаючою зі спеціальності Середня освіта. Математика.

Кафедрою забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як лінійна алгебра, аналітична геометрія, алгебра і геометрія, алгебра і теорія чисел, дискретна математика, математична логіка, диференціальна геометрія і топологія, тензорний аналіз, підстави математики, підстави геометрії, математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, функціональний та комплексний аналіз, математичні методи у психології, методи обчислень, історія математики та інші дисципліни і спеціальні курси.

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним. Він відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.

Створені і постійно вдосконалюються авторські навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються викладачами кафедри. Кожен комплекс містить нормативну програму відповідної навчальної дисципліни, робочу програму, плани або тексти лекцій, комплекти завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни (не менш як 10 варіантів), комплект завдань  комплексної контрольної роботи із дисципліни разом із зовнішньою рецензією на нього, перелік питань для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури з дисципліни, комплект білетів до іспиту, якщо іспит передбачено відповідним навчальним планом.

За основними навчальними дисциплінами кафедри розроблені і видані навчальні посібники, збірники вправ і задач, навчальні посібники для самостійної роботи студентів, зокрема 

  1. Пивоварчик В. М. Дискретна математика (частина 1) : навч. посіб. / В. М. Пивоварчик, О. М. Яковлєва,  О. М. Болдарєва  Одеса  :  Держ. закл. «Південноукраі. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Уш.», 2022. - 145 с., (8,16 друк. арк.). 
  2. Савастру О. В. Матриці та системи лінійних рівнянь : навч. посіб. / О. В. Савастру, О. М. Яковлєва, С. В. Драганюк, О. М. Болдарєва, під ред. О. В. Савастру. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 124 с., (6,98 друк. арк.). 
  3. Синюкова О. М. Зображення просторо-вих фігур на площині при викладанні евклідової геометрії. Частина І : навч. посіб. / О. М. Синюкова, Л. П. Ладиненко. – Одеса : Фенікс, 2019 р., - 486 с. (28.24 /22,6 друк. арк.). 

Викладачами кафедри успішно реалізується комп’ютеризація навчального процесу.  Підготовлено методичне забезпечення для проведення занять в комп’ютерних  класах, під час яких застосовується табличний процесор MS Excel, система комп’ютерної математики  Maple, система  MS Project, видавнича система LaTeX 2e.

Робота над створенням нових і подальшим вдосконаленням вже підготовлених навчальних посібників триває.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського