Кадровий склад

 

Мазурок Тетяна Леонідівна

 Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики,

pdf

доктор технічних наук,

професор кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М. В. Ломоносова за спеціальністю «Машини та апарати харчової промисловості», отримала кваліфікацію інженера-механіка;

У 1985 році закінчила спец факультет з перепідготовки кадрів за новими, перспективними напрямами науки та техніки Московського текстильного інституту, отримала спеціальність «Автоматизація проектування».

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях на тему: «Моделювання вибору компромісних конструкторсько-технологічних рішень при проектуванні складних технічних систем»;

У 2012 році захистила докторську дисертацію та отримала ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання»

Викладає дисципліни:

Методика навчання інформатики

Системний аналіз

Системи управління навчанням

Експертні системи

Сучасні інформаційні технології

 

Тетяна Леонідівна є автором понад 150 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, серед яких один – з грифом МОН; є членом спеціалізованої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету; здійснює наукове керівництво кандидатськими дисертаціями зі спеціальностей 05.13.06, 05.13.07, 13.00.02 (інформатика), 13.00.10.

Наукові інтереси: технічні та методичні аспекти впровадження інтелектуальних технологій в організацію індивідуалізованого навчання; створення та впровадження інтелектуальних засобів адаптивних технологій управління навчанням.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Голованов Вячеслав Володимирович

pdf

Доктор фізико-математичних наук, професор,

професор кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова зі спеціальності фізика напівпровідників та діелектриків.

Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Тема дисертації «Характеризация полупроводниковых поверхностно- активных веществ SnxWyOz, CdxS(Se)l-x, In2O3; Одеський держ. ун-т імені І. І. Мечникова. - Одеса., 1998 рік.

Викладає такі дисципліни: Функціональні наноматеріали; Фізичні основи сенсорної електроніки; Основи наукових комунікацій іноземною мовою.

У 2022-2023 роках викладав курс лекцій: «Модифікація енергетичних рівней у квантових точках» для студентів та аспірантів університету м. Брешія (Італія), а також курс лекцій з теми: «Каталітичні процеси на поверхні наноструктур» для студентів та аспірантів університету м. Тампере (Фінляндія). Є науковим керівником низки міжнародних проектів.

Професор В. В. Голованов – Фулбрайтівський професор, з 30-річним досвідом наукових досліджень в галузях хімічних і біологічних сенсорів, молекулярного фотокаталізу та квантово – хімічного моделювання наноструктур. Лауреат премій Марії Кюрі та Олександра фон Гумбольдта, має нагороди Академій США, Німеччини, Італії, Фінляндії. Опублікував більше 180 наукових робіт, 5 патентів.

Гохман Олександр Рафаїлович

pdf

Доктор фізико-математичних наук, професор,

професор кафедри прикладної математики та інформатики

У 1978 році з відзнакою закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «теоретична фізика».

У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Ймовірнісний метод дослідження властивостей текстурованих полікристалів» за спеціальністю 01.04.13 «фізика металів» у Київському національному університеті.

Викладає дисципліни: Загальна фізика; Математичні методи фізики; Вибрані питання сучасної фізики; Обернені задачі рентгенівської та нейтронної дифрактометрії; Радіаційне матеріалознавство.

У квітні, травні 2017-2019 рр. викладав дисципліни: «Використання прямих та обернених полюсних фігур та функцій розподілу кристалів за орієнтацією у фізиці твердого тіла», «Базові принципи розробки та методи дослідження сплавів з високою ентропією», «Дослідження мікроструктури сталей методом малокутового розсіювання нейтронів та рентгенівських променів» для магістрантів та аспірантів Харбінського інженерного університету (КНР).

Лауреат у номінації «Кращий учений ХХ століття» згідно з рішенням IBC Awards у 2002 році.

«Відмінник освіти України» (наказ №160 від 13 травня 2010р., посвідчення №87415).

Медаль «За працю і звитягу» від президента України. (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №593/2022 від 28 серпня 2022 р.).

Опублікував більше 150 наукових робіт та 2 патенти.

Наукові інтереси: текстурний аналіз, фізика опромінюваних матеріалів.

Шкатуляк Наталія Михайлівна

pdf

Кандидат фізико-математичних наук, приват-професор,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

В 1978 р. закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського. Спеціальність – «Фізика».

Кандидатська дисертація «Влияние неоднородности текстуры на анизотропию физико-механических свойств некоторых металлов и сплавов с кубической решеткой» (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла) була захищена в 1990 р. в Ленінградському державному технічному університеті.

Викладає дисципліни: Загальна фізика, Теоретична фізика.

Область наукових інтересів: Нові речовини та матеріали, текстура, фрактальна природа анізотропії фізичних властивостей кристалічних тіл.

Має понад 145 публікацій в галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства.

Брескіна Лада Валентинівна

pdf

 кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

 https://plus.google.com/u/0/+LadaBreskina

Закінчила інститут Механіки Математики та Економіки Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова за спеціальністю «Метематик».

Захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 -  теорія і методика навчання (інформатика) за темою: "Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій".

Працює на кафедрі з 2000 р.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп'ютерні мережі та мережеве програмне забезпечення», «Динамічна WEB-графіка», «Математичні підстави кібернетики», «Проектування дистанційних курсів».

Займається науковою роботою у галузі теорії і методики навчання інформатики в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Бойко Ольга Павлівна

pdf

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Інформатика» (спеціаліст), «Інформатика» (магістр).

Захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.03 - математична фізика. Тема дисертаційної роботи: «Прямі та обернені задачі для демпфованих стільтьєсівських струн».

Працює на кафедрі з 2003 р.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Методи обчислень», «Дискретна математика», «Програмування».

Займається науковою роботою за темою НДР: «Скінченновимірні та нескінченновимірні демпфовані системи».

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Яновський Анатолій Олександрович

pdf

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Інформатика».

Захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційної роботи: «Педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» .

З 2018 року працює на кафедрі прикладної математики та інформатики. Викладає дисципліни: «Інформатика», «Сучасні інформаційні технології та мультимедіа», «Вступ до спеціальності», «Методика навчання інформатики».

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

 

Кобякова Людмила Миколаївна 

pdf

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики 

Закінчила Інститут Математики, Економіки і Механіки Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова за спеціальністю «Математика». 

Викладає дисципліни:

«Програмування»,  

«Теорія алгоритмів»,

«Структури даних і алгоритми»,

«Комп’ютерна графіка»,

«Сучасні технології програмування»,

«Експертні системи»,

«Практикум з розв’язання конкурсних та олімпіадних задач» 

Займається науковою роботою у галузі методики викладання математичних дисциплін прикладного напряму за тематикою кафедри.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Шувалова Ольга Ігорівна 

pdf

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики  

Закінчила Одеський  національний університет  імені І. І. Мечникова, за спеціальністю «Прикладна математика» і отримала кваліфікацію «Математик».  

Викладає дисципліни: 

Інтернет-технології 

Бази даних 

Мережі та мережеве ПЗ 

Інформаційно-логічне моделювання 

Інформатика 

Займається науковою роботою у галузі теорії і методики навчання інформатики та інтернет-технологій.   

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua  

Корабльов В’ячеслав Анатолійович  

pdf

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики  

Закінчив Одеський державний університет імені  І. І. Мечникова за спеціальністю "Астрономія" та отримав кваліфікацію «астроном». 

У 2002 р. закінчив магістратуру Південноукраїнського державного педагогічного університет у   імені К. Д. Ушинського за спеціальністю  «Інформатика»,  отримав кваліфікацію «викладач інформатики» 

Працює на кафедрі з 2003 р. 

Викладає дисципліни: 

«Апаратне програмування мікроконтролерів»,

«Операційні системи»,

«Апаратне забезпечення та архітектура операційних систем»,

«Системне адміністрування». 

Займається науковою роботою у галузі робототехніки.

Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua

Черних Володимир Володимирович
pdf
 
викладач кафедри прикладної математики та інформатики
 
У 2008 році закінчив Університет Ушинського за спеціальністю "Інформатика та англійська мова". Вчитель інформатики та англійської мови і літератури. 
 
У 2009 році закінчив магістратуру Університету Ушинського за фахом "Інформатика". Викладач інформатики.
 
23.10.2018 захистив кандидатську дисертацію "Методика навчання майбутніх учителів інформатики знання-орієнтованих інформаційних систем".
 
Викладає дисципліни: "Експертні системи", "Методика інформатики", "Комп'ютерна та інженерна графіка"
 
Останні публікації: http://dspace.pdpu.edu.ua
 

Рубанська Ольга Яківна 

фахівець  кафедри прикладної математики та інформатики 

Закінчила Південноукраїнський національний  педагогічний університет    імені К. Д. Ушинського за спеціальністю "Інформатика та основи економіки", отримала  кваліфікацію вчитель інформатики та основ економіки.

Навчається в аспірантурі кафедри прикладної математики та інформатики за спеціальністю 13.00.02 -  теорія і методика навчання (інформатика).

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
asiaklub https://www.francisaviation.com/slot-gacor-online/ https://www.francisaviation.com/slot-starlight-christmas/ https://oicc.org/trik-jitu-koi-gate/ https://oicc.org/slot-zeus-jp-x1000/ https://oicc.org/slot-server-jepang/ https://majubersama.b-cdn.net/slot-big-bass-amazon-xtreme.html https://majubersama.b-cdn.net/wolf-gold.html https://www.francisaviation.com/slot-great-rhino-deluxe/ https://www.francisaviation.com/slot-crypto-gold/ https://oicc.org/slot-power-of-thor-megaways/ https://oicc.org/mahjong-ways-3/ https://oicc.org/slot-online/ https://oicc.org/slot-mahjong-panda/ https://asianparalympic.org/game-sugar-rush/ https://asianparalympic.org/game-lucky-neko/ https://asianparalympic.org/game-gates-of-olympus/ https://oicc.org/meledak-jp-lucky-neko/ https://www.francisaviation.com/rtp-slot-pg-soft/ https://www.ysletadelsurpueblo.org/slot-gacor-deposit-dana/ https://www.stantonstreet.com/rtp-slot-tergacor/ https://asianparalympic.org/game-zeus-sensasional/ https://asianparalympic.org/rtp-live-tertinggi/ https://asianparalympic.org/daftar-akun-game-vip/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/