Про аспірантуру

Аспірантура в університеті працює з 20-х років ХХ століття. Щорічно в аспірантурі навчається понад 200 осіб, а у докторантурі – 10 осіб. 

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться набір на навчання в аспірантурі та докторантурі ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університеті імені К. Д. Ушинського»

АСПІРАНТУРА

Шифр та найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта

017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

053 Психологія

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

11 Математичні науки

111 Математика


ДОКТОРАНТУРА

Шифр та найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

015 Професійна освіта

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

053 Психологія


 

Правила прийому до аспірантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до аспірантури здійснюється двічі на рік:

    - з 01 лютого 2020 р.  до 28 лютого 2020 р. – тільки на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб;

    - з 01 серпня 2020 року до 15 серпня 2020 року – за кошти держбюджету та за кошти фізичних/ юридичних осіб.

2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до аспірантури закінчується о 17.00 годині 28 лютого та о 17.00 годині 15 серпня. 

Співбесіда та вступні іспити проводяться з 01 березня 2020 року до 19 березня 2020 року та з 16 серпня 2020 року до 28 серпня 2020 року.

Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії такі документи:

- заяву на ім’я ректора;

- копію диплому про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

- копію додатку до диплома;

- копію паспорта; 

- особовий листок обліку кадрів;

- копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи);

- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірені завідувачем кафедри або реферат з обраної наукової спеціальності.

Список  публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати ступінь доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Строки проведення співбесід, вступних іспитів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання в аспірантурі та вступають до ЗВО на підставі договорів, укладених ЗВО з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

Прийом заяв та документів у паперовій формі від іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання в аспірантурі здійснюється двічі на рік:

- з 01 лютого 2020 року до 28 лютого 2020 року;

- з 01 серпня 2020 року до 01 листопада 2020 року.

Співбесіда та вступні іспити проводяться з 01 березня 2020 року до 19 березня 2020 року та з 16 серпня 2020 року до 09 листопада 2020 року.

Програми вступних іспитів

Перелік документів необхідних для зарахування до докторантури

 1. Заява.
 2. Особистий листок по обліку кадрів.
 3. Перелік наукових робіт.
 4. Копії:
  1. диплома про вищу освіту;
  2. диплома про присудження наукового степеня;
  3. диплома про присудження вченого звання;
  4. паспорта.
  5. трудової книжки.
 1. Виписка із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури.
 2. Розгорнутий план роботи.
 3. Виписка із рішення вченої ради щодо рекомендації на зарахування.
 4. Адреса та контактні телефони.
 5. Довідка про наукову діяльність.
 6. Ідентифікаційний код.
 7. Доповідь на вченій раді університеті.
 8. Автобіографія.
 9. Підтвердження оплати за перший рік навчання (для контрактної докторантури).

 

Адреса: м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; Каб. 15

Телефон:  048-733-46-29

Електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури   Хижняк Ірина Анатоліївна

Провідний фахівець Свекла Тетяна Петрівна

Секретар Мужеляк Юлія Валеріївна

 

 

© 2017 Університет Ушинського