Про проєкт

The Universities’ Reaction to Big Obstructions: Building resilient higher education to respond and manage societal crises (TURBO)

Основною метою TURBO є підвищення стійкості, готовності та оперативності українських закладів вищої освіти (ЗВО) шляхом розбудови їхнього потенціалу, вдосконалення компетенцій та обміну досвідом. Project: 101129315-TURBO-Erasmus-EDU-2023-CBHE

turbo-pro-proj

Цілі:

 • Покращити та розбудувати спроможність українських ВНЗ надавати більш гнучкі освітні пропозиції, що відповідають потребам ринку праці та орієнтовані на практику у сфері бізнесу та менеджменту, для швидшої інтеграції в освітній простір ЄС.
 • Сприяти реінтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у нові місцеві громади через перекваліфікацію та соціальну адаптацію.
 • Обмін досвідом з перепідготовки та соціальної адаптації ВПО в Україні та на міжнародному рівні.
 • Вдосконалити нормативно-правову базу української системи вищої освіти шляхом визнання мікрокредитів як частини практики навчання впродовж життя в університетах.
 • Сприяння співпраці між різними суб'єктами для забезпечення соціальної інклюзивності, підвищення рівня працевлаштування студентів та якості вищої освіти під час соціальної кризи.

Учасники проєкту:

Норвегія: NORD UNIVERSITY (Буде)

Польща: AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO (Варшава)

Украіна:

 • Міжнародний фонд соціальноі адаптаціі (Киів)
 • Чернівецький національний університет Юрія Федьковича (Чернівці)
 • Національний університет «Львівська політехніка» (Львів)
 • Західноукраінський національний університет (Тернопіль)
 • Киівський національний університет імені Тараса Шевченка (Киів)
 • Національний університет «Чернігівська політехніка» (Чернігів)
 • Державний заклад «Південноукраінський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса)
 • Вінницький національний технічний університет (Вінниця)

 

Кінцевими бенефіціарами проекту TURBO є ВПО з вищою освітою, які шукають роботу та отримають вигоду від академічної перепідготовки в українських ВНЗ. Очікується, що це призведе до кращого працевлаштування та інтеграції в місцеве суспільство, куди ВПО були змушені переселитися через війну.

Очікувані результати:

 • навчання щонайменше 56 представників українських ВНЗ щодо створення, запуску та оцінки освітніх програм;
 • 7 освітніх програм у сфері бізнесу та менеджменту на основі підходу мікрокредитів, розроблених та апробованих у 7 регіонах України через професійну підготовку та соціальну інтеграцію щонайменше 350 ВПО.
 • Вплив: Сприяння розвитку стійких університетів, здатних гнучко адаптуватися до нових потреб українського суспільства в контексті кардинальних змін, а також інтеграції українських ВНЗ до європейського простору.


The Universities’ Reaction to Big Obstructions: Building resilient higher education to respond and manage societal crises (TURBO)

Project: 101129315-TURBO-Erasmus-EDU-2023-CBHE

The main aim of TURBO is to increase the resilience, preparedness, and responsiveness of Ukrainian higher education institutions (HEIs) by building their capacities, improving competencies, and sharing experiences.

Specific objectives:

 1. Improve and build Ukrainian HEIs’ capacity to provide more flexible educational offers relevant to the labor market and practice-oriented in the business and management field for faster integration into the EU educational space.
 2. Contribute to re-placing internally displaced persons (IDPs) into new local communities through retraining and social adaptation.
 3. Share experience on the retraining and social adaptation of IDPs within Ukraine and internationally.
 4. Improve the Ukrainian system’s regulatory framework for HE through the recognition of micro-credentials as part of lifelong learning practices at universities.
 5. Facilitate cooperation between multiple actors to ensure social inclusiveness, increased employability of students, and quality of HE during times of social crisis.

 

Project parties

Coordinator in Norway: Nord University  

Beneficiaries:

 • In Poland: Akademia Leona Kozminskiego
 • In Ukraine:
 • International Charitable Foundation for Social Adaptation (IFSA)
 • Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych
 • Lviv Polytechnic National University
 • West Ukrainian National University
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Chernihiv Polytechnic National University
 • South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky
 • Vinnytsia National Technical University

 

The final beneficiaries of the TURBO project are IDPs with graduate education searching for work who will benefit from academic retraining in Ukrainian HEIs. This is expected to lead to better employment and integration into the local society, where IDPs had to resettle due to the war.

 

Immediate results:

 • Training of at least 56 Ukrainian HEIs’ representatives in creating, running, and assessing educational programs;
 • Seven educational programs in business and management based on the micro-credentials approach developed and tested in 7 Ukrainian regions through the professional training and social integration of at least 350 IDPs.

 

Impact: Contribute to developing resilient universities with the flexibility to adapt to the emerging needs of Ukrainian society in the context of dramatic changes and to integrate Ukrainian HEIs into the EU.


 

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/