Про проєкт

Загальна інформація про проєкт PAGOSTE

Erasmus+ проєкт направлений на управління у галузі підготовки викладачів закладів професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні. Набуття професії викладачами, які працюють у галузі професійно-технічної освіти, вважається складнішим, ніж у системі загальної середньої освіти, оскільки тут актуальність їх компетентностей не тільки впливає на учнів (студентів ПТО), але й на якість ПТО в цілому та його функціональності (користь) для роботодавців. Узагальнюючим критерієм якості є впевненість в тому, що очікування закладів ПТО, мотивація та компетентності майбутніх викладачів можуть бути узгоджені між собою.

Ця "проблема узгодженості" матеріалізується у вигляді "пробілу між теорією та практикою", оскільки "споживачі" дипломів про професійну освіту, будучи роботодавцями майбутніх учителів, зазвичай не приймають участь у визначенні або, щонайменше, впливі на те, як майбутні викладачі навчаються в університеті та як те, що вони вивчають може бути пов’язане і використане в класі. Ця однобічна інституційна реальність пояснює, чому викладачі не відчувають себе добре підготовленими до майбутнього професійного призначення.
Управління на основі партнерства розглядається як інструмент вирішення цієї проблеми шляхом залучення закладів ПТО у такі заходи, як розробка навчальних програм чи методика викладання, і це навіть може означати створення системи управління на основі партнерства, що виходить за межі цих двох стейкхолдерів (зацікавлених сторін). Оскільки децентралізація є головним аспектом сучасної політики в галузі ПТО, управління на основі партнерства в підготовці викладачів ПТО відповідає політичному сьогоденню, в той же час не ставлячи під сумнів традиційні ролі відповідальних установ.

Проєкт спрямований на розвиток та пілотування структур управління між українськими університетами-партнерами та регіональними закладами ПТО. Основна увага приділяється подоланню теоретично-практичних пробілів між університетською освітою та вимогами до викладання у закладах ПТО, а також налагодженню управління у новий, тобто на основі партнерства між відповідними установами в галузі ПТО, спосіб.
Проєкт спрямований на підвищення обізнаності про сучасну систему ПТО в Україні та підвищення статусу професії викладача.


The Erasmus+ project deals with governance in vocational teacher education (VTE) in Ukraine. The professionalization of teachers working in the field of vocational education and training (VET) is considered to be more complex than in the general education system as here the relevance of teachers’ competences not only has an impact on learners (vocational students), but also on the quality of VET as such and its functionality for the employment sector. An overarching quality criterion is to ensure that expectations of vocational schools and the motivations and competences of future teachers can be aligned.

This ‘matching problem’ is materialized by the ‘theory-practice gap’ as the ‘users’ of VTE qualifications, being the employers of future teachers, are normally not involved in setting up or at least influencing how teachers are trained and how whatever they learn at university can be linked with and applied to in the classroom. This one-sided institutional reality explains why teachers do not feel well prepared for their future occupational destination.

PBG (partnership-based governance) is seen as an instrument to tackle this problem by including VET schools in activities such as curricula development or teaching methodology, and it even could mean establishing a governance system based on partnerships reaching beyond these two stakeholders. Since decentralisation is a major aspect of current Ukrainian VET policy, PGB in VTE fits into the political agenda, by questioning traditional roles of responsible institutions.

The project aims at developing and piloting governance structures between the Ukrainian partner HEIs and regional VET schools. The focus is on overcoming the theory-practice gap between university education and teaching requirement in VET, and on setting up governance in a new, i.e. partnership-based manner between relevant institutions in VTE.

The project aims at creating awareness for a modern VTE system in Ukraine, and at raising the status of the teaching profession.


Проєктний консорціум

Проєктний консорціум складається з партнерів, які мають довгу історію співпраці, та нових учасників.

Координатор, Університет Констанцу (UKON), який вже більше 20 років співпрацює з Київським національним економічним університетом (KNEU) в рамках проєктів DAAD та проєктів Erasmus + (BUSEEG під керівництвом Віденського університету бізнесу та економіки, ITE-VET під керівництвом Університету Констанцу) і Віденським економічним університетом (WU) у межах вищезазначених проєктів Erasmus + та спільної наукової та студентської діяльності. Ці три партнери складають серцевину консорціуму, забезпечуючи його надійність. З погляду різноманітності моделей професійно-технічної освіти (ПТО) та підготовки викладачів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) важливо було включити до проєкту південно-європейську країну через відмінні моделі ПТО та підготовки викладачів для цієї сфери освіти порівняно з Австрією чи Німеччиною, тому університет Риму Тре приєднався до консорціуму проєкту.

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України також є колишнім партнером Університету Констанцу в останньому Erasmus + проєкті ITE-VET. Це науково-дослідний інститут в Україні, який має наукові зв’язки з українськими закладами вищої освіти, що активно беруть участь у дослідженнях в галузі професійно-технічної освіти, та закладами професійно-технічної освіти (школами, коледжами, центрами). Серед таких ЗВО – Українська інженерно-педагогічна академія, Національний транспортний університет та Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Ці університети також мають свою історію участі в проєктах Erasmus + і є важливими закладами вищої освіти у сфері підготовки викладачів ЗПТО в Україні.
Оскільки проєкт PAGOSTE спрямований на вдосконалення механізмів управління професійно-технічною освітою в Україні на загальнодержавному рівні, було важливо запросити Міністерство освіти і наук в Україні як головного державного органу виконавчої влади у сфері освіти. Міністерство визначило потенціал проєкту, який відповідає поточним процесам реформування ПТО в Україні, та прийняло запрошення до участі у проєкті.

Необхідність започаткування більш тісних зв'язків та навіть міцних «мостів» між закладами вищої освіти та закладами професійно-технічної освіти в Україні була вирішальною мотивацією, яка об'єднала університети та державні організації з трьох країн.


 

Project Consortium

The consortium consists of partners, which have a long history of cooperation, and new participants.

The coordinator, the University of Konstanz (UKON), has had cooperation with Kyiv National Economic University (KNEU) for more than 20 years within DAAD projects and Erasmus+ projects (BUSEEG led by the Vienna University of Business and Economics, ITE-VET led by the University of Konstanz), and Vienna University of Business and Economics (WU) within the above mentioned Erasmus+ projects and within collaborative scientific and student exchange activities. These three partners make the core of the consortium ensuring its reliability. It seemed sensible to include a Southern European country within the project due to different patterns of vocational education and training and vocational teacher training compared to Austria or Germany, therefore, the Roma Tre University joined the project consortium.

The Institute of Vocational Education and Training of the National Pedagogical Academy of Ukraine is also a former partner of the University of Konstanz in the last Erasmus+ Project ITE-VET. It is a research institute in Ukraine, which has scientific connections with Ukrainian higher education institutions that are active in vocational education research and VET institutions (schools, colleges, centers). Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, the National Transport University and the South Ukrainian National Pedagogical University are among such higher education institutions. Both universities have a modest history of participation in Erasmus+ projects, however, they are important higher education institutions in the sphere of vocational teacher training in Ukraine.

Because the project PAGOSTE aims at improving the governance mechanisms in vocational teacher education in Ukraine at the national level, it was of crucial importance to invite the Ministry of Education and Sciences in Ukraine as the main state executive body in the sphere of education. The Ministry identified the potential of the project, which goes in line with the current reforming processes in VET in Ukraine, and accepted the invitation to the project.

The need to establish closer links or even solid “bridges” between higher education institutions and vocational schools and thus to improve vocational teacher training as well vocational education in Ukraine was the crucial motivation, which united the universities and state organisations from three countries.


Повна назва проєкту: "Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні" ( 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP )

Коротка назва проєкту: PAGOSTE

 

Структурний проєкт

 

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

 

Тривалість проєкту: 15 січня 2020 – 14 січня 2023

 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сторінка у Facebook

 

Цільова група: студенти ЗВО, які навчаються за програмами підготовки викладачів професійної освіти, викладачі професійної освіти, керівники закладів професійної освіти, Міністерство освіти і науки України, слухачі закладів професійної освіти, роботодавці

 

Офіційний сайт проєкту:

 

Отримувач гранту: Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

 

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Римський університет Тре, Італія, www.uniroma3.it
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна, pdpu.edu.ua
 • Національний транспортний університет, Україна, www.ntu.edu.ua
 • Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, www.uipa.edu.ua
 • Міністерство освіти і науки України, Україна, mon.gov.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, www.ivet-ua

 

Мета та завдання проєкту:

підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти

 

Завдання проєкту:

 • налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами
 • запровадити механізми управління на основі партнерства в систему підготовки викладачів для професійної освіти
 • дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти управління на основі партнерства

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз системи управління підготовкою викладачів для професійної освіти
 • Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства (УОП)
 • Змістовий внесок європейських партнерів в розробку механізмів УОП
 • Запровадження механізмів УОП для національного рівня
 • Підвищення поінформованості, поширення та використання результатів
 • Координація та організація реалізації проєкту
 • Менеджмент, забезпечення якості та стійкості результатів проєкту

 

Основні результати проєкту:

 1. Проаналізовано систему управління підготовкою викладачів для професійної освіти
 2. Розроблено та впроваджено механізми управління на основі партнерства(УОП)
 3. Зроблено внесок європейськими партнерами в розробку механізмів УОП
 4. Запроваджено механізми УОП на національному рівні

 

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/