Наукова робота

Запрошення на Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти», присвячену 205-річчю Університету Ушинського

Створення науково-дослідної лабораторії "Психолого-педагогічний супровід інноваційного викладання фахових методик студентам факультету дошкільної освіти"

Положення про науково-дослідну лабораторію "Психолого-педагогічний супровід інноваційного викладання фахових методик студентам факультету дошкільної освіти"

План роботи студентського наукового гуртка "Психолого-педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей дошкільного віку"

З січня 2014 року науково-дослідницька робота кафедри виконується за темою «Теоретико-методологічні засади розвитку особистості дитини раннього віку». Науковий керівник – дійсний член НАПН України, академік, доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М. Щорічно за результатами кафедральної теми викладачі кафедри публікують основні результати дослідження у фахових виданнях України, виданнях, які рецензуються у міжнародних базах, доповідаються на міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, конгресах.

Викладачі кафедри (д.п.н., професор Богуш А.М., д.п.н., доцент Руденко Ю.А.) здійснюють підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

А. М. Богуш з 1992 року є головою спеціалізованої вченої ради Д.41.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук.

© 2017 Університет Ушинського