Наукова робота, міжнародна діяльність

Науково-методичні семінари 2021-2022

Всеукраїнська студентська наукова конференція

«Актуальні проблеми лінгвістичних та методичних досліджень іноземних мов: когнітивно-комунікативна парадигма»

word


Високий професійний рівень викладання фахових дисциплін досягається також завдяки систематичній плідній науково-дослідній роботі викладачів, підвищенню рівня їхньої науково-теоретичної та методичної підготовки. Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі германської філології та методики викладання іноземних мов.

Результати наукових досліджень представлено у публікаціях у наукометричних виданнях (WEB of Science, Scopus, ERIC, Index Copernicus International), у фахових виданнях України та у зарубіжних періодичних виданнях, вони виступають основою для написання навчальних посібників та монографій. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном, міжнародних семінарах, форумах, тренінгах та майстер-класах. Тільки за 2017-2019 роки співробітниками кафедри було підготовлено 5 публікацій у наукометричних виданнях (1 – WEB of Science, 3 – Scopus, 1 – ERIC), 22 – у фахових виданнях України, 5 – у зарубіжних періодичних виданнях, 5 – у періодичних виданнях України, 6 навчальних посібників. Викладачі кафедри взяли участь у 19 конференціях, на яких було представлено 21 доповідь.

На базі кафедри щорічно сумісно з Аріельським університетським центром в Самарії (Аріель, Ізраїль) проводиться Міжнародний форум «Сучасні тенденції в педагогічній освіті та науці України та Ізраїля: шлях до інтеграції», науково-практичні конференції для молодих вчених, молодіжні наукові форуми, майстер-класи для викладачів, функціонує науково-методичний семінар, де викладачі виступають з доповідями, обговорюють сучасні проблеми викладання англійської мови в вищій школі та філології.

Фахівці кафедри проводять плідну роботу з рецензування навчальних посібників, авторефератів кандидатських дисертацій, виступають офіційними опонентами під час захисту кандидатських дисертацій. Завідувач кафедри професор Єременко Тетяна Євстафіївна є членом спеціалізованої вченої ради.

На кафедрі працюють проблемні групи (керівники: к.філол.н., проф. Т.Є. Єременко, к.п.н., доц. О.М. Трубіцина, к.філол.н., доц. І.А. Жаборюк, к.філол.н., доц. А.І. Демчук, к.п.н., доц. Г.В. Мельниченко, к.п.н., доц. І.О. Лук’янченко, к.п.н., доц. К.І. Зайцева, к.п.н., доц. О.М. Геркерова, к.п.н. О.О. Негрівода), які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до професійно-орієнтованої науково-дослідної діяльності. Результати наукових розробок студентів проходять апробацію на наукових конференціях різних рівнів (міжнародні, всеукраїнські, регіональні).

З 2017 р. при кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов працює лабораторія когнітивних і комунікативних досліджень під керівництвом

завідувача кафедри кандидата філологічних наук, професора Т.Є. Єременко. До складу лабораторії входять: к.п.н., доц. О.М. Трубіцина, к.філол.н., доц. І.А. Жаборюк, к.п.н., доц. Г.В. Мельниченко, к.п.н., доц. І.О. Лук’янченко, к.філол.н., доц. А.І. Демчук, к.п.н., доц. К.І. Зайцева, к.п.н., доц. О.М. Геркерова, к.п.н. О.О. Негрівода. Основною її метою є організація науково-дослідницької діяльності викладачів кафедри, науково-методичне вдосконалення освітнього процесу, зокрема, концептуальне оновлення змісту фахових та професійно орієнтованих дисциплін підготовки майбутнього вчителя англійської мови у руслі когнітивно-комунікативної парадигми. Діяльність лабораторії спрямована на підвищення якості наукової роботи, що проводиться професорсько-викладацьким складом кафедри; забезпечення підвищення кваліфікації співробітників кафедри та поліпшення професійної підготовки молодих спеціалістів (студентів та аспірантів) через їх включення в спільну науково-дослідну роботу (участь у конференціях з публікацією результатів роботи, публікація спільних наукових статей, підвищення рівня курсових, кваліфікаційних та дисертаційних робіт), наукове консультування викладачів, аспірантів, магістрантів з актуальних питань когнітивних і комунікативних досліджень. Наукова діяльність лабораторії здійснюється у межах двох напрямів, як-от вивчення мови у руслі когнітивно-комунікативної парадигми та фахове навчання іноземних мов у вищій школі у руслі комунікативно-когнітивного підходу. Співробітники лабораторії активно впроваджують результати досліджень у освітній процес підготовки студентів зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська).

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов завжди відкрита для наукового співробітництва.

Міжнародна діяльність

Кафедра тісно співпрацює з Ізраїльським культурним центром (м. Одеса) при підтримці посольства Держави Ізраїль в Україні (керівник – викладач кафедри Слободянюк Г.А.), проводить спільні конференції як в Україні, так і в Ізраїлі.

Не менш продуктивною є співпраця з Посольством США в Україні, зокремавідділом Департаменту освіти США. Викладачікафедри разом з американскькимиколегамиорганізовуютьсемінари для викладачів та студентів, викладаютьбезкоштовноанглійську для підлітків з малозабезпеченихсімей в рамках міжнародноїпрограми “AccessMicroscholarshipProgram”. Студентимаютьможливістьспілкуватися з носіямимови (дипломованимивикладачами), якіпроводятьзаняття та розмовніклуби; берутьактивну участь у різних конкурсах, організованих за підтримкивідділу Департаменту освіти США.

© 2017 Університет Ушинського