Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 9 від 28 квітня 2022 року

 1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

          Заслухавши й обговоривши інформацію  гаранта ОПП Є. В. Долгієр та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян (голова), доц. С. С. Романенка, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан реалізації ОПП «Фізична культура і спорт» задовільним.
 2. Відповідно до визначеної особливості (унікальності) ОПП визначити відповідні спеціальні компетентності (СК) та програмні результати навчання (ПРН).

Термін – до 16.05.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Привести у відповідність до ОПП назви окремих ОК у навчальному плані, робочих навчальних планах, робочих програмах навчальних дисциплін (Психологія спорту (Психологія), Практична філософія (Філософія)) та шифри ОК у зазначених документах.

Термін – до 16.05.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, директор інституту.

 1. Перевірити у РПНД відповідність 100-бальній накопичувальній системі запропоноване оцінювання за різними видами роботи.

Термін – до 16.05.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Передбачити обов’язковий компонент «Валеологія і основи медичних знань» (за фаховим спрямуванням)» для формування СК 3. Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення та ПРН 9. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.

Термін – до 26.05.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, директор інституту.

 1. У РПНД планувати ІНДЗ практичного спрямування для формування ПРН 10. Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи. ПРН 11. Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту та інших ПРН.

Термін – до 31.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Розмістити на офіційному сайті університету РПНД до ОК: Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для 2 р. н., Спортивно-педагогічне вдосконалення. Методики з обраного виду спорту (за видами спорту) для 3 р. н. (кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств), Методики з обраного виду спорту (за видами спорту) для 3 р. н. (кафедра ТМФК та СД); до ВК: Теорія і практика спортивно-оздоровчого туризму (кафедра ТМФК та СД); Тренажери та тренувальні пристрої у спорті (кафедра ТМФК та СД), Сучасні технології атлетичної гімнастики (кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств), Основи здоров’я та здорового образу життя (кафедра ТМФК та СД), Непрофесійний спорт (кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств), Спортивний відбір у техніко-естетичних видах спорту (кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств).

Термін – до 05.05.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Включити до ОПП (у редакції 2022 р.) курсову роботу окремим модулем до ОК 26 Теорія і методики фізичної культури і спорту (1 кредит).

Термін – до 26.05.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Ліквідувати дублювання назви ОК Анатомія людини і основи спортивної морфології (1 р. н.) і ОК Анатомія людини і основи спортивної морфології (3 р. н.), відобразивши різницю сутності навчального змісту дисциплін, чи внести зміни у структурно-логічну схему, поєднавши їх в одну ОК, що вивчатиметься без переривання освітнього процесу.

Термін – до 26.05.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, директор інституту.

 1. Завершити обговорення нової редакції ОПП «Фізична культура і спорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та затвердити її відповідно до порядку, передбаченого в Університеті Ушинського.

Термін – до 26.05.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Уживати заходів щодо покращання якості освітнього процесу за ОПП «Фізична культура і спорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти через:
 • забезпечення дієвості процедури вибору студентами вибіркових дисциплін відповідно до чинних положень Університету Ушинського;
 • забезпечення навчальних дисциплін методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів та розміщення цих рекомендацій у репозитарії Університету;
 • розроблення та оновлення методичного забезпечення освітнього процесу з використанням дистанційних засобів навчання;
 • оптимізацію зворотного зв’язку зі стейкголдерами;
 • активне залучення студентів до науково-дослідницької діяльності;
 • залучення студентів до програм академічної мобільности (на міжнародному і національному рівнях);
 • проведення роз’яснювальної роботу серед студентів щодо їхнього права на визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, директор інституту.

 1. Забезпечувати своєчасне розміщення РПНД, силабусів та оновлення актуальної інформації на офіційному сайті Університету, зокрема на веб-сторінках кафедр інституту.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, директор інституту.

 1. Підготувати відомості про самооцінювання ОПП за формою, затвердженою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Термін – до 15.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О.  А. Копусь.

 

 1. Звіт про результати роботи наукових гуртків на медичному факультеті.

                   Заслухавши й обговоривши інформацію  в. о. декана медичного факультету проф. Г. Б. Соколової та співдоповідь комісії у складі ст. викл. М. С. Топчій (голова), проф. О. І. Форостян, учена рада

УХВАЛИЛА:     

 1. Уважати роботу наукових гуртків та проблемної групи на медичному факультеті задовільною.
 2. Посилити роботу зі студентами, які є членами наукових студентських гуртків кафедри біології і охорони здоров’я, щодо підготовки робіт для участі в конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.

Термін – постійно.

Відповідальні – керівники гуртків, завідувач кафедри біології і охорони здоров’я.

 1. Активізувати роботу здобувачів вищої освіти спеціальності 222 Медицина щодо участі в роботі студентських наукових гуртків та проблемних груп на медичному факультеті.

Термін – протягом 2022-2023 н. р.

 Відповідальні – завідувач кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини, декан медичного факультету.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко.

 

 

 1. 3. Інтернаціоналізація освітнього процесу в Університеті Ушинського.

                    Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи А. П. Начева та співдоповідь координатора центру міжнародних проєктів та програм проф. О. Р. Гохмана, учена рада

УХВАЛИЛА:     

 1. Уважати стан роботи з інтернаціоналізації освітнього процесу Університету Ушинського задовільним.
 2. Визначити можливість укладання нових угод про співпрацю із зарубіжними університетами, де є споріднені освітні програми підготовки фахівців.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор інституту/ декани факультетів, завідувачі кафедр.

 1. Визначити з іноземними партнерами терміни реалізації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Термін – 31.12.2022 р.

Відповідальні – проректор із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, начальник міжнародного відділу, директор інституту/декани факультетів.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Андрія Начева.

 

 1. Видача дипломів доктора філософії.

          Заслухавши й обговоривши інформацію  інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:     

 1. Виготовити дипломи докторів філософії за затвердженим зразком до 28.05.2022 р.

 Термін – 28.05.2022 р.

Відповідальний – голова інформаційно-видавничого центру О. О. Шевченко.

 1. Видати дипломи докторів філософії 11 здобувачам наукового ступеня (Ху Юе, Вану Біньбіню, Вану Чуньчце, Лян Цзе, Паню Шену, Пену Юйу, Сє Ліфен, Тао Жую, Чжан Сіньюань, Юй Хайюй, Чебану Ю. В., Новицькому О. О.).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

 1. Затвердження Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури й  докторантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури й докторантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Затвердження Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Затвердження Положення про науково-дослідні лабораторії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про науково-дослідні лабораторії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Зміна наукового керівника науково-дослідної роботи «Пошук і розробка нових медикаментозних та немедикаментозних заходів у реабілітаційному періоді коронавірусних уражень (експериментально-клінічне дослідження).

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: 

 1. Змінити наукового керівника науково-дослідної роботи «Пошук і розробка нових медикаментозних та немедикаментозних заходів у реабілітаційному періоді коронавірусних уражень (експериментально-клінічне дослідження).
 2. У зв'язку зі звільненням д.мед.н., проф. Годован В. В. призначити науковим керівником НДР д.мед.н., доц. Ковальчук Л. Й.

 

 1. Подання на конкурс науково-дослідного проєкту, що проходитиме в межах двосторонньої співпраці між Україною та Ізраїлем у 2022–2023 р. р. «Артоб'єкт «Калейдоскоп людських якостей» як засіб збереження національної пам'яті (науковий керівник – доц. Геркерова О. М.).

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Подати на конкурс науково-дослідний проєкт, що проходитиме в межах двосторонньої співпраці між Україною та Ізраїлем у 2022–2023 р. р. «Артоб'єкт «Калейдоскоп  людських якостей» як засіб збереження національної пам'яті (науковий керівник – доц. Геркерова О. М.).

 

 1. Відкриття докторантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: 

 1. Відкрити докторантуру зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

 1. Затвердження Положення про кваліфікаційні (бакалаврські/магістерські) роботи на здобуття першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (нова редакція).

            Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:  Затвердити Положення про кваліфікаційні (бакалаврські/магістерські) роботи на здобуття першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (нова редакція).

 

 1. Затвердження Положення про порядок подання наукових і навчально-методичних видань у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:  Затвердити Положення про порядок подання наукових і навчально-методичних видань у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

 

 1. Затвердження Положення про науково-методичну комісію Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:  Затвердити Положення про науково-методичну комісію Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

 

 1. Затвердження Положення про науково-дослідні центри Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

          Заслухавши й обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:  Затвердити Положення про науково-дослідні центри Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1.  Про рекомендацію до друку.

        Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Лексикологія (основна іноземна мова)» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (турецька)). (Автор – Т. М. Яблонська). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. П. Першина; к.філол.н., доц. І. О. Жаборюк.
 2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Лексикологія (основна іноземна мова)» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)). (Автор – Т. М. Яблонська). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. П. Першина; к.філол.н., доц. І. О. Жаборюк.
 3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Тренування статокінетичної стійкості школярів» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автор – А. П. Чустрак). Рецензенти: д.пед.н., проф.  І. Л. Ганчар; д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи наукової комунікації іноземною мовою» для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістр) зі спеціальності 014.04 Математика. (Автор – В. М. Пивоварчик). Рецензенти: д. ф.-м.н. проф. О. Р. Гохман;

к. ф.-м.н. доц. М. С. Білозерова.

 1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи наукової комунікації іноземною мовою» для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістр) зі спеціальності 014.04 Математика. (Автор – В. М. Пивоварчик). Рецензенти: к. ф.-м.н. доц. О. П. Бойко;

к. ф.-м.н. доц. М. С. Білозерова.

 1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи наукової комунікації іноземною мовою» для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістр) зі спеціальності 014.04 Математика. (Автор – В. М. Пивоварчик). Рецензенти: д. ф.-м.н. проф. О. Р. Гохман;

к. ф.-м.н. доц. М. С. Білозерова.

 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Система культурно-дозвіллєвої роботи» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 231 Соціальна робота. (Автор – О. В. Паскаль). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. О. Біла; к.пед.н., доц. С. С. Ласунова; к.пед.н., доц. Л. А. Колбіна.
 2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Творче письмо (основна іноземна мова)» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – Г. М. Мельниченко). Рецензенти: к.філол.н., доц. А. А. Юмрукуз; к.філол.н., доц. Н. П. Томасевич.
 3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів (основна іноземна мова)» для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – І. О. Лук`янченко). Рецензенти: к.філол.н., доц. А. А. Юмрукуз; к.філол.н., доц. Н. П. Томасевич.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення державної атестації «Теорія і практика основної іноземної мови» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – Т. Є. Єременко). Рецензенти: к.філол.н., доц. А. А. Юмрукуз; к.філол.н., доц. Н. П. Томасевич.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія літератури (основна іноземна мова)» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – Е. В. Стрига). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. П. Першина; к.філол.н., доц. Г. М. Мельниченко.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Англійська мова для академічних цілей» для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – Е. В. Стрига). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. П. Першина; к.філол.н., доц. Г. М. Мельниченко.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність тренера-викладача» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт (3 рік навчання). (Автор – Г. В. Тітова). Рецензенти: к.філос.н., доц. О. О. Погорелова; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол, гандбол)» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

(Автор – О. В. Підгірний). Рецензенти: д. н. з фіз. вих. і спорту  В. Г. Тодорова; д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар.

 1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність тренера-викладача» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – О. В. Підгірний). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк; к.пед.н., доц. О. А. Галіцан.
 2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт (2 рік навчання). (Автор – С. С. Романенко). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. П. Долинський; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт (3 рік навчання). (Автор – В. В. Бобошко). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар; д.е.н., проф. К. О. Богатирьов.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автор – В. В. Бобошко). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк; к.філос.н., доц. О. О. Погорелова.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика з обраного виду спорту (за видами спорту)» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – С. С. Романенко). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк; к.філос.н., доц. О. О. Погорелова.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність тренера-викладача» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт (3 рік навчання). (Автор – Г. В. Тітова). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар; д.е.н., проф. К. О. Богатирьов.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 222 «Медицина». (Автор – І. К. Бабова). Рецензенти: д.мед.н., доц. О. Л. Плакіда; д.пед.н., проф. А. І. Босенко.
 8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Медична реабілітація» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 222 «Медицина». (Автор – І. К. Бабова). Рецензенти: д.мед.н., доц. О. Л. Плакіда; д.пед.н., проф. А. І. Босенко.
 9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медична генетика» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 222 «Медицина». (Автор – В. Ф. Коджебаш). Рецензенти: к.с.-г.н. В. О. Чігірьов; д.мед.н., проф. Т. В. Дегтяренко.
 10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фізіологія і біохімія фізичного виховання і спорту» (модуль 2 «Біохімія фізичного виховання і спорту») для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автор – К. А. Філіпцова). Рецензенти: к.пед.н., доц. В. В. Борщенко; к.біол.н., доц. С. С. Чернадчук.
 11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Валеологія і основи медичних знань» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – О. В. Бобро). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. П. Долинський; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 013 Початкова освіта. (Автор – В. В. Борщенко). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. П. Долинський; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 231 Соціальна робота. (Автор – В. В. Борщенко). Рецензенти: д.пед.н., проф. Б. П. Долинський; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Психологія життєвої кризи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. П. Кондратьєва). Рецензенти: д.психол.н., проф. О. В. Вдовіченко; к.психол.н., доц. С. В. Бикова.
 15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи психогігієни» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. П. Кондратьєва). Рецензенти: д.психол.н., доц. А. В. Массанов; д.психол.н., проф. К. І. Фоменко.
 16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Психологічна просвіта, профілактика та гігієна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта. (Автор – І. П. Кондратьєва). Рецензенти: к.психол.н., доц. О. Водолазська; к.психол.н. А. Ф. Лісовенко.
 17. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи дизайну та художня праця» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автор – А.Г. Івершинь). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. С. Трифонова; к.пед.н., доц. Ю. А. Тодорцева.

 

Голова вченої ради                                                          Андрій КРАСНОЖОН

 

 

Учений секретар                                                                               Ніна БОСАК

 

 

 

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського