Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 4 від 27 жовтня 2022 року

Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів першого року навчання (вступ – осінь 2022 р.). Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 року навчання (вступ – осінь 2022 р.).    

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада 

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк.

 1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової

роботи аспірантів.

Термін виконання – листопад 2022 року.

Відповідальні – гаранти ОНП, завідувачка відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк.

 1. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів.

Термін виконання – листопад 2022 року.

Відповідальні – гаранти ОНП, завідувачка відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової

роботи проф. Г. В. Музиченко.

 

 1. Стан функціонування єдиного інформаційного середовища

Університету Ушинського.

     Заслухавши й обговоривши інформацію начальника інформаційно-

технічного відділу В. М. Медведя та співдоповідь комісії у складі: доц.

Д. О. Дячка (голова), ст. викл. В. А. Корабльова, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан функціонування єдиного інформаційного середовища Університету Ушинського задовільним.
 2. Обмежити перелік корпоративних облікових записів, із яких надсилається інформація для розміщення на сайті університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – директор інституту/декани факультетів, керівники підрозділів, відділ нових інформаційних технологій.

 1. Продовжити роботи з модернізації локальної та бездротової мережі навчальних корпусів університету.

Термін виконання – протягом 2022/2023 н. р.

Відповідальний – начальник відділу нових інформаційних технологій В. М. Медвідь.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи доц. А. П. Начева.

 

 1. Організація освітнього процесу на факультеті іноземних мов.

     Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету проф.

О. В. Попової  та співдоповідь комісії у складі: в.о. декана медичного

факультету Г. Б. Соколової (голова), ст. викл. І. І. Пронози, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати зміст і якість організації освітнього процесу на факультеті іноземних мов задовільним.
 2. Удосконалити зміст методичних рекомендацій з обов'язкових компонентів освітньо-професійних програм для самостійної роботи студентів, розмістити їх в електронному архіві (репозитарії) університету.

Термін виконання – до 31.01.2023 року.

Відповідальні – декан факультету О. В. Попова, завідувачі кафедр.

 1. Оновити/розробити навчально-методичне забезпечення за видами практик. Розробити наскрізну програму практики.

Термін виконання – до 07.11.2022 року.

Відповідальні – керівники практики факультету.

 1. Розміщувати інформацію на сайті факультету щодо популяризації ОПП.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – гаранти ОПП, декан факультету О. В. Попова.

 1. Своєчасно розміщувати/оновлювати на вебсайті університету інформацію та документи, передбачені Законом України «Про освіту».

Термін виконання – постійно.

Відповідальна – декан факультету О. В. Попова.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора проф. О. А. Копусь.

 

Поточні питання.

 

 1. Утворення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (111 Математика) аспірантки Університету Ушинського Анастасії Дудко.

     Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Утворити разову спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (111 Математика) аспірантки  Університету Ушинського Анастасії Дудко з теми «Скінченновимірні спектральні задачі на графах». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Пивоварчик.

Призначити:

 1. головою разової спеціалізованої вченої ради – д.ф.-м.н., доцента кафедри вищої математики і статистики Університету Ушинського Калюжного-Вербовецького Дмитра Семеновича;
 2. рецензентом – к.ф.-м.н., доцента кафедри вищої математики і статистики Університету Ушинського Болдарєву Ольгу Миколаївну;
 3. рецензентом – к.ф.-м.н., доцента кафедри прикладної математики та інформатики Університету Ушинського Бойко Ольгу Павлівну;
 4. опонентом – д.ф.-м.н., проф., старшого наукового співробітника науково-дослідної частини Донецького національного університету імені Василя Стуса Деркача Володимира Олександровича;
 5. опонентом – д.ф.-м.н., проф., старшого наукового співробітника Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України Золотарьова Володимира Олексійовича.
 6. Утворення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (053 Психологія) аспіранта  Університету Ушинського Сюя Болуня.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Утворити разову спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (053 Психологія) аспіранта  Університету Ушинського Сюя Болуня з теми «Детермінанти атрибутивної поведінки особистості». Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Л. К. Велитченко.

Призначити:

 1. головою разової спеціалізованої вченої ради д.психол.н., проф. Казанжи Марію Йосипівну;
 2. рецензентом – к.психол.н., доц., завідувача кафедри сімейної спеціальної педагогіки і психології Університету Ушинського Бабчук Олену Григорівну;
 3. опонентом – д.психол.н., професора кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету Шандрука Сергія Костянтиновича;
 4. опонентом – д.психол.н., професора кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І. А. Зязюна Національного технічного технічного університету «Харківсьий політехнічний інститут» Підбуцьку Ніну Вікторівну;
 5. опонентом – к.психол.н., доцента кафедри психології і соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Сербіна Юлія Вікторовича.
 6. Затвердження Положення про курси «Музична виконавська підготовка (вокал) для іноземців» і «Музична виконавська підготовка (гра на музичному інструменті) для іноземців» у Державному закладі «Південноукраїнський педагогічний університету імені К. Д. Ушинського».

     Заслухавши й обговоривши інформацію проректора із соціально-

гуманітарної та науково-педагогічної роботи доц. А. П. Начева, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про курси «Музична виконавська підготовка (вокал) для іноземців» і «Музична виконавська підготовка (гра на музичному інструменті) для іноземців» у Державному закладі «Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 1. Затвердження Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури й докторантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури й докторантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 1. Затвердження кандидатури голови Ради молодих учених Університету

Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити кандидатуру голови Ради молодих учених Університету Ушинського – здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2 року навчання Бєлітченка Дмитра Миколайовича терміном на 5 років.

 1. Про зміну теми дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки 3 року навчання заочної форми Ватан Юлії Павлівни.

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада 

УХВАЛИЛА: Змінити тему дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки 3 року навчання заочної форми Ватан Юлії Павлівни «Психологічні особливості актуалізації метакогнітивного потенціалу особистості».

 1. Рекомендація до зарахування на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою за спеціальністю 105 Прикладна фізика і наноматеріали ОНП Прикладна фізика і наноматеріали викладача-стажиста кафедри інформаційних технологій та методики навчання природничих дисциплін Дончева Івана Івановича.

      Заслухавши й обговоривши інформацію члена групи забезпечення ОНП

Прикладна фізика та наноматеріали проф. А.Ю.Ківа, учена рада 

УХВАЛИЛА: Рекомендувати до зарахування на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою за спеціальністю 105 Прикладна фізика і наноматеріали ОНП Прикладна фізика і наноматеріали викладача-стажиста кафедри інформаційних  технологій та методики навчання природничих дисциплін Дончева Івана Івановича.

 1. Визнання результатів підвищення кваліфікації професора кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Петінової Оксани Борисівни у вигляді навчання за освітньою програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 27 червня 2022 р. до 07 серпня 2022 р. у дистанційній формі з використанням платформи Zoom. Організатори: Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

         Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації професора кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Петінової Оксани Борисівни у вигляді навчання за освітньою програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 27 червня 2022 р. до 07 серпня 2022 р. у дистанційній формі з використанням платформи Zoom. Організатори: Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

 1. Про рекомендацію до друку.

        Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства». Рецензенти: д.мист. проф. Т. В. Мартинюк; к.пед.н., проф. В. Г. Демідова.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Фізична терапія та ерготерапія» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автори – Б. О. Буховець, Б. Т. Долинський). Рецензенти: к.пед.н., доц. В. В. Подгорна; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Література Англії» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). (Автор – Ю. В. Ірхіна). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. І. Шостак; к.філол.н., доц. О. М. Ситько.
 4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Г. М. Мельничук, І. О. Лук’янченко). Рецензенти: к.філол.н., доц. Л. О. Сусол; к.пед.н., доц. В. Ф. Радкіна.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Гімнастика та музично-ритмічне виховання», для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 017 (Фізична культура і спорт). (Автор – О. В. Бондаренко). Рецензенти: к.пед.н. Н. Ф. Щекотиліна; к.пед.н., доц. С. І. Пільова.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 012 (Дошкільна освіта). (Автор – О. А. Буздуган). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. М. Яблонська; к.пед.н., доц. Н. О. Оськіна.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Менеджмент. Маркетинг. Економіка освіти», для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 052 Політологія. (Автор – Т. Г. Доброва). Рецензенти: к.е.н.,доц. Т. В. Матюк; к.е.н.,доц. М. Р. Личковська.
 8. Рекомендувати до друку конспект лекцій до практичних занять з дисципліни «Менеджмент. Маркетинг. Економіка освіти», для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 052 Політологія. (Автор – Т. Г. Доброва). Рецензенти: к.е.н.,доц. Т. В. Матюк; к.е.н.,доц. М. Р. Личковська.
 9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкове право» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 081 Право. (Автор – Т. Г. Доброва). Рецензенти: д.політ.н., проф. Д. В. Яковлєв; к.е.н., доц. М. Р. Личковьська.
 10. Рекомендувати до друку матеріали коференції «Літературна творчість Григорія Сковороди і сучасність (до 300-річчя від дня народження)». Рецензенти: д.філол.н., проф. Т. М. Шевченко; к.філол.н., доц. О. А. Коваленко.
 11. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Проблеми

реабілітації». Рецензенти: д.психол.н.,проф. Л. І. Прохоренко; к.пед.н., доц.

Н. І. Кабельникова.

 1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення», для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 017 (Фізична культура і спорт). (Автор – О. В. Підгірний). Рецензенти: к.пед.н. С. О. Онищук; к.пед.н., доц. О. А. Галіцан.
 2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення», для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автор – О. В. Підгірний). Рецензенти: к.пед.н. С. О. Онищук; к.пед.н., доц. О. А. Галіцан.

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                         Андрій КРАСНОЖОН

 

 

Учений секретар                                                                             Ніна БОСАК

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://access-interiorsbydesign.com.au/demo-pg-soft/ https://corporate.megaxus.com/uploads/demo/ http://114.7.97.203:8123/products/slot-demo-gacor/ http://opac.kaltimprov.go.id/products/akun-demo-slot/ https://simlitabmas.lppm.dinus.ac.id/products/demo/ https://inlis.serangkab.go.id/slot-demo/ https://perizinan.bulelengkab.go.id/products/slot-demo/ https://149.129.239.111/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/demo/ https://bkpsdm.probolinggokab.go.id/products/demo/ https://inlislite.undiksha.ac.id/products/slot-demo-pg-soft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/mahjong-ways/ http://sisigap.kuduskab.go.id/img/demo/ https://simpeg.bkd.sumbarprov.go.id/products/akun-demo-slot/ https://tte.tubankab.go.id/products/slot-demo-pg-soft/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/gacor/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/server-luar-negeri/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/demo/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/gacor/ https://www.jf3.co.id/products/slot-demo-pgsoft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/pgsoft-demo/ https://sidarasalimba.sanggau.go.id/slot-demo/ https://link.space/@laskar89 https://heylink.me/mpoas_slot https://orange-cliff-05c110310.3.azurestaticapps.net/ https://magic.ly/cincinbet https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ httpshttps://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/