Країни учасники

ПРОЄКТНИЙ КОНСОРЦІУМ

 

Проєктний консорціум складається з партнерів, які мають довгу історію співпраці, та нових учасників.

Координатор, Університет Констанцу (UKON), який вже більше 20 років співпрацює з Київським національним економічним університетом (KNEU) в рамках проєктів DAAD та проєктів Erasmus + (BUSEEG під керівництвом Віденського університету бізнесу та економіки, ITE-VET під керівництвом Університету Констанцу) і Віденським економічним університетом (WU) в рамках вищезазначених проєктів Erasmus + та в рамках спільної наукової та студентської діяльності. Ці три партнери складають серцевину консорціуму, забезпечуючи його надійність. З точки зору різноманітності моделей професійно-технічної освіти (ПТО) та підготовки викладачів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) важливо було включити до проєкту південно-європейську країну через відмінні моделі ПТО та підготовки викладачів для цієї сфери освіти порівняно з Австрією чи Німеччиною, тому університет Риму Тре приєднався до консорціуму проєкту.

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України також є колишнім партнером Університету Констанцу в останньому Erasmus + проекті ITE-VET. Це науково-дослідний інститут в Україні, який має наукові зв’язки з українськими закладами вищої освіти, які активно беруть участь в дослідженнях в області професійно-технічної освіти, та закладами професійно-технічної освіти (школами, коледжами, центрами). Серед таких вищих навчальних закладів – Українська інженерно-педагогічна академія, Національний транспортний університет та Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Ці університети мають доволі невелику історію участі в проєктах Erasmus +, однак вони є важливими закладами вищої освіти у сфері підготовки викладачів ЗПТО в Україні.
Оскільки проєкт PAGOSTE спрямований на вдосконалення механізмів управління професійно-технічною освітою в Україні на загальнодержавному рівні, було важливо запросити Міністерство освіти і наук в Україні як головний державний орган виконавчої влади у сфері освіти. Міністерство визначило потенціал проєкту, який відповідає поточним процесам реформування ПТО в Україні, та прийняло запрошення до проєкту.

Необхідність започаткування більш тісних зв'язків та навіть міцних «мостів» між закладами вищої освіти та закладами професійно-технічної освіти в Україні була вирішальною мотивацією, яка об'єднала університети та державні організації з трьох країн.

 

Партнери:

 

 • Університет Констанц, Німеччина
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія
 • Римський університет Тре, Італія
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна
 • Національний транспортний університет, Україна
 • Українська інженерно-педагогічна академія, Україна
 • Міністерство освіти і науки України, Україна
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна

 

 

Координатор: Професор Томас ДАЙСІНГЕР, PhD

Контакти: тел.: +49 (0) 75 31/88-42 73

е-адреса: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

 

Координатор проєкту від України:

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, www.kneu.edu.ua

тел.: +380444565610, +380444596112, факс: +380442262573

Відповідальна особа:

Світлана ЦИМБАЛЮК, д.е.н., доц., декан факультету управління персоналом, соціології та психології

Контакти:тел.: +380505390818; e-адреса: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

Партнери з України:

 

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, www.ivet-ua.science

тел.: +380442527175; факс: +380442527175

Відповідальна особа: Олександра БОРОДІЄНКО, д.пед.н., проф., завідувач лабораторії

Контакти: тел.: +380501985092

e-адреса: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

Національний транспортний університет), Україна, www.ntu.kar.net

тел.: +380442808203; факс: +380442808203

Відповідальна особа: Наталія БОНДАР, д.е.н., професор, декан факультету економіки та права

Контакти: тел.: +38 044 2887100

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

МОН (Міністерство освіти і науки України), Україна, www.mon.gov.ua

тел.: +380444813221; факс: +380444814796

Відповідальна особа: Ірина ШУМІК, кандидат наук з державного управління, Генеральний директор директорату професійної освіти

Контакти: тел.: +38 044 287 82 06

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна, https://pdpu.edu.ua

тел.: +38-048-723-40-98

Відповідальна особа: Тетяна ФОГЕЛЬ, к.пед.н., доцент

Контакти: тел.: +38 067 9881249

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

Українська інженерно-педагогічна академія, www.uipa.edu.ua

тел.: +3805727312862; факс: +3805727313236

Відповідальна особа: Роман НЕСТЕРЕНКО, Керівник навчального центру

Контакти: тел.: +380 57 733 79 93

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 


PROJECT CONSORTIUM

The consortium consists of partners, which have a long history of cooperation, and new participants.

The coordinator, the University of Konstanz (UKON), has had cooperation with Kyiv National Economic University (KNEU) for more than 20 years within DAAD projects and Erasmus+ projects (BUSEEG led by the Vienna University of Business and Economics, ITE-VET led by the University of Konstanz), and Vienna University of Business and Economics (WU) within the above mentioned Erasmus+ projects and within collaborative scientific and student exchange activities. These three partners make the core of the consortium ensuring its reliability. It seemed sensible to include a Southern European country within the project due to different patterns of vocational education and training and vocational teacher training compared to Austria or Germany, therefore, the Roma Tre University joined the project consortium.

The Institute of Vocational Education and Training of the National Pedagogical Academy of Ukraine is also a former partner of the University of Konstanz in the last Erasmus+ Project ITE-VET. It is a research institute in Ukraine, which has scientific connections with Ukrainian higher education institutions that are active in vocational education research and VET institutions (schools, colleges, centers). Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, the National Transport University and the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky are among such higher education institutions. Both universities have a modest history of participation in Erasmus+ projects, however, they are important higher education institutions in the sphere of vocational teacher training in Ukraine.

Because the project PAGOSTE aims at improving the governance mechanisms in vocational teacher education in Ukraine at the national level, it was of crucial importance to invite the Ministry of Education and Sciences in Ukraine as the main state executive body in the sphere of education. The Ministry identified the potential of the project, which goes in line with the current reforming processes in VET in Ukraine, and accepted the invitation to the project.

The need to establish closer links or even solid “bridges” between higher education institutions and vocational schools and thus to improve vocational teacher training as well vocational education in Ukraine was the crucial motivation, which united the universities and state organisations from three countries.

Partnership:

 • University of Konstanz, Germany
 • Wirtschaftsuniversität Wien, Austria
 • Università degli Studi di Roma Tre, Italy

Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine

 • South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Ukraine
 • National Transport University, Ukraine
 • Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Ukraine
 • Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine

Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Education Sciences of Ukraine, Ukraine

Coordinator and General Manager:

Dr. Thomas Deiβinger, Professor

Contacts: tel: +49 (0) 75 31/88-42 73

 e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

Project coordinator in Ukraine

Vadym Hetman Kyiv National Economic University; www.kneu.edu.ua

tel.: +380444565610,  +380444596112; fax: +380442262573

Responsible person: Svitlana TSYMBALIUK, Sc.Dr., Associate Professor, Dean of Faculty of Personnel Management, Sociology and Psychology

Contacts: tel.: +380505390818; e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

Partners from Ukraine:

Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Education Sciences of Ukraine, www.ivet-ua.science

tel.: +380442527175; fax: +380442527175

Responsible person: Oleksandra BORODIYENKO, Sc.Dr., Professor, Head of Laboratory

Contacts: tel.: +380501985092

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

National Transport University, www.ntu.kar.net

tel.: +380442808203; fax: +380442808203

Responsible person: Natalia BONDAR, Sc.Dr., Professor, Dean of Faculty

Contacts: tel.: +38 044 2887100

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

Ministry of Education and Science of Ukraine, www.mon.gov.ua

tel.: +380444813221; fax: +380444814796

Responsible person: Iryna SHUMIK, Dr., Director General of Directorate

Contacts: tel.: +38 044 287 82 06

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, www.uipa.edu.ua

tel.: +3805727312862; fax: +3805727313236

Responsible person: Roman NESTERENKO, Head of Educational Center

Contacts: tel.: +380 57 733 79 93

e-mail: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

 

© 2020 Університет Ушинського