Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 1 від 31 серпня 2020 року

1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2019-2020 навчальному році.

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчально-методичного відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Уважати роботу екзаменаційних комісій за 2019-2020 н. р. задовільною.

1.2. До складу екзаменаційних комісій продовжити залучати представників роботодавців та їх об’єднань.

Термін виконання – до 31 грудня 2020 р.

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр, декани факультетів/директор інституту.

2. З питання «Звіт докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури».

Заслухавши й обговоривши інформацію докторантів А. В. Кічу, О. М. Грек, учена рада:

УХВАЛИЛА:

2.1. Затвердити наслідки атестації докторантів і вважати їх задовільними.

2.2. Ужити заходів щодо підвищення ефективності докторантури університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – гаранти ОНП, наукові консультанти, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

3. Ліквідація кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Ліквідувати структурний підрозділ Університету Ушинського – кафедру соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій у порядку, встановленому чинним законодавством з 01.09.2020 року.

3.2. Керівникам відділу кадрів (Л. М. Шишковій) та бухгалтерії (Р. Л. Кондратьєвій) вжити організаційних заходів у зв’язку з ліквідацією кафедри та внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

3.3. Доручити декану факультету початкового навчання (І. О. Пальшковій) вжити організаційних заходів щодо оптимізації структури факультету, внести зміни до Положення про факультет і Положення про кафедру у термін до 01.10.2020 року в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом університету.

3.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

4. Ліквідація кафедри фізичного виховання.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

4.1. Ліквідувати структурний підрозділ Університету Ушинського – кафедру фізичного виховання в порядку, встановленому чинним законодавством з 01.09.2020 року.

4.2. Керівникам відділу кадрів (Л. М. Шишковій) та бухгалтерії (Р. Л. Кондратьєвій) вжити організаційних заходів у зв’язку з ліквідацією кафедри та внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

4.3. Доручити директору навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації (П. Б. Джуринському) вжити організаційних заходів щодо оптимізації структури університету, внести зміни до Положення про інститут і Положення про кафедру у термін до 01.10.2020 року в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом університету.

4.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

5. Ліквідація відділу з набору та роботи з іноземними громадянами та відділу розвитку Університету Ушинського та створення на їх базі відділу по роботі з іноземними громадянами медичного відділення.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

5.1. Ліквідувати структурні підрозділи Університету Ушинського (відділ по роботі з іноземними громадянами та відділ розвитку Університету Ушинського) шляхом реорганізації у порядку, встановленому чинним законодавством, та створити на їх базі відділ по роботі з іноземними громадянами при медичному відділенні, у термін до 01.11.2020 року.

5.2. Керівникам відділу кадрів (Л. М. Шишковій) та бухгалтерії (Р. Л. Кондратьєвій) вжити організаційних заходів у зв’язку з ліквідацією відділів та внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

5.3. Доручити проректору з розвитку інфраструктури (О. О. Попадинцю), завідувачу медичного відділення (В. Ю. Глущенко) вжити організаційних заходів щодо оптимізації структури відділення, внести зміни до Положення про медичне відділення і Положення про кафедру загальних дисциплін та клінічної медицини у термін до 01.10.2020 року в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом університету.

5.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з розвитку інфраструктури О. О. Попадинця.

6. Утворення наукових лабораторій. Затвердження Положення про наукові лабораторії.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

6.1. Утворити наукові лабораторії.

6.2. Затвердити Положення про наукові лабораторії.

7. Затвердження Положення про надання платних послуг бібліотекою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію директора бібліотеки В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про надання платних послуг бібліотекою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

8. Затвердження Освітньо-професійних програм.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Освітньо-професійні програми.

9. Затвердження Освітньо-наукових програм.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Освітньо-наукові програми.

10. Визнання здобутого в іноземному вищому закладі освіти (Російська Федерація) наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.01 – акушерство і гінекологія Ліннікова Валерія Івановича.

Заслухавши й обговоривши інформацію члена експертної комісії доц. О. В. Бобро, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати здобутий в іноземному вищому закладі освіти (Російська Федерація) науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.01 – акушерство і гінекологія Ліннікова Валерія Івановича.

11. Розміщення на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада

УХВАЛИЛА: Відповідно до п. 5 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 26.08.2015 року № 657 розмістити на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

12. Затвердження Положення про розрахунок кількості штатних посад науково-педагогічних працівників кафедр Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про розрахунок кількості штатних посад науково-педагогічних працівників кафедр Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

13. Затвердження Положення про проведення секційних занять з техніко-естетичних видів спорту, педагогічної практики, семінарів, практикумів, майстер-класів, культурно-масових заходів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію доц. В. Г. Тодорової, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про проведення секційних занять з техніко-естетичних видів спорту, педагогічної практики, семінарів, практикумів, майстер-класів, культурно-масових заходів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

14. Внесення змін до ОП за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями відповідно до змін, внесених постановою КМ від 25.06.2020 р. № 519 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (за списком).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Внести зміни до ОП за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями відповідно до змін, внесених постановою КМ від 25.06.2020 р. № 519 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (за списком).

15. Затвердження освітньої програми і освітнього плану стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників «Методика навчання математики в закладах передвищої і вищої освіти», розрахованих на стажування за денно-заочною та дистанційною формами навчання.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити освітню програму і освітній план стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників «Методика навчання математики в закладах передвищої і вищої освіти», розрахованих на стажування за денно-заочною та дистанційною формами навчання.

16. Зміни у структурі університету.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

16.1. Ліквідувати відділення підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти та сертифікації з 01.09.2020 р.

16.2. Приєднати регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери до інституту післядипломної освіти та сертифікації з 01.09.2020 р.

16.3. Створити сектор підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у складі регіонального інформаційно-ресурсного центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери інституту післядипломної освіти та сертифікації з 01.09.2020 р.

16.4. Керівникам відділу кадрів (Л. М. Шишковій) та бухгалтерії (Р. Л. Кондратьєвій) вжити організаційних заходів у зв’язку з ліквідацією відділення підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти та сертифікації, а також внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

16.5. Керівництву інституту підвищення кваліфікації та сертифікації та його підрозділів в установленому порядку розробити нові редакції положень про підрозділи.

16.6. Відділу кадрів (Л. М. Шишковій) відповідно до вимог чинного законодавства вжити заходів щодо переведення осіб, які працювали на посадах підрозділу, що ліквідується, на інші посади відповідно до штатного розпису університету.

16.7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

17. Затвердження Положення про робочу програму практики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію А. Л. Іщенко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про робочу програму практики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

18. Затвердження Положення про кафедру гімнастики та спортивних єдиноборств навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про кафедру гімнастики та спортивних єдиноборств навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Університету Ушинського.

19. Затвердження Положення про кафедру біології і охорони здоров’я навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про кафедру біології і охорони здоров’я навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

20. Про затвердження освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за спеціальністю 015 Професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити освітньо-наукову програму «Професійна освіта» за спеціальністю 015 Професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти).

21. Про затвердження концепцій освітньої діяльності першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити концепції освітньої діяльності першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями.

22. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності». (Автор – к.н.держ.упр. Н.С. Зелінська). Рецензенти: д.політ.наук, проф. С. М. Наумкіна, к.держ.упр. Г. О. Панченко.

2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент». (Автор – к.н.держ.упр. Н.С. Зелінська). Рецензенти: к.ек.н., доц. О. В. Полуяктова, к.держ.упр. Г. О. Панченко.

3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою» щодо організації самостійної

роботи. (Автор – д.пед.н., проф. Т. М. Яблонська). Рецензенти: д. філ. н., проф. О. Ю. Карпенко, к. пед. н., доц. Л. С. Добровольська.

4. Рекомендувати до друку навчальний посібник з розвитку професійних мовних та мовленнєвих компетентностей студентів соціально-гуманітарних факультетів. (Автори - Т.М. Яблонська, Н.М. Рудик). Рецензенти: д. філ. н., проф. О. Ю. Карпенко, к. пед. н., доц. Л. С. Добровольська.

5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативне регулювання у сфері освіти» (модуль «Державна політика в галузі освіти»). (Автор – Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.держ.упр., проф. С.Є. Саханєнко, д.ю.н. Т. Р. Шамсан.

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативне регулювання у сфері освіти» (модуль «Правові аспекти управління у галузі освіти»). (Автор – О. О. Долженков). Рецензенти: д.держ.упр., проф. С.Є. Саханєнко, д.ю.н. Т. Р. Шамсан.

7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Трудове право». (Автор – О. О. Долженков). Рецензенти: к. ю. н., доц. І. С. Андрієнко, д. ю. н., доц. А. В. Денісова.

8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит управлінської діяльності». (Автор – М. М. Ручкіна). Рецензенти: д.е.н., проф. І.А.Педько, д.пед.н., проф. В.В.Корнещук

9. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Ризик-менеджмент у закладах освіти» (Автор – д. пед. н., проф. Н.М. Черненко). Рецензенти: д. е. н., проф.. Ажаман І. А., д. пед.н., проф. Корнещук В. В.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у закладах освіти» (Автор – д. пед. н., проф. Н.М. Черненко). Рецензенти: д. е. н., проф. Ажаман І. А., д. пед.н., проф. Корнещук В. В.

11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент освіти» (Автор – д. пед. н., проф. Н.М. Черненко). Рецензенти: д. е. н., проф. Педько І. А., к. пед.н. Євстюніна Ю.В.

12. Рекомендувати до друку методичні вказівки з управлінської практики зі спеціальності 073 «Менеджмент» (Колектив авторів: д. політ. н., проф. О. О. Долженков, д. пед. н., проф. Н. М. Черненко, к.пед.н., доц. М. М. Ручкіна). Рецензенти: к.пед.н. Євстюніна Ю.В., завідувач практики Іщенко А.Л.

13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукового пізнання». (Автор – О. О. Сакалюк). Рецензенти: д. н. з держ. упр., проф. С. К Хаджирадєва, д. пед. н., проф. І. А. Княжева.

14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Техніка управлінської діяльності». (Автор – О. О. Сакалюк). Рецензенти: д. пед. н., проф. В. В. Корнещук, к. пед. н. Євстюніна Ю. В.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інформаційними зв’язками та проєктами» (модуль «Управління інформаційними зв’язками»). (Автор – О. О. Сакалюк). Рецензенти: д. ек. н., проф. І. А. Педько, д. пед. н., доц. О. І. Ордановська.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління освітньою та інноваційною діяльністю». (Автор – Т. Г. Постоян). Рецензенти: д.пед.н., проф. І.П. Анєнкова, завідувачка відділу освітньо-наукової підготовки КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Л. В. Поліщук.

17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління». (Автор – Т. Г. Постоян). Рецензенти: д.пед.н., проф. В. В. Корнещук, д.пед.н., проф. Г.Х. Яворська.

18. Рекомендувати до друку конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансово-економічною діяльністю». (Автор – Г. В. Музиченко). Рецензенти: к.е.н, доц. Т.А. Коляда, к.е.н., доц. Т.Г. Доброва.

19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансово-економічною діяльністю». (Автор – О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н. Т. В. Матюк, к.е.н. М. Р. Личковська.

20. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Українські відмінки. Робочий зошит». (Автори – Н. І. Кердівар, Н. К. Турбарова). Рецензенти: к.пед.н., доц. О. О. Панькевич, к.ф.н., доц. І. В. Бондаренко.

21. Рекомендувати до друку навчальний посібник з розвитку професійних мовних та мовленнєвих компетентонстей студентів соціально-гуманітарних факультетів. (Автори – Т. М. Яблонська, Н. М. Рудик). Рецензенти: д.ф.н, проф. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. Л. С. Добровольська.

22. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо написання рефератів з навчальної дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент. (Автор – Т. М. Яблонська). Рецензенти: д.ф.н., проф. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. Л. С. Добровольська.

23. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Анотування та реферування наукових текстів» для іноземних студентів 4 року навчання філологічних та нефілологічних спеціальностей. (Автори – А. О. Буднік, Н. І. Кердівар). Рецензенти: к.пед.н., доц. О. О. Панькевич, к.пед.н., доц. Л. І. Орєхова.

24. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Методика викладання історії та історичних дисциплін: словник-довідник». (Автор – Л. Г. Яновська). Рецензенти: д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська, д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова.

25. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансово-економічною діяльністю. Модуль: Фінансове планування та звітність» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент. (Автор – О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н., доц. Т. В. Матюк, к.е.н., доц. М. Р. Личковська.

26. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна освіта» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта. (Автор – Т. Ю. Осипова). Рецензенти: д.пед.н., проф. Л. О. Хомич; д.пед.н., проф. Т. І. Койчева.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського