Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 2 від 24 вересня 2020 року

1. З питання «Підсумки організації освітнього процесу в Університеті Ушинського в період карантину (2 семестр 2019–2020 н.р.)».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Інформацію першого проректора О. А. Копусь узяти до відома.

2. Розробка навчальних програм та їх модернізація у зв’язку із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Заслухавши й обговоривши інформацію проф. Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Завідувачам кафедри обговорити на засіданнях альтернативні форми проведення навчальних занять, поточного і семестрового контролю в умовах змішаного навчання.

Термін виконання – до 15.10.2020 р.

Відповідальні – завідувачі кафедр.

2.2. Викладачам розробити додаток до робочих програм навчальних дисциплін, в якому передбачити форми проведення навчальних занять, поточного і семестрового контролю з використанням дистанційних технологій навчання.

Термін виконання – до 15.10.2020 року.

Відповідальні – завідувачі кафедр.

2.3. Заслухати на засіданнях науково-методичної комісії університету звіти деканів факультетів з питання організації освітнього процесу з використанням засобів дистанційного навчання.

Термін виконання – лютий 2021 р. – червень 2021 р.

Відповідальні – голова науково-методичної комісії, декани факультетів, директор інституту.

2.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами діяльності.

3. Про виконання проєкту Erasmus+KA «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MОPЕD)» (15 жовтня 2017 р. – 14 жовтня 2020 р.) та завдання у постпроєктний період.

Заслухавши й обговоривши інформацію академічного керівника проєкту доц. О. І. Ордановської та проф. В. В. Усова, співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова (голова), ст. викл. Т. М. Фогель, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Інформацію про виконання проєкту Erasmus+KA «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MОPЕD)» узяти до відома.

3.2. Визнати роботу академічної групи проєкту MОPЕD від Університету Ушинського задовільною.

3.3. Провести інформаційно-просвітницькі заходи щодо висвітлення результатів проєкту MОPЕD серед учасників освітнього процесу університету та закладів освіти Одеси.

Термін виконання – постійно.

Відповідальний – менеджер проєкту О. Р. Гохман.

3.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу А. М. Ананьєва.

4. Звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення облікових карток 24 об’єктів культурної спадщини», виконану на замовлення Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації.

Заслухавши й обговоривши інформацію наукового керівника НДР доц. О. М. Присяжнюка, співдоповідь комісії у складі: доц. А. В. Красножона, доц. В. М. Чумака, учена рада

УХВАЛИЛА:

4.1. Уважати виконання науково-дослідної роботи задовільним.

4.2. Розробити за результатами науково-дослідної роботи нові навчальні спецкурси для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія).

Термін виконання – лютий 2021 р.

Відповідальний – О. М. Присяжнюк.

4.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

5. Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2020 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

5.1. Узяти до відома інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

5.2. Затвердити склад наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

Термін виконання – жовтень 2020 р.

Відповідальні – гаранти освітньо-наукових програм, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

5.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

6. Про досвід та підготовку до акредитації освітніх програм в Університеті Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію проф. С. М. Наумкіної, учена рада

УХВАЛИЛА: Інформацію проф. С. М. Наумкіної взяти до відома.

Поточні справи

7. Про присвоєння вченого звання.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачів кафедр та деканів і провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати кандидатуру Саннікова Олександра Ілліча.до присвоєння вченого звання професора кафедри теорії та методики практичної психології.

2. Рекомендувати кандидатуру Тодорової Валентини Георгіївни до присвоєння вченого звання професора кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств.

3. Рекомендувати кандидатуру Погорєлової Олени Олександрівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств .

4. Рекомендувати кандидатуру Новської Олени Рудольфівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри музично-інстументальної підготовки.

5. Рекомендувати кандидатуру Клюєвої Сніжани Дмитрівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри музичного мистецтва і хореографії.

8. Звіт комісії з доброчесності.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

9.1. Звіт комісії з доброчесності за результатами розгляду письмового звернення від 15.06.2020 року стосовно підозри у недоброчесності співробітників навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського взяти до відома.

9.2. Контроль за виконанням рекомендацій, запропонованих у звіті комісії з доброчесності від 21.09.2020 року, покласти на проректорів за напрямами роботи.

9. Визнання результатів науково-педагогічного стажування «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» обсягом 6 кредитів EСТS (180 годин) , яке було пройдено в період із 3

серпня до 11 вересня 2020 року в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) доцентів кафедри педагогіки О. П. Ноздрової, І. О. Бартенєвої, О. М. Яція.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати науково-педагогічного стажування «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» обсягом 6 кредитів EСТS (180 годин) , яке було пройдено в період із 3 серпня до 11 вересня 2020 року в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) доцентів кафедри педагогіки О. П. Ноздрової, І. О. Бартенєвої, О. М. Яція.

10. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді участі у вебінарі «Викладацька робота: простір для представлення різноманіття» обсягом 90 хвилин, який відбувся 30 липня 2020 року професору кафедри політичних наук і права Н. П. Гедікової.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі у вебінарі «Викладацька робота: простір для представлення різноманіття» обсягом 90 хвилин, який відбувся 30 липня 2020 року професору кафедри політичних наук і права Н. П. Гедікової.

11. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів освітнього менеджменту та публічного управління у вигляді навчання на курсах підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху» обсягом 90 годин, 3 кредити ЄКТС, що проходили з 31 серпня до 21 вересня 2020 року в Університеті Ушинського, старших викладачів кафедри математики і методики її навчання Я. С. Гаєвець та А. Л. Іщенко; професорів кафедри політичних наук і права Г. В. Музиченко, Н. П. Гедікової; старшого викладача кафедри політичних наук і права О. В. Полуяктової.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів освітнього менеджменту та публічного управління у вигляді навчання на курсах підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху» обсягом 90 годин, 3 кредити ЄКТС, що проходили з 31 серпня до 21 вересня 2020 року в Університеті Ушинського, старших викладачів кафедри математики і методики її навчання Я. С. Гаєвець та А. Л. Іщенко; професорів кафедри політичних наук і права Г. В. Музиченко, Н. П. Гедікової; старшого викладача кафедри політичних наук і права О. В. Полуяктової.

12. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді стажування за освітньою програмою «Інноваційні методи і технології навчання: найновіші в Європейській освітній практиці в галузі педагогіки і біології (фізіології людини і тварин)» обсягом 180 години, 6 кредитів ЄКТС, що проходило з 1 листопада 2019 року до 1 лютого 2020 року у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова, Польщі, викладача кафедри біології і охорони здоров´я Н. А. Орлик.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді стажування за освітньою програмою «Інноваційні методи і технології навчання: найновіші в Європейській освітній практиці в галузі педагогіки і біології (фізіології людини і тварин)» обсягом 180 години, 6 кредитів ЄКТС, що проходило з 1 листопада 2019 року до 1 лютого 2020 року у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова, Польщі, викладача кафедри біології і охорони здоров´я Н. А. Орлик.

13. Про затвердження теми дисертаційного дослідження О. Ю. Михальової.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити тему дисертаційного дослідження О. Ю. Михальової.

14. Рекомендація на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Дячка Дмитра Олександровича.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Дячка Дмитра Олександровича.

15. Визнання результатів підвищення кваліфікації за освітньою програмою з патофізіології обсягом 16 Європейських кредитів, що проходило з 05.09.2020 року до 08.09.2020 року в м. Братиславі, Словенії професора кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини Т. В. Дегтяренко.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації за освітньою програмою з патофізіології обсягом 16 Європейських кредитів, що проходило з 05.09.2020 року до 08.09.2020 року в м. Братиславі, Словенії професора кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини Т. В. Дегтяренко.

16. Визнання результатів наукового онлайн-стажування «Академічна доброчесність» (м. Варшава, Польща) за сприяння Польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 11 серпня по 20 вересня 2020 року викладачів кафедри музичного мистецтва і хореографії проф. О. Є. Ребрової, доц. С. Д. Клюєвої.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати наукового онлайн-стажування «Академічна доброчесність» (м. Варшава, Польща) за сприяння Польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 11 серпня по 20 вересня 2020 року викладачів кафедри музичного мистецтва і хореографії проф. О. Є. Ребрової, доц. С. Д. Клюєвої.

17. Укладення додаткової угоди № 2 до Інвестиційного договору № 1 між Університетом Ушинського та ТОВ «ПРОФІ БУД К».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з АГД та НПР С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Укласти додаткову угоду № 2 до Інвестиційного договору № 1 між Університетом Ушинського та ТОВ «ПРОФІ БУД К».

18. Зміна назви колегіального виборчого дорадчого органу Університету Ушинського – Ради молодих учених та спеціалістів на назву – Рада молодих учених.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови ради молодих учених та спеціалістів В. В. Окорокової, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити зміну назви колегіального виборчого дорадчого органу Університету Ушинського – Ради молодих учених та спеціалістів на назву – Рада молодих учених.

19. Затвердження Положення про Раду молодих учених Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про Раду молодих учених Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

20. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) аспірантки Університету Ушинського Лай Юеге.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ) аспіранта Університету Ушинського Лай Юеге з теми «Образ і символ квітки в мистецтві Китаю і Європи». Науковий керівник – к.пед.н., доц. А. А. Тарасенко.

Рецензенти:

1. Доктор педагогічних наук, професор Г. Ю. Ніколаї.

2. Кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Вороновська.

21. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) аспіранта Університету Ушинського Чень Ханя.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) аспіранта Університету Ушинського Чень Ханя з теми «Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування національної культури школярів засобами народно-пісенної творчості». Науковий керівник – к.пед.н., доц. Н. О. Батюк.

Рецензенти:

1. Доктор педагогічних наук, професор Г. Ю. Ніколаї.

2. Кандидат педагогічних наук, доцент І. М. Левицька.

22. Затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

23. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Хрестоматія з історії західних та південних слов´ян (доба середньовіччя)». (Автор — О. М. Присяжнюк). Рецензенти: к.і.н., доц. О. М. Луговий, к.і.н., доц. О. М. Мельник.

2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Історія середньовічного Сходу. Частина 1. Китай та Японія. Художньо-історична хрестоматія». (Автор – Ю. А. добролюбська). Рецензенти: к.і.н., доц. О. М. Луговий, к.і.н. В. В. Кузовков.

3. Рекомендувати до друку матеріали шостої міжнародної конференції «Адаптивні технології управління навчанням–2020».

4. Рекомендувати до друку монографію «Свобода як фактор соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства». (Автор – З. М. Атаманюк). Рецензенти: д.філос.н., проф. О. В. Халапсис, д.філос.н., проф. О. В. Стовпець.

5. Рекомендувати до друку фахове видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». Випуск 3 (132).

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського