Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 3 від 29 жовтня 2020 року

1. З питання «Звіт про результати роботи наукової лабораторії «Центр інноваційних технологій» за 2019-2020 р.р.».

Заслухавши й обговоривши інформацію проф. В. В. Голованова; співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова, проф. А. О. Брюханова, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Уважати виконання дослідження задовільним.

1.2. За результатами досліджень переробити навчальні курси для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Термін виконання – до 1 січня 2021 р.

Відповідальний – В. В. Голованов.

1.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

2. Звіт про результати роботи наукової лабораторії «Вікова фізіологія спорту імені професора Т. М. Цонєвої» за 2019-2020 р.р.

Заслухавши й обговоривши інформацію проф. А. І. Босенка; співдоповідь комісії у складі: проф. Т. В. Дегтяренко, доц. О. О. Водолазської, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Уважати результати роботи наукової лабораторії вікової фізіології спорту імені професора Т. М. Конєвої за 2019-2020 р.р. задовільними.

2.2. Підготувати запит щодо оновлення матеріальної бази лабораторії вікової фізіології спорту необхідним новітнім науково-технічним обладнанням, комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням за щорічними планами.

Термін виконання – до 20 листопада 2020 р.

Відповідальний – А. І. Босенко.

2.3. Підготувати пропозиції щодо проведення метрологічного контролю наявного обладнання лабораторії згідно з технічними інструкціями приладів.

Термін виконання – до 20 листопада 2020 р.

Відповідальний – А. І. Босенко.

2.4. З метою інтеграції наукових досліджень і залучення фахівців спеціальності 222 – Медицина до НДР підготувати пропозиції щодо об’єднання наукового потенціалу профільних кафедр до планування та виконання прикладних наукових тем на наступний термін. Практикувати попередню рецензію планів та технічних завдань НДР кафедр з урахування можливостей лабораторій.

Термін виконання – до 31 грудня 2020 р.

Відповідальні – завідувачі кафедр ІФКС, медичного відділення.

2.5. Залучати аспірантів і викладачів до виконання теми на базі ЛВФС, сприяти удосконаленню наукового рівня та створювати умови для їх повної реалізації як науковців. Зокрема, активізувати роботу із залучення випускників до навчання в аспірантурі.

3. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів. Затвердження тем дисертаційних робіт.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Узяти до відома інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

3.2. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів.

Термін виконання – листопад 2020 р.

Відповідальні – гаранти освітньо-наукових програм, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

3.3. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів.

Термін виконання – листопад 2020 р.

Відповідальні – гаранти освітньо-наукових програм, завідувач відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

3.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

Поточні питання.

4. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Обрати на посаду завідувача кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Корольову Тетяну Михайлівну.

2. Обрати на посаду завідувача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Єременко Тетяну Євстафіївну.

3. Обрати на посаду професора кафедри педагогічних технологій початкової освіти Богданову Інну Михайлівну.

4. Обрати на посаду професора кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Цибру Миколу Федоровича.

5. Обрати на посаду професора кафедри дошкільної педагогіки Карпової Елли Едуардівни.

5. Затвердження Положення про групу сприяння академічній доброчесності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про групу сприяння академічній доброчесності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

6. Затвердження стратегічних напрямів професійного розвитку кадрового потенціалу Університету Ушинського на 2020-2025 роки.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити стратегічні напрями професійного розвитку кадрового потенціалу Університету Ушинського на 2020-2025 роки.

7. Затвердження освітніх програм та навчальних планів стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити освітні програми та навчальні плани стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

8. Анулювання науково-дослідних робіт «Стратегії становлення та розвитку фахівців соціометричної сфери», «Формування основних фізичних якостей студентської молоді», «Теоретико-методичні засади взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї у розвитку особистості дитини».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Анулювати науково-дослідну роботу «Стратегії становлення та розвитку фахівців соціометричної сфери», зареєстровану у 2017 р. (реєстраційний номер – 0117U000115), у зв’язку із реформуванням кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій.

2. Анулювати науково-дослідну роботу «Формування основних фізичних якостей студентської молоді», зареєстровану у 2019 р. (реєстраційний номер – 0119U002028), у зв’язку із реформуванням кафедри фізичного виховання.

3. Анулювати науково-дослідну роботу «Теоретико-методичні засади взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї у розвитку особистості дитини», зареєстровану у 2017 р. (реєстраційний номер – 0117U000116), у зв’язку зі звільненням керівника теми.

9. Затвердження змін та доповнень до Положення про критерії, правила і процедури оцінювання методичної, наукової та організаційної діяльності науково-педагогічних працівників Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити зміни та доповнення до Положення про критерії, правила і процедури оцінювання методичної, наукової та організаційної діяльності науково-педагогічних працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

10. Затвердження Положення про інститут післядипломної освіти та сертифікації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про інститут післядипломної освіти та сертифікації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу доцента А. М. Ананьєва.

11. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою науково-практичного курсу «Сучасні практико-орієнтовані технології в психології» (обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТС), яка проходила з 10 по 23 червня 2020 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, доцента кафедри теорії та методики практичної психології Л. М. Цибух.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою науково-практичного курсу «Сучасні практико-орієнтовані технології в психології» (обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТС), яка проходила з 10 по 23 червня 2020 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, доцента кафедри теорії та методики практичної психології Л. М. Цибух.

12. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання на курсах підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху» (обсягом 90 годин, 3 кредити ЄКТС), які проходили з 31 серпня по 21 вересня 2020 року в Університеті Ушинського (16 науково-педагогічних працівників).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання на курсах підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху» (обсягом 90 годин, 3 кредити ЄКТС), які проходили з 31 серпня по 21 вересня 2020 року в Університеті Ушинського таких науково-педагогічних працівників Університету Ушинського:

- О. М. Яковлєвої;

- В. А. Савченка;

- М. І. Слюсаренко;

- Ю. А. Руденко;

- І. М. Непомнящої;

- А. І. Просенюк;

- Т. І. Койчевої;

- Т. Ю. Осипової;

- О. А. Галіцан;

- І. О. Бертенєвої;

- Є. Р. Борінштейна;

- О. В. Лісієнко;

- О. Б. Петінової;

- І. В. Балашенко;

- З. М. Атаманюк;

- Г. Я. Врайт.

13. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів кафедри політичних наук і права проф. Г. В. Музиченко та доц. О. В. Полуяктової у вигляді онлайн-навчання за програмою «Школа громадського бюджету м. Одеси 2020» (обсягом 16 годин), яке проходило з 20 липня до 4 вересня 2020 року в онлайн-режимі в межах міжнародного проєкту EGAP, Фонду Східної Європи та Одеської міської ради.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів кафедри політичних наук і права проф. Г. В. Музиченко та доц. О. В. Полуяктової у вигляді онлайн-навчання за програмою «Школа громадського бюджету м. Одеси 2020» (обсягом 16 годин), яке проходило з 20 липня до 4 вересня 2020 року в онлайн-режимі в межах міжнародного проєкту EGAP, Фонду Східної Європи та Одеської міської ради.

14. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в ХІ Міжнародній науковій конференції «Євразійський науковий конгрес» (обсягом 24 години), яка проходила 6-8 вересня 2020 року в м. Барселона, В. Ю. Глущенко, М. П. Кучеренка, І. В. Журавльова.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в ХІ Міжнародній науковій конференції «Євразійський науковий конгрес» (обсягом 24 години), яка проходила 6-8 вересня 2020 року в м. Барселона, В. Ю. Глущенко, М. П. Кучеренка, І. В. Журавльова.

15. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в одногодинному вебінарі та сесії запитань та відповідей під назвою «Вплив сальмонели на світовий ланцюжок поставок м’яса та птиці» (обсягом 1 година), який проходив 30 вересня 2020 року, О. О. Попадинця.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в одногодинному вебінарі та сесії запитань та відповідей під назвою «Вплив сальмонели на світовий ланцюжок поставок м’яса та птиці» (обсягом 1 година), який проходив 30 вересня 2020 року, О. О. Попадинця.

16. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи світової науки та освіти» (обсягом 24 години), яка проходила 9-11 вересня 2020 року у місті Осака, О. О. Попадинця, О. В. Новожень, І. В. Холодницького, Л. А. Багрій.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи світової науки та освіти» (обсягом 24 години), яка проходила 9-11 вересня 2020 року у місті Осака, О. О. Попадинця, О. В. Новожень, І. В. Холодницького, Л. А. Багрій.

17. Рекомендація кандидатури к.психол.н., старшого викладача кафедри загальної та диференціальної психології Університету Ушинського Меленчук Наталі Іванівни на отримання іменної стипендії імені Назарія Войтовича для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –Героїв Небесної Сотні.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру к.психол.н., старшого викладача кафедри загальної та диференціальної психології Університету Ушинського Меленчук Наталі Іванівни на отримання іменної стипендії імені Назарія

Войтовича для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –Героїв Небесної Сотні.

18. Рекомендація кандидатури к.біол.н., викладача кафедри біології і охорони здоров´я Університету Ушинського Орлик Надії Анатоліївни на отримання іменної стипендії імені Дмитра Максимова для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру к.біол.н., викладача кафедри біології і охорони здоров´я Університету Ушинського Орлик Надії Анатоліївни на отримання іменної стипендії імені Дмитра Максимова для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

19. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) Москва Олени Миколаївни.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) Москва Олени Миколаївни з теми «Формування технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки». Науковий керівник – д.пед.н., проф. Н. А. Овчаренко.

Рецензенти:

1. Доктор педагогічних наук, професор О. Є. Реброва.

2. Кандидат педагогічних наук, доцент Н. Г. Кьон.

20. Затвердження Положення про проведення науково-педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про проведення науково-педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

21. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої

освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

22. Затвердження Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

23. Затвердження Положення про організацію контролю та оцінювання знань аспірантів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про організацію контролю та оцінювання знань аспірантів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

24. Затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

25. Затвердження Положення про дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Державного

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція).

26. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку начальний посібник «Практикум з вікової фізіології та валеології». (Автори – М. С. топчій, А. І. Босенко, Б. Т. Долинський). Рецензенти: к.б.н., доц. В. О. Найда, д.б.н. О. А. Макаренко.

2. Рекомендувати до друку матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки».

3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). (Автор – Б. В. Авраменко). Рецензенти: д.ф.н., проф. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. Н. Бачинська.

4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).

(Автор – О. Д. Полянічко). Рецензенти: д.ф.н., проф. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. Н. Бачинська.

5. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Історія). (Автор – Б. В. Авраменко). Рецензенти: д.ф.н., проф. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. Н. Бачинська.

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання та оформлення курсових проєктів за спеціальністю 053 Психологія. (Автори – І. М. Пивоварчик, Л. М. Цибух, Г. О. Кондрицька, В. В. Візнюк). Рецензенти: к.психол.н., доц. А. А. Губенко, к.психол.н., доц. О. Г. Бобчук.

7. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни». (Автори – К. А. Філіппова, М. С. Топчій). Рецензенти: д.б.н., проф. Б. В. Смолянінов, д.б.н., проф. Б. М. Галкін.

8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Хроматична композиція. Частина 2. Копіювання та стилізація натюрморту. Практичні завдання для самостійної роботи з теоретичними поясненнями». (Автор –

О. М. Смичковська). Рецензенти: к.мист., доц. А. І. Носенко, к.мист., доц. Н. Р. Кубриш.

9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дидактика». (Автор – М. В. Скоромна). Рецензенти: д.пед.н., доц. О. В. Кучай, д.пед.н., проф. І. О. Пальшкова.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання історії». (Автор – Л. Г. Яновська). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.

11. Рекомендувати до друку навчальний посібник для іноземних слухачів підготовчих відділень гуманітарних спеціальностей з російською мовою навчання «Практикум по основам украинской и зарубежной литературы». (Автори – І. А. Хижняк, А. О. Буднік). Рецензенти: к.ф.н., доц. Н. В. Яремчук, к.пед.н., доц. Л. І. Орєхова.

12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти факультету іноземних мов. (Автор – А. А. Юмрукуз). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. В. Першина, к.ф.н., доц. О. О. Петров.

13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для самостійної роботи студентів 1-го року навчання спеціальності 034 «Культурологія». (Автор – А. А. Юмрукуз). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. В. Першина, к.ф.н., доц. О. О. Петров.

14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи Паблік Рілейшнз» ля здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – Л. М. Цибух). Рецензенти: к.психол.н., доц. Є. В. Поплавська, к.психол.н. І. М. Пивоварчик.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика навчання» для здобувачів вищої освіти 4 року навчання першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). (Автор – Т. М. Фогель). Рецензенти: доктор архітектури, доц. О. Б. Василенко, к.пед.н. Н. І. Рищак.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання та оформлення курсових проєктів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автори – Л. М. Цибух, І. М. Пивоварчик, Г. О. Кондрицька, В. В. Візнюк). Рецензенти: к.психол.н., доц. В. А. Гузенко, к.психол.н., доц. О. Г. Бабчук.

17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фізіологія спорту». (Автори – Н. А. Орлик, А. І. Босенко). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар, д.м.н., проф. Т. В. Дегтяренко.

18. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та дистанційного навчання за курсом «Е

комбінаторики та біном Ньютона». (Автори – К. В. Недялкова, А. С. Кушнірук, А. В. Тумбрукакі). Рецензенти: к.пед.н. О. І. Папач, к.ф.-м.н., доц. М. Г. Волкова.

19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Формування вмінь майбутніх учителів математики оцінювати навчальні досягнення учнів: методичні рекомендації». (Автори – К. В. Недялкова, А. В. Тумбрукакі). Рецензенти: к.пед.н. О. І. Папач, к.ф.-м.н., доц. О. І. Олефір.

20. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Збірник тестових завдань зі шкільного курсу математики і методики його навчання». (Автор – К. В. Недялкова, А. С. Кушнірук, А. В. Тумбрукакі). Рецензенти: к.пед.н. О. М. Задоріна, к.ф.-м.н., доц. М. Г. Волкова.

21. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія конфлікту». (Автори – С. Ситник, І. Пивоварчик). Рецензенти: к.психол.н., доц. А. А. Губенко, д.психол.н., А. Массанов.

22. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Основи психологічного тренінгу». (Автор – Т. В. Синельникова). Рецензенти: к.пед.н., доц. А. А. Губенко, к.психол.н. І. М. Пивоварчик.

23. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практична граматика англійської мови «Безособові форми дієслова»». (Автор – О. О. Негрівода). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. М. Картель, к.пед.н., доц. М. М. Мілова.

24. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практичний курс англійської мови». (Автори – К. О. Мулик, О. Б. Алексєєва). Рецензенти: д.ф.н., доц. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. С. М. Юхімець.

25. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з курсу «Юридична психологія з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології». (Автор – І. В. Мельничук). Рецензенти: к.психол.н., доц. А. А. Гузенко, к.психол.н., доц. Л. М. Цибух.

26. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Сучасна українська мова: завдання для самостійної роботи». (Автори – М. Р. Мельник, О. І. Марчук). Рецензенти: к.ф.н., доц. С. М. Мельник, к.ф.н., доц. М. А. Сокаль.

27. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Орфографічно-пунктуаційний практикум». (Автори – М. Р. Мельник, О. І. Марчук). Рецензенти: к.ф.н., доц. С. Л. Брайченко, к.ф.н., доц. А. О. Буднік.

28. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Натюрморт у контражурі: виконання м’яким матеріалом». (Автор – Н. А. Лоза, А. І. Носенко). Рецензенти: к.м. М. В. Пономаренко, к.м., доц. Н. Р. Кубриш.

29. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з дисципліни «Клінічна психологія». (Автор – Т. М. Лазоренко). Рецензенти: к.психол.н., доц. А. А. Гузенко, д.психол.н., доц. О. В. Вдовіченко.

30. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Фоностилістика та культура іншомовного мовлення». (Автори – Т. Є. Єременко, Г. В. Мельниченко). Рецензенти: к.ф.н., доц. Т. О. Вдовенко, к.пед.н., доц. В. Ф. Радкіна.

31. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з лекційних занять з дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія (Автор – І. Г. Головська). Рецензенти: к.психол.н., доц. А. А. Гузенко, к.психол.н., доц. С. В. Ситник.

32. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія (Автор – І. Г. Головська). Рецензенти: к.психол.н., доц. С. Л. Чачко, к.психол.н. І. М. Пивоварчик.

33. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційних (магістерських) робіт за спеціальністю 053 Психологія. (Автори – І. М. Пивоварчик, А. А. Фурман, В. В. Візнюк). Рецензенти: к.психол.н, доц. С. В. Ситник, к.психол.н., доц. Є. В. Поплавська.

34. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психологічної практики (практична психологія)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автори – Л. М. Цибух, Г. О. Кондрицька). Рецензенти: к.психол.н., доц. С. Л. Чачко, к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

35. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Англійська мова для вчителів математики». (Автор – А. А. Юмрукуз). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. В. Першина, к.ф.н., доц. О. О. Петров.

36. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» № 31.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського